ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ... - Fondy EU v Praze

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

A

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona,

v souladu s Projektovou příručkou OPPK a příručkou L k projektové příručce Pokyny pro

zadávací řízení na dodavatele verze 1.5 ze dne 3.5.2011

„FN v Motole – křídlo G – 4. patro Laboratoře“

(evidenční číslo VZ: 7000000001005)

Zadavatel:

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČ: 00064203

DIČ: CZ00064203

zastoupená JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, ředitelem nemocnice

Pověřená osoba:

CPS consulting, s.r.o.

Sídlo: Havanská 22/194, 170 00 Praha 7

IČ: 27391566, DIČ: CZ 27391566

jednající JUDr. Zdenek Pokorný, jednatel společnosti

tel.: 233 931 338

e-mail: cpsconsulting@cpsconsulting.cz

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Název zakázky:

„FN v Motole – křídlo G – 4. patro Laboratoře“

Zadavatel

Název / obchodní

firma:

Adresa sídla / místa

podnikání:

IČ : DIČ:

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

00064203, CZ00064203

Osoby oprávněné za

zadavatele jednat:

Kontaktní osoba:

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

ředitel nemocnice

MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

provozně technický náměstek

Telefon, fax: 224 431 000

E-mail:

pavel.budinsky@fnmotol.cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Název / obchodní

firma:

IČ : DIČ:

Adresa sídla / místa

podnikání:

Osoby oprávněné za

zadavatele jednat:

Kontaktní osoba:

CPS consulting, s.r.o.

27391566, CZ27391566

Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

JUDr. Zdenek Pokorný

JUDr. Zdenek Pokorný, Zuzana Čajová

Telefon, fax: 233 931 338, 233 931 339

E-mail:

cpsconsulting@cpsconsulting.cz

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 2 z 13


1. Klasifikace předmětu zakázky

Název: Kód CPV MJ Rozsah

Stavební práce 45000000-7 soubor 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 75 mil. Kč včetně DPH.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Zdokonalení časté diagnostiky, prevence a léčby

těžkých poruch reprodukce, prenatálního a postnatálního vývoje dětí a dospělých“

s registračním číslem CZ.2.16/3.1.00/24022, financovaného ze zdrojů Evropské Unie,

Operační program Praha Konkurenceschopnost, prioritní osa 16.3 Inovace a podnikání.

2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavebních, řemeslných a

montážních prací a dodávek spojených s rekonstrukcí 4. patra křídla G – Laboratoře Fakultní

nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Součástí zadávací dokumentace je Projektová dokumentace spolu s výkazem výměr

s podrobným popisem prací, dodávek a požadovaných standardů ve stupni pro výběr

zhotovitele v tištěné a elektronické podobě zpracovaný společností HELIKA a.s., Beranových

65, 199 21 Praha 9.

Rekonstrukce musí být realizována v souladu s technickým řešením dle projektové

dokumentace a nesmí žádným způsobem omezit provoz v jiných částech nemocnice či křídla

G, a to včetně omezení rozvodů vzduchotechniky, medicinálních a ostatních plynů, ostatních

energií a potrubní pošty.

Nové rozvody vzduchotechniky, medicinálních a ostatních plynů a potrubní pošty musí být

provedeny tak, aby byly kompatibilní se stávajícími rozvody vzduchotechniky, medicinálních a

ostatních plynů a potrubní pošty ve zbývající části nemocnice (3. a 5. patro křídla G).

Součástí předmětu plnění je rovněž:

Zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a to 6x v listinné podobě

v měřítku 1:50 a 3x na CD-R, či DVD.

Vypracování a projednání případné změny stavby před dokončením s příslušným

stavebním úřadem.

Zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nutných

k vydání kolaudačního souhlasu.

Kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

Zpracování provozních řádů, manuálů a zaškolení obsluhy.

Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

Provedení zkušebního provozu po dobu jednoho měsíce v letním období a po dobu

jednoho měsíce v zimním období, po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Na základě ustan. § 44 odst. 9 zákona v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení

zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 3 z 13


patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení

původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých

výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

3. Požadavek na poskytnutí jistoty

1. K zajištění splnění povinnosti uchazeče je požadována jistota v souladu s § 67 odstavec 1

zákona ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

2. Jistota bude poskytnuta uchazečem formou složení peněžní částky na účet zadavatele

(dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

3. Uchazeči jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či

převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo: 35-17937051/0100,

variabilní symbol: 0908.

