Smlouva o nájmu garáže Ďuriš - Praha 8

praha8.cz

Smlouva o nájmu garáže Ďuriš - Praha 8

Nájemní smlouva

o nájmu garáže

2011/0015/MO.DSM

PRONAJÍMATEL:

se sídlem orgánů:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Městská část Praha 8

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň,

Česká spořitelna, a. s.,

Oblastní pobočka Praha východ,

Pobočka v Praze 8,

N a Hrázi 1, 180 00 Praha 8 - Libeň,

429026-2000881329/0800,

000 63 797,

CZ00063 797,

p. Ondřejem Grosem,

zástupcem Starosty Městské části Praha 8,

(dále jen "pronajímatel"),

a

NÁJEMCE:

trvale bytem na adrese:

RČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

Michal Ďuriš, fyzická osoba,

Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8- Karlín,

............. ,

............. ,

Michalem Ďurišem,

(dále jen "nájemce"),

uzavírají s platností ode dne podpisu oběma

smlouvu:

smluvními stranami následující nájemní

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Pronajímatel pronajímá nájemci garáž v domě čp. 540, na k. ú. Karlín, ulice Jirsíkova

č.or. 4, 186 00 Praha 8, podlaží 1. NP, č. nebytových prostorů 509, počet místností:

1, o celkové podlahové výměře 14,05 m 2 (dále jen "garáž"), a to pro účely: "parkování

vozidla".

2. Pronajímaná garáž je popsána v "Pasportu pronajímané garáže" a plánku, které jsou

nedílnou součástí této smlouvy.

1


Článek ll.

Doba trvání nájemního vztahu

1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, která

počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé

smluvní straně.

2. O předání a převzetí nebytových prostorů, vymezených v Článku I. této smlouvy, bude

smluvními stranami pořízen písemný "Protokol o předání a převzetí garáže",

podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti

této smlouvy.

Článek III.

Cena nájmu a poskytovaných plnění (služeb)

1. Nájemné:

1.1 Výše nájemného je stanovena ve smyslu zákona č. 52611990 Sb., o cenách,

ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran. Smluvní cena, včetně

daně z přidané hodnoty (DPH), v zákonné výši činí ročně 12 936,- Kč, slovy:

Dvanáct tisíc devět set třicet šest Korun českých, tj. 921,- Kč/m 2 /rok, slovy: Devět

set dvacet jedna Koruna česká!m 2 /rok,

měsíčně:

1 078,- Kč, slovy: Jeden tisíc sedmdesát osm Korun českých/měsíc.

1.2 V případě že se nájemce stane plátcem DPH, zvyšuje se smluvní cena o zákonnou

výši DPH, a to od prvního měsíce, kdy se nájemce stane plátcem DPH. Základem

daně se stane celková smluvní cena dohodnutá v odst. 1.1 tohoto článku smlouvy.

Pronajímatel pošle nájemci nový "výpočtový list" nájemného, který se stane

nedílnou přílohou této smlouvy. Nájemce je povinen skutečnost, že se stal plátcem

DPH, oznámit pronajímateli nejpozději do posledního dne měsíce, který předchází

měsíci, kdy se nájemce plátcem DPH stane.

1.3 V případě změny sazby DPH změní se DPH i celková výše nájemného dohodnutá

v Čl. III. odst. 1.1 a 1.2. Pronajímatel zašle nájemci nový "výpočtový list"

nájemného, který se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

2. Roční zúčtovatelné zálohy za služby, včetně DPH v zákonné výši:

- úklid společných prostorů

- elektrická energie pro společné prostory

Roční zúčtovatelné zálohy celkem:

240,- Kč,

120,- Kč,

360,- Kč.

2


Pronajímatel neuplatňuje nárok na odpočet DPH v zákonné výši.

3. Rozpočet úhrad za nájem a služby:

Roční úhrada celkem

čtvrtletní úhrada celkem

měsíční úhrada celkem

denní úhrada celkem

13 296,- Kč,

3 324,- Kč,

1 108,- Kč,

36,- Kč.

4. Nájemce zaplatí v roce, v němž tato smlouva nabyla účinnosti, a v roce, v němž

skončí nájemní vztah podle této smlouvy, poměrnou část ročního nájemného.

5. Roční zúčtovatelné zálohy za služby budou pronajímatelem pravidelně, nejméně

jedenkrát ročně, zúčtovány v souladu s platnými zvláštními právními předpisy,

přičemž energie (včetně vody) budou rozúčtovány podle naměřené spotřeby. Případné

přeplatky či nedoplatky budou mezi smluvními stranami vyrovnány do 30 dnů

od předložení vyúčtování pronajímatelem nájemci.

6. V případě změny cen služeb, poskytovaných s užíváním garáže, si pronajímatel

vyhrazuje právo na úpravu stanovených částek v souladu se zvláštními právními

a cenovými předpisy.

