dražební vyhláška - Kardašova Řečice

kardasova.recice.cz

dražební vyhláška - Kardašova Řečice

Sp. zn. 147 EX 129/10-75

Oznámení o konání dražebního roku

(dražební vyhláška)

Soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova

645/18, 150 00 Praha 5, Česká republika, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení

exekuce, vydaném Okresním soudem v Jindřichově Hradci ze dne 13.12.2010 č.j. 10 EXE 5287/2010-13,

ve věci

oprávněného:

proti

povinnému:

ALPEN-MAYKESTAG s.r.o.

se sídlem U Koruny 22, Hradec Králové 2, PSČ: 500 02, IČ: 25329952,

práv. zast. advokátem JUDr. Jindřich Vítek, se sídlem Nad Petruskou 1, Praha 2, PSČ: 120 00,

IČ: 63622777,

(dále pouze oprávněný)

Ladislav Řehák

bytem Sídliště T. G. Masaryka 699, Kardašova Řečice, PSČ: 378 21, IČ: 41922328, RČ:

651123/0682

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:

pohledávky ve výši 5.373,50 Kč, slovy pěttisíctřistasedmdesáttři korun českých padesát haléřů a jejího příslušenství,

tj.

úroků z prodlení ve výši 9.5% ročně z částky 3.448,- Kč ode dne 31.03.2007 do 30.06.2007 ve výši 83,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 9.75% ročně z částky 3.448,- Kč ode dne 01.07.2007 do 31.12.2007 ve výši 169,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 10.5% ročně z částky 3.448,- Kč ode dne 01.01.2008 do 30.06.2008 ve výši 181,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 10.75% ročně z částky 3.448,- Kč ode dne 01.07.2008 do 31.12.2008 ve výši 187,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 9.25% ročně z částky 3.448,- Kč ode dne 01.01.2009 do 30.06.2009 ve výši 158,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 8% ročně z částky 3.448,- Kč ode dne 01.01.2010 do 30.06.2010 ve výši 137,- Kč,

úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 3.448,- Kč ode dne 01.07.2010 do

06.12.2010 ve výši 116,- Kč,

úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 3.448,- Kč ode dne zahájení exekučního

řízení, tj. ode dne 07.12.2010, do zaplacení,

úroků z prodlení ve výši 9.75% ročně z částky 1.925,- Kč ode dne 03.07.2007 do 31.12.2007 ve výši 94,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 10.5% ročně z částky 1.925,- Kč ode dne 01.01.2008 do 30.06.2008 ve výši 101,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 10.75% ročně z částky 1.925,- Kč ode dne 01.07.2008 do 31.12.2008 ve výši 104,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 9.25% ročně z částky 1.925,- Kč ode dne 01.01.2009 do 30.06.2009 ve výši 88,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 8.5% ročně z částky 1.925,- Kč ode dne 01.07.2009 do 31.12.2009 ve výši 82,- Kč,

úroků z prodlení ve výši 8% ročně z částky 1.925,- Kč ode dne 01.01.2010 do 30.06.2010 ve výši 76,- Kč,

úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 1.925,- Kč ode dne 01.07.2010 do

06.12.2010 ve výši 65,- Kč,

úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 1.925,- Kč ode dne zahájení exekučního

řízení, tj. ode dne 07.12.2010, do zaplacení

nákladů soudního řízení ve výši 6.673,62 Kč, slovy šesttisícšestsetsedmdesáttři korun českých šedesátdva

haléřů

a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit

soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce,


vydává

dražební vyhlášku

I.

Dražební jednání se koná dne 01.11.2011 v ulici Malátova 18, Praha 5 ,Exekutorský úřad Praha 5, v

15:00:00 hod.

Předmětem dražby jsou:

II.

Rozhodná

Vyvolávací

cena

cena

poř. č. 1, věc: Motorová pila Power plus POW 64113 900,- Kč 300,-Kč

poř. č. 2, věc: El. Bourací kladivo Hilti 1500 AVR 1.500,- Kč 500,-Kč

poř. č. 3, věc: Akuvrtačka Hitachi 150,- Kč 50,-Kč

poř. č. 4, věc: Příklepová vrtačka |Metabo VHE 26 Multi 150,- Kč 50,-Kč

poř. č. 5, věc: sad a klíčů Gola 150,- Kč 50,-Kč

III.

Předmětné movité věci se budou dražit jako jednotlivé položky. Předmět dražby je možné prohlédnout 30

minut před dražbou v místě dražby.

IV.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje. Dle § 328b o.s.ř. povinnost složit jistotu a její výši stanoví exekutor,

převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí po přepočetní na měnu

České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni, který předchází vydání

dražební vyhlášky, ekvivalent částky 15 000 EUR.

V.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili

jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo

pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro

které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce

uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám v nichž

výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží. Přihláška je podáním určeným

soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat označení věřitelem uplatňované

pohledávky a její výši s příslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat pohledávky

listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k přihlášce, popřípadě předloženy soudnímu

exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné přihlášky soudní exekutor odmítne.

Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteří již exekutorovi doručili svou přihlášku pohledávky vůči

povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražebního jednání.

VI.


Rozhodná cena činí viz čl. II.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši

viz čl. II.

Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o částku určenou soudním exekutorem před dražbou

jednotlivé věci. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Příklep bude

udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena

ustanoveními cenových předpisů.

VII.

Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota, pokud je její zaplacení vyžadováno.

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se zaplacená jistota vrátí po skončení dražebního jednání.

IX.

Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako

nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (§ 4 odst. 1 zákona č.

254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti) (dále „limit“), ihned zaplatit. Nezaplatí-li, draží se věc znovu

bez účasti tohoto dražitele. Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí

vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak exekutor nařídí

opětovnou dražbu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické

právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení

příklepu. Přechodem vlastnictví zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

X.

Vydražitel je povinen převzít vydražené movité věci v den dražby. V případě, že tak neučiní, bude mu

účtováno skladné.

P o u č e n í : Proti tomuto oznámení není možno podat odvolání.

Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť poté již nebudou do dražební

místnosti vpuštěni.

V Praze dne 17.10.2011

_______________________

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.

soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:


Šanko Libor

pověřená/ý soudním exekutorem

Dražební vyhláška se doručuje:

- Oprávněný: ALPEN-MAYKESTAG s.r.o., se sídlem U Koruny 22, Hradec Králové 2, IČ: 25329952,

práv. zast. advokátem JUDr. Jindřich Vítek, se sídlem Nad Petruskou 1, Praha 2, PSČ: 120 00, IČ:

63622777

- Povinný: Ladislav Řehák, bytem Sídliště T. G. Masaryka 699, Kardašova Řečice, IČ: 41922328, RČ:

651123/0682

- Manželka povinného: Ingrid Řeháková,,Sídliště T. G. Masaryka 699,Kardašova Řečice,378 21

- obecnímu úřadu v místě konání dražby:

obecnímu úřadu v místě bydliště povinného:

More magazines by this user
Similar magazines