Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ... - Fondy EU v Praze

EVROPSKÁ UNIE

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Technická 2, 166 27

Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

adresát dle rozdělovníku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Dodávka

návrhového SW pro desky elektronických zařízení“ zadávanou podle pokynů

pro zadávací řízení na dodavatele Operačního programu Praha –

konkurenceschopnost

Zadavatel:

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo:

Zikova 1905/4, 166 27 Praha 6 – Dejvice

Zastoupený:

Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického

v Praze zastoupenou Prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc., děkanem

IČ: 684 07 700

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

Email:

hajek@csp.cvut.cz

Tel. +420 604 856 440

Pozn. Na straně zadavatele této veřejné zakázky existuje jediná kontaktní osoba, která je oprávněná

podávat další informace, pokud nebude uvedeno jinak. Tato osoba je též osobou oprávněnou přijímat

případné doplňující otázky potencionálních dodavatelů a koordinovat odpovědi na ně.

Tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

na služby „Dodávka návrhového SW pro desky elektronických zařízení“

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je prodej nosičů CD/DVD–ROM s návrhovými počítačovými programy

specifikovanými v níže uvedené tabulce (dále jen „návrhové počítačové programy“) a USB licenčních

klíčů, zprostředkování poskytnutí bezplatných licencí k užití návrhových počítačových programů

na serveru či koncových stanicích počítačové sítě zadavatele včetně implementace návrhových

počítačových programů spočívající v jejich instalaci na server či koncové stanice počítačové sítě zadavatele

do stavu jejich plné funkčnosti, a zajištění technické podpory k návrhovým počítačovým programům

spočívající ve zprostředkování poskytnutí bezplatných licencí k užití aktualizací návrhových počítačových

programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě zadavatele.

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

Pol.

Název, typ, označení

1. návrhový počítačový program (SW) pro

Licence

typ počet

FL 1

DESEKY ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(požadavky detailně viz text pod tabulkou)

pro Win7/Vista/XP, DVD, uživatelská

dokumentace

technická podpora 1 rok,

USB licenční klíč

2. návrhový počítačový program (SW) pro

FL 1

SIMULACI ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(požadavky detailně viz text pod tabulkou)

pro Win7/Vista/XP, DVD, uživatelská

dokumentace

technická podpora 1 rok,

USB licenční klíč

Všeobecné požadavky kladené na SW či jejich součásti:

• SW musí plně (bez chyb, omezení) pracovat pod operačními systémy Win7/Vista/XP (32/64bit).

• SW musí být časové neomezený (ne demo verze), vhodný pro komerční použití.

• Dodavatel SW musí všechen SW (či jeho části) dodat v aktuální verzi, která je v čase dodání

k dispozici.

• Dodaný SW musí mít neomezeny některé z funkcí (maximální počet součástek, maxima počtu

uzlů propojení, maximální velikosti DPS „desky plošného spoje = desky elektronického zařízení“,

maxima počtu vrstev DPS, atd.)

• SW musí být dodán včetně dokumentace v českém, případně anglickém, jazyce. Aktuální

dokumentaci může být uložena a zpřístupněna na webu výrobce.

Technické požadavky SW pro desky elektronických zařízení:

• projektový manažer (sdružování zdrojů samostatného projektu)

• grafický editor schematických značek

• grafický editor schémat (možnost napojení na firemní skladovou databázi součástek, podpora

hierarchického návrhu včetně podpory alternativního osazení, souhrnná editace parametrů

součástek pomocí tabulek)

• grafický editor pájecích plošek, grafický editor pouzder součástek (průvodce pro tvorbu pouzder

DIL, TQFP, BGA)

• grafický editor desky plošného spoje (umístění součástek myší nebo pomocí souřadnic zadaných

z klávesnice, možnost nastavení barvy pro daný spoj „NET“, možnost automatického dokončení

spoje na danou pájecí plošku, automatická kontrola návrhových pravidel při editaci spojů,

generování výrobních podkladů ve formátu Gerber 274D a 274X, NC Drill/Mill)

• projektová data musí být kompatibilní se systémem OrCAD (CAPTURE, PCB Designer, SPICE)

Technické požadavky SW pro simulaci elektronických zařízení:

• přímá podpora simulačních modelů součástek standardu SPICE

• grafický simulační editor kompatibilní s editorem schémat SW pro desky elektronických zařízení

