otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

SMLOUVA

o dílo na dodávku a montáž parkovacích automatů (dále jen "smlouva")

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "Obchodní zákoník")

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel :

sídlo:

IČ:

Zastoupený :

Zástupce pro věci technické :

Tel. :

Bank.spojení:

Číslo účtu :

Město Lovosice

Školní 2, 410 30 Lovosice

00263991

Bc.Lenkou Uzlovou, starostkou města

lng.Martinem Dlouhým, vedoucím odboru RRASM

416 571160, 603 891160

Komerční banka, a.s., Lovosice

724 471/0100

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: City Parking Group s.r.o.

sídlo : Korunovační 103/6, Praha 7 170 00

Zapsaná/ý: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C vložka 156630

IČ:

DIČ :

Zastoupený :

Zástupce pro věci technické:

Tel. :

Fax:

Bank. spojení :

Číslo účtu:

28968506

CZ28968506

Pawel Sokolowski- jednatel

Ing. Roman Babka -jednatel

Martin Tichý

721237867

224313544

česl


ll.

Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat a provést montáž 6 ks parkovacích

automatů Siemens Sitraffic sicuro včetně 6 ks náhradních výměnných kas pro město

Lovosice v rozsahu dle schválené a předané nabídky zhotovitele a podmínek zadávací

dokumentace pro výběr dodavatele veřejné zakázky "Parkovací automaty pro město

Lovosice" ze dne 29.5.2012 (příloha č. 1 ).

2.2. Součástí předmětu smlouvy je oživení systémů, zkoušky, čtrnáctidenní zkušební provoz,

výchozí revize, zpracování dokumentace skutečného provedení, proškolení odpovědné

osoby určené zadavatelem, výkon inženýrské činnosti a dohledu u parkovacích automatů

uvedených v čl. 2.1. této smlouvy.

2.3. Součástí předání díla jsou manuály, návody k obsluze, doklady o provedených zkouškách,

prohlášení o shodě a provozní knihy k parkovacím automatům uvedeným v čl. 2.1. této

smlouvy.

111.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po podpisu této smlouvy oběma smluvními

stranami a dokončit dílo nejpozději do 31.8.2012. Tento termín je platný za předpokladu

podpisu této smlouvy do 13.7.2012, včetně stavební připravenosti ze strany objednatele

3.2. Ukončením díla se pro účely této smlouvy rozumí písemné převzetí řádně dokončeného díla

objednatelem. Termín předání díla bude prodloužen o dny, po které byla práce na díle

zdržena z příkazu objednatele, nebo jeho přímým zaviněním popř. vyšší mocí.

3.3. Místem předání díla je sídlo objednatele.

IV.

Cena díla

Cena za dílo, jehož předmět je určen v článku ll. této smlouvy, byla sjednána dohodou podle

zákona č. 526/1991 Sb. jako cena smluvní, pevná, neměnná a nejvýše přípustná

4.1. Cena díla zahrnuje všechny náklady, nutné ke zdárnému dokončení zakázky.

Celkem bez DPH

DPH 20%

Celkem s DPH 20%

732 200,- Kč

146440,- Kč

878 640,-Kč

Slovy (Osmsetsedmdesátosmtisícšestsetčtyřicet korun českých).

4.2. Tato cena je cenou pevnou a nepřekročitelnou pro předpokládaný rozsah prací uvedený

v bodě 2.1 této smlouvy.

4.3. K této ceně mohou být připočítány položky za mimořádné práce, které budou objednatelem

předem písemně odsouhlaseny.

4.4. Cena díla musí být v souladu se schváleným položkovým rozpočtem, který je obsažen v

příloze č.3 této smlouvy.


v.

Odpovědnost za vady, vlastnická práva

5.1. Zhotovitel zaručuje , že dílo bude mít ode dne předání po celou záruční dobu vlastnosti podle

dokumentace a předp i sů, které se na provádění díla vztahují jako celek. Zhotovitel odpovídá

za to, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji v

průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací.

