CPMTOW_ TDI_BOZP_priloha3 - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

CPMTOW_ TDI_BOZP_priloha3 - Fondy EU v Praze

EVROPSKÁ UNIE

MANDÁTNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

Článek 1

Strany smlouvy

1.1 – Mandant:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Heyrovského nám. 2, 162 06, Praha 6

identifikační číslo: 61389013

bankovní spojení: ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

zastoupen ve věcech smluvních: RNDr. Františkem Rypáčkem, CSc., ředitelem

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Miroš Bayer

tel. 296 809 341, 342; fax 296 809 210

e-mail: bayer@imc.cas.cz

a

1.2 – Mandatář:

……………………………………..

se sídlem:……………………………..

identifikační číslo:………………………….

bankovní spojení: …………………………………..

zastoupený ve věcech smluvních: …………………………………..

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: …………………………………..

Případné další osoby oprávněné jednat za mandatáře ve věcech technických budou dohodnuty před zahájením

činnosti mandatáře dle této smlouvy.

(subjekty ad 1.1 a 1.2 dále též označovány společně jako „strany této smlouvy“ nebo „smluvní strany“).

Článek 2

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních

dohodly na této mandátní smlouvě, která se řídí, pokud v ní není uvedeno jinak, ustanovením Obchodního

zákoníku v jeho platném znění.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Článek 3

Mandatář se zavazuje, že na základě zmocnění mandanta obstará pro mandanta následující záležitost, a to, že

bude zajišťovat jménem a na účet mandanta akci – veřejnou zakázku:

„Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro realizaci stavební

části projektu Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle“.

Přesný rozsah plnění mandatáře je vymezen přílohou č. 1 této smlouvy – Obsah a rozsah výkonů mandatáře.

Realizace předmětu dle této smlouvy bude spolufinancována z prostředků Operačního programu Praha

konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/22216.

Článek 4

Povinnosti mandatáře v souvislosti se zařizováním záležitosti

4.1 Mandatář je při zařizování záležitosti v obsahu a rozsahu výkonu dle článku 3 povinen:

a) postupovat s náležitou odbornou péčí,

b) vykonávat činnost dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny mandanta, a to v souladu

s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo.

c) oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na

změnu pokynů mandanta; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení mandanta, postupuje

mandatář podle původních pokynů mandanta a to tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout

účelu této smlouvy.

4.2 Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je povinen na

toto mandanta upozornit. Bude-li v tomto případě mandant na zařízení záležitosti dle svých pokynů trvat, má

mandatář povinnost:

a) ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů mandanta, přičemž s ohledem na druh

nevhodnosti pokynů mandanta se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení

záležitosti a za vady v jím poskytované službě mandantovi,

b) v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na mandantovi, aby své setrvání na původních

pokynech potvrdil mandatáři písemně.

4.3 Mandatář je povinen upozornit mandanta na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně

závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí.

4.4 Mandatář je povinen pravidelně informovat mandanta o postupu vyřizování záležitosti, a to nejméně

jedenkrát týdně.

4.5 Mandatář je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho

převzal při vyřizování záležitosti.

4.6 Jakékoliv problémy, které se netýkají změny ceny stavby, změny územního rozhodnutí, změny stavebního

povolení, ani změny uživatelských požadavků určených v odsouhlasené a předané dokumentaci stavby

mandanta, je mandatář oprávněn řešit sám ve spolupráci s autorským dozorem projektanta, je však povinen

učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním dnu o tom informovat mandanta.

4.7 Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, změnu stavebního povolení, nebo

změnu uživatelských požadavků mandanta, je mandatář povinen předem projednat s mandantem.

4.8 Mandatář se zavazuje, že bude na stavbě prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 5 této smlouvy přítomen

denně tak, aby plynule sledoval průběh stavby.

4.9. Mandatář je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Článek 5

Oprávněné osoby

5.1 Oprávněné osoby, stanovené mandatářem se souhlasem mandanta, jsou povinny zařídit záležitost osobně.

Mandatář je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob jen po předchozím souhlasu mandanta.

Mandatář odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu v souvislosti se zařizováním

záležitosti.

5.2 V případě nezbytné trvalé změny některé oprávněné osoby mandatáře v průběhu stavby, je mandatář

povinen projednat tuto změnu s mandantem v dostatečném předstihu a zajistit důkladné seznámení nové

oprávněné osoby s dosavadním průběhem stavby.

Článek 6

Plná moc

Mandant před zahájením činnosti mandatáře podle této smlouvy udělí mandatáři písemnou plnou moc, která

je zapotřebí pro splnění závazku mandatáře. Tato plná moc bude volně připojenou přílohou této smlouvy.