V nabídce uchazeč doloží doklad o složení jistoty na účet zadavatele nebo o jeho převodu.

Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzení banky, výpis z účtu

uchazeče. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena

na účet zadavatele a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za doklad o

složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. Uchazeč je dále povinen doložit

v nabídce informace, ze kterých bude vyplývat číslo účtu, na který má být jistota

vrácena, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

4. V případě, že bude jistota poskytnuta formou pojištění záruky, musí být pojistná

smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo

na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení

obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v níže uvedeném

bodě 6 pojistné plnění.

Platnost pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty.

5. V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude originál bankovní záruky vložen

do nabídky takovým způsobem, aby bylo možné její vyjmutí.

V případě, že jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude z ní patrné, že

jistota připadne zadavateli v případech v níže uvedeném bodě 6.

Platnost bankovní záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty.

6. Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění

záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním

ústavem v souladu s § 67 odst. 7 zákona v případě, že:

a) uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zruší nebo změní

nabídku,

b) odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem dle § 82 odst. 2 a 3 zákona,

c) neposkytne zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění

zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění:

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 4 z 13


DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha

ZD č. 1).

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v

souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr

(i v elektronické podobě na CD) bude součástí nabídky. Nabídková cena bude stanovena

pro navržené termíny plnění. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše

přípustná«.

5. Kvalifikace uchazečů

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona a

- technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis

z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

V případě, že je požadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

5.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených

osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa

podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto

podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li

statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,

musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 5 z 13


vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační

předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi

svého sídla, místa podnikání či bydliště,

písmeno a) a b) uchazeč prokáže předložením výpisu z Rejstříku trestů,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpisu,

písmeno c) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních

právních předpisů,

písmeno d) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,

e) který není v likvidaci,

písmeno e) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

písmeno f) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a

pro spotřební daň čestným prohlášením,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

písmeno g) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání

či bydliště uchazeče, a

písmeno h) uchazeč prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54

písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních

předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce

nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto

osoby,

písmeno i) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

písmeno j) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 6 z 13


k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří

v posledních 3 letech pracovali u zadavatele, a

písmeno k) uchazeč prokáže předložením seznamu formou čestného prohlášení

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií

vyšším než 10 %.

písmeno l) uchazeč prokáže předložením seznamu formou čestného prohlášení.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona

odst. 3 zákona.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Dle § 54 písm. a) zákona

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán.

Dle § 54 písm. b) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci.

Dle § 54 písm. d) zákona

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky

nezbytná podle zvláštních právních předpisů (zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Dodavatel předloží osvědčení o

autorizaci inženýra v oboru pozemní stavby.

Současně musí dodavatel uvést, v jakém pracovně právním vztahu je osoba prokazující

tuto kvalifikaci k dodavateli (např. předložením prohlášení oprávněné osoby dodavatele o

tom, že uvedená osoba je jeho zaměstnancem nebo doložením fotokopie dokladu o jiném

pracovně právním vztahu).

Není-li tato odpovědná osoba zaměstnancem dodavatele, musí být předloženy doklady ve

smyslu § 51 odst. 4 zákona.

Za tuto osobu bude v nabídce doloženo:

- Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona,

- Diplom o vysokoškolském vzdělání,

- Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby,

- Čestné prohlášení této osoby o podílení se na zakázce po celou dobu

plnění veřejné zakázky.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 7 z 13


5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který

předloží:

Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské

činnosti ve výši min. 150 mil Kč. Uvedený požadavek dodavatel doloží kopií pojistné

smlouvy nebo kopií pojistného certifikátu, ze kterého bude splnění tohoto požadavku

patrné.

Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona

Údaj o obratu dodavatele za stavební práce obdobného charakteru (stavby

občanské vybavenosti) za poslední 3 účetní období, a to ve výši nejméně 140 mil.

Kč bez DPH v každém požadovaném účetním období. Uvedený požadavek uchazeč

doloží čestným prohlášením, přičemž obrat dosažený za obdobné dodávky bude uveden

formou tabulky (příloha č. 2).

