otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

STAVEBNÍ ČÁST

01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

A Geodetické a projekční práce 85 202,00 17 040,40 102 242,40

B Zařízení staveniště 327 264,00 65 452,80 392 716,80

C Kácení dřevin 6 850,00 1 370,00 8 220,00

01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ CELKEM 419 316,00 83 863,20 503 179,20

02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY, VYZDÍVKY

A Demontáţ prvků ZTI, ÚT, ELEKTRO 25 421,00 5 084,20 30 505,20

B Demolice dlaţeb, obkladů, podhledů 21 822,48 4 364,50 26 186,98

C Bourací práce,demolice stavebních konstrukcí 77 577,94 15 515,59 93 093,53

D Bourací práce, demolice - exterier 24 573,87 4 914,77 29 488,64

E Demolice kůlny a přístřešku pro kola 26 746,58 5 349,32 32 095,90

F Vyzdívky 40 829,88 8 165,98 48 995,86

02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY CELKEM 216 971,75 43 394,35 260 366,10

03 SPODNÍ STAVBA

A Výkopy - zemní práce 277 453,80 55 490,76 332 944,56

B Hutněné násypy 9 208,27 1 841,65 11 049,92

C Základy monolitické 1 071 043,51 214 208,70 1 285 252,21

D Základy prefabrikované 903 337,54 180 667,51 1 084 005,04

E Izolace spodní stavby 418 355,11 83 671,02 502 026,13

03 SPODNÍ STAVBA CELKEM 2 679 398,23 535 879,65 3 215 277,87

04 VRCHNÍ STAVBA - ŢB MONOLITY

A Svislé nosné konstrukce - monolity 585 373,39 117 074,68 702 448,07

04 VRCHNÍ STAVBA - ŢB MONOLITY CELKEM 585 373,39 117 074,68 702 448,07

1 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč

05 VRCHNÍ STAVBA - ŢB PREFABRIKÁTY

A Sloupy PREFA 402 150,00 80 430,00 482 580,00

B Průvlaky PREFA 1NP a MP 1 109 672,16 221 934,43 1 331 606,59

C Průvlaky PREFA 2NP 509 599,07 101 919,81 611 518,89

D Strop PREFA nad 1NP 696 457,21 139 291,44 835 748,66

E Strop PREFA v úrovni MP 77 504,74 15 500,95 93 005,68

F Strop PREFA nad 2NP 358 902,19 71 780,44 430 682,63

G Vnitřní schodiště PREFA 134 513,82 26 902,76 161 416,58

05 VRCHNÍ STAVBA - ŢB PREFABRIKÁTY CELKEM 3 288 799,19 657 759,84 3 946 559,03

06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KONSTRUKCE

A Konstrukce z keramického zdiva 576 095,20 115 219,04 691 314,24

B Příčky zděné 247 569,68 49 513,94 297 083,62

C Zárubně zazdívané 89 492,00 17 898,40 107 390,40

D Komíny 0,00 0,00 0,00

E Ostatní konstrukce 34 625,76 6 925,15 41 550,92

06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KCE. CELKEM 947 782,64 189 556,53 1 137 339,17

07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

A Střešní skladba nad vstupem (+3,300) 49 706,00 9 941,20 59 647,20

B Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - šatny 783 677,75 156 735,55 940 413,30

C Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - kuchyně 789 061,50 157 812,30 946 873,80

D Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - světlík 19 835,78 3 967,16 23 802,94

E Střešní skladba nad schodištěm (+7,600) 28 948,50 5 789,70 34 738,20

F Střešní skladba nad 2.NP (+8,900) 639 475,75 127 895,15 767 370,90

07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ CELKEM 2 310 705,28 462 141,06 2 772 846,34

