Textová část rozboru udržitelného rozvoje - obce - Trhové Sviny

tsviny.cz

Textová část rozboru udržitelného rozvoje - obce - Trhové Sviny

PROCES

2010

Rozbor udržitelného rozvoje území pro

správní obvod obce s rozšířenou

působností Trhové Sviny – AKTUALIZACE

2010 - textová část vyhodnocení obcí

Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D.

a kolektiv

PROCES – Centrum pro rozvoj

obcí a regionů, s.r.o.

30. 9. 2010


Zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Švabinského

1749/19, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 28576217, Tel.:+420 595 136 023, http://rozvojobce.cz/,

e-mail: info@rozvoj-obce.cz

Autorský kolektiv:

Andrea Hrušková – tvorba koncepce studie a koordinace týmu

Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. – odborný garant, tvorba metodiky

Aleš Hruška – organizace terénního průzkumu

Bc. Pavel Kukuliač – GIS a tvorba mapových výstupů

Ing. Marcella Šimíčková, CSc. – environmentální pilíř

Mgr. Jarmila Kubincová – sociodemografický a ekonomický pilíř

Ing. Ivana Foldynová – sociodemografický pilíř

Ing. arch. Jaroslav Sedlecký – problémy k řešení v rámci ÚPD


Obsah

Borovany ............................................................................................................................... 4

Číţkrajice .............................................................................................................................. 7

Horní Stropnice ..................................................................................................................... 9

Hranice .................................................................................................................................12

Jílovice .................................................................................................................................14

Kamenná ..............................................................................................................................17

Ločenice ...............................................................................................................................19

Mladošovice .........................................................................................................................21

Nové Hrady ..........................................................................................................................23

Olešnice ...............................................................................................................................26

Ostrolovský Újezd ................................................................................................................28

Petříkov ................................................................................................................................30

Slavče ..................................................................................................................................33

Svatý Jan nad Malší .............................................................................................................35

Trhové Sviny ........................................................................................................................37

Ţár .......................................................................................................................................40

- 3 -


Borovany

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Výskyt dobývacích prostorů.

Výskyt chráněných loţiskových území.

Výskyt poddolovaných území.

Výskyt sesuvných území.

Výskyt hald a odvalů (1).

Rozvoj těţby surovin s rostoucí poptávkou.

Významný výskyt vodních zdrojů.

Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma

vodního zdroje.

Rozsah záplavového území Q100.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k

imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Výskyt starých ekologických zátěţí.(2 skládky)

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje

znečištění.

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního

zdroje.

Odkládání rekultivace starých zátěţí.

Vymezená národní přírodní rezervace.

Vymezená evropsky významná lokalita – NATURA 2000.

Významné krajinné prvky registrované.

Nemovité kulturní památky.

Vymezené prvky Územního systému ekologické stability.

Silnice II. třídy křiţuje nadregionální biokoridor.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Zastavěné území zasahuje do významného krajinného

prvku

registrovaného.

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní

přírodní rezervace.

4


Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Nízký koeficient ekologické stability.

Relativně nízká míra zalesnění území.

Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Přímé napojení na ţelezniční dopravu.

Velmi dobrá dostupnost ORP .

Silnice II. třídy křiţuje úrovňově ţelezniční trať.

Růst počtu obyvatel.

Kladný přirozený přírůstek.

Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Velmi dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Výrazně nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety

2001 a 2009.

Nízké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Vysoké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001.

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Vysoký rekreační potenciál.

Dostatek ubytovacích kapacit.

Nízká míra nezaměstnanosti.

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO

ORP.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Podprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do chráněného loţiskového území.

Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Návrh zastavitelného území zasahuje do lokálního biokoridoru.

Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany.

5


Dopravní a technická Infrastruktura:

Návrh silnice II. třídy prochází zastavěným územím.

Návrh silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje.

Návrh silnice II. třídy vede přes zemědělskou půdu I.třídy ochrany.