Článek 7

Povinnosti mandanta

7.1 Mandant je povinen předat mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti.

7.2 Mandant je povinen upozornit mandatáře zejména na veškerá nebezpečí související s danou záležitostí, na

běh lhůt apod.

7.3 Mandant je povinen poskytovat mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti,

která je předmětem této smlouvy.

7.4 Mandant se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá mandatář v případě, bude-li ze strany mandanta

třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází v úvahu zejména, dojde-li

k situaci, která by mohla mít za následek některou ze skutečností, zmíněných v čl. 4.6 a 4.7 této smlouvy.

Mandatář je v takovém případě povinen oznámit mandantovi místo a termín jednání nejméně 2 dny předem,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 8

Odměna mandatáře

8.1 Mandatář má nárok na odměnu za svou činnost pro mandanta.

8.2 a) Za činnost související s vyřizováním záležitosti se mandant zavazuje zaplatit mandatáři odměnu,

oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny, která činí :

Za činnost technického dozoru investora:

……….,- Kč bez DPH

……….,-Kč (20%DPH)

...……..,-Kč včetně DPH

Za činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

……….,- Kč bez DPH

……….,-Kč (20%DPH)

...……..,-Kč včetně DPH

b) Sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady mandatáře

vynaložené v souvislosti s plněním záležitosti dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě změny

zákonné sazby DPH.

8.3 Mandant se zavazuje odměnu, stanovenou v souladu s ustanovením čl. 8.2 této smlouvy, hradit mandatáři

měsíčně ve splátkách, které budou přímo úměrné objemu prací provedených zhotovitelem stavby

uvedených a odsouhlasených v soupisu provedených prací. Jednotlivé měsíční platby budou vždy hrazeny

tak, že každá jednotlivá částka, odpovídající odměně za daný měsíc bude uhrazena mandantem na základě

faktury – daňového dokladu vystaveného mandatářem. Splatnost této faktury je stanovena do 30

kalendářních dnů ode dne jejího doručení mandantovi.

8.4 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Článek 9

Platnost, účinnost, trvání smlouvy

9.1 Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby dle

Smlouvy o dílo se zhotoviteli stavby, do doby vydání kolaudačního souhlasu a odstranění všech případných

vad a nedodělků nebránících užívání stavby zapsaných v předávacím protokolu díla.

9.2 Předpokládaný termín zajištění záležitosti je od 1. 6. 2010 do 30. 11. 2010, tj. 6 měsíců pro zajištění

záležitosti při stavební činnosti zhotovitele stavby.

9.3 V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo

úplně pozastaveno i provádění technického dozoru mandatářem s tím, že mandantovi vzniká nárok na

posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.

Článek 10

Ukončení smlouvy

Tato smlouva končí:

10.1. Vyřízením záležitosti pro mandanta, předáním výsledku vyřízení záležitosti/věcí převzatých pro mandanta

od třetí osoby, jakož i vrácením veškerých dokladů a podkladů, jakož i věcí, které mandatář převzal od

mandanta za účelem vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. Nárok na úhradu odměny

mandatáře v souladu s touto smlouvou tím zůstává nedotčen.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit výpovědí dle ustanovení § 574 a § 575 obchodního

zákoníku.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Článek 11

Pojištění

Mandatář prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho

činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou

č. 3 této smlouvy. Mandatář se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Článek 12

Odpovědnost za škody

Mandatář je plně odpovědný za osoby dle čl. 5 této smlouvy pověřené výkonem dle této smlouvy. Za

škody, které by mohly vzniknout mandantovi v souvislosti s touto smlouvou a v důsledku zavinění některé

osoby dle čl. 5 této smlouvy je mandatář zodpovědný po dobu 2 let od data skončení činnosti dle této

smlouvy.

Článek 13

Smluvní pokuty, náhrady škod

13.1. Smluvní pokuta za nedodržení smlouvy mandatářem dle článku 14.5 je ve výši 100 000 Kč.

13.2. Za porušení povinnosti podle čl. 4.1 a 4.2 této smlouvy je mandatář povinen zaplatit mandantovi smluvní

pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za prokazatelné porušení jedné povinnosti.

13.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit resp. převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu

bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

14.2 Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí obchodním

zákoníkem.

14.3 Záhlaví a nadpisy článků v této smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a neslouží v žádném ohledu k

výkladu pojmů a ustanovení této smlouvy.