5.2. Záručn í doba činí 30 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

5.3. Vlastníkem díla se od termínu předání a převzetí díla stává objednatel.

5.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny za podmínek stanovených v této smlouvě . Práce

budou provedeny pečlivě a odborně při dodržení zejména všech platných právních předpisů,

platných technických norem vztahujících se na celé dílo a veřejnoprávních rozhodnutí a

pravidel. V případě prokázaných vad budou tyto bez zbytečného odkladu a bezp l atně

odstraněny.

Vl.

Platební podmínky

6.1. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předán í a převzet í předmětu díla

objednatelem. Přitom termínem p řevzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s

rozsahem a věcnou správností p ředaného předmětu smlouvy bez vad a nedoděl k ů .

6.2. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury

objednateli. Za den splněn í povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné

částky z účtu objednatele.

6.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst.2,235/2004 Sb., a obchodní

listiny podle § 13a) obchodního zákoníku a musí být zaslána doporu čeně na adresu

objednatele uvedenou v záhlaví této sm louvy. V případě , že faktura bude obsahovat

nesprávné údaje, kterými jsou č ís lo účtu , IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum

odeslání a datum splatnosti, č íslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka , předmět

platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data

její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu

stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová l hůta splatnosti ode dne jejího

doručení objednateli.

Vll .

Smluvní pokuty

7.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s p ředáním p ředmětu díla dle článku 111. této smlouvy, je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny za dílo za každý započatý den prodlení.

7 .2. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, je povinen zhotoviteli zaplatit sm luvní

pokutu ve výši 0,5 %z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.3. Při zj i štěné vadě díla ze strany zhotovitele bude objednatelem písemně určen termín

odstraněn í. V případě nedodržení termínu odstraněn í závady ze strany zhotovitele, může

objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun č eských) za každý

započatý den prodlení.


Vlil.

Ostatní ujednání

8.1. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém pro řádné

provádění díla. Jednotlivá "pracoviště" jsou vymezena v příloze č.S zadávací dokumentace­

Rozmístění parkovacích automatů, která je přílohou k této smlouvě .

8.2. Objednatel na požádání zhotovitele zajistí v průběhu prací upřesnění resp. doplnění

podkladů , jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne objednatel v

takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín plnění zhotovitele.

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a v jeho průběhu, zejména pak sledovat,

zda jsou práce prováděny dle zadání a smluvených podmínek. Na zjištěné nedostatky

upozorní písemně zhotovitele, který se musí nejpozději do 48 hodin k této záležitosti

písemně vyjádřit .

8.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu

díla objednateli.

8.5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době . Po

zhotovení díla vyzve zhotovitel s třídenním předstihem objednatele k jeho předání a převzetí.

Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla ve stanoveném termínu, bude termín plnění

zhotoviteli automaticky posunut. O průběhu a výsledku předávacího řízení, sepíší obě strany

protokolární zápis (předávací protokol), v jehož závěru objednatel výslovně uvede, že dílo

přejímá . Drobné vady a nedodělky, které nebrání funkci díla a které zhotovitel písemně uzná

a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem

k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění

těchto nedostatků bude součástí předávacího protokolu.

8.6. V průběhu termínu realizace předmětu smlouvy od 1.8.2012 do 31.8.2012 je zhotovitel

povinen vést stavební deník, který bude v dohodnutých termínech předkládán objednateli

k potvrzení.

8.7. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré práce spojené s plněním díla,

že je vlastníkem všech licencí a atestů a že všechny dodávané softwarové produkty respektují

mezinárodní licenční ujednání.

8.8. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo předloží kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu, že

je pojištěn pro př ípad škody způsobené objednateli a to do výše 1.500.000,- Kč.

8.9. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo předloží osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku

a prohlášení o shodě .

8.10. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo předloží návrh servisní smlouvy.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Vztahy mezi stranami, které n~jsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými

ustanoveními obchodního zákoníku.