5.4 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele

předložit tyto doklady:

Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona

1. Seznam významných stavebních prací obdobného charakteru (staveb

občanských, bytových a zdravotnických) provedených dodavatelem za posledních

5 let spolu s osvědčením objednatelů o řádném splnění nejvýznamnějších z těchto

stavebních prací.

V seznamu stavebních prací uvede dodavatel zejména:

- název, přesné označení a termín provádění zakázky,

- předmět plnění a charakter zakázky,

- celkový finanční rozsah stavebních prací,

- vlastní podíl plnění (v %) na zakázce dále vyjádřený v Kč bez DPH,

- informaci, zda byly stavební práce prováděny za provozu objektu,

- identifikaci a kontakt na objednatele.

2. Osvědčení o řádném provedení stavebních prací takto:

a) alespoň 2 osvědčení o provedení stavebních prací obdobného charakteru

(staveb občanských, bytových a zdravotnických) s finančním limitem min. 60

mil. Kč bez DPH za každou stavební práci a

b) min 1 osvědčení o provedení stavebních prací prováděných za provozu

zdravotnického zařízení s finančním limitem min. 20 mil Kč.

Osvědčení musí zahrnovat:

- identifikaci objednatele,

- cenu,

- dobu provádění stavebních prací,

- místo provádění stavebních prací,

- prohlášení, že stavební práce byly prováděny za provozu objektu,

- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 8 z 13


Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona

Dodavatel předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců či jiných osob

podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců

dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel je povinen

doložit, formou čestného prohlášení, že v každém z uvedených roků činil jeho průměrný

roční počet alespoň 40 zaměstnanců a 10 vedoucích zaměstnanců.

Dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona

Popis a přehled technického zařízení nutného pro plnění veřejné zakázky dle ČSN EN ISO

7396 – 1,2. Dodavatel předloží doklad o vlastní (čestné prohlášení podepsané osobou

oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele) nebo smluvně zajištěné (kopie

smlouvy o smlouvě budoucí), a to zařízení (přístrojů) na měření čistoty medicinálních

plynů.

Dle § 56 odst. 4 zákona

Dodavatel předloží doklad prokazující zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO

9001. Dodavatel předloží Certifikát systému řízení jakosti - ČSN EN ISO-9001 vydaný

podle českých technických norem akreditovanou osobou pro provádění staveb, jejich

změn a odstraňování. Zadavatel uzná rovnocenný doklad vydaný v členském státě

Evropské unie.

Dle § 56 odst. 5 zákona

Dodavatel předloží doklad prokazující zavedení systému řízení z hlediska ochrany

životního prostředí dle normy ISO 14001. Dodavatel předloží Certifikát systému

environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001 vydaný podle českých technických

norem akreditovanou osobou pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zadavatel uzná rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské unie.

Dodavatel předloží doklad prokazující zavedení systému ČSN EN ISO 9001:2001 a

ČSN EN ISO 13485:2003 - Zdravotnické prostředky. Z certifikátů bude patrná jejich

platnost k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky a název akreditované osoby, která

certifikát vydala a která je registrovaná u českého institutu pro akreditaci, případně

funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie. Předkládané

certifikáty se požadují pro činnosti odpovídající předmětu zakázky (rozvody a servis

medicinálních plynů a systémů AGSS podle ČSN EN řady 737 a jejich

komponenty a subsystémy, včetně zdrojů a zdravotnických napájecích jednotek

podle ČSN EN ISO 11197, doplňková vybavení zdravotnických napájecích

jednotek a k rozvodům medicinálních plynů, redukční ventily napojitelné na

tlakové láhve a jejich příslušenství). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady

vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o

rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

6. Obchodní, platební a záruční podmínky

1. Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý

předmět veřejné zakázky dle Vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 zadávací

dokumentace.

2. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán osobou oprávněnou jednat

jménem či za uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě

nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu

požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 9 z 13


3. Uchazeč ve své nabídce předloží:

Podrobný harmonogram výstavby, tj.: podrobné technologické členění na

jednotlivé fáze výroby (Přípravné práce, HSV, PSV, PVD, Zkoušky a měření), který

bude dále obsahovat:

o Podrobnou strukturu výrobního procesu (grafická část min. v týdnech)

s uvedením zahájení, dokončení, dobou trvání (ve dnech),

o Členění harmonogramu bude shodné s členěním dle technologického

rozboru, tedy v technologické a objektové struktuře stavebních

procesů,

o Grafické vyznačení kritické cesty;

u činností mimo kritickou cestu, bude graficky a textově vyznačena jejich

rezerva ve dnech (technologické vazby, které vychází z teorie síťových grafů a

časového plánování a které jsou nezbytné pro řádnou koordinaci a plynulost

výstavby - technologické přestávky, či nutné časové posuvy stavebních činností,

které charakterizují předcházející, nebo následující stavební činnosti),

Technologický rozbor, který znázorňuje technologickou strukturu výrobního

procesu v členění do dílčích stavebních procesů, které znázorňují práci jednotlivých

čet. Technologický rozbor bude obsahovat návrh složení pracovních čet, určením

počtu pracovníků, výpočet celkové skutečné pracnosti a doby jednotlivých dílčích

stavebních procesů.

Způsob výpočtu nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů

jednotlivých stavebních procesů, vycházející z teorie síťových grafů a časového

plánování, použitý při sestavování podrobného harmonogramu.

Rozsah harmonogramu výstavby vychází ze zadávací projektové dokumentace a jeho

úkolem je stanovit termíny, lhůtu provádění a určit posloupnost stavebních prací

s ohledem na technologické provádění. Harmonogram musí být definován vlastní

stavební výrobou a mimo jiné i ostatními požadavky, které jsou neoddělitelnou součástí

výstavby (přípravné fáze, dokončovací fáze apod.).

4. Zadavatel požaduje bankovní záruku za řádné dokončení díla ve sjednaném

termínu. Uchazeč je povinen předložit v nabídce závazný příslib banky o vystavení

bankovní záruky ve prospěch zadavatele za řádné dokončení díla ve sjednaném

termínu ve výši minimálně 5.000.000,- Kč, který musí být platný nejméně 150 dnů

od posledního dne lhůty pro podání nabídky. Bankovní záruku je pak povinen uchazeč,

se kterým má být uzavřena smlouva, předložit ke dni podpisu smlouvy o dílo. Tento

závazný příslib není poskytnutím jistoty ve smyslu § 67 zákona.

5. Zadavatel požaduje bankovní záruku za kvalitu díla v minimální výši 2.000.000,-

Kč, tj. bankovní záruku za odstranění vad a nedodělků v záruční době, jakož i za

splnění dalších povinností uchazeče v záruční době, které vyplývají ze smlouvy o dílo.

Uchazeč je povinen předložit v nabídce závazný příslib banky o vystavení bankovní

záruky za kvalitu díla ve prospěch zadavatele, která musí být platná nejméně 30 dnů

ode dne uchazečem navržené doby dokončení díla ve sjednaném termínu. Bankovní

záruku je pak povinen vítězný uchazeč předložit do 15 dnů po podpisu protokolu o

předání a převzetí díla a po odstranění vad bránících užívání díla. Tento závazný příslib

není poskytnutím jistoty ve smyslu § 67 zákona. Bankovní záruka bude uvolněna do 15

dnů ode dne skončení záruční doby.

Ostatní obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo – Příloha č. 3

zadávací dokumentace.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 10 z 13


7. Dodací podmínky

Místem plnění zakázky je: křídlo G, 4. patro, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu

84/1, 150 06 Praha 5.

Předpokládaný termín zahájení plnění: prosinec 2011

Předpokládaný termín ukončení plnění nejpozději do 9 měsíců ode dne předání

staveniště.

Staveniště bude předáno a převzato nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy a vyklizeno do 7

dnů po písemném protokolárním předání díla uživateli, pokud nebudou překážky na straně

objednatele.

Uchazeč uvede ve své nabídce celkovou dobu plnění veřejné zakázky v kalendářních

dnech, počínaje dnem protokolárního předání a převzetí staveniště a konče vydáním

kolaudačního souhlasu.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín

zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem

navržená doba plnění zůstává nezměněna. V tomto případě zadavatel upřesní požadovaný

termín na dokončení díla.

8. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a v jedné kopii (doporučení

zadavatele), v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a

opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné

manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně

očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele).

Doporučené řazení dokladů v nabídce:

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 –

Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny alespoň následující údaje: název

zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných

k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací

dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u

jednotlivých oddílů (kapitol).