Návrh zastavitelného území je v konfliktu s návrhem silnice II. třídy.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Vymezení vhodných ploch v rámci ÚPD k výstavbě sportovních, kulturních zařízení.

Vymezení ploch pro individuální bydlení.

Při vytváření územního plánu respektovat vysoký rekreační potenciál území.

6


Čížkrajice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Existence loţiska nerostných surovin – stavební kámen.

Absence poddolovaných a sesuvných území.

Rozvoj těţby surovin s rostoucí poptávkou.

Minimální rozsah záplavového území.

Absence výskytu zdrojů povrchových a podzemních vod.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k

imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Absence starých zátěţí.

Přírodní park Soběnovská vrchovina.

Významné krajinné prvky registrované.

Památný strom.

Relativně nízká míra zalesnění území.

Nízký koeficient ekologické stability.

Socio-demografické Silné stránky Kladné migrační saldo.

Relativně dobrá dostupnost sídla ORP.

Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou.

Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţeleznici.

7


podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Pokles počtu obyvatel.

Záporný přirozený přírůstek.

Velmi vysoký index stáří.

Špatná vybavenost občanskou infrastrukturou.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD

Niţší rekreační potenciál.

Nedostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO

ORP.

Nadprůměrná míra nezaměstnanosti.

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Podprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Střety záměrů na provedení změn v území s limity vyuţití území nebyly nalezeny.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na jiţ vybudované

ČOV.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Vymezení vhodných ploch v rámci ÚPD k výstavbě multifunkční budovy - sídlo úřadu a sluţeb.

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro sportovní a rekreační vyuţití.

8


Horní Stropnice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Existence loţiska nerostných surovin – stavební kámen.

Výskyt poddolovaných území.

Rozvoj těţby surovin s rostoucí poptávkou.

Výskyt zdrojů vod na území.

Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního

zdroje.

Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100.

Zastavěné území v aktivním záplavovém území.

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100.

Ohroţení zastavěného území záplavami.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví s výjimkou O3.

Výskyt starých ekologických zátěţí. (4 skládky)

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům

na ochranu vegetace a ekosystémů.

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Odkládání rekultivace starých zátěţí.

Přírodní park Novohradské hory.

Existence lokalit NATURA 2000 – ptačí oblast.

Existence lokalit NATURA 2000 – evropsky významná

lokalita.

Národní přírodní památka. Památný strom.

Významné krajinné prvky registrované.

Silnice II. třídy prochází významným krajinným prvkem

registrovaným.

Zastavěné území zasahuje do významného krajinného

prvku

registrovaného.

Silnice II. třídy křiţuje regionální biokoridor.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní

přírodní památky.

Vysoká míra zalesnění území.

Relativně vysoký koeficient ekologické stability.

9


určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Nevyhovující technický stav silniční sítě.

Omezená dostupnost obce s rozšířenou působností.

Absence napojení na ţeleznici.

Nízký index stáří.

Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Pokles počtu obyvatel

Záporný přirozený přírůstek

Záporné migrační saldo

Nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Vysoký rekreační potenciál.

Nárůst pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Nadprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu

na tradice a předpoklady rozvoje území.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území Q100.

Návrh zastavitelného území zasahuje do krajinné památkové zóny.

Návrh zastavitelného území zasahuje do ptačí oblasti NATURA 2000.

Návrh zastavitelného území zasahuje do přírodního parku.

Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biocentra.

Návrh zastavitelného území zasahuje do lesa.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

10


Příprava nových ploch individuálního bydlení.

Při vytváření územních plánů respektovat vysoký rekreační potenciál území.

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro sportovní a rekreační vyuţití.

Vymezení vhodných ploch a příprava (zainvestování, přivedení komunikací) pozemků pro rozvoj

podnikatelských aktivit a ploch vhodných pro rozvoj podnikání.

11


Hranice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Absence poddolovaných a sesuvných území.

Slabé stránky Absence výskytu loţisek nerostných surovin.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Výskyt zdroje minerálních vod.

