Homework 2 Physics 419

phys.psu.edu

Homework 2 Physics 419

¿º ×ÔÖÐ ÔÒÙÐÙÑ ×ÔÖÐ ÔÒÙÐÙÑ × ÓÒ Û × Ö ØÓ ×ÛÒ Ò ÒÝ

ÖØÓÒ¸ Ø ÓÒÐÝ ÓÒ×ØÖÒØ Ò ÓÒ Ø ×ØÒ ÖÓÑ Ø ÔÓÒØ Ó ×ÙÔÔÓÖغ ÀÓÛ

ÑÒÝ Ö× Ó ÖÓÑ Ó× ×ÔÖÐ ÔÒÙÐÙÑ Ú Í×Ò ×ÔÖÐ ÓÓÖ¹

ÒØ׸ ¬Ò Ø ÄÖÒÒ Ò Ø ÕÙØÓÒ× Ó ÑÓØÓÒ ÓÖ ×ÔÖÐ ÔÒÙÐÙÑ

´Ñ×× Ñµ ×ÙÔÔÓÖØ Ý Ñ××Ð×× ÖÓ Ó ÐÒØ ´ÖÚØØÓÒÐ ÐÖØÓÒ µº

º ×Ò ÒÓØ ×ØÖÖº Ì ÔÓÒØ Ó ×ÙÔÔÓÖØ Ó ÔÐÒ ÔÒÙÐÙÑ ´ÐÒØ µ × ÖÚÒ

ÚÖØÐÐÝ ÓÖÒ ØÓ Ý Ó× Øº Ò Ø ÄÖÒÒ ÓÖ Ø× ÔÒÙÐÙÑ Ò Ø

ÕÙØÓÒ× Ó ÑÓØÓÒº

º ÖÑØ³× ÈÖÒÔÐ Ò ËÒÐÐ³× ÄÛº ÓÖÒ ØÓ ÖÑØ³× ÈÖÒÔи Ø ÔØ

Ó ÐØ Ñ ØÛÒ ØÛÓ ÔÓÒØ× × Ø ÓÒ Û ÑÒÑÞ× Ø ØÖÒ×Ø ØѺ

ËÒÐÐ³× ÐÛ ×ØØ× ØØ ÛÒ ÐØ ÖÓ×××Ò ÒØÖ ØÛÒ Ñ ÛØ «ÖÒØ

Ò× Ó ÖÖØÓÒ¸ Ø ÔÖÓÙØ Ò ×Ò × Ø ×Ñ ÓÒ ÓØ ×׸ ÛÖ × Ø

ÒÐ ØÛÒ Ø ÒÓÖÑÐ ØÓ Ø ÒØÖ Ò Ø Ñ ´× Ø ¬ÙÖµº ÖÚ

ËÒÐÐ³× ÐÛ ÖÓÑ ÖÑØ³× ÈÖÒÔÐ Ò Ø Ø ØØ Ø ×Ô Ó ÐØ × Ò Ò

ÑÙÑ Ó ÖÖØÚ ÒÜ Òº ÓÙ ÔÖÓÐÝ ÛÒØ ØÓ Ó Ø× Ý ÚÖÝÒ Ü Ò Ø

¬ÙÖ ×Ó × ØÓ ÑÒÑÞ Ø ÐØ ØÖÚÐ ØÑ ÖÓÑ ØÓ º

n 1

n 2

A

x

θ 2

θ 1

L - x

B

º ÖÑØ³× ÈÖÒÔÐ Ò ÓÒ×ÖÚØÓÒ ÐÛº ËÓÑØÑ× ÓÒØÒÙÓÙ×ÐÝ ÚÖÝÒ

ÒÜ Ó ÖÖØÓÒ × ÖÐÚÒغ × Ò ÔÓÒØ × Ø Ö­ØÓÒ Ó ÖÓ ÛÚ× ÖÓÑ

Ø ÓÒÓ×ÔÖº ÌÒ Ø × ÆÙÐØ ØÓ Ù× ËÒÐÐ³× ÐÛ ×Ò Ø ×ØÙØÓÒ × Ð

×Ø Ó Ò¬ÒØ×ÑÐÐÝ ×ÔÖØ ÒØÖ׺ Ì ØÓØÐ ØÖÒ×Ø ØÑ Ó ÖÝ ×


Ì

Ú ½

Ò´Þµ


ÛÖ Þ × ÐØØÙº

´µ ÓÖ ÙÒ×Ô¬ ÚÖØÓÒ Ó ÒÜ Ó ÖÖØÓÒ ÛØ ÐØØÙ¸ Ò´Þµ¸ ×ÓÛ ØØ

Ø ÙÐÖ ÕÙØÓÒ Ð× ØÓ

Þ ¼¼

½·Þ ÒÞ

¼ ¾

Ò


´µ ÓÒ×Ö ÙÒØÓÒÐ

ÁÝ℄


´Ý´ÜµÝ ¼´Üµµ Ü

¾

More magazines by this user
Similar magazines