otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

Návrh SMLOUVA O DÍLO č. … uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník): „Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské Studánce“ I. Smluvní strany Objednatel : Římskokatolická farnost – děkanství Česká Třebová Sídlo : Česká Třebová, Klácelova čp. 1, PSČ 560 02 Zastoupená : Mgr. Milošem Kolovratníkem, děkanem Telefon : 731 626 171 IČO: 44469144 DIČ: není plátcem DPH Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Třebová Číslo účtu : 19-1321759389 / 0800 Odpovědný zástupce ve věcech technických : Gustav Doleček, 736 514 901 Zhotovitel : Sídlo : Zastoupená : IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení : Č. účtu : Odpovědný zástupce ve věcech technických : (uchazeč doplní údaje) II. Základní ustanovení 1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 3. Předmětem této smlouvy je realizace podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské studánce“. Tento projekt bude financován ze zdrojů Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 v souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují Strana 1 (celkem 10)


podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. 4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí „Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské studánce“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: projektové dokumentace č. z. 31/10 zpracované projekční kanceláří Ing. Jiří Dan – PROJEKCE DAN, Lidická 22, Šumperk, IČO: 15412598, v květnu 2012, která jako nedílná součást této smlouvy tvoří její přílohu č. 2 předmětu díla vymezeného v zadávacích podmínkách podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské studánce“, a to v čl. 2 zadávací dokumentace ze dne 04. 02. 2013 a ve všech jejích přílohách předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“). 2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla na svůj náklad a nebezpečí. 3. Součástí díla je také: a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné, g) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno Strana 2 (celkem 10)


stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, i) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, j) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla 4. Zhotovitel je povinen při provádění díla a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel po dohodě na tyto záměny přistoupí. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku 12 této smlouvy. 8. Bez písemného souhlasu objednatele ve stavebním deníku nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. 9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 10. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. 1. této smlouvy. 11. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, revize elektroinstalace a hromosvodu, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků. 12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou. IV. Doba a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo od 20. 03. 2013, kdy mu bude staveniště předáno, do 31. 10. 2013 a nejpozději v poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. 2. Místem plnění je areál objektu kostela sv. Vavřince v Anenské Studánce, ležícím na pozemku označeném dle Katastru nemovitostí jako stavební parcela č. 25, zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území Anenská Studánka. 3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude Strana 3 (celkem 10)


jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný. 4. Prodloužit termín uvedený v čl. IV. odst. 1 lze jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 5. Dojde-li na straně zhotovitele k prodlení se započetím prací delšímu jak 15 dnů, má se za to, že se jedná o podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele a objednavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V. Cena za dílo 1. Cena za provedené dílo je stanovena v souladu s § 2, zákona č. 526 / 1990 Sb. o cenách, a je oběma stranami dohodnuta ve výši: cena bez DPH ………………… Kč (doplní uchazeč) DPH 21% ………………… Kč (doplní uchazeč) cena celkem včetně DPH …………………. Kč (doplní uchazeč) (slovy: …………………….………………..….. korun českých) (doplní uchazeč) 2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a dále poplatky a náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla a zisk zhotovitele, DPH v zákonné výši a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Cenu za dílo lze překročit pouze při změně daňových předpisů, v případě zvýšení zákonné DPH. Obdobně bude postupováno i v případě snížení DPH. 4. Sjednaná cena je pevná v rozsahu dle předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne X.X. (doplní uchazeč) 2013 a v souladu s čl. VII. Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské studánce“, ze dne 04. 02. 2013. Cenová nabídka zhotovitele je jako příloha č. 1 této smlouvy, její nedílní součástí. 5. Poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, instalaci odběrných míst vody a el. energie včetně montáže fakturačního měření a poplatky za odebranou energii a vodu, příp. další služby související s realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla. 6. Případné vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce nebo rozšíření tedy musí být v souladu s výše uvedeným postupem odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací mimo shora uvedený postup, má objednavatel právo odmítnout jejich úhradu. VI. Platební podmínky 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě faktur vystavených zhotovitelem. Všechny faktury budou mít splatnost 30 dní od jejich předání objednateli. 2. Fakturace za skutečně provedené a oběma stranami písemně odsouhlasené práce a dodávky bude provedena ke dni 31. 5. 2013, 31. 8.2013 a k 15. 10. 2013 až do výše 90% Strana 4 (celkem 10)