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

• SW musí umožňovat vytvoření nového modelu součástek, editaci již hotových modelů součástek

• model součástek definovaný pomocí lineární, nelineární nebo matematicky zadané funkce

• současná simulace analogových a digitálních obvodů v jednom čí více schémat (hierarchické

sestavě)

• simulace podporující typy analýz (časová analýza „time domain“, stejnosměrná analýza „DC

Sweep“, frekvenční analýza „AC Sweep“, předpěťová analýza „Bias Point“, Monte Carlo,

Parametric Sweep, Temperature Sweep, Save Bias Point, Load Bias Point)

• zobrazení simulačních výsledků (přímo ve schématu, v podobě grafu, tabulky, souboru se

simulačními daty)

Veřejná zakázka je zadávána k realizaci projektu „Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální

návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků v oblasti elektroniky a elektrotechniky“ s registračním

číslem CZ.2.16/3.1.00/22171, který je spolufinancovaný z fondu ERDF v rámci Operačního programu

Praha - Konkurenceschopnost, na období 2007 - 2013, cíl Regionální konkurenceschopnost a

zaměstnanost.

CPV: 48000000-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 324 167,- Kč bez DPH.

2. Doba plnění

Doba plnění je vymezena dodáním nosičů CD/DVD–ROM s návrhovými počítačovými programy

a USB licenčních klíčů, zprostředkováním poskytnutí bezplatných licencí k užití návrhových počítačových

programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě zadavatele včetně implementace návrhového

počítačového programu spočívající v jejich instalaci na server či koncové stanice počítačové sítě zadavatele

do stavu jejich plné funkčnosti nejpozději do 10 dnů následujících po dni, v němž bude uzavřena smlouva

k realizaci předmětu veřejné zakázky, a zajištěním poskytování technické podpory, která bude zajištěna tak,

aby mohla být poskytována ode dne následujícího po dni převzetí nosičů CD/DVD–ROM s návrhovými

počítačovými programy, poskytnutí licencí k užití návrhových počítačových programů na serveru či

koncových stanicích počítačové sítě zadavatele a převzetí instalace návrhových počítačových programů

zadavatelem po dobu uvedenou v tabulce čl. 1 této výzvy.

3. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je budova Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na adrese

Technická 2, 166 36 Praha 6 - Dejvice.

4. Požadavky na kvalifikaci

4.1. Uchazeči prokáží splnění kvalifikačních předpokladů takto:

a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu z jiné

obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, a to v originále nebo v kopii s ověřením pravosti

nebo v prosté kopii, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo

jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání

nabídek starší 90 kalendářních dnů;

b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu, a to v originále nebo v kopii s ověřením

pravosti nebo v prosté kopii, dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu se rozumí zejména výpis

ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ obor činnosti „Poskytování software,

poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti

a webové portály“ či jeho ekvivalent.;

4.2. Prokazování splnění kvalifikace

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného

pod bodem 4.1. písm. a) tohoto článku zadávacích podmínek prokáže každý z těchto dodavatelů. Splnění

kvalifikačních předpokladů pod bodem 4.1. písmeno b) tohoto článku zadávacích podmínek prokáží

dodavatelé společně. V nabídce bude předložena smlouva v kopii s ověřením pravosti obsahující závazek,

že dodavatelé podávající společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv

právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou

dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

5. Zadávací dokumentace

Přílohou této výzvy je zadávací dokumentace sestávající z obchodních podmínek.

6. Obchodní podmínky a platební podmínky

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně platebních

podmínek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit

pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace,

nesmí je měnit.

7. Zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou je cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek bez

daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů uchazeče na splnění

předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku uchazeče.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.

8. Označení, obsah a způsob podání nabídky

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v listinné podobě v řádně uzavřené obálce.

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Dodávka návrhového SW pro desky

elektronických zařízení“ a bude na ni uvedena adresa, na níž je možné zaslat uchazeči případné

oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje uchazečům, aby na obálce provedli označení slovem „NEOTVÍRAT“

a obálku s nabídkou na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej uchazeč používá, případně podpisem

uchazeče, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče

nebo člena statutárního orgánu oprávněného jednat za statutární orgán jménem uchazeče, je-li uchazeč

právnickou osobou, případně podpisem jiné osoby jednající za uchazeče při podání nabídky.

Zadavatel dále doporučuje uchazečům, aby všechny části nabídky spojili v jeden celek, takto

zpracovanou nabídku zajistili proti manipulaci a všechny listy nabídky očíslovali v ucelené vzestupné

číselné řadě počínaje číslem 1.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

Nabídka bude obsahovat:

– seznam dokumentů obsažených v nabídce;

– návrh na uzavření smlouvy o dodávce návrhového SW pro desky elektronických zařízení ve

smyslu ustanovení § 43a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně osobou jednající za

uchazeče; vzhledem k možným odchylnostem českého a zahraničního právního řádu

upozorňujeme, že písemný návrh na uzavření smlouvy je ve smyslu právního řádu České

republiky právním úkonem, který pro svou platnost vyžaduje podpis jednající osoby;

– doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče;

– doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče (např. plná moc), pokud právní úkony za uchazeče

činí jiná osoba než uchazeč – fyzická osoba, nebo osoba oprávněná jednat jménem uchazeče –

právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán;

– další dokumenty, je-li to požadováno zákonem nebo zadávacími podmínkami.

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 9. 2010.

Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce

lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel

nebude posuzovat a hodnotit.

10. Místo a způsob podání nabídky

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu Centrum spolupráce s průmyslem, Fakulta

elektrotechnická ČVUT v Praze, Technická 2, 166 36 Praha 6 - Dejvice.

Osobně se nabídka podává zadavateli ve třetím patře Technické menzy na adrese: Centrum

spolupráce s průmyslem, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00

Praha 6 - Dejvice, a to v pracovních dnech od 9:00 do 12.00 a od 13.00 - 15:00 hodin.

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami – zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu 50 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím

po skončení lhůty pro podání nabídek.

12. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší

nabídková cena.

13. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

14. Další podmínky zadávacího řízení

a) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho

nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel je oprávněn všechny nabídky téhož dodavatele

vyřadit.

c) Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.

d) Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

e) Nabídky nebudou uchazečům vráceny..

f) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.

V Praze dne 1. 9. 2010

Prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

děkan FEL ČVUT v Praze

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Technická 2, 166 27

Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka návrhového SW pro desky elektronických

zařízení“

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného

jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních

podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to

vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn

provádět jiné obsahové změny textu.

S M L O U V A O D O D Á V C E N Á V R H O V É H O S W

P R O D E S K Y E L E K T R O N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í

uzavřená podle § 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. České vysoké učení technické v Praze

adresa

Zikova 1905/4, 166 27 Praha 6 – Dejvice

IČ: 684 07 700

DIČ:

CZ68407700

zastoupený:

Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického

v Praze zastoupenou Prof. Ing. Borisem Šimákem, CSc., děkanem

(dále jen „kupující“)

2. …………………..

-společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u …. soudu v …, v odd. …., č. vl. ….

sídlo

IČ:

DIČ:

jednající/zastoupený:

Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje.

(dále jen „prodávající“)

II.

Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího na zabezpečení programového vybavení

pracoviště vývoje a diagnostiky funkčních vzorků elektronických zařízení v rámci projektu s názvem

„Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků

v oblasti elektroniky a elektrotechniky“ a registračním číslem CZ.2.16/3.1.00/22171, který je

spolufinancovaný z fondu ERDF v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost,

na období 2007 - 2013, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

2. Předmětem této smlouvy je prodej nosičů CD/DVD–ROM s návrhovými počítačovými programy

specifikovanými v níže uvedené tabulce (dále jen „návrhové počítačové programy“) a USB licenčních

klíčů, zprostředkování poskytnutí bezplatných licencí k užití návrhových počítačových programů na

serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího včetně implementace návrhového

počítačového programu spočívající v jejich instalaci na server či koncové stanice počítačové sítě

kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti, a zajištění technické podpory k návrhovým počítačovým

programům spočívající ve zprostředkování poskytování bezplatných licencí k užití aktualizací

návrhových počítačových programů na serveru, či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího,

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

přičemž aktualizace budou na server či koncové stanice kupujícího implementovány kupujícím cestou

dálkového přístupu.

