VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Fondy EU v Praze

EVROPSKÁ UNIE

KUPNÍ SMLOUVA

dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

prodávající:

......................

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ......................................,

sídlem ...............................................

IČ: ......................, DIČ: ....................

bankovní spojení: .................................

č.účtu: ....................................

tel./fax: ....................................., e-mail: ..............................

zastoupená .............................................

a

kupující:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Heyrovského nám. 2, 162 06, Praha 6

IČ: 61389013

DIČ: CZ 61389013

bankovní spojení: ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

č.účtu: 12922061/0710

email: office@imc.cas.cz

zastoupený RNDr. Františkem Rypáčkem, CSc., ředitelem

Článek první

Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění je dodávka přístrojového setu pro inkorporační analýzu 3H-thymidinu. Přesná

technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást

této smlouvy.

1.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne _____ (dále jen

„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce s názvem: „Dodávka přístrojů na analýzu buněk“ pro část

2 Přístrojový set pro inkorporační analýzu 3H-thymidinu (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZVZ“). Nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2 a je pro

prodávajícího závazná. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Operačního

programu Praha - Konkurenceschopnost, registrační číslo projektu CZ.2.16/3.1.00/28043.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

1


EVROPSKÁ UNIE

1.3 Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění dle této smlouvy a

převést na něj vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní

cenu.

1.4 Součástí předmětu plnění jsou veškeré doklady vztahující se k řádnému užívání předmětu

plnění, jako jsou uživatelské manuály a kompletní technická dokumentace přístrojů, dále i

veškeré doklady požadované právními předpisy k používání předmětu plnění. Prodávající

prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy

k používání předmětu plnění, a že kupujícímu předal veškeré doklady potřebné k provozování

předmětu plnění, za což kupujícímu ručí.

1.5 Dále je předmětem plnění instalace a uvedení přístroje do provozu, technické a aplikační

zaškolení tří uživatelů a provedení vzorových experimentů, kterými se prokáží deklarované

parametry uvedené v technické specifikaci v Příloze č.1 této smlouvy. Předmětem dodávky je i

bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty dle čl. 6.1 této smlouvy, v rozsahu stanoveném

výrobcem včetně oprav a dodávky náhradních dílů.

Článek druhý

Kupní cena, platební podmínky

2.1 Kupní cena bez DPH je ……………………………..,- Kč. K ceně bude doúčtována DPH ve výši

odpovídající platným předpisům v době vzniku daňové povinnosti, která činí ………………..,-

Kč.

Celková cena včetně DPH činí ……………..,- Kč (slovy …………………………….korun

českých).

V této ceně jsou vedle dodání předmětu plnění zahrnuty balné, pojištění předmětu plnění dle

této smlouvy a doprava až na místo dodání a instalace včetně odzkoušení a zaškolení obsluhy

a další povinnosti prodávajícího dle článku prvního této smlouvy. Sjednaná cena celkem může

být změněna pouze a jen, pokud po podpisu smlouvy a před dodáním dojde ke změnám sazeb

DPH předmětu dodávky dle této smlouvy

2.2 Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle

této smlouvy.

2.3 Celková kupní cena bude uhrazena po protokolárním předání zboží dle čl. 3.5 této smlouvy, tzn.

po dodání, instalaci, technickém a aplikačním zaškolení tří uživatelů a odzkoušení předmětu

plnění (provedení vzorových experimentů) dle této smlouvy.

2.4 Daňový doklad (faktura) vystavený prodávajícím v souladu s touto smlouvou musí být vystaven

v korunách českých a být doručen na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Daňový doklad musí mít náležitosti stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy.

Daňový doklad, který nebude mít požadované náležitosti je kupující oprávněn vrátit ve lhůtě

splatnosti prodávajícímu k opravě. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou

daňového dokladu. Na daňovém dokladu bude uveden zkrácený název projektu „CBMP“, číslo

projektu CZ.2.16/3.1.00/28043 a Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2


EVROPSKÁ UNIE

2.5 Splatnost daňového dokladu je 30 dní od jeho doručení kupujícímu na adresu uvedenou

v záhlaví této smlouvy. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání částky z účtu

kupujícího.

Článek třetí

Povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající bude informovat kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem o termínu dodání

předmětu plnění.

3.2 Předmět plnění uvedený v článku prvním této smlouvy prodávající dodá, nainstaluje, uvede do

provozu a zaškolí obsluhu kupujícího nejdéle do 8 týdnů od účinnosti této smlouvy.

3.3 Místem dodání předmětu plnění dle této smlouvy je sídlo kupujícího, tj. Heyrovského nám. 2,

162 06, Praha 6.

3.4 Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud bylo:

- přístroj řádně předán včetně příslušné dokumentace,

- přístroj instalován a uveden do provozu,

- zaškolena obsluha,

- provedeny vzorové experimenty, kterými se prokázaly deklarované parametry uvedené

v technické specifikaci,

- protokolárně převzato kupujícím v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.

