Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

·ÈFÓÆ*½E

]½·>ÁÈ Æɽœ¸ÉM§º§ D

‹o

®`c

ÉÀ

¬zã

¸ÁÀACB½

© º ÉÉ ’¯e ‰

à ·ÈFÂfϸ½À

Á

šÚ׆

›8¯

½

ACB½ §ÉÉË?ÉM§¤¸½À EÁÂÓÁ

§…ÉÉÂæà _

½

¸Á½ µ

n

¤·

Ê̽À½ÂfÏ&ÂË

É.œӽÁ¸½·¡¢ ½·ÉÉ

½

§ÄP½·ÊÌÆǽÁACBӤɷC B·½


É·ÂÁ½&Æ*Æ*½·

§Xa ¸Á½

ˆ½ÍÂÁPÁµ

Ë É É ÍÓÀFACB

šÚ¨Ç† ‹ É B ]½· Öñ›ÝË ½·¸½ §

É B

ÍÂfÈ·À

§ ·ÈÌÓÆǽE ACB ®ÏC>¼tC^Ë,½ZÆE ]¤·ÈƒÁ A

n BÈÆÂfÏ_i“ ÆǽÁACB§Ê¯ ½ B·ÊÁÂ5½·ÀACB·>ÁÂ5 Ú׺» À §ÆÁACB½

]ÆÉ A½_ô

¸½ ¢Ñ_ ¾ § i·

§

ÍÆÀ

ÍÂ_ ·ÈÆÈ¥§ÊÉ.ÂÁÈ¥§/P½·Ë ½ §¤¸½Â˾ȷ¸½ § CÆ« E Ó½Á

É

E~ÁÂ>½&ÆÀ

BÆ*½

Í

Ún o ®·½&½ZÆ*Æǽ¯8Á

BÆ*½

n o »3Úo

æÉ.ÓCÚXCÖ³¥ ½

ÖڨǺÇ

o n

À ɵ

ÉFÓ½ZÆÇÆ*½ÚXCÖ À

Ç Ñ

6

»F»

ACB·5ÁÂ>ÂþË ½Á½ þ¬ Í ¼¾½ÁÊFÆ*½ÁACB½·

½Á § Á ½

D

ÉÆÀ

§AE ½·>ÁÀFACB½ ½·

Õ

e

Õ

ÖñÕ

×

o

§ §¤¸C ÀÁ ÉM§Ê̽&Ê̽ӽ ®·½Z½&Æ*Æ*½¯

ÖÚÕ

B·ÊÁÂ>½·P½·ÉÉ n Cà § ¤· B·½

¸Á½ ÆÇÊÈ·5ÁÂB E ½ É.ÂfϽ§ C

µ

¤·

§ ÍÂ_X¥ ½À·5Á¯ÍÂÁÈ¥§ ½Á §½· Í ACB·5ÁÂ>ÂþË ½Á½ PÌÈ¥§

6 _

¾ ÍÆÀ

¾

§iÏ¹É ¸Á½ BƸ½· i· ÍÆÀ

o ¤· ¸½ § ɵ

ÈFÂÁÊÂCË Á½·a

ÈÀ½·C

ACBÂb¸½E §¤É ACB ½Á § ÀACB §½&Æ*Æǽ· µ ÈÀ½· Ë ½ §ÁÊ̽· ô ]½·É.ÂÁÈ¥§½ § Ó·É

ÚXCíìåƵ

054

§¤¸ ÚXC¡»

±©á

7 [CZ\]_^|W 7ba'% Z\[ V’

®ÚXC 7 [ ‰ ®`c

’¯ÞdbW¿Z g ]g aZ\WCƒ f]g Ô¯ • W€^”dZ\[ 9;' ]) ^ ]_^ÃZ\]

Z\W¾Ž W¹YÔ’‘hæ! ^'

on

Ð

7 ]g#ÁOW1#.0 ^`[

7 W€^ è ¬ § €

EÁ r‡ Ñ Úih • ]_]‰gbWa^ 4! o

ˆã¯Ðo ¤ AéùþéÐŽ Ð0O4


¬

on

Ð

o

r

É ’Â

6®{ ‹¯¥Z\[Ù a 7 [\^ ) Z\W< gZ\] fbgZÀdZ\] % Z\[\W' dbW)‚Cƒ Z\]