Pol. Název, typ, označení Výrobce

Licence

typ počet

1. návrhový počítačový program

.................... FL 1

...................................................................................

pro Win7/Vista/XP, DVD, uživatelská

dokumentace

technická podpora 1 rok,

USB licenční klíč

2. návrhový počítačový program

.................... FL 1

...................................................................................

pro Win7/Vista/XP, DVD, uživatelská

dokumentace

technická podpora 1 rok,

USB licenční klíč

Pokyn pro uchazeče: Uchazeči při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, který bude součástí nabídky doplní v tabulce

název příslušného návrhového počítačového programu, který zcela odpovídá specifikaci obsažené v zadávací dokumentaci, a celý

název držitele majetkových práv k tomuto počítačovému programu – poskytovatele licence a služeb technické podpory.

3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu CD/DVD–ROM nosiče s návrhovými počítačovými

programy a USB licenční klíče a převést k takto dodávaným nosičům a USB licenčním klíčům

vlastnické právo na kupujícího. Prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu bezplatné

poskytnutí licencí k užití návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích

počítačové sítě kupujícího a provést instalaci návrhových počítačových programů na serveru či

koncových stanicích počítačové sítě kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti. Prodávající se dále

zavazuje zajistit kupujícímu technickou podporu dle této smlouvy.

4. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný předmět koupě a řádně provedenou implementaci

návrhových počítačových programů převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

5. Kupující se zavazuje uzavřít smlouvy o bezplatném poskytnutí licencí k užití návrhových počítačových

programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího, možnost jejichž uzavření mu

zajistil prodávající, a využívat technickou podporu dle této smlouvy zajištěnou prodávajícím a za to

zaplatit sjednanou odměnu.

6. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

7. Prodávající se zavazuje v souladu s právními předpisy ČR a právem EU vytvořit podmínky

k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, na jejímž základě je

uzavřena tato smlouva, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech

se skutečným stavem v místě realizace projektu, poskytnout součinnost všem osobám oprávněným

k provádění kontroly na místě plnění, příp. jejich zmocněncům, osobám ŘO zařazeným do Magistrátu

hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy; a spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.

III.

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu CD/DVD–ROM nosiče s návrhovými počítačovými

programy a USB licenční klíče, zprostředkovat poskytnutí bezplatných licencí k užití návrhových

počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího a provést

instalaci návrhových počítačových programů nejpozději do 10 dnů následujících po dni, v němž bude

uzavřena tato smlouva.

2. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu technickou podporu tak, aby licence k aktualizacím dle

této smlouvy byly kupujícímu poskytovány ode dne následujícího po dni převzetí nosičů CD/DVD–

ROM s návrhovými počítačovými programy a USB licenčních klíčů, poskytnutí licencí

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

k užití návrhových počítačových programů dle této smlouvy a převzetí implementace návrhového

počítačového programu dle této smlouvy kupujícím.

3. Prodávající se zavazuje nejpozději 2 pracovní dny přede dnem zahájení dodávek předmětu koupě

a provádění instalace návrhových počítačových programů v místě plnění oznámit kupujícímu dobu

dodání a provádění instalace a dohodnout s ním technické podrobnosti.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je budova Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na adrese Technická 2, 166 36 Praha 6 -

Dejvice.

V.

Cena

1. Cena za dodání nosičů CD–ROM s návrhovými počítačovými programy a USB licenčních klíčů a

provedení instalace návrhových počítačových programů dle této smlouvy je sjednána na částku

.................….. Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí …………………….… %,

výše DPH činí …………………….….. Kč,

cena včetně DPH činí …………………… Kč,

Pokyny pro uchazeče:

Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje.

2. Odměna za zprostředkování poskytnutí bezplatných licencí k návrhovým počítačovým programům

dle této smlouvy a zajištění technické podpory k návrhovým počítačovým programům dle této

smlouvy je sjednána na částku .................….. Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí …………………….… %,

výše DPH činí …………………….….. Kč,

odměna včetně DPH činí …………………… Kč.

Pokyny pro uchazeče:

Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje.

3. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy je tvořena součtem ceny dle odst. 1 a odměny dle

odst. 2, tedy celková cena činí …………………… Kč bez DPH, přičemž,

sazba DPH činí …………………….… %,

výše DPH činí …………………….….. Kč,

celková cena za splnění předmětu této smlouvy včetně činí …………………… Kč.

Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje. Pokud bude sazba

ceny dle odst. 1 a odměny dle odst. 2 odlišná, uvede uchazeč výši DPH pro každou sazbu DPH

samostatně.