9.2. Tato smlouva ruší veškerá ústní či písemná ujednání ve věci předmětu smlouvy učiněná před

datem podpisu smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma

smluvními stranami.

9.3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky na základě dohody

stran.

9.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá strana obdrží 2 výtisky.

9.5. Tato smlouva byla projednána a schválena po splnění podmínek stanovených zák. č.

128/2000 Sb., o obcích, ve zn ě ní po z děj š ích předpisů. Rada m ěsta Lovosice tuto smlouvu

schválila usnesením č. 335/2012 ze dne 20.6.2012.


Přílohy:

příloha č.l podmínky zadávací dokumentace objednatele

příloha č.2 nabídka zhotovitele č. 003-026-12

příloha č.3 schválený položkový rozpočet

příloha č.S rozmístění parkovacích automatů

V Lovosicích dne

V Praze dne ../.:.:../ . .,.. ó ;z

za objednatele

za zhotovitele

Bc.Lenka Uzlová

starosta města Lovosice

Pawel Sokolowski

jednatel

lng.Roman Babka

jednatel


U -···-______ M __ E_S_T __ O __ L __ O_V __ O_S_I_C __

ul. Školní 40712,410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

v

kancelář starostky města

E ______ _

Zadávací dokumentace

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s§ 12 a§ 18 zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, v platném zněnf, mimo režim tohoto zákona.

Název:

"Parkovací automaty pro město Lovosice"

NÁZEV ZADAVATELE

Název:

Zástupce:

Město Lovosice

Bc. Lenka Uzlová, starostka města

Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech smluvnfch: Bc Lenka Uzlová

Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech technických: Ing. Martin Dlouhý

Sídlo:

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice

IČ: 00263991

DIČ:

Bankovní spojení:

CZ00263991

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 724471/0100

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Martin Dlouhý

Telefon: 416 571160

Mobil: 603 891160

Fax: 416 532 130

E-mail:

martin.dlouhy@meulovo.cz

1. INFORMACE O PAEDMffU VEŘEJN~ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICICÁ SPECIFIKACE

Předpokládaná hodnota Vl (v Kč bez DPH): 660.000,- Kč

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu 6 ks parkovadch

automatů včetně 6 ks náhradnfch výměnných kas.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v přrloze č. 3,4.


U·-· ______ M __ E_S_T_O ___ L_O __ V_O __

ul. Školni 407/2,410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

v

kancelář starostky města

S_I _C~E-------

2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNf NABrDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávad

dokumentacf, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v

členěnr bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabrdky a celková nabídková cena

včetně DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění

předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabfdková cena musl rovněž zahrnovat poji~~ění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli

další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

zadavatel požaduje, aby uchazeč vyplnil v požadované struktuře nabldkovou cenu do krycího listu

nabídky. Krycí list nabídky je příloha č . 1 zadávad dokumentace, do přílohy č . 3 - Položkový výkaz

výměr a dále do přílohy č . 2- Návrh smlouvy.

Další požadavky:

Celková nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Celková nabídková

cena bude stanovena jako cena )>nejvýše přípustná«

3. OBCHODNr A PLATEBNf PODMfNKY

Uchazeč ve své nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy o dílo viz. příloha č . 2, který bude

obsahovat minimálně tyto obchodní a platební podmínky:

• Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

• Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 21 kalendářnfch dnů ode dne

doručení daňového dokladu zadavateli.

• Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v

této měně .

• Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných

poplatků.

4. KVALIFIKAČNf PŘEDPOKLADY

4.1. OBECNÁ PRAVIDLA PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Prokázání splnění kvalifikace dle níže stanovených požadavků je předpokladem posouzeni a

hodnoceni nabídky uchazeče v zadávadm řízení.