08 LEHKÉ KONSTRUKCE VÝPLNÍ

A Foyer - šatny - podhled 816 565,44 163 313,09 979 878,53

B Příčky, předstěny, svislé šachty 16 002,01 3 200,40 19 202,41

C Podhledy ostatní, vodorovné šachty 257 302,26 51 460,45 308 762,71

08 LEHKÉ KONSTRUKCE VÝPLNÍ CELKEM 1 089 869,71 217 973,94 1 307 843,65

2 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč

09 VÝPLNĚ OTVORŦ

A Okna 615 223,00 123 044,60 738 267,60

B LOP 467 658,84 93 531,77 561 190,61

C Dveře 1 020 662,00 204 132,40 1 224 794,40

D Sestavy 299 728,00 59 945,60 359 673,60

09 VÝPLNĚ OTVORŦ CELKEM 2 403 271,84 480 654,37 2 883 926,21

10 FASÁDY - TOP

A Sendviče 1 121 512,50 224 302,50 1 345 815,00

B Omítky, kontaktní zateplovací systémy 413 446,12 82 689,22 496 135,35

10 FASÁDY - TOP CELKEM 1 534 958,62 306 991,72 1 841 950,35

11 DOKONČOVACÍ PRÁCE

A Vnitřní povrchy stěn a stropů 668 234,57 133 646,91 801 881,49

B Podlahy stavební 673 286,80 134 657,36 807 944,16

C Zámečnické konstrukce 159 558,80 31 911,76 191 470,56

D Klempířské konstrukce, hromosvod 198 617,30 39 723,46 238 340,76

E Truhlářské konstrukce 121 885,37 24 377,07 146 262,44

F Výtahy, strojní technologie 537 220,00 107 444,00 644 664,00

G Ostatní 266 272,23 53 254,45 319 526,67

11 DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM 2 625 075,06 525 015,01 3 150 090,08

12 MALBY, OBKLADY, PODLAHOVÉ KRYTINY

A Malířské a natěračské práce 98 261,40 19 652,28 117 913,68

B Keramické obklady 420 810,15 84 162,03 504 972,18

C Keramické dlaţby 329 672,79 65 934,56 395 607,35

D Povlakové krytiny - PVC 326 397,96 65 279,59 391 677,55

E Dřevěné podlahy 0,00 0,00 0,00

F Ostatní podlahové krytiny, doplňky 967 084,33 193 416,87 1 160 501,20

12 MALBY, OBKLADY, PODL. KRYTINY CELKEM 2 142 226,63 428 445,33 2 570 671,96

3 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč

13 OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY INTERIERU

A Grafický orientační systém 7 337,00 1 467,40 8 804,40

B Vybavení učeben 4 683,00 936,60 5 619,60

C Vybavení univerzální dílny 10 175,00 2 035,00 12 210,00

D Vybavení sociálních zařízení 224 774,00 44 954,80 269 728,80

E Vybavení zázemí zaměstnanců kuchyně 4 951,00 990,20 5 941,20

F Vybavení bezbariérových WC 32 072,00 6 414,40 38 486,40

G Vybavení zádveří a foyer - šaten 432 700,00 86 540,00 519 240,00

H Vybavení uzavřených šaten 10 488,00 2 097,60 12 585,60

I Vybavení školní jídelny 6 224,00 1 244,80 7 468,80

J Vybavení školní kuchyně 0,00 0,00 0,00

K Vybavení ostatních prostor 0,00 0,00 0,00

L Předměty poţární ochrany 10 131,00 2 026,20 12 157,20

13 OSTATNÍ KCE. A DOPLŇKY INTERIERU CELKEM 743 535,00 148 707,00 892 242,00

14 OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY EXTERIERU

A Městský mobiliář 37 330,00 7 466,00 44 796,00

B Oplocení 83 443,20 16 688,64 100 131,84

C Přístřešek pro kola 35 707,32 7 141,46 42 848,78

14 OSTATNÍ KCE. A DOPLŇKY EXTERIERU CELKEM 156 480,52 31 296,10 187 776,62

15 VENKOVNÍ PLOCHY

A Chodníky, dláţděné pochozí plochy, kačírkové obsypy 620 809,89 124 161,98 744 971,87

B Pojízdné plochy, úpravy stávajících pojízdných ploch 345 340,18 69 068,04 414 408,22

C Prvky odvodnění zpevněných ploch 0,00 0,00 0,00

D Úpravy ploch zeleně 60 600,00 12 120,00 72 720,00

15 VENKOVNÍ PLOCHY CELKEM 1 026 750,07 205 350,01 1 232 100,09

16 POMOCNÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ PRÁCE

A Lešení 83 090,00 16 618,00 99 708,00

B Ochrana a úpravy vzrostlé zeleně 31 390,00 6 278,00 37 668,00

C Ostatní konstrukce a činnosti 251 120,00 50 224,00 301 344,00

16 POMOCNÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ PRÁCE CELKEM 365 600,00 73 120,00 438 720,00

4 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč

ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST 22 536 113,94 4 507 222,79 27 043 336,73

kontrola: 4 507 222,79 27 043 336,73

ZŠL-02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 18 170,00 3 634,00 21 804,00

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA)

ZŠL-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 61 917,40 12 383,48 74 300,88

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA)

ZŠL-04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 1 684 852,04 336 970,41 2 021 822,45

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA)

ZŠL-05 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 184 775,16 36 955,03 221 730,19

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA)

ZŠL-06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1 822 534,61 364 506,92 2 187 041,53

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Martin KRATĚNA)

ZŠL-07 ELEKTROINSTALACE 1 462 860,00 292 572,00 1 755 432,00

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Jaroslav ZUNA)

ZŠL-08 VZDUCHOTECHNIKA 1 505 453,00 301 090,60 1 806 543,60

Pozn.: viz samostatná část projektu (ATG spol. s r.o.)

ZŠL-09 MĚŘENÍ A REGULACE 120 873,00 24 174,60 145 047,60

Pozn.: viz samostatná část projektu (APLIKA s.r.o.)

ZŠL-10 GASTROTECHNOLOGIE 2 463 475,00 492 695,00 2 956 170,00

Pozn.: viz samostatná část projektu (Ing. Yvona BOHÁČKOVÁ)

kontrola: 6 372 204,83 38 233 228,99

CENA CELKEM 31 861 024,15 6 372 204,83 38 233 228,99

5 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL CELKOVÉ NÁKLADY REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST

Pozn.: všechny poloţky ve výkazu jsou, pokud není v popisu

řečeno jinak, stanovany jako čisté!!!

Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní

odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých

poloţkových cen v rozsahu dle vlastních technologických

předpisů a realizačních zvyklostí!!!

Pozn.: výkaz výměr nenahrazuje projektovou dokumentaci a

není její součástí - dodavatel je povinen dodrţet veškeré

specifikace a standardy stanovené v PD a souvisejících

technických zprávách

Pozn.: v projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro

zadání stavby a jejich dílčích částech jsou specifikovány

konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace jsou nahrazením

obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a

určují technické, funkční a estetické parametry poţadovaného

řešení. V případě pouţití jiného výrobku je dodavatel povinen

dodrţet standard vlastností definovaný původním návrhