Stáhnout soubor letak_Bioskoly 01 -2010_vyrobci ... - Country Life

countrylife.cz

Stáhnout soubor letak_Bioskoly 01 -2010_vyrobci ... - Country Life

Distribuce b i o p o t r a v i n d o š k o l

Školy preferují co nejsnazší způsob odběru potravin. Dodávky

prostřednictvím distribuční sítě mohou být pro školu velmi

důležitým faktorem při rozhodování o vaření z biopotravin.

• V rámci projektu Bioškoly jsou biopotraviny

dodávány do škol právě prostřednictvím distribuční

sítě.

– Výrobky rostlinného původu, mléčné výrobky

a vejce distribuuje firma Country Life.

– Distribuci masných výrobků zajišťuje firma

Biopark.

• Pokud se vaše firma nachází v blízkosti školního

zařízení zapojeného do projektu,

můžete své produkty

dodávat do školy také

přímo.

Kd e s e d o z v í m v í c e?

O projektu Bioškoly – zavádění biopotravin do škol

a předškolních zařízení – na webu www.bioskoly.cz.

O biopotravinách a ekozemědělství – na webu

www.biospotrebitel.cz.

Leták vydala společnost Country Life ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU

v rámci projektu „Bioškoly – zavádění biopotravin do škol a předškolních

zařízení“ financovaného Ministerstvem zemědělství ČR.

Školy,

které

nabízejí

víc

dětem

i životnímu prostředí

www.countrylife.cz

www.mze.cz

Pr o j e k t Bi o š k o l y, t o n e n í j e n

distribuce b i o p r o d u k t ů

Projekt je zaměřený především na vytvoření

distribučního řetězce a usnadnění dodávek biopotravin

od tuzemských ekozemědělců, výrobců a distributorů

do školních stravovacích zařízení. Důležitou součástí

projektu jsou však také vzdělávací a informační

akce, které mají rozptýlit obavy škol z biopotravin

(semináře, kurzy vaření) a pomoci rodičům a školám

poznat svého dodavatele (exkurze, školní biojarmarky).

Vzdělávací aktivity a materiály jsou

připraveny i pro vás, výrobce a obchodníky

s biopotravinami. Jejich cílem je pomoci vám

zorientovat se v oblasti školního stravování a seznámit

vás s požadavky a očekáváním škol.

Fotografie: BioCIT, PRO-BIO LIGA, Country Life.

CL © 01/2010

Vytištěno na recyklovaném papíru.

Biopotraviny ve školním stravování

i n f o r m a c e p r o v ý r o b c e a o b c h o d n í k y

s b i o p o t r a v i n a m i


Školy, které nabízejí víc dětem i životnímu prostředí

Za v á d ě n í b i o p o t r a v i n d o š k o l

Stále více škol, v zahraničí i u nás, začíná zařazovat

biopotraviny do jídelníčků svých dětí. Pokud využijete tento

zájem a budete bioprodukty do školních stravovacích zařízení

dodávat, získáte nové odbytové možnosti pro svou produkci

a přispějete také ke zdravějšímu stravování dětí a jejich

výchově ke zdravému a odpovědnému životnímu stylu.

Šk o l y a b i o p o t r a v i n y

Myslíte si, že školy nemají o produkty v biokvalitě

zájem? Zajímá vás,

jak se k biopotravinám

ve školách staví

rodiče? Průzkum zájmu

o zavádění biopotravin

do škol* ukázal následující:

Mají školy o bio zájem?

• Ano. 76 % ředitelů škol, které dosud pokrmy z biopotravin

nenabízejí, se k jejich používání ve školní kuchyni staví

pozitivně.

• 20 % škol již biopotraviny využívá, byť jen v malém

množství. Většina z nich je s nimi spokojena (85 %).

• Školy mají zájem nejen o biopotraviny do jídelen, ale

také do školních automatů a bufetů, tedy i o zpracované

potraviny.

Pro zavedení biopotravin je i většina (61 %) rodičů.

Čeho se školy obávají?

• Cena – je považována za hlavní překážku zavádění

biopotravin pro tři čtvrtiny škol.

Školy se nejčastěji obávají zvýšení ceny až o 50 %.

Ve většině školních zařízení, které bio již používají, se však

cena oběda zvýšila jen o 10 % a méně (a to i tam, kde se

biopotraviny používají ve větším množství).

• Školy mají také obavu z možných problémů s distribucí,

nízkého povědomí o kvalitě biopotravin a omezeného

sortimentu od dodavatelů.

Používání biopotravin ve školách nepodporuje pouze čtvrtina

rodičů, opět především kvůli jejich ceně.

* Průzkum agentury Factum Invenio provedený pro projekt Bioškoly, říjen 2009.

Proč školy bio chtějí?

Pro většinu ředitelů a vedoucích školních jídelen jsou hlavními

důvody k zavádění biopotravin do školního stravování:

• Podpora tuzemských farmářů a rozvoje venkova

• Snaha o zdravější stravu dětí

• Snaha o uvědomělejší životní styl dětí

Také rodiče dětí se domnívají, že biopotraviny jsou zdravější

než klasické potraviny a že přinášejí pozitivní změny

stravovacích návyků.

Co školy od svých dodavatelů požadují?

• Kvalitní suroviny

• Spolehlivost dodávek – bez výkyvů kvality a množství

• Dobré ceny

Jaké produkty školy očekávají?

• Nejvíce mají školy zájem o bio ovoce, zeleninu, mléko

a mléčné výrobky. Mnoho škol by také rádo vařilo

z bio masa, masných výrobků, brambor, luštěnin

a obilných produktů. Poměrně málo škol by odebíralo

bio nápoje, pečivo a ochucovadla.

• Velká část škol, které mají o biopotraviny zájem, by

je ráda viděla nejen ve školních jídelnách, ale také ve

školních automatech či bufetech. Právě zde se mohou

uplatnit výrobky, které nelze významněji využít při vaření

v jídelnách.

• Stejně jako v jiných oblastech hromadného

stravování, i školám je vhodné nabízet biopotraviny

ve velkoobjemových baleních. Pokud by škola musela

nakupovat biopotraviny ve spotřebitelských baleních, která

nejsou ekonomicky výhodná, bude cenový rozdíl mezi bio

a konvenčními potravinami dále vzrůstat.

• Některé školy jsou zvyklé na používání různých polotovarů

a předpřipravených komodit (nakrájené či předvařené).

Př e d p i s y p r o š k o l n í s t r a v o v á n í

Pro potraviny dodávané do škol platí stejné legislativní

předpisy jako pro potraviny určené k prodeji v maloobchodní

síti. Potraviny dodávané v rámci projektu Bioškoly pak

samozřejmě musejí splňovat podmínky legislativy platné pro

ekologické zemědělství.

Školní stravování se řídí těmito právními předpisy:

• Školský zákon č. 561/2004 Sb.

• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

• Zákon č. 274/2003 Sb., o ochraně veřejného zdraví

• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na

stravovací služby

• Řada dalších předpisů a systém kontrolních bodů – HACCP

Ce n a

Největší překážkou zavádění biopotravin do škol je cena.

Tento problém můžete jako dodavatelé řešit několika způsoby:

• Mít v nabídce biopotraviny ve velkoobjemových baleních,

která jsou cenově výhodnější.

• Nabízet školám přednostně ty produkty, u kterých je rozdíl

mezi bio a konvenčním co nejmenší.

• Poskytnout školám co nejvýhodnější ceny či množstevní

rabaty.

More magazines by this user
Similar magazines