Ujednání o závazku poskytovat kupujícímu bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty (čl. 6.1) tím

není dotčeno.

3.5 Po splnění dodávky zboží bude vyhotoven zápis o předání a převzetí přístroje, který bude

obsahovat níže uvedené náležitosti:

- označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí přístroje,

- název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

- označení kupní smlouvy,

- označení dodaného přístroje včetně výrobního čísla,

- datum dodání, instalace a zaškolení personálu,

- stav přístroje v okamžiku jeho předání a převzetí,

- seznam předaných dokladů,

- seznam zaškolených osob.

3.6 Zápis o předání a převzetí přístroje podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž

podpisem zápisu o předání a převzetí dochází k převzetí a předání zboží a ke splnění předmětu

dodávky.

3.7 Prodávající umožní kupujícímu konzultaci problémů v českém nebo anglickém jazyce po

telefonu.

3.8 Prodávající bude zajišťovat záruční servis k předmětu plnění dle této smlouvy a garantuje

dostupnost servisu a plného sortimentu náhradních dílů minimálně po dobu 10 let od dodání

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3


EVROPSKÁ UNIE

předmětu plnění dle této smlouvy, a to včetně komunikace se servisními techniky v českém

nebo anglickém jazyce po celou dobu této garance.

3.9 Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

3.10 Prodávající je dále povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z

jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,

a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

3.11 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na jeho žádost podklady a součinnost pro

zpracování monitorovací zprávy dle Projektové příručky Operačního programu Praha -

Konkurenceschopnost, zveřejněné na internetových stránkách www.prahafondy.eu.

Článek čtvrtý

Povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu podle článku II. této smlouvy a převzít předmět plnění dle

článku prvního této smlouvy.

4.2 Kupující není povinen převzít kteroukoliv část předmětu plnění dle této smlouvy, pokud prodávající

neprokáže, že její technické parametry odpovídají hodnotám, uvedeným v uživatelském manuálu

nebo jiné technické dokumentaci k této části anebo v technické specifikaci v Příloze č. 1 této

smlouvy.

4.3 Kupující je povinen poskytnout všechno potřebné vybavení laboratoří, které je nutné pro instalaci

předmětu této smlouvy.

Článek pátý

Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) předmět této smlouvy není dodán v takovém provedení, tak jak je uvedeno v této

smlouvě, nebo technické parametry neodpovídají uživatelskému manuálu nebo technické

specifikaci v Příloze č. 1 této smlouvy.

b) prodávající překročí dodací lhůtu uvedenou v článku třetím., odst. 3.2. o více jak čtyři

týdny.

5.2 Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující překročí lhůtu splatnosti,

uvedenou v článku druhém, odst. 2.5 této smlouvy, o více jak čtyři týdny. V tomto případě se celý

předmět této smlouvy stává vlastnictvím prodávajícího a kupující je povinen zajistit přístup

pracovníkům prodávajícího do prostor, ve kterých je předmět této smlouvy, aby jej bylo možno

odebrat.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

4


EVROPSKÁ UNIE

Článek šestý

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

6.1. Prodávající přejímá níže uvedenou záruku za jakost předmětu plnění dodaného podle této

smlouvy. Záruční doba na celý předmět plnění činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí

dodávky.

6.2. Bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku

předmětu plnění pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních

techniků. Komunikace se servisními techniky bude vedena v českém nebo anglickém jazyce.

6.3. Na záruční opravy nastoupí prodávající v místě instalace zboží a to v pracovní dny v pracovní

době nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady kupujícím. Nahlášení závady musí být

provedeno písemnou formou (dopisem, faxem, emailem) na tuto adresu, faxové číslo nebo

elektronickou adresu prodávajícího ……………………........

6.4. Prodávající se zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 15 pracovních dnů od

nastoupení k jejich odstranění.

6.5. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a na vady způsobené zaviněným jednáním

kupujícího anebo způsobené vyšší mocí.

Článek sedmý

Pojištění

7.1. Prodávající přejímá zodpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu plnění kteroukoliv

stranou, která se bude podílet na realizaci projektu. Tato odpovědnost platí po celou dobu

plnění (tzn. do okamžiku, kdy dojde k protokolárnímu převzetí díla, které bude bez jakýchkoliv

vad a nedostatků).

7.2. Prodávající přejímá zodpovědnost za veškeré věcné škody způsobené zákazníkovi nebo třetím

stranám v důsledku jednání prodávajícího (tzn. v případě poničení nebo poškození majetku –

např. vchodů, oplocení, dveří, malby, dlažby, elektrických instalací a datových sítí). Prodávající

je povinen škody napravit nebo v případě, že škodu napravit nelze, poskytnou finanční náhradu.

