otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

Piloty budou provedeny z betonu C25/30-XC2 a vyztuženy ocelí 10505(R). Beton pro piloty

musí bezpodmínečně splňovat požadavky specifikované normou ČSN EN 1536 Provádění

speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty. I vlastní realizace pilot musí probíhat v souladu

s požadavky této normy.

Maximální přípustné tolerance pilotového založení :

- půdorysná poloha hlavy piloty : ± 50 mm (pro piloty φ 600mm)

- půdorysná poloha hlavy piloty : ± 50 mm (pro piloty φ 400mm)

1.2 ÚVOD

Předmětem tohoto statického výpočtu je posouzení nosné konstrukce celého objektu, výpočet

vnitřních sil jednotlivých konstrukčních prvků, ověření jejich průřezů, posouzení deformací,

stanovení reakcí podporových prvků a návrh založení. Statický výpočet je zpracován v rozsahu

projektu pro provedení stavby s respektováním platných norem ČSN a ČSN EN.

Ve statickém výpočtu jsou doloženy pouze výstupy nutné pro posouzení konstrukcí a úplnost

statického výpočtu. Podrobné kompletní výstupy jsou archivovány u zpracovatele a na požádání

mohou být vytištěny a doloženy.

1.3 POSTUP PŘI VÝPOČTU A MODELOVÁNÍ

Pro přesný výpočet zatížení od horní stavby na základové pasy a posléze piloty byl vytvořen

prostorový model celé konstrukce objektu. Z prostorového modelu venkovního schodiště bylo

zadáno svislé zatížení působící na okraji desky terasy.

Prostorový model hlavního objektu se skládá z vodorovných nosných deskových prvků, svislých

stěnových prvků a svislých a vodorovných prutových prvků. V místě dilatace jsou zadány pod

nosnými stěnami samostatné pasy, z nich pak reakce působící na konkrétní pilotu musí být sečtena.

Z důvodů příliš velkých deformací v deskových konstrukcích bylo spojení desky a stěn 1.np

a pak navazujících stěn 2.np ponecháno jako vetknuté, musí být tedy při provádění dodržena min.

vzdálenost pracovní spáry pod spodním lícem desky již zmiňovaných 500mm.

Pokud to bylo je trochu možné, průvlaky i obrácené, případně nadokenní překlady byly modelovány

jako výztužná žebra desky se spolupůsobící částí desky.

Zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech bylo zadáno v normových hodnotách, příslušné

součinitele byly zadány při tvorbě kombinací zatěžovacích stavů.

Pro jednotlivé deskové konstrukce jsou vytištěny grafické výstupy extrémních hodnot vnitřních

sil – ohybových momentů v obou hlavních směrech,(+normálových sil u stěn) a deformací. Pro

trámy(průvlaky) jsou vytištěny rovněž extrémní hodnoty vnitřních sil – ohybového momentu,

posouvající síly a kroutícího momentu.

4

More magazines by this user
Similar magazines