4. Odměna za zprostředkování poskytnutí bezplatných licencí k návrhovým počítačovým programům

dle této smlouvy a zajištění technické podpory k návrhovým počítačovým programům dle této

smlouvy zahrnuje i případnou odměnu poskytovatele (vykonavatele majetkových práv

k počítačovému programu) za poskytnutí licencí k návrhovým počítačovým programům pro potřeby

kupujícího dle této smlouvy se zavazuje uhradit prodávající z odměny za zprostředkování poskytnutí

bezplatných licencí návrhovým počítačovým programům dle této smlouvy a zajištění technické

podpory k návrhovým počítačovým programům dle této smlouvy.

5. Celková cena sjednané dle této smlouvy jsou nejvýše přípustnými, a tyto je možné překročit pouze

v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že prodávající ke sjednané ceně nebo odměně bez DPH

připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného

zdanitelného plnění.

6. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje sjednaná cena nebo odměna.

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

7. Celková cena sjednané dle této smlouvy zahrnují veškeré náklady prodávajícího ke splnění závazků

z této smlouvy a přiměřený zisk.

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za dodání CD/DVD–ROM nosičů s návrhovými

počítačovými programy a USB licenčních klíčů a provedení instalace návrhových počítačových

programů dle této smlouvy a odměny za zprostředkování poskytnutí bezplatných licencí k návrhovým

počítačovým programům dle této smlouvy a zajištění technické podpory k návrhovým počítačovým

programům dle této smlouvy je daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit

kupujícímu nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí nosičů CD/DVD–ROM s návrhovým

počítačovým programům a USB licenčních klíčů, poskytnutí licencí k užití návrhovým počítačovým

programům dle této smlouvy a převzetí instalace návrhových počítačových programům dle této

smlouvy kupujícím. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je dodací list dle čl. VII.

odst. 3. této smlouvy.

2. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den doručení

faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího.

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dále daňový doklad - faktura musí obsahovat číslo projektu CZ.2.16/3.1.00/22171 a jeho název

„Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků

v oblasti elektroniky a elektrotechniky“.

5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu prodávajícímu,

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením

daňového dokladu - faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná

faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VII.

Předání a převzetí předmětu koupě nebo jeho části a licenční ujednání

1. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu CD/DVD–ROM nosiče s návrhovými počítačovými

programy a USB licenční klíče a převést k takto dodávaným nosičům a USB licenčním klíčům

vlastnické právo na kupujícího, zprostředkovat kupujícímu bezplatné poskytnutí licencí k užití

návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího a

provést implementaci návrhových počítačových programů je splněn předáním nosičů CD/DVD–

ROM s návrhovými počítačovými programy a USB licenčních klíčů v místě plnění a provedením

instalace návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě

kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti.

2. Závazek prodávajícího zajistit kupujícímu technickou podporu dle této smlouvy je splněn při naplnění

podmínek technické podpory dle této smlouvy.

3. Při předání a převzetí nosičů CD/DVD–ROM s návrhovými počítačovými programy a USB

licenčních klíčů a provedené instalace návrhových počítačových programů na serveru či koncových

stanicích počítačové sítě kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti vyhotoví prodávající, příp. jeho

zástupce, dodací list s uvedením počtu využitých licencí při instalaci návrhových počítačových

programů na server či koncové stanice počítačové sítě kupujícího a datum dodání. Kupující, příp. jeho

zástupce, potvrdí svým podpisem na kopii dodacího listu převzetí nosičů CD/DVD–ROM

s návrhovými počítačovými programy a USB licenčních klíčů a provedení instalace návrhových

počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího do stavu jejich

plné funkčnosti a správnost dalších údajů uvedených v dodacím listu a převzetí jeho originálu.

4. Předáním dodacího listu a jeho převzetím a podepsáním kupujícím, příp. jeho zástupcem, se má za to,

že je řádně splněn závazek prodávajícího dodat kupujícímu nosiče CD/DVD–ROM s návrhovými

počítačovými programy a USB licenční klíče a převést k takto dodávaným nosičům a USB licenčním

klíčům vlastnické právo na kupujícího, zprostředkovat kupujícímu bezplatné poskytnutí licencí k užití

návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího a

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

provést implementaci návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích

počítačové sítě kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti.

VIII.