celkové ceny díla dle čl V. 1. smlouvy. Zbylých 10% ceny díla dle čl. V. 1. smlouvy může zhotovitel díla fakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, b) předmět smlouvy, tj. text „„Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské studánce““. c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), d) lhůtu splatnosti faktury (30 dní od předání objednateli), e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, f) přílohou každé faktury bude soupis provedených prací s položkovými rozpočty g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný zástupci objednatele a zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat výslovný název: konečná faktura a bude obsahovat soupis všech uhrazených zálohových faktur. 4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. VII. Majetkové sankce a smluvní pokuty 1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků dle čl. IV. 1 o více jak 2 pracovní dny, zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne jeden měsíc, je zhotovitel povinen zaplatit objednavateli ještě další smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny díla za každý další i započatý měsíc prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednavatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené zákonem. 3. Obě strany se dohodly, že povinnost objednatele zaplatit je splněna v den, kdy dá příkaz svému peněžnímu ústavu k úhradě ze svého krytého konta. Strana 5 (celkem 10)


4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, může objednatel odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla. 5. Zaplacením smluvních pokut sjednaných touto smlouvou nezaniká nárok objednatele na náhradu škody. Splatnost smluvních pokut se stanoví na 14 dnů od vystavení faktury na její zaplacení. 6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s podmínkami financování díla prostřednictvím zdrojů Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu a pro případ vzniku škody nezhotovením díla řádně a včas je do výše ceny díla pojištěn. S ohledem na způsob financování díla činí výše předvídatelné škody částku 5.019.186,- Kč. VIII. Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. ust. § 157 v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele - název, sídlo IČ ( příp. DIČ) objednatele - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD - přehled všech provedených zkoušek jakosti - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomu zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 7. Zhotovitel je v případě zjištění potřeby víceprací, povinen oznámit tuto skutečnost objednateli. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce bez předchozího odsouhlasení této skutečnosti objednatelem. Objednatel je v případě zjištění postupu víceprací povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. IX. Staveniště 1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 2. Objednavatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby dne 20. 03. 2013. Strana 6 (celkem 10)


3. Zhotovitel na své náklady vybuduje odběrní místo vody a elektrické energie včetně fakturačního měření. Zhotovitel je povinen instalovat na staveništi pro své zaměstnance a dodavatele chemické WC. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Dále je zhotovitel povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na staveništi, v jeho okolí a na veřejných komunikacích. 6. Objednavatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 8. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních předpisů dle ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb. v platném znění. X. Provádění díla 1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednavatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, (nejméně 48 hodin předem), nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 3. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zabezpečit dílo proti zatečení dešťové vody do kostela. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu v plném rozsahu. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené Strana 7 (celkem 10)


nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 8. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však deset dnů před předáním díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 9. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla. Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. XI. Předání díla 1. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu své důvody. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od přejímacího řízení na termínu odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn termín pro jejich odstranění jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě. 2. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednavateli příslušné doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. XII. Záruka 1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku III. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady a nedodělky, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval. U dodávek výrobků a zařízení s kratší záruční lhůtou platí záruční lhůta poskytnutá výrobcem. 2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednavatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude vady díla oznamovat na: a) faxové číslo: ………………………., nebo (doplní uchazeč) b) e-mail: ………………………….., nebo (doplní uchazeč) c) adresu: …………………………. (doplní uchazeč) 3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Strana 8 (celkem 10)


4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 5. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace vady prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů a v případě havárie do 24 hodin od obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu 500,- Kč za jednu vadu a každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 7. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu sjednaném s objednatelem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednavatele, je objednavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby. XIII. Změna smlouvy 1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 4. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné. 5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany se nedohodnou jinak - zhotovitel vyzve objednavatele k"dílčímu předání díla" a objednavatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení" - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z uzavřené ceny díla. Strana 9 (celkem 10)


6. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele. XIV. Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí 1. Dílo je vlastnictvím objednatele. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených, včetně majetku objednatele, na kterém je dílo prováděno, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního předání díla jako celku objednavateli. 2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na všem, co bude používat pro zhotovení díla a odpovídá za veškeré škody způsobené porušením právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. 3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, pokud za ně nese obecnou nebo přímou zodpovědnost. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit. Oddíl XIII. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 2. Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Veškeré změny této smlouvy lze učinit jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne XX. XX. 2013 (doplní uchazeč) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace č. z. 31/10 zpracovaná projekční kanceláří Ing. Jiří Dan – PROJEKCE DAN, Lidická 22, Šumperk V České Třebové dne ……….… 2013 ………………………… objednatel Mgr. Miloš Kolovratník ………………………… zhotovitel Strana 10 (celkem 10)

More magazines by this user
Similar magazines