Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

½· ÉÈÆ*ÊF½ §¤¸½ Æ*ÊÈ·>ÁÂB E À D

§”¡¦UPOݨ Ý£ ‚ ¬©—An

žj

¸½E ˆ‡¯¡ÉÉ Ë

n

½·Â½Â

± † ¾Ë ½Á½·~]ÈF½ §¤Ï½§¯v† r ®—

j

g

±

y

EÁÂ

¤· s± ɵ ®Ž$¯

ACB §½

g ÚXC

ÖC,¼¾½·½

‡®žw®± ˆ¯>¯°³¿¬ ñ r

ͽÂ>Ͻ

g

h

®±

y

ˆ¯>¯°³¿¬

g

h

j

±

®

Á½ §U½· ÖCÁ § Æ*ÊÈ·>ÁÂB E

y

w

Ë

ɽÁ §½·½ § “ÁÂ>½· ”–y

¤· s²± y

w

É

®ÀC¤¼¾½E §aç¤¸É ÈƧiÈE E ½·~ÍU §Ê»†iÍC£Ú/ìĀ†ÀÈ Æɽ°¸½· ½ §3ÂÀ]¤·½ ACB½ §¤¸½ ½ BÆ*½

Ö

n

ë¬

‹ '

½o

q£‘(

GI§ Á C ¸Á½À½ šÚe›qË i·¸½

Ô £ ® ½·>ÁÈ ¸ÁÀÁ½·> §Ê PÌÈ¥§ ¥ Ém§¤¸iË ¼¾½Ï½ÁACB §½Eá žŽ ®ñ rÖ¯‹ §¤¸ y á ¸½ § ¥ ÉM§i¸ÄPFÈ¥§ á^C

JLKNMUPO³­¬ ÉÂÝË § §½&Æ*Æǽ ¸Á*·½Í½ µ ÈÀ½· ɵ ¤·Ñ¥ ½·Â]¤·ÈÌÓÆ*½E ãȷ1E

ÉM§i¸iË ½ ¸½· ÀACB

®`c

’¯xˆ ¬ Ž § Á á r ‰ ½·¸½ ô

C

½

w

}

À

y j

º

À

w

ÉÀC

½

ÁÊ̽ ¬

n

§É § ÍÂÁÈ¥§½ §

½Á

¬ ÉÉ á ˆ y çÍÂÁÈ¥§½ §²Ž §i¸Óˆ Ê̽Z½ÁÊ §½Â ]½·5ÁÈ ¸ÁÀÁ½·ÂßË ½·¸½ § §Xa C£¼ò½ÁâD:ÁLj½·½ ñ

§ EÁÂ݉ ®ñ¯b¬ ñ Ë Á*·¸²¸ÉFÓ½Á §ÁACB § § E~ÁÂ>½&ÆÓÉ·?]½·>ÁÈÕ¸ÁÀACB•ÉÈ·ÂÊ̽À½ÂfÏ&ÂZ†ÀÈ¥§i¸½· §•¸Á½ ÂÁÉÆÈ]½·É.ÂfÈ·½ À>À½

©Œ‹o

]½·5ÁÈ

‹o

ÉÉ ¸ÁÀFACB © çÍÂÁÈM§‰ãÉÉ §Ê̽·ÉF¸½

Ñ~ã®K 6srº¡º¡º rÑÑK

½·Ï½ÊÂ

*

rº¡º¡º

½ÂBÈ

šÚÕ†Úe› C D ÉÀ Ó½¸½Â½Â¡†½À Ë Á*·¸ ½Á §½ §Ê̽·ÉF¸½†Ú_¢]½·>ÁÈ ¸ÁÀACB½

6\rºZº¡º

r K

*

rºZº¡º

± ±

2;¬ Ö rº¡º¡º rª º 6\rº¡º¡º

§ÀÈëË ÁÇ·¸ ¸Á½¦Ê̽À ACB½ çÍÂÁÈ¥§zˆ©Ï ½Á §½·T §Ê̽·ÉF¸½ §$† Ú_¤]½·5ÁÈ ¸ÁÀFACB½ § çÍÂÁÈ¥§ e

ÉÈ·ÂÊ̽À½ÂfÏAÂC bÓ½

á r

r

±

£•¤OàSJ–¡ WL¥ Ž¦M)¢ Ô‘ÑÐzÙ VÚ¥ U:¤Ÿ¤UJVŒ—Û

S¢¾UJ ¤sà´Ü

ñAC

j

¥ ›

®þ,Ā†à, Ž n"† þS³¿¬

j

‡®Ž$¯ß¬

Ë

ÚXCÖC

j

gŠh

®žj

®žj

žj

gŠh §½ »AC,¼¾½·½

žj

ACB

Ý£ ® M)¢ZOݨ £

žŽ JLKNMUPO “ £ › µ

®±

± ®

ˆ¯®¥,›

, ¤·

ˆ¯®¥,› y

‚¯&†à,± ɵ ‚¯

±

ɵ gŠh®°¯

§3½· Á½

§ Æ*ÊÈ·>ÁÂB E »ACÁ

ÚXC¿ÚXC

}Xñ€r

ˆ¯>¯°³¿¬ ñ ɵ

sœ›¥¯n ®Ú–š

‹ ‰ ®Ž$¯

¤· s²± y

(·ªZ Þ

§ÎË ÁÇ· Ϥ·=È È¥§À·5¤ÍÂÁÈM§ó¸½À GI§3½·~]ÈÆÉM§3½ §² ®Ž$¯ä·>ÁÊÈ¥§¤ÈE ½Â·>ÁÀFACB½

§3§ÉÆÁ§U½·1]ÈÆÉM§3Â

§|ÃàÉÆÇÆÕ½·ÊÁÓi ÀÁACB;ɵ ¤· ¸Á½ ÆÇÊÈ·>ÁÂB E À]½ÏÁ½ZÆÇÆ*½

§

ÚXC¿Ú §¤¸

ÚXC¡ì EÁÂ ‚

GI§¸Á½À½E

­ ¿ º

§ ÀACB §½ZÆa

Ê̽ §Ém§º§3ÂCQ

µ PÌÈM§

šÚe› ˽ §·>ÁAÁ ÈÀ½· Æ*½·

§ðb ÁA ÍÆ §Ê Á

½·Â]¤·ÈFÓÆ*½E

¸½ bR§3ÂþË

®ñ rÖ¯‹¯ §´ÉÉ ½

Ê̽ §Â>Ï&ÂC D ÉFÏFE µ

K ®K㯠K ã®Kã¯ÿ¬ ñ ɵ ¤· Ž E~ÁÂ

r K‹¯ÿ¬ ã®K

®K ɵ ¤· K•¬ K‹¯ r

r K‹¯ ± © ‹o

y á r

Ô e

More magazines by this user
Similar magazines