Odpovědnost za vady, reklamace

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na nosiče CD/DVD-ROM návrhovými počítačovými

programy a USB licenční klíče, na zprostředkované licence návrhových počítačových programů

a provedenou instalaci návrhových počítačových programů, že tyto jsou bez věcných a právních vad

a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy.

2. Záruční doba se sjednává pro každý návrhový počítačový program samostatně v délce trvání dle

údajů obsažených v čl. II odst. 2. smlouvy..

3. Kupující reklamuje vady písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci kupující

vady popíše, případně uvede, jak se projevují.

4. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva vyplývající ze záruky:

a) právo na bezplatné odstranění vad;

b) neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení reklamace, je kupující

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo

fyzickou osobu; veškeré takto vzniklé náklady uhradí prodávající do 15 dnů ode dne, kdy obdržel

písemnou výzvu kupujícího k uhrazení těchto nákladů; uhrazením nákladů na odstranění vad

jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo kupujícího

požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 3. této smlouvy.

IX.

Sankce, ukončení smluvního vztahu

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti

faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující se zavazuje takto účtovaný úrok z prodlení

zaplatit.

2. Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat kupujícímu nosiče CD/DVD–ROM s návrhovými

počítačovými programy a USB licenční klíč a převést k takto dodávaným nosičům a USB licenčním

klíčům vlastnické právo na kupujícího, zprostředkovat kupujícímu bezplatné poskytnutí licencí k užití

návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě kupujícího a

provést instalaci návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové

sítě kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti nebo zajistit technickou podporu k návrhovým

počítačovým programům dle této smlouvy v rozsahu a čase sjednaném touto smlouvou, je kupující

oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý

den prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku, a to až do řádného splnění a prodávající se

zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

3. Nesplní-li prodávající řádně a včas svůj závazek k odstranění vad, na něž se vztahuje záruka

za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení

smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den, po který bude prodávající v prodlení

s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka, a prodávající se zavazuje takto požadovanou smluvní

pokutu zaplatit.

4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího

na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní

pokuta.

5. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné

na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě pochybností

o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody dle této smlouvy se

má za to, že povinná smluvní strana si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení

nebo náhrady škody dle této smlouvy převzala 10. pracovní den poté, co listovní zásilka obsahující

výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy byla

oprávněnou smluvní stranou předána držiteli poštovní licence k poštovní přepravě. V případě

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo náhrady škody je oprávněná

smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

6. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou,

pokud je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednané v této

smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy stanovených

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména nedodržení

dohodnutého předmětu plnění, prodlení s dodáním kupujícímu nosiče CD/DVD–ROM

s návrhovými počítačovými programy a USB licenčních klíčů a převodem vlastnického práva k takto

dodávaným nosičům a USB licenčním klíčům, zprostředkováním kupujícímu bezplatného poskytnutí

licencí k užití návrhových počítačových programů na serveru či koncových stanicích počítačové sítě

kupujícího, provedením instalace návrhových počítačových programů na serveru či koncových

stanicích počítačové sítě kupujícího do stavu jejich plné funkčnosti nebo zajištěním technické podpory

k návrhovým počítačovým programům dle této smlouvy delší než 14 dnů, nebo nedodržení

povinností vyplývajících z poskytnuté záruky.

8. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho

doručení druhé smluvní straně.

9. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit

druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je

tento důvod spatřován.

10. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační

změny na straně prodávajícího budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může kupující

od smlouvy odstoupit.

11. Kupující si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že prodávající při podání nabídky

na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo

informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení

a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení

(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

X.

Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména

ustanoveními o kupní smlouvě a zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších

předpisů.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných

právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů).

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení

smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající.

4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

6. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


EVROPSKÁ UNIE

V ……………….. dne …………..

V ……………….. dne …………..

……………………………………..

kupující

……………………………………..

prodávající

Pokyny pro uchazeče:

Při zpracování nabídky vyplní uchazeči veškeré údaje, jejichž doplnění do textu obchodních podmínek je

při zpracování návrhu na uzavření smlouvy požadováno zadavatelem, ručně do zaslané listinné podoby

obchodních podmínek,. Elektronickou verzi editovatelných obchodních podmínek zadavatel neposkytuje.

V Praze dne 1. 9. 2010

Prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

děkanem FEL ČVUT v Praze

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

More magazines by this user
Similar magazines