Slabé stránky Omezený výskyt zdrojů povrchových a podzemních vod.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Absence starých ekologických zátěţí.

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Přírodní rezervace.

Biosférická rezervace UNESCO.

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO.

Relativně vysoký koeficient ekologické stability.

Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou.

Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţeleznici.

Špatná dostupnost dostupnost obce s rozšířenou působností

12


Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Pokles počtu obyvatel.

Záporný přirozený přírůstek.

Záporné migrační saldo.

Vysoký index stáří.

Velmi špatná vybavenost občanskou infrastrukturou.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Velmi nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001

Slabé stránky Niţší rekreační potenciál.

Příležitosti

Hrozby

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP

Silné stránky

Výrazný nárůst pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Slabé stránky

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu na

Příležitosti

tradice a předpoklady rozvoje území.

Hrozby

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Střety záměrů na provedení změn v území s limity vyuţití území nebyly nalezeny.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na jiţ vybudované

ČOV.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Vymezení vhodných ploch a příprava (zainvestování, přivedení komunikací) pozemků pro rozvoj

podnikatelských aktivit a ploch vhodných pro rozvoj podnikání.

13


Jílovice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění funkcí

lesa

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Existence loţisek nerostných surovin – jíly.

Výskyt chráněných loţiskových území – jíly.

Výskyt poddolovaných území.

Výskyt vodních zdrojů.

Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů.

Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma

vodního

zdroje.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k

imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Výskyt starých ekologických zátěţí. (skládka)

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Odkládání revitalizace starých zátěţí.

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Existence lokalit NATURA 2000 – ptačí oblast.

Existence lokalit NATURA 2000 – evropsky významná

lokalita.

Národní přírodní rezervace. Přírodní rezervace.

Biosferická rezervace UNESCO.

Krajinná památková zóna.

Místo krajinného rázu.

Vesnická památková zóna. Nemovité kulturní památky.

Silnice II. třídy prochází ptačí oblastí NATURA 2000.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností vesnické

památkové zóny.

Relativně vysoká míra zalesnění.

14


Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Přímé napojení na ţelezniční dopravu.

Není zaveden plyn.

Špatná dostupnost ORP hromadnou autobusovou

dopravou.

Růst počtu obyvatel.

Kladné migrační saldo.

Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Záporný přirozený přírůstek.

Vysoký index stáří.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku

1919.

Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001.

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Nedostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Nízká míra nezaměstnanosti.

Nadprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO

ORP.

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do chráněného loţiskového území.

Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Návrh zastavitelného území zasahuje do lokálního biokoridoru.

Návrh zastavitelného území zasahuje do velkoplošného chráněného území.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny

15


Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Vymezení vhodné plochy v rámci ÚPD k výstavbě budovy lékárny.

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

16


Kamenná

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Existence loţisek nerostných surovin – stavební kámen.

Absence poddolovaných a sesuvných území.

Zastavěné území v záplavovém území Q 100.

Zastavěné území v aktivním záplavovém území.

Absence výskytu vodních zdrojů.

Hrozby Ohroţení zastavěného území záplavami.

Silné stránky

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěţí. (2 skládky)

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Odkládání rekultivace starých zátěţí.

Přírodní park Soběnovská vrchovina.

Památný strom.

Relativně vysoká míra zalesnění.

Slabé stránky Pokles plochy orné půdy.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Chybí napojení kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn

Špatná dostupnost ORP hromadnou autobusovou dopravou

Absence napojení na ţeleznici.

17


Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Růst počtu obyvatel.

Silné stránky Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Slabé stránky Velmi špatná vybavenost občanskou infrastrukturou.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Vysoké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Slabé stránky Niţší rekreační potenciál.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu

na tradice a předpoklady rozvoje území.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do přírodního parku.

Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I.třídy ochrany.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na jiţ vybudované

ČOV.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro sportovní a rekreační vyuţití.

18


Ločenice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové

prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena

životního

prostředí

Ochrana přírody

a krajiny

Zemědělský

půdní fond a

pozemky určené

k plnění funkcí

lesa

Veřejná dopravní

a technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Výskyt chráněných loţiskových území-polodrahokamy.

Vymezený dobývací prostor – polodrahokamy (vltavíny).

Absence poddolovaných a sesuvných území.

Hrozby

Výskyt zdrojů povrchových a podzemních vod.

Silné stránky

Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů.

Slabé stránky Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Výskyt starých ekologických zátěţí. (skládka)

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí území.

Významné krajinné prvky registrované.

Silné stránky Památný strom.

Nemovité kulturní památky.

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky Vysoká míra zalesnění území.

Slabé stránky Nízký koeficient ekologické stability.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţeleznici.

19


Sociodemografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a

cestovní ruch

Hospodářské

podmínky

Růst počtu obyvatel.

Silné stránky Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Slabé stránky Záporný přirozený přírůstek

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky Velmi nízké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Slabé stránky

Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 – 2001.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky Niţší rekreační potenciál.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Nízká míra nezaměstnanosti.

Nárůst počtu pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch pro rekreační vyuţití.

20


Mladošovice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění funkcí

lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Výskyt poddolovaných území.

Absence výskytu loţiska nerostných surovin.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Omezený výskyt vodních zdrojů.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Nemovité kulturní památky.

Omezený výskyt chráněných prvků přírody a krajiny.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Vysoká míra zalesnění území.

Relativně nízký koeficient ekologické stability.

Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou.

Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţeleznici.

Špatná dostupnost obce s rozšířenou působností.

21


Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Růst počtu obyvatel.

Kladné migrační saldo.

Záporný přirozený přírůstek.

Vysoký index stáří.

Špatná vybavenost občanskou infrastrukturou.

Nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Velmi vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001.

Nedostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Nadprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Střety záměrů na provedení změn v území s limity vyuţití území nebyly nalezeny.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na jiţ vybudované

ČOV.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch pro rekreační vyuţití.

22


Nové Hrady

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Existence loţisek nerostných surovin – stavební kámen,

ţivcové suroviny.

Výskyt poddolovaných území.

Významná chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Výskyt vodních zdrojů povrchových a podzemních vod.

Výskyt značných zdrojů minerálních vod.

Zastavěné území v aktivním záplavovém území.

Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního

zdroje.

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100.

Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Výskyt starých ekologických zátěţí. (skládky)

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Pomalá rekultivace starých zátěţí území.

Přírodní park Novohradské hory.

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Existence lokalit NATURA 2000 – evropsky významná

lokalita.

Národní přírodní rezervace. Přírodní rezervace.

Národní přírodní památka. Přírodní památka.

Biosferická rezervace UNESCO.

Památný strom.

Krajinná památková zóna.

Významné krajinné prvky registrované.

Místo krajinného rázu.

Městská památková zóna.

Nemovité kulturní památky.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Silnice II. třídy křiţuje nadregionální biokoridor.

Silnice II. třídy křiţuje regionální biokoridor.

Zastavěné území zasahuje do významného krajinného

prvku.

23


Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO, národní

přírodní památky, národní přírodní rezervace a dalších

chráněných krajinných a kulturních památek.

Negativní dopady rozvoje rekreačních a dalších aktivit

v oblastech cenných pro ochranu přírody a krajiny.

Vysoký koeficient ekologické stability.

Velmi vysoký podíl zalesněného území.

Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Přímé napojení na ţelezniční dopravu.

Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností.

Nevyhovující technický stav silniční sítě.

Silnice II. třídy křiţuje úrovňově ţelezniční trať.

Růst počtu obyvatel.

Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Záporný přirozený přírůstek.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919..

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Vysoký rekreační potenciál.

Dostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality.

Nedostatek prostředků pro zvyšování kvality ubytovacích

zařízení.

Nízká míra nezaměstnanosti.

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009

24


Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do loţiska nerostných surovin.