7.3. Předmět plnění bude řádně pojištěn po celou dobu trvání dodávky. Pojistná smlouva musí

pokrýt riziko poškození nebo možného zničení předmětu plnění na základě krytí „veškerých

rizik“ do výše ceny předmětu plnění. Pojistku musí uzavřít prodávající a musí se vztahovat na

veškerá rizika, která se mohou vyskytnout při dodání předmětu plnění dle této smlouvy. Kromě

toho musí pojistná smlouva obsahovat krytí odpovědnosti za škodu vzniklou třetím osobám

v souvislosti s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou prodávajícím třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti musí být ve výši

nejméně 3 mil. Kč. Prodávající je povinen kupujícímu předložit pojistnou smlouvu, která splňuje

podmínky stanovené v tomto článku, a to nejpozději při uzavírání této kupní smlouvy.

Článek osmý

Sankční ujednání

8.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupující v prodlení s úhradou ceny plnění

ujednané podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý byť započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Ocitne-li prodávající v prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu

smluvní pokutu:

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

5


EVROPSKÁ UNIE

a. za každý byť započatý kalendářní den prodlení se splněním dodávky smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny,

b. za každý byť započatý pracovní den prodlení s dobou nastoupení k odstraňování vad

v záruční době 2000 Kč,

c. za každý započatý kalendářní den, o který bude překročena lhůta k odstranění vady

od nastoupení k jejich odstranění ve výši 0,1 % kupní ceny včetně DPH. Bude-li tato

lhůta překročena z důvodů, které prodávající nezavinil, je kupující oprávněn smluvní

pokutu prominout na základě písemné žádosti prodávajícího.

8.3. Prodávající je povinen zaplatit smluvní pokutu dále v případě nesplnění povinností, které jsou

součástí plnění dle článku prvního odst. 1.4 a 1.5 této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,2 %

z celkové kupní ceny včetně DPH za každý i započatý kalendářní den. Smluvní pokuta je

uplatňována za každé jednotlivé nesplnění povinnosti a to po celou dobu záruční doby.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty prodávajícím není dotčeno právo kupujícího uplatňovat nárok na

náhradu škody způsobené prodávajícím.

Článek devátý

Ostatní ujednání

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění dle této smlouvy

nabývá kupující okamžikem splnění dodávky prodávajícím podle podmínek stanovených touto

smlouvou, jakmile je podepsaný zápis o předání a převzetí. Tímto okamžikem přechází riziko

nahodilé zkázy na kupujícího.

9.3 Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší tato smlouva nebo její část jsou platné

pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních

stran.

9.4 Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se

řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku a dalšími právními

předpisy České republiky.

9.5 Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především

vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů.

Rozhodným právem je právo České republiky.

9.6 Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají oznámení učiněná faxem

anebo elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy, pokud jsou do tří

dnů potvrzena písemným podáním odeslaným poštou.

9.7 Prodávající se dále zavazuje, že po splnění dodávky dle této Smlouvy poskytne kupujícímu

součinnost, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho

žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na plnění.

9.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

6


EVROPSKÁ UNIE

o

o

příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

příloha č. 2 – Nabídka prodávajícího ze dne ........ učiněná v zadávacím řízení

k veřejné zakázce s názvem „Dodávka přístrojů na analýzu buněk“ pro část 2

Přístrojový set pro inkorporační analýzu 3H-thymidinu

9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden

prodávající.

V ........, dne ………………..

V Praze, dne ………………..

Prodávající:

……………………………

Kupující:

………………………………………………

ÚMCH AV ČR, v.v.i.

RNDr. František Rypáček, CSc.,

ředitel

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

7


EVROPSKÁ UNIE

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Přístrojový set pro inkorporační analýzu 3H-thymidinu

Minimální technické požadavky:

- scintilační čítač destiček umožňující měření radioaktivity a luminiscence

- přístroj umožňuje detekci následujících izotopů: 3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 51Cr, 125I

- měřené vzorky mohou být umístěny v mikrotitračních destičkách (96 až 384 jamek) nebo

ve vialkách o objemu až 4 mL

- přístroj umožňuje měřit také v TR-LSC (Time-Resolved Liquid Scintilation Counting)

- pro měření luminiscence je přístroj vybaven temperační jednotkou, která zajišťuje stabilní

teplotu pro zvýšení citlivosti PMT

- součástí dodávky je kompatibilní harvestor pro destičky 96-ti jamkového formátu, který pracuje

s mělkými i hlubokými destičkami; harvestor pracuje odděleně s radioaktivním a

neradioaktivním odpadem; harvestor je vybaven nasávacími trubičkami z nerezavějící oceli.

- přístroj obsahuje minimálně jeden detektor na bázi dvojice PMT pro koincidenční detekci

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

8

More magazines by this user
Similar magazines