Doklad o poskytnutí jistoty

Doklady, jimiž uchazeč o VZ prokazuje splnění kvalifikace:

1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona.

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona.

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona.

4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona.

Smlouva o dílo podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (i

v elektronické podobě na CD).

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 11 z 13


Oceněný výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD).

Harmonogram výstavby a technologický rozbor.
CD obsahující: Smlouvu o dílo, soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem

výměr, harmonogram výstavby a technologický rozbor.

Příslib bankovní záruky za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu.

Příslib bankovní záruky za kvalitu díla.

Čestné prohlášení o souhlasu se zveřejněním – příloha č. 4


Ostatní doklady či informace tvořící nabídku.

9. Kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny za provedení celého předmětu

plnění bez DPH.

10. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni dle § 43

zákona) končí 30.04.2012.

11. Jiné požadavky zadavatele

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit dle § 84 zákona o veřejných zakázkách.

2. Požadavky na subdodavatele:

a) Zadavatel, v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona, si vyhrazuje požadavek, že

subdodávkou může být plněna pouze ta část stavebních prácí a dodávek,

která je spojena s rozvodem, instalací a servisem vzduchotechniky,

medicinálních a ostatních plynů a potrubní pošty.

b) V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím

třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce formou čestného prohlášení (v

příloze návrhu smlouvy), jaká část (včetně % podílu) veřejné zakázky, bude

prováděna třetí osobou (subdodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (uchazeč je

povinen u subdodavatele uvést jeho identifikační údaje).

3. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.

4. Uchazeči sami nesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

5. Uchazeč, se kterým bude podepsána smlouva o dílo je povinen spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění

pozdějších předpisů.

12. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30.11.2011 v 10:00 hodin. Sraz účastníků bude u

hlavního vstupu do křídla G.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 12 z 13


13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 12.12.2011 v 10:00 hod.

Nabídky budou přijímány v sídle pověřené osoby: CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194,

170 00 Praha 7 - Bubeneč. Zájemce může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání

nabídky na adresu zadavatele vždy v pracovních dnech od 09:00 hod. do 15:00 hod.

V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hod.

Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené adresou zájemce a označené:

„FN V MOTOLE – KŘÍDLO G – 4. PATRO LABORATOŘE“ - NEOTVÍRAT.

14. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.12.2011 v 11:00 hodin v malé zasedací

místnosti zadavatele, II. patro budovy ředitelství nemocnice.

15. Dotazy k zadávací dokumentaci

Případné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou uchazeči oprávněni

zaslat pověřené osobě písemně na e-mail: cpsconsulting@cpsconsulting.cz, kontaktní osoba:

JUDr. Zdenek Pokorný, a to nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné

informace budou všem zájemcům odeslány nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

žádosti.

16. Přílohy zadávací dokumentace

Přílohy:

příloha č. 1 - Krycí list nabídky

příloha č. 2 - Prohlášení o obratu

příloha č. 3 - Vzor smlouvy o dílo

příloha č. 4 - Čestné prohlášení o souhlasu se zveřejněním

A dále:

projektová dokumentace v tištěné podobě s výkazem výměr na CD

Projektovou dokumentaci si dodavatelé mohou objednat písemnou objednávkou (e-mail,

fax) zaslanou na adresu pověřené osoby CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7

Bubeneč. Projektovou dokumentaci je možné zaslat na zájemcem uvedenou adresu, popřípadě po

potvrzení připravenosti objednávky vyzvednout na adrese osoby pověřené zadavatelskými činnostmi

v pracovních dnech od 09:00 – 15:00 hodin. Kontaktní osoba pro vydávání projektové dokumentace:

Kateřina Suchomelová, tel./fax.: +420 233 931 338 / +420 233 931 339, e-mail:

cpsconsulting@cpsconsulting.cz.

Projektová dokumentace se vydává za úplatu (cena rozmnožení), která činí 5.280,- Kč včetně

DPH + případné poštovné, a bude uhrazena v hotovosti při předání a převzetí projektové

dokumentace a daňového dokladu proti potvrzení o úhradě, popř. dobírkou.

Zadavatel veřejné zakázky převádí případné pohledávky vzniklé z tohoto titulu na pověřenou

osobu – firmu CPS consulting, s.r.o.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

strana 13 z 13

More magazines by this user
Similar magazines