Záměr silnice II. třídy prochází evropsky významné lokality NATURA 2000.

Záměr silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem.

Záměr silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Návrh zastavitelného území zasahuje do krajinné památkové zóny.

Návrh zastavitelného území zasahuje do lokálního biocentra.

Návrh zastavitelného území zasahuje do přírodního parku.

Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru.

Záměr zastavitelného území zasahuje do významného krajinného prvku registrovaného.

Záměr zastavitelného území zasahuje do regionálního biocentra.

Záměr zastavitelného území zasahuje do lesa.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Návrh zastavitelného území je v konfliktu se záměrem silnice II. třídy.

Záměr silnice II.třídy vede přes zemědělskou půdu I.třídy ochrany.

Záměr silnice II.třídy prochází evropsky významné lokality NATURA 2000.

Záměr silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem.

Záměr silnice II.třídy křiţuje lokální biokoridor.

Záměr silnice II. třídy prochází lesem.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

Při vytváření územních plánů respektovat vysoký rekreační potenciál území.

Vymezení vhodných ploch a příprava (zainvestování, přivedení komunikací) pozemků pro rozvoj

podnikatelských aktivit a ploch vhodných pro rozvoj podnikání.

25


Olešnice

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové

prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena

životního

prostředí

Ochrana přírody

a krajiny

Zemědělský

půdní fond a

pozemky určené

k plnění funkcí

lesa

Veřejná dopravní

a technická

infrastruktura

Silné stránky Absence poddolovaných a sesuvných území.

Slabé stránky Absence výskytu loţisek nerostných surovin,

Příležitosti

Hrozby

Výskyt vodních zdrojů povrchových a podzemních vod

včetně ochranných pásem.

Silné stránky

Vymezená chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Výskyt zdrojů přírodních minerálních vod.

Slabé stránky Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Příležitosti

Hrozby

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

Silné stránky

limitům pro ochranu zdraví.

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěţí. (2 skládky)

Příležitosti

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí území.

Natura 2000 - evropsky významná lokalita.

Významné krajinné prvky registrované.

Silné stránky

Památný strom.

Krajinná památková zóna.

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Relativně vysoký koeficient ekologické stability.

Relativně vysoká míra zalesnění území.

Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Absence napojení na ţeleznici.

Omezená dostupnost obce s rozšířenou působností.

26


Sociodemografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a

cestovní ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Růst počtu obyvatel.

Kladné migrační saldo.

Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Záporný přirozený přírůstek.

Vysoký index stáří.

Slabé stránky Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky Nedostatek ubytovacích kapacit.

Příležitosti

Hrozby Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Silné stránky

Nízká míra nezaměstnanosti.

Nárůst počtu pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Slabé stránky Podprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO ORP.

Příležitosti

Hrozby

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch pro výstavbu multifunkčních zařízení zaměřených na volnočasové aktivity.

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro sportovní a rekreační vyuţití.

Vymezení vhodných ploch a příprava (zainvestování, přivedení komunikací) pozemků pro rozvoj

podnikatelských aktivit a ploch vhodných pro rozvoj podnikání.

27


Ostrolovský Újezd

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí

a geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Absence poddolovaných a sesuvných území.

Absence výskytu loţiska nerostných surovin.

Absence výskytu vodních zdrojů povrchových a podzemních

vod včetně ochranných pásem.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Absence výskytu starých zátěţí území.

Přírodní památka.

Památný strom.

Nemovité kulturní památky.

Velmi vysoká míra zalesnění území.

Relativně vysoký koeficient ekologické stability.

Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţelezniční dopravu.

Omezená dostupnost obce s rozšířenou působností.

28


Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Nízký index stáří.

Pokles počtu obyvatel.

Záporný přirozený přírůstek.

Velmi špatná vybavenost občanskou infrastrukturou.

Vybudování infrastruktury volného času.

Nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Vysoké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001.

Vysoký rekreační potenciál.

Nedostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Podprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu

na tradice a předpoklady rozvoje území.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I.třídy ochrany.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro sportovní a rekreační vyuţití.

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

29


Petříkov

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění funkcí

lesa

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Absence poddolovaných a sesuvných území.

Absence výskytu loţiska nerostných surovin.

Výskyt vodních zdrojů včetně ochranných pásem.

Výskyt zdrojů přírodních minerálních vod.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Výskyt starých ekologických zátěţí. (skládka)

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Odkládání rekultivace starých zátěţí území.

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Natura 2000 - evropsky významná lokalita.

Národní přírodní rezervace.

Přírodní památka.

Krajinná památková zóna.

Významné krajinné prvky registrované.

Nemovité kulturní památky.

Místo krajinného rázu.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Zastavěné území zasahuje do významného krajinného

prvku registrovaného.

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností CHKO,

národní přírodní rezervace a dalších chráněných

přírodních a krajinných prvků.

Velmi vysoká míra zalesnění území.

Velmi vysoký koeficient ekologické stability.

30


Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Přímé napojení na ţeleznici.

Nedostatečná vybavenost technickou infrastrukturou.

Špatná úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn.

Omezená dostupnost obce s rozšířenou působností.

Pokles počtu obyvatel.

Záporný přirozený přírůstek.

Záporné migrační saldo.

Vysoký index stáří.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Velmi nízké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981

– 2001.

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Vysoký rekreační potenciál.

Nedostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Nárůst pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Nadprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu

na tradice a předpoklady rozvoje území.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do evropsky významné lokality NATURA 2000.

Návrh zastavitelného území zasahuje do lesa.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na jiţ vybudované

ČOV.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

31


Vymezení vhodných ploch a příprava (zainvestování, přivedení komunikací) pozemků pro rozvoj

podnikatelských aktivit a ploch vhodných pro rozvoj podnikání.

32


Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění

funkcí lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Slavče

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Výskyt dobývacích prostorů – ţula HK.

Výskyt chráněných loţiskových území-polodrahokamy.

Existence loţiska nerostných surovin – kámen pro hrubou

a ušlechtilou kamenickou práci.

Výskyt poddolovaných území.

Absence výskytu vodních zdrojů včetně ochranných pásem.

Absence starých zátěţí území.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Přírodní park Soběnovská vrchovina.

Přírodní památka.

Památný strom.

Významné krajinné prvky registrované.

Nemovité kulturní památky.

Relativně vysoká míra zalesnění území.

Průměrný koeficient ekologické stability.

Chybí napojení kanalizace na ČOV.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţeleznici.

Omezená dostupnost obce s rozšířenou působností.

33


Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Růst počtu obyvatel.

Kladný přirozený přírůstek.

Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Vysoké zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 –

2001.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Niţší rekreační potenciál.

Nadprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu

na tradice a předpoklady rozvoje území.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh zastavitelného území zasahuje do přírodního parku.

Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I.třídy ochrany.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Příprava územního plánu na vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních sítí na jiţ vybudované

ČOV.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Vymezení ploch pro individuální bydlení.

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro sportovní a rekreační vyuţití.

34


Svatý Jan nad Malší

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění funkcí

lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Výskyt dobývacích prostorů – polodrahokamy (vltavíny).

Výskyt chráněných loţiskových území – polodrahokamy.

Existence loţiska nerostných surovin – polodrahokamy,

štěrkopísky.

Vodní dílo Římov – významný vodní zdroj.

Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

limitům pro ochranu zdraví.

Výskyt starých ekologických zátěţí. (skládka)

Odkládání rekultivace starých zátěţí území.

Významné krajinné prvky registrované.

Památný strom.

Nemovité kulturní památky.

Relativně vysoký koeficient ekologické stability.

Relativně vysoká míra zalesnění území.

Dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Velmi dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností.

Není zaveden plyn.

Absence napojení na ţeleznici.

35


Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Výrazný nárůst počtu obyvatel v rámci SO ORP.

Kladný přirozený přírůstek.

Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Rozvoj sociálních a ubytovacích sluţeb pro seniory.

Nadprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a

2009.

Velmi nízké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Vysoký rekreační potenciál.

Nedostatek ubytovacích kapacit.

Nedostatek prostředků pro zřízení ubytovacích zařízení.

Nárůst pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Vysoká míra nezaměstnanosti.

Podprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

ORP.

Vytváření nabídky nových pracovních míst majících vazbu

na tradice a předpoklady rozvoje území.

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Střety záměrů na provedení změn v území s limity vyuţití území nebyly nalezeny.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území nebyly nalezeny.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových pozemků vhodných pro rozšíření sluţeb seniorům - výstavba domu s pečovatelskou

sluţbou.

Při vytváření územních plánů respektovat vysoký rekreační potenciál území.

36


Trhové Sviny

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Výskyt dobývacích prostorů – stavební kámen.

Výskyt chráněných loţiskových území – stavební kámen.

Silné stránky

Existence loţiska nerostných surovin – stavební kámen,

cihlářské suroviny.

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky Existence vodních zdrojů včetně ochranných pásem.

Zastavěné území v záplavovém území Q 100.

Zastavěné území v aktivním záplavovém území.

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100.

Slabé stránky

Omezené moţnosti protipovodňových opatření.

Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního

zdroje.

Příležitosti

Hrozby Ohroţení zastavěného území povodněmi.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

Silné stránky

limitům pro ochranu zdraví.

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje

znečištění.

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěţí. (5 skládek)

Silnice II.třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje.

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Příležitosti

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí území.

Přírodní památka. Památný strom.

Významné krajinné prvky registrované.

Silné stránky

Městská památková zóna.

Nemovité kulturní památky.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Silnice II. třídy křiţuje nadregionální biokoridor.

Slabé stránky Silnice II. třídy křiţuje regionální biokoridor.

Zastavěné území zasahuje do významného krajinného

prvku registrovaného.

Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské

Příležitosti

památkové zóny.

Hrozby

37


Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění funkcí

lesa

Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Relativně nízká míra zalesnění území. (v rámci SO ORP)

Relativně nízký koeficient ekologické stability území.

Hrozby

Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Silné stránky Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Slabé stránky Absence napojení na ţeleznici.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Růst počtu obyvatel.

Kladný přirozený přírůstek.

Kladné migrační saldo.

Nízký index stáří.

Velmi dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Hrozby

Nízké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Silné stránky

Vyšší zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 – 2001.

Slabé stránky Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Příležitosti

Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Hrozby

Vysoký rekreační potenciál.

Silné stránky

Dostatek ubytovacích kapacit.

Slabé stránky Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality.

Příležitosti

Nedostatek prostředků pro zvyšování kvality ubytovacích

Hrozby

zařízení.

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Silné stránky

Nízká míra nezaměstnanosti.

Slabé stránky Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009.

Příležitosti

Hrozby

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Návrh silnice II. třídy vede přes loţisko nerostných surovin.

Návrh silnice II. třídy vede přes chráněné loţiskové území.

Záměr silnice II. třídy vede přes chráněné loţiskové území.

Návrh silnice II. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje.

Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Návrh silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100.

Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území Q100.

Návrh silnice II. třídy prochází lokálním biocentrem.

Návrh silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Návrh silnice II. třídy křiţuje regionální biokoridor

Záměr silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Návrh silnice II. třídy prochází lesem.

Návrh zastavitelného území zasahuje do lesa.

38


Návrh silnice II. třídy prochází lesem.

Záměr silnice II. třídy vede přes zemědělskou půdu I.třídy ochrany.

Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I.třídy ochrany.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Návrh zastavitelného území je v konfliktu se záměrem silnice II. třídy.

Návrh silnice II. třídy prochází zastavěným územím.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Příprava nových ploch, případně rekonstrukce stávajících objektů zaměřených na volnočasové

aktivity.

Příprava nových ploch individuálního bydlení.