Uchazeč, který nesplní kvalifikačn í předpoklady v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen

z účasti v zadávacfm řízení. Při prokazování kvalifikace je uchazeč povinen se řídit následujícími

pravidly:

a) Doklady požadované k prokázáni splnění kvalifikace musí být předloženy uchazečem v originále

nebo úředně ověřené kopii jako součást originálu nabídky. Tam, kde zadavatel požaduje čestné


U··- ··______ M __ E_S_T __ O __ L __ O_V __

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

v

kancelář starostky města

O_S_I_C~E-------

prohlášení, musí být čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem nebo osobou k tomu

výslovně zmocněnou statutárním orgánem. Pro tyto účely zadavatel stanoví, že podpis takové

osoby nemusí být úředně ověřen. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být originál nebo

úředně ověřená kopie zmocnění součástí dokladu, kterými je splnění kvalifikace prokazováno.

b) Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v

kvalifikaci uchazeče, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle této zadávací dokumentace, je

uchazeč povinen nejpozději do 7 dnu tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a zároveň

předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

c) Zadavatel muže požadovat po uchazeči , aby písemně objasnil předložené informace či doklady

nebo předloži l další dodatečné informace, s výjimkou případů, kdy splnění prokázání kvalifikace

nebylo uchazečem prokázáno vubec. Uchazeč je povinen tuto povinnost splnit v přimě řené I hutě

stanovené zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky zadavatele jednoznačné odpověd i.

d) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje parametry v české měně CZK (Kč). V případě, že

uchazeč počítá údaje v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletn í

pruměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni

zahájení zadávacího řízení.

e) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladu se předkládají v prosté kopii.

f) V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení

uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být

současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem č i za uchazeče.

g) Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná

moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

4.2. ZÁKLADNr KVALIFIKAtNf PAEDPOKLADY

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný č in, jehož skutková podstata souvisí s předmětem

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisll nebo došlo k zahlazení odsouzení za

spáchání takového trestného činu;

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle § 49 obchodního zákoníku;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběh lo insolvenčn í řízení;

e) který není v likvidaci;

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;


MĚSTO LOVOSICE

kancelář starostky města

ul. Školní 407/2,410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

h} který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálnf zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, a to jak v české republice, tak v zemi sfdla, místa podnikání či bydliště

dodavatele;

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán i mu nebylo pravomocně

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

j) který ne ní veden v rejstříku osob se zákazem plněnf veřejných zakázek;

k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,

Dodavatel prokáže splněni základnfch kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z

obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní

kvalifikačnf předpoklady požadované zadavatelem.

4.3. PROFESNf KVALIFIKAČN( PŘEDPOKLADY

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v

ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmf být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno

splnění kvalifikace, staršf 90 kalendářních dnů.

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovfdajícím

předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávněni či

licenci.

4.4. EKONOMICKt A FINANČNf KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačnfch předpokladů prokáže dodavatel předložením

čestného prohlášen( o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Základní ekonomické a finanční kvalifikačnf předpoklady splňuje dodavatel,

a) který má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou dodavatelem třetf osobě min. ve výši odpovídajfcí pojistné částce 3.000.000,- tis. Kč.

b) Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením

výkazu obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to ve formě

prohlášen( podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel splňuje

ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat dosažený s ohledem na předmět

veřejné zakázky, tj. dosažený v posledních 3 účetnfch obdobích činil min. 5.000.000,-Kč v součtu.

4.5. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel předloží seznam služeb definovaných níže poskytnutých dodavatelem v poslednfch 3

letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznam musí být:

Dodavatel splňuje technický kvalifikačnf předpoklad, pokud doloží čestné prohlášení o seznamu

významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech a uvede, že realizoval alespoň 3 služby,


v

ME STO LOVOSICE

kancelář starostky města

ul. Školní 407/2, 41 O 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

jejichž předmětem byly práce v obdobném rozsahu požadovaných prad v technické specifikaci, v

rozsahu 500.000 Kč bez DPH za každou službu jednotlivě s odkazem na kontaktní osoby.

S. ZPŮSOB HODNOCENf NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnoceni nabídek:

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena

uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel nepřipoušt í varianty nabídky.