14.4 Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě smlouvy mezi

smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Všechna oznámení, žádosti a jiná spojení, jejichž

provedení se ve smyslu této smlouvy očekává, musí být druhé smluvní straně doručena písemnou formou

osobně nebo doporučeně na adresy uvedené v článku 1 této smlouvy. Písemnou zprávu je možné doručit

i faxem, přičemž takováto zpráva bude považována za doručenou okamžikem, kdy faxový přístroj vydá

potvrzení o správném přenosu s tím, že doručení faxem bude potvrzeno doporučeným dopisem nejdéle do

5 dnů ode dne odeslání faxové zprávy, jinak je doručení této faxové zprávy neúčinné. Jakákoliv písemnost

odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto odstavce se považuje v pochybnostech za doručenou třetí den po

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

řádném převzetí písemnosti poštou podle tohoto odstavce či oproti potvrzení osobního doručení či v den

zaslání faxové zprávy, pokud je doručena do 15.00 hod (jinak je tato zpráva považována za doručenou

následující den) a pokud je potvrzena odesláním doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá

smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně změnu své doručovací adresy, alespoň deset

(10) dní předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce.

14.5 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových,

technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišly při plnění ze

smlouvy do styku. Tyto údaje tvoří obchodní tajemství mandatáře ve smyslu obchodního zákoníku a

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění

pozdějších předpisů.

14.6 V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této smlouvy jsou

smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání a na základě dohody.

V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto

článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným Českým soudem.

14.7 Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce

českém. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

14.9 Součástí smlouvy je:

příloha č. 1 – Obsah a rozsah výkonů mandatáře,

příloha č. 2 – Plná moc,

příloha č. 3 – Pojistná smlouva,

příloha č. 4 – Podklady předané mandantem.

V Praze dne ………………………..

V Praze dne ………………………..

mandant

mandatář

ÚMCH AV ČR, v.v.i.

RNDr. František Rypáček, CSc., ředitel

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Příloha č. 1 mandátní smlouvy

OBSAH A ROZSAH VÝKONŮ MANDATÁŘE

V rámci výkonu technického dozoru investora se zabezpečuje zejména:

1. Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením;

2. Odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku;

3. Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace

výstavby;

4. Péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace

dokončených částí stavby, vedení změnových listů stavby;

5. Projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a

nezhoršuji parametry stavby;

6. Posuzování návrhů změn vyžadujících změnové řízení;

7. Průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se stavby;

8. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami

uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli;

9. Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání

výsledku kontroly do stavebního deníku, pořizování fotodokumentace;

10. Odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;

11. Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných vad dokumentace;

12. Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich

výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

13. Sledování vedení stavebních a montážních deníků;

14. Spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

15. Kontrola postupu prací a jejich provádění dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných smluv

včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;

16. Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;

17. Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby;

18. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na

kolaudačním řízení;

19. Kontrola odstraňování vad a nedodělků;

20. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;

21. Kontrola průběhu zkušebního provozu stavby;

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

22. Organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně.

V rámci výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabezpečuje zejména:

1. Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „koordinátor BOZP“) dle § 18

zákona 309/2006 Sb;

2. Vypracování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále jen „Plán BOZP“) a to do 14ti

dnů od podpisu smlouvy;

3. Předání Plánu BOZP a dalších podkladů generálnímu zhotoviteli stavby;

4. Kontrola, že Plán BOZP byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud byli v době zpracování plánu

známi, a dále že nově příchozí subdodavatelé Plán BOZP odsouhlasili a podepsali nejdéle při nástupu na

staveniště;

5. Kontrola oznámení o zahájení prací na stavbě vytvořeného mandantem, jeho případné úpravy a zaslání

příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce („OIP“);

6. Předání přehledu právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě zhotoviteli a investorovi stavby;

7. Informování zhotovitele a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo

která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací;

8. Upozorňování na bezpečnost a vyžadování náprav;

9. Oznámení zadavateli v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření;

10. Koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti

prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob,

zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

11. Podávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování

bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční

současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

12. Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;

13. Sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci; Upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování zjednání nápravy

bez zbytečného odkladu;

14. Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup

nepovolaným fyzickým osobám;

15. Účast na kontrolní prohlídkách stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním

úřadem přizván mandant;

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

16. Účast na průběžných schůzkách (kontrolních dnech) k dodržování plánu BOZP se všemi dotčenými

zhotoviteli stavby (s generálním zhotovitelem a jeho subdodavateli), na nichž bude přítomné informovat o

bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací;

17. Navrhování i jiných termínů kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi

pověřených;

18. Sledování, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP a projednávání s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě

zjištěných nedostatků;

19. Zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto

nedostatky odstraněny;

20. Spolupůsobení při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


EVROPSKÁ UNIE

Příloha č. 4 mandátní smlouvy

PODKLADY PŘEDANÉ MANDANTEM

Ke dni podpisu smlouvy poskytne mandant mandatáři následující podklady:


Harmonogram stavby;

Kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;

Projektová dokumentace pro stavební řízení;

Projektová dokumentace pro provedení stavby;

Pravomocné stavební povolení.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

More magazines by this user
Similar magazines