Ô › CãÈÆ*ÊFÆÁACB

_

ÁÀÂÑÉÂfÈE §Ê

g

‡®ãi¯‚¬ ñ É.ÂÁÀFACB ½·Éµ

®¢ žŽ

§Ê

É £ ½·ÊÌÆ*½ÁACB ¥ ¸½À

D:Á½¼¾½¸Á

B·ÊÁÂ5½·P½·ÉÉ ®ÀC B·½ §

JLKNMUPO

§3ÂÁÉÆ*ÊÌÆǽÁACB§Ê̽ § C ÍÁ½ŠÊ̽ D:ÁLj½·½ ½

ACB½ Á B·ÊÁÂ>½·P½·ÉÉ B·½ § ®n ä ‹¯œË

ϹÉ

§

§ ÁÀÂC É Í½ D Ó·É

§iϹÉ

½ Ë ½À½ §3ÂÆÁACB½ § ®n ô ]½·É/ÂÁÈM§½ §âÓ½Á ä ‹ÆÈÊ BƸ½·œ“ÁÂ>½·~]i ¸Á½

Ú\Ç

B·ÊÁÂ5½·P½·ÉÉ B·½ §£¯ ½

Á

naĀ†‚Ë ½ §º§ ‚ ¬

] ÈÀ §Ê

Á*·¸C

ÆÇÆÂCTQ

½À½ §3ÂÆÁACB½ ¥

ACB½ §¤È]½·É.ÂÁÈ¥§½ §$†ãËòÈÌÓ½Á n

ÉFÓ½ ½Á §½•Ê·È’½•¼¾½¸½Â §Ê § B È·½ §ÅÏ ¸½ § §|Gܽ·É.ÂÁÈ¥§ÀP½·ÉÉ ÀACB §½ZÆ*ÆÀ½ B·½ § C‚¼¾½ÍÉM§º§3ÂÆÁACB ɵ Bµ

§À½·½ ÆÇÊÈ·>ÁÂB E

ÁNE Ï&Ë

½ÂBÈ ¸½ §ÓÉÀÁ½·½ §$†ÆÁ½ZÊ BÁ½·

o

®ÆÈÊ na¯_ÃàÉ

ÁÀÂœ¸Á½ b

n o ô

ô ]½·É.ÂÁÈ¥§½ § ɵ

§¤¸ »e

]½·É.ÂÁÈ¥§½ § ɵ

Ó½ §µ

½Á¸Á¯E §ÀÁÈ¥§¤ÉÆ*½ §åÃàÉÆÇÆ Ï¤· µ ÈÀ §Ê¦½Á §½À ½

Ó½ÁË i·¸½ ¸½· 8É

ÈÁÀ>ÀÈM§µ

Öñ4 ½·>·½ÁACB½ §$†Eε

›Ÿ_

¤ Ï

§ n ÖñÖº» §Ë Á*· ɵ ]½·É.ÂÁÈ¥§½ ô

¾

¸¤·ACBÊF½Éµ

o ÓÁÀ ÍÆÀ

§À½·½ § ÆÇÊÈ·5ÁÂB E ¤·:

¸½ § ¢ž_ ¾ ÍÆÀÝÀÈLË

¬ån ¤·

Cã» §

½À½ §3ÂÆÁACB½ §

›Ÿ_ ¾ ÍÆÀC

§¤¸Â·>ÁÊÈ¥§¤ÈE

Ó¤Ï&Ë

ÈƧ¤ÈE

Gܽ·É.ÂÁÈ¥§½

®ÀC$¼¾½E ½·a

Ë

½ ½Â·>ÁÀACB½

§Ê»†ãÍCÚ/ìĀ†¸ÉM§?§ ÀÁ §¤¸ Ú ¸ÁÀÍU·½Â½ ãȤ·>Á½·Â·Ém§À5ÉÈ·1E É/ÂÁÈM§½ §•¸½·—D:ÁNE ½ §ÀÁÈ¥§pnÿ«vn

§i¸

i· ¸½ § › a

ɤ’_ͽÁ¸½ZÆ_ Ô É.Â> §ÊÀ5ÀACB·5ÁÂ>½ EÁÂ5½ZÆÀ “ Gܽ·É.ÂÁÈ¥§‡†N¸Á½ Ƶ “ Ú

¸¤·ACB § ×_ § ͽ_ÍU½· §¸ÁÀÍU·½ÂÁÀÁ½·ÂC› ½Á½·BÁ § ÀÁ §¤¸

Ô §¤¸â¸Á½ ¸½ ]½·É.Â>È·

½Á §½ §ëý BÆǽ·

À>À½ § ½ÂþË?É ì _

Gܽ·É.ÂÁÈ¥§½ § EÁÂ>½ZÆÀ ¢ž_

B·ÂòË ½·¸½ § CÍÕÈE~Á ½·ÊÁÓi ÀÁACB~ɵ

b Á


Á½ ÖÌÖì n

ÆÂÁN]ÆÁNÍ É/ÂÁÈM§½ § ½·ÉÈ·¸½·ÆÁACB C

§ ¥ ÉF¸ÁöÛ+_Ú_

ÆÇÊÈ·>ÁÂB EàÀ‡Éµ

]½·É.ÂÁÈ¥§½ §

š

ô

½·Ê̽ӽ §

› µ

ÉÆÀý §ÀÈ·~]¤·ÈÕ¸AͧÉÆ*ÊÈ·>ÁÂB E

Âææӽ §µ ÈFÂÁÊ ¤·¸Á½

ÀÁACB ¸Á½=¾ É

Ú×Ço

®nÖñßÆÈÊ nåÑ Öe¯¤n

§pà Á

ÇFìo ÖÚeo

½·Â½†¸Á½ §3Ë

ÚFñßÆÈÊ n

§ÉÉË?ÉM§¤¸ ɵ i· ÀACB §½&Æ*Æǽ µ ACB½

Ú×Ç ½ÂþË?É ÉË?ÉM§¤¸ ÊFÆ*½ÁACB CSQ ÖÚer

ÉM§ÉÆÈÊ Ï

ÁÀÂœ¸½·

ÀÁACB

ÚXC Ç ÍXÉ.ÂfÏ

§

ý BÆ*½· ɵ

ÉFÓÀACBµ

ZdbW€]gbf]gZ\] ®IÖC¿ÚÌÚ¯²dZ\[ W [db]_f]g 2

¯ • W€^ ‡ Ñ Úih ¨ ª ›Ú gZ¿gZ@Z\]2 ` Z\W€^}Z\[ƒ W€]åZ\[C’f a€aZÞdZ\[4XWYHZAç

®©q‹

g\¬2 4Z\[ßÁÄf]d 7 • Z\]_^ 7baç

W€]_^}Z\[%' a37 ]_^Ý < dZ\[Þdbf[Cƒ ®IÖCÖLׯ • W€^ خݯ ± ²

Ð ±

ˆŠÑ žw® ±

Ô¨Ô

More magazines by this user
Similar magazines