6. VARIANTY NABfDKY

7. ZADÁVAcf LHŮTA

V souvislosti se zadávacím řízením zadavatel stanovuje lhůtu 90 dnů, po kterou jsou uchazeči vázáni

svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

8. PROHLÍDKA MfSTA PLNĚNf

Prohlídka místa plněnf je možná i nd i viduálně po dohodě s kontaktní osobou zadavatele.

9. NABÍDKA

9.1. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

9.2. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče, a to včetně kontaktní adresy a

emailové adresy.

9.3. Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem dle bodu 11 této

zadávad dokumentace.

9.4. Všechny listy nabídky včetně přfloh budou řádně oč íslovány vzestupnou číselnou řadou a

nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

9.5. Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části nabídky resp. Její přílohy (v každém výtisku} byly

odděleny samostatnými listy (tzv. oddělovači}, které umožní jednoduchou orientaci mezi

jednotlivými částmi výtisků . Oddělovače budou po pravé straně částečně přesahovat Jisty a

budou označeny čísly dle bodů obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb uchazeče.

9.6. Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za

uchazeče. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu

nabídky uchazeče .


U··· -··· ______ M

"'

__ E_S_T_O ___ L_O __ V_O __ S_I_C_E _______

kancelář starostky města

ul. Školní 40712,410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

Identifikační údaje stran smlouvy

Předmět plnění

Cenu s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH)

Platební podmínky

lhůtu dodání nebo harmonogram plnění

Místo dodání I převzetí zboží nebo výstupu plněn í

Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je

zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Lhůta pro podání nabfdek

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

10. LHŮTA A MfSTO PRO PODÁNf NABfDEK

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podáni nabídek a

prokázání splnění kvalifikace. Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 15.6.2012. Hodina: 12:00

Místo pro podání nabídek

Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu

označeném na přední straně následovně : v levém horním rohu obálky {obalu) bude poštovní adresa

uchazeče,

uprostřed bude nápis "Parkovací automaty pro město Lovosice" a "NEOTEVfRAT" a v pravém dolním

rohu bude adresa zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavřen í razítkem uchazeče a

podpisem statutárního orgánu uchazeče .

Nabídky budou podány na adresu: Městský úřad Lovosice, ul. Školní 407/2,410 30 Lovosice

11. OTEVfRÁNf OBÁLEK S NABfDKAMI

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 18.6.2012 v 10:00 hod., na adrese Městský

úřad Lovosice, Školní 407/2,41030 Lovosice.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání

nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na

základě plné moci.

12. DODATEČN~ INFORMACE K ZADÁVAcfM PODMfNKÁM {DOTAZY)

Za úče lem zajištění transparentnosti zadávacího řízení stanoví zadavatel následující pravidla pro

podávání dotazů týkajících se zadávacího řízení a veřejné zakázky a odpovídání na tyto dotazy.


U --

______ M __ E_S_T __ O __ L __ O_V __ O_S_I_C __

ul. Školní 407/2,410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

v

kancelář starostky města

E ______ _

13. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit

zadávací řízení a právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv i bez udání důvodů, dále si

vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy a

konzultovat předložené nabídky s odborníkem. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se

závaznými předpisy .

Oznámení o výsledku, tj. pořadí prvnfch tří

webových stránkách města Lovosice.

uchazečů včetně nabídkové ceny, bude uveřejněno na

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zadávací dokumentace

do konce lhůty pro podání nabldek.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, které byly podány. Zruší-li zadavatel

zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče bezodkladně informovat. Bude-li výzva zrušena ještě před

otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny uchazečům .

Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny nabídky, které byly řádně podány a byly otevřeny .

Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušenlm

zadávacfho řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném zněnl smlouvy s vítězným uchazečem jednat.

v případě, že se vyzvaný zájemce nemůže této soutěže zúčastnit, oznámí tuto skutečnost zadavateli.

Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči při realizaci zakázky splněni povinností vyplývajídch ze

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se

závaznými předpisy .

14. DAlŠC ČÁSTI ZADÁ VAd DOKUMENTACE- PŘCLOHY

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu včetně příloh :

Přílohy č . 1- Kryd list nabídky

Příloha č.2- Návrh smlouvy

Příloha č.3 - Položkový výměr

Příloha č.4- Technická specifikace parkovacího automatu

Příloha č.S- Rozmístění parkovacích automatů

v Lovosicích dne 29.5.2012

Bc. Lenka Uzlová

starostka města Lovosice


City Parking Group s.r.o.

Korunovační103/6

170 00 Praha 7

Město Lovosice

Starostka

Bc. Lenka Uzlová

tel. +420 233 378 441

fax +420 224 313 544

info@citypg.cz

www .citypa rkinggroup.com

V Praze, dne 14. června 2012

Nabídka společnosti City Parking Group s.r.o. na prodej parkovací

technologie, poskytování odborného poradenství v oblasti dopravy

v klidu pro město Lovosice

Identifikační údaje zhotovitele:

I Zhotovitel: 1

l

I

City Parking Group s.r.o.

I IČ I DIČ I 28968506 I CZ28968506 I

L_ r J

I --S-ídlo zhoto:itel~--4-:o~nova::i 1~3/fi,170 00 Praha 7, česká republik• __ :

I Statutární orgán: j Pawel Sokolowski- jednatel společnosti 1

I L Ing. Roman Babka -jednatel společnosti J

!---------------·~ ---------- -- -- I

Zá · bchodn'm ejstř'ku· I Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném I

PIS v 0 1 1

r • I Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka čís lo: 156630 1

-----------------------él_______ ~

Kontaktní osoba:

Daniel Rešl

Telefon I fax: +420 606 688 115

E-mail:

resl@citypg.cz

I

~-- -1 ----i

Bankovní sp-oj_e_n_í= ____-f-l______

č_e_s_k_á_s_pofitelna, a.s., č. účtu: 26136_5_2_1o_8_o_o ____ j

1

I

1

l Číslo nabídky: I 003-026-12 i

·-- ---------'--- ___ _________!

I

i

! i

i

I

S1dlo C1ty Park1ng Group s r o . Ko runovační 103/6 170 00 Praha 7

Drž 1tel cert1f1kátu managementu Jakosti podn1ku éSN EN ISO 9001 2001 dle reg1stru ČL PR

Sp olečnost Je zapsana v obch reJst ř1 ku vedenem Méstskym soudem v Praze oddll C vložka 156630

lé 28968506 DIČ CZ28968506


úvodní shrnutí nabídky

nabídky

ozsah nabídky

vestiční zajištění

zvoje stávajícího

chnologického

1rku

abídková cena

í technologického vybavení určeného k provozování a správě

parkovacího systému ve městě Lovosice.

Technická a provozní podpora současnému správci parkovacího systému -

městu Lovosice.

Společnost City Parking Group s.r.o. predpokládá rozšírení stávající

instalované parkovací technologie prostrednictvím prodeje nových parkovacích

automatů společnosti Siemens v tomto rozsahu:

6 ks parkovacích automatů Siemens o s výměnným i kasami se solárním

napájením a čtečkou městských karet

Nabídková cena:

Položka

Cena za 1 ks parkovací technologie zn.

Siemens

Cena za 6 ks parkovacl technologie

zn. Siemens

Cena v Kč (bez DPH)

115 000,- Kč

690 000,- Kč

V nabídkové ceně jsou zahrnuty následující služby:

Dodání parkovacl technologie Siemens se solárním napájením+ výměnné kasy

Zajištění technické funkčnosti

Provádění profylaktické údržby

Programováni tarifů

Dodávku potrebního materiálu

Výkopové a instalační práce

2 Stdlo Ctty Parkmg Group s r o Korunovační 103/6 170 00 Praha 7

Držitel certtftkátu managementu Jakost• podntku ČSN EN ISO 9001 2001 . dle regtstru ČLPR

Spo l ečnos t Je zapsana v obch rejstřlku vedenem M ěstskym soudem v Praze oddll C vložka 156630

I Č 28968506 DIČ CZ28968506


ity ~ arking Group

pora Městských parkovacích systémů:

!-Card

pro evidenci a prodej pakovacích karet různým skupinám uživatelů (rezident, abonent, předplatitel

J ..)dodávka HW vybavení centra výdeje parkovaclch karet.Dodávka parkovacích karet a spotřebního materiálu

J parkovací katry včetně RF ID čipů

SWEG

;w pro evidenci přestupků městských policií přímo při zjištění přestupku za pomocí přenosných zařízení, ze kterých

.e následně databáze přestupků distribuuje do centrální evidence v sídle městské policie a dále na příslušný odbor

ně sta

~nalytické a projektové a práce v oblasti dopravy:

Statistické analýzy dopravy v klidu

Obsahuji informace o počtech parkujících vozidel, kapacitách parkovacích mist, respektovanosti dopravního

:načení, obrátkovosti vozidel na parkovacích plochách, průjezdnosti komunikací, analýzy obsazenosti a respektování

1ravidel již v zavedeném MPS, včetně návrhů možných úprav MPS)

Pasport dopravního značení

Obsahuje informace o stavu dopravního značení, zakreslení do mapových podkladů v SW Doprava, doporučení

1bnovy či výměny dopravního znační dle platného legislativního rámce, ...)

Dopravní projekty

Obsahují návrhy dopravního značeni dle aktuálních potřeb dané komunikace a jejího účelu , návrhy Městských

1arkovacích systémů (Zón placeného stání) včetně tarifní struktury, dopravního značení a technologií, ... )

Konzultační činnost v oblasti projektů dopravy

lopravni značení :

Realizace nového a obnova stávajícího svislého dopravního značení

Realizace nového a obnova stávajícího vodorovného dopravního značení

'ěříme , že Vás naše nabídka zaujme a že využijete našich dlouholetých zkušeností, ověřených v mnoha projektech

Ceské a Slovenské republice. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

ovolujeme si Vás požádat, abyste veškeré informace obdržené od naší společnosti nesdělovali jiným osobám,

ezveřejňovali je a ani neumožnili přístup k nim ze strany nepovolaných osob. Veškeré informace obsažené v této

3bídce a informace, které vám rádi poskytneme dále při jednání o případném uzavření smlouvy jsou předmětem

)Chodního tajemství společnosti City Parking Group s.r.o .. Písemná dila souvisejlcí s touto nabídkou jsou chráněna

kožto autorské dílo zákonem č. 121/2000 Sb. Autorského zákona

Pawel Sokolowski

Ing. Roman Babka

Jednatel

· ···~ ·· · · · · · · ·

City Parking Group a.r.o:

Konunovačnl1~ ~

170 00 Praha 7


Příloha č. 3

Příloha č . 3 Položkový výkaz výměr pro pořízení parkovacích automatů v Lovosicích

ks Kč/ks Kč celkem

pořízení parkovacího automatu se solárním napájením

pořízení náhradních výměnných kas

montáž parkovacího automatu

pořízení betonového základu pro montáž

doprava 6 ks parkovacích automatů do Lovosic

Celkem součet v Kč, bez DPH

. DPH 20%

Celkem v Kč, vč . DPH

6 110 000,- 660 000,-

6 s 000,- 30 000,-

6 1200,- 7 200,-

6 5500,- 33 000,-

1 2 000,- 2 000,-

123 700,- 732 200,-

24 740,- 146 440,-

148 440,- 878 640,-

Cenovou nabídku zpracoval/a:

VPraze dne 14.6.2012

~/~

azítko a podpts

City Partlng Group a.r.o.

Konmovačnl10316

110 OQ Praha 7

OJÓ:CU§§S§S9$ @


I

.

~ "

,,

·>

~- ri \i

1'1: > •••

·c.-

8

~

~,..

t;t ';"•

~ ~

. '

~-~

... :;:

-

1·/ ·• "'

.. ~

EJ

": ·~· ~.

.2

1 .. ~

.,

}

I::

:-

" ·

..

.,

I

More magazines by this user
Similar magazines