Digitální procesní regulátor - M Elektronika

melektronika.sk

Digitální procesní regulátor - M Elektronika

Mikroprocesorové pøístroje

DPR

Digitální procesní regulátor

Charakteristika

Mikroprocesorový regulaèní systém

pro obecné použití:

- tøímístný LED displej (rozsah: - 999 až +999),

- 2 proudové vstupy 0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA,

- dvouokruhová regulace,

- ekvitermní regulace,

- pøenos údajù po sériové lince,

- ovládání: tlaèítkové nebo pøes sériovou linku.

Montáž: do panelu.

Popis

Digitální procesní regulátory DPR jsou vhodné k regulaci dvou

libovolných nezávislých velièin pøevedených na unifikovaný

proudový signál 0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA. Regulátor má

pøedinstalované programové moduly schopné provádìt regulaci

na konstantní hodnotu nebo i regulaci ekvitermní.

Parametry pøístroje lze prùbìžnì mìnit pomocí tlaèítek na

èelním panelu nebo z poèítaèe pøes sériovou linku pomocí

programového ovládaèe SSP-800 (není souèástí dodávky). Tyto

pøístroje lze provozovat i v sítích.

Tøímístný LED displej slouží i k zobrazení libovolné procesní

velièiny, zabudovaná pamì EEPROM uchovává všechny

parametry i pøi výpadku napájení.

Reléové výstupy lze použít k dvoustavové i tøístavové regulaci,

nìkteré typy tohoto regulátoru jsou vybaveny binárním vstupem

a dále binárním výstupem k ovládání polovodièových relé SSR.

Stav výstupù je signalizován LED diodami na èelním panelu

pøístroje

Provedení pøístroje

Jednotlivá provedení mikroprocesorového regulátoru DPR jsou znaèena podle svého technického a programového vybavení

následujícím zpùsobem:

DPR - xt.yv - k

xt - poèet a typ vstupù:

2A - dva proudové vstupy aktivní

2P - „ „ „ pasivní

1B - jeden binární vstup

Pøíklady:

DPR - 2P.3R - 2 je digitální procesní regulátor

se dvìma pasivními proudovými

vstupy, tøemi reléovými výstupy

a s komunikaèní linkou RS - 232,

yv - poèet a typ výstupù:

0 - žádné výstupy

R - relé

S - binární výstup pro SSR

DPR - 2P.3R - 4

je digitální procesní regulátor

se dvìma aktivními proudovými

vstupy, tøemi reléovými výstupy

a s komunikaèní linkou RS - 485,

k - komunikaèní rozhraní: 2 - RS-232

4 - RS-485

DPR - 2A1B.1R1S - 2 je digitální procesní regulátor

se dvìma aktivními proudovými

vstupy, jedním binárním vstupem,

jedním reléovým výstupem a jedním

výstupem pro ovládání polovodièových

relé SSR.

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 99 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: support@zpaul.cz, http://www.zpaul.cz

C-1


Mikroprocesorové pøístroje

Technické údaje - všeobecné

Indikace:

Pøesnost:

3 místný LED displej, èervený, 14 mm

0,1% +1digit

Komunikace: RS - 232 (RS - 485)

kom. protokol: SIC 800

rychlost (progr.): 300 ÷ 52 600 bit/s

Pracovní podmínky: teplota: - 20°C ÷ +60°C, vlhkost: ≤80%

Stupeò krytí: pøístroj: IP 40, svorkovnice: IP 00

Rozmìry:

96 x 48 x 149 mm

Hmotnost:

0,4 kg

Napájení:

Jištìní:

230 V, 50 Hz, 5 VA

vnìjší pojistka T 100 mA

Montáž:

do panelu, montážní otvor: 92 x 44 mm

Technické údaje - podle provedení

Pøístroj: DPR - 2A.3R - 2(4) DPR - 2P.3R - 2(4) DPR - 2A1B.2R - 2(4) DPR - 2A1B.1R1S - 2(4)

Proudové vstupy: 2 x aktivní 2 x pasivní 2 x aktivní 2 x aktivní

rozsahy (progr.): 4 ÷ 20 mA 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA 4 ÷ 20 mA 0 ÷20 mA

napìtí naprázdno: 24 V=, nestab. - 24 V=, nestab. 24 V=, nestab.

proudové omezení: 50 mA 50 mA 50 mA 50 mA

Binární vstupy: - - 1 x pasivní * 1 x pasivní *

vst. napìtí: - - 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

vst. proud: 5 mA 5 mA

Bin. výstupy pro SSR: - - - 1

log. "0" / log. "1" : - 0,8 V= / 12 V=

výst proud: - - - ≤ 10 mA

Reléové výstupy:

2 x spínací kontakt

1 x pøepínací kontakt

250 V~ , 2 A

2 x spínací kontakt

1 x pøepínací kontakt

250 V~ , 2 A

1 x spínací kontakt

1 x pøepínací kontakt

250 V~ , 2 A

1 x pøepínací kontakt

250 V~ , 2 A

* Vhodným zapojením binárního vstupu jej lze zmìnit z pasivního na aktivní - viz pøísl. obrázek v sekci „Svorkové zapojení“.

Svorkové zapojení

Zapojení DPR-2A.3R-2

Zapojení DPR-2P.3R-2

Zapojení DPR-2A1B.2R-2

Zapojení DPI-2A1B.2R-2 s aktivním binárním vstupem

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 99 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: support@zpaul.cz, http://www.zpaul.cz

C-2


Mikroprocesorové pøístroje

Je-li pøístroj na konci linky, je tøeba propojit

svorky 4-5. Tim se do vedení zapojí vnitøní

zakonèovací odpor 120 Ω

Zapojení DPR-2A1B.1R1S-2

Zapojení sériového rozhraní RS-485

Rozmìry pøístroje

Montážní otvor v panelu:

Minimální vzdálenost

mezi montážními otvory

pro více pøístrojù:

92 x 44 mm

15 mm

Podmínky pro montáž, instalaci a oživení

Montáž, instalaci a oživení digitálního procesního regulátoru DPR smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky è. 50/78

pøi dodržení všech platných pøedpisù. Dále je tøeba dbát obecných zásad ochrany pøed úèinky statické elektøiny.

Podklady pro objednávku

objednací èíslo

typ

40 07020 902001 DPR - 2A.3R - 2

40 07020 902002 DPR - 2A.3R - 4

40 07020 902003 DPR - 2P.3R - 2

40 07020 902004 DPR - 2P.3R - 4

40 07020 902011 DPR - 2A1B.2R - 2

40 07020 902012 DPR - 2A1B.2R - 4

40 07020 902021 DPR - 2A1B.1R1S - 2

40 07020 902022 DPR - 2A1B.1R1S - 4

Katalogový list TP 46/34/02 - 98

Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 99 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: support@zpaul.cz, http://www.zpaul.cz

C-3

More magazines by this user
Similar magazines