Při vytváření územních plánů respektovat vysoký rekreační potenciál území.

39


Žár

Vysvětlivky:

1 – Horninové prostředí a geologie

2 – Vodní režim

3 – Hygiena životního prostředí

4 – Ochrana přírody a krajiny

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

funkcí lesa

6 – Veřejná technická infrastruktura

7 – Veřejná dopravní infrastruktura

8 – Socio-demografické podmínky

9 – Bydlení

10 – Rekreace

11 – Regionální ekonomika

12 – Trh práce

13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a

geologie

Vodní režim

Hygiena životního

prostředí

Ochrana přírody a

krajiny

Zemědělský půdní

fond a pozemky

určené k plnění funkcí

lesa

Silné stránky Výskyt loţiska nerostných surovin stavební kámen.

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Rozvoj těţby surovin s rostoucí poptávkou.

Silné stránky Výskyt zdrojů a vodních ploch v území.

Zastavěné území v záplavovém území Q 100.

Slabé stránky

Zastavěné území v aktivním záplavovém území.

Příležitosti

Hrozby Ohroţení zastavěných ploch záplavami.

Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním

Silné stránky

limitům pro ochranu zdraví.

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje

znečištění.

Slabé stránky

Výskyt starých ekologických zátěţí. (skládka)

Silnice II. třídy zatěţuje exhalacemi zastavěné území.

Příležitosti

Hrozby Odkládání rekultivace starých zátěţí území.

Do území zasahuje přírodní park.

Památný strom.

Silné stránky Krajinná památková zóna.

Významné krajinné prvky registrované.

Vesnická památková zóna.

Silnice II. třídy prochází významnými krajinnými prvky

Slabé stránky registrovanými.

Silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Rozvoj cestovního ruchu – existence vesnické památkové

Příležitosti

zóny.

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Relativně nízká míra zalesnění území. (v rámci SO ORP)

Relativně nízký koeficient ekologické stability území.

40


Veřejná dopravní a

technická

infrastruktura

Socio-demografické

podmínky

Bydlení

Rekreace a cestovní

ruch

Hospodářské

podmínky

Velmi dobrá vybavenost technickou infrastrukturou.

Dobrá úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod,

Silné stránky

napojení jednotné kanalizace na ČOV.

Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností.

Slabé stránky Absence napojení na ţeleznici.

Příležitosti

Hrozby

Růst počtu obyvatel.

Kladný přirozený přírůstek.

Silné stránky

Nízký index stáří.

Dobrá vybavenost občanskou infrastrukturou.

Slabé stránky Záporné migrační saldo.

Příležitosti

Hrozby

Silné stránky Vyšší zastoupení domů vystavených mezi lety 1981 – 2001.

Podprůměrný nárůst bytového fondu mezi lety 2001 a 2009.

Slabé stránky

Vysoké zastoupení domů vystavěných do roku 1919.

Příležitosti Vymezení ploch pro nové byty v rámci ÚPD.

Hrozby

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Vysoký rekreační potenciál.

Dostatek ubytovacích kapacit.

Hrozby

Nadprůměrná daňová výtěţnost na obyvatele v rámci SO

Silné stránky

ORP.

Podprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci SO ORP.

Slabé stránky

Úbytek pracovních míst mezi lety 2006 – 2009

Příležitosti

Hrozby

Problémy k řešení v ÚPD

Environmentální část:

Záměr silnice II. třídy křiţuje lokální biokoridor.

Návrh zastavitelného území zasahuje do přírodního parku.

Návrh zastavitelného území zasahuje do krajinné památkové zóny.

Dopravní a technická Infrastruktura:

Návrh zastavitelného území je v konfliktu se záměrem silnice II. třídy.

Socio-demografický a ekonomický pilíř:

Zváţit moţnost změny vyuţití funkčních ploch pro společenské a kulturní vyţití.

Při vytváření územních plánů respektovat vysoký rekreační potenciál území.

41

More magazines by this user
Similar magazines