7. Nájemné (včetně záloh za služby) platí nájemce měsíčně a je splatné do každého

5. dne běžného měsíce. Nájemné se platí jednou částkou.

8. Nájemné bude nájemce hradit na účet pronajímatele, vedený u České spořitelny, a.s.,

Oblastní pobočka Praha východ, Pobočka v Praze 8, Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 -

Libeň.

Číslo účtu: 429026-2000881329/0800.

Konstantní symbol: 308.

Variabilní symbol: 540509.

7. Dnem zdanitelného plnění je vždy 5. kalendářní den každého měsíce.

8. Sjednané nájemné dle odst. 1. tohoto článku smlouvy se každoročně, počínaje rokem

20 ll, zvýší vždy k 31. březnu běžného roku o nárůst souhrnného "Indexu

spotřebitelských cen", oficiálně zvereJnovaný Českým statistickým úřadem

za uplynulý rok. Nový výpočet nájemného oznámí pronajímatel nájemci zasláním

"výpočtového listu", který se stane nedílnou součástí této nájemní smlouvy.

Článek IV.

Stav pronajímané garáže

1. Nájemce prohlašuje, že stav pronajímané garaze je mu znám, že byl mezi ním

a správcem garáže sepsán "Zápis o prohlídce garáže", a v tomto stavu ji

od pronajímatele přejímá.

3


2. Náklady na běžnou údržbu a opravy si hradí nájemce. Provádět stavební úpravy

většího rozsahu, na něž je třeba stavební povolení nebo "ohlášení stavebnímu úřadu",

je nájemce oprávněn provádět pouze po písemném souhlasu pronajímatele

a při dodržení povinností dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, v platných

zněních.

Článek V.

Investice a vnitřní úpravy

1. Nájemce bere na vědomí, že pronajaté prostory jsou stavebně určeny jako "garáž".

Pronajímatel prohlašuje, že uzavřením této smlouvy dává nájemci "souhlas vlastníka"

k užívání pronajímané garáže dle Čl. I. odst. 1. k účelu "parkování vozidla".

2. Nájemce je oprávněn vlastními technickými prostředky přiměřeně zabezpečit ochranu

svého majetku v pronajaté garáži.

Článek VI.

Základní práva a povinnosti smluvních stran

I. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu se řídí touto smlouvou,

zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění

pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními právními předpisy.

2. Nájemce se zavazuje dodržovat v pronajaté garáži příslušné bezpečnostní, hygienické

a požární předpisy a řídit se i dalšími zvláštními právními předpisy.

Článek VII.

Ostatní povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli:

a) změnu adresy (včetně PSČ) sídla právnické osoby nebo místa podnikání,

resp. místa trvalého pobytu fyzické osoby,

b) změnu nebo ztrátu způsobilosti k provozování činnosti, pro kterou byla garáž

pronajata,

c) změnu bankovního spojení,

a to nejpozději do 8 dnů od vzniku každé z těchto změn;

d) neprodleně každou závadu nebo událost, pro kterou se pronajatá garáž stane

nezpůsobilou ke smluvenému způsobu užívání.

2. Nájemce je povinen zpřístupnit pronajatou garáž osobám pověřeným pronajímatelem,

a to kdykoli na požádání oprávněného zástupce pronajímatele, za účelem kontroly

dodržování ustanovení této nájemní smlouvy nebo za účelem údržby nebo oprav

prováděných pronajímatelem.

4


5

Článek VIII.

Podstatná porušení smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy nebo zvláštních právních předpisů se považuje

zejména:

- nezaplacení nájemného a úhrad za poskytované služby do 30 dnů od jejich splatnosti,

- opakovaně opožděné placení nájemného a úhrad za poskytované služby,

- porušování domovního řádu, bezpečnostních a požárních předpisů,

- provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele,

- provádění stavebních úprav v rozporu se stavebním zákonem nebo ostatními

zvláštními právními předpisy,

-sjednání podnájmu pronajaté garáže ve prospěch třetí osoby, bez souhlasu

pronajímatele,

- nepřevzetí garáže ve lhůtě dle Čl. II. odst. 2.,

- nesplnění povinnosti stanovené v Čl. III. odst. 1.2,

- porušení povinností stanovených v Čl. VII. této smlouvy.

2. Pokud nájemce poruší, příp. nedodrží, výše uvedené povinnosti, je pronajímatel

oprávněn odstoupit od této smlouvy a uplatnit u nájemce nárok na náhradu škod,

vzniklých mu jednáním nájemce.

Článek IX.

Ukončení nájemního vztahu

1. Nájemní vztah končí v případě:

- výpovědi, uplynutím výpovědní lhůty,

- odstoupení od smlouvy, dnem doručení písemného prohlášení o odstoupení druhé

smluvní straně,

- dohody, dnem sjednaným v dohodě.

2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možno kdykoliv vypovědět oboustranně,

a to i bez udání důvodu.

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou vzájemnou korespondenci budou považovat

za doručenou i zasláním na posledně známou adresu sídla právnické osoby nebo místa

podnikání, resp. adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, a to třetím dnem uložení

poštovní zásilky držitelem poštovní licence (provozovatelem poštovních služeb)

"pro nedoručitelnost" z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí,

příp. z důvodu včas neoznámené změny adresy dle Čl. VII. odst. I. této smlouvy.

4. Ke dni skončení nájmu, resp. při odstoupení pronajímatele od nájemní smlouvy

dle odst. 1. tohoto článku smlouvy - do 1 O dnů od obdržení písemného prohlášení


pronajímatele o odstoupení, je nájemce povinen pronajatou garáž vyklidit

a protokolárně předat pronajímateli ve stavu, v jakém byla převzata a případně

se souhlasem pronajímatele upravena, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud

nájemce nedodrží tuto povinnost, je pronajímatel oprávněn zajistit na náklady

a nebezpečí nájemce vyklizení pronajaté garáže, a to kdykoliv po uplynutí jednoho

týdne ode dne, kdy povinnost předání pronajaté garáže vznikla.

Článek X.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že nájemce zaplatí pronajímateli smluvní pokutu

v případě, že:

a) nájemné, včetně úhrad za poskytované služby, nebude hrazeno včas a ve sjednané

výši,

b) nájemce bude v prodlení s vyklizením a předáním pronajaté garáže dle Čl. IX.

odst. 4. této smlouvy.

Výše smluvní pokuty se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši:

ad a) O, 1% z dlužné částky za každý den prodlení,

ad

b) 1 500,- Kč z průměrné denní úhrady za nájem a služby za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě nevylučuje nárok pronajímatele vůči nájemci

na náhradu vzniklé škody.

3. Sjednanou výši smluvní pokuty, vzniklé v daném měsíci, je nájemce povinen zaplatit

pronajímateli vždy do 5. dne následujícího měsíce za předchozí měsíc.

Článek XI.

Prohlášení

1. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami

jsou zrušeny nájemní smlouvy nebo dohody dříve uzavřené, které se týkaly

pronajímané garáže, a že na pronajímané garáži neváznou žádné právní závady.

2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn ustanovit na základě mandátní

smlouvy správce objektu, který bude jeho jménem vykonávat některá jeho práva

spojená s vlastnictvím, resp. oprávněním hospodařit s do správy svěřeným předmětem

nájmu. Správce však nebude oprávněn uzavírat dohody o změnách této nájemní

smlouvy, ani ji vypovědět bez písemného souhlasu pronajímatele.

6


Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, neupravené touto smlouvou, se řídí

Občanským zákoníkem (zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

cit. zákonem č. 116/1990 Sb. a ostatními zvláštními právními předpisy.

2. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn se souhlasem obou smluvních

stran, a to pouze formou písemných číslovaných dodatků ke smlouvě.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou

smluvních stran.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží

pronajímatel a 1 vyhotovení nájemce.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že její ustanovení jsou jim

jasná a srozumitelná a že ji uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle,

bez nátlaku a nikoli v omylu nebo tísni, za nápadně či jednostranně nevýhodných

podmínek. Na důkaz toho připojují své právoplatné podpisy.

Přílohy: Pasport pronajímané garáže

Plánek

V Praze dne:

l15 -01- 2011

Za pronajímatele:

Za nájemce:

Michal Ďuriš

Správce: AUSTIS a.s.- provozovna Karlín

kontaktní osoba: pí Zúberová, p. Ďuriš

telefon: 222317020

7


DES (Domovní Evidenční Systém

_ASPORT

N E B Y T U

Správa objektu - Provozovna Nebyt.prost.GARÁŽ

Praha zast.AUSTIS,a.s Duriš Michal

provozovna Karlín JIRSIKOVA 4/540

186 00 Praha 8 PRAHA 8

Stav Obsazený Technický stav Uspokojivý

Varibilní symbol 540509 Telefon

Počet tel. linek Fax

Způsob využití GARAZ Poč.osob 1

Dopor. využití VARS:540509

Podílová plocha 0.00 I 14.05 1 Podlaží 1

I

14.05 m2

Vodné VODNÉ STOČNÉ Vstup z ulice N Vstup z domu N

Vytápění Vstup ze dvora A Počet místností 0.0

Výtah N Záchod N STA o Kanalizace N Voda N

Podlaží 1 Prádelna N Napětí 220 Komín o Plyn z

Rozpis místností

Roční nájemné · Kč

Číslo Místnost Celkové Zkos Započít. Způsob Sazba

m2 85 Kat eg m2 85 vytápění Kč/m2

1 garáž 14.05 N 1 14.05 bez otopných 9:1.1;00,

Součty ploch: 14.05 m2 14.05 m2

Rozpis vybavení bytu a další poznámky k bytu jsou uvedeny na druhé straně.


I

!

ll!9 ---- - t::=tJ

I

:J

)

'

More magazines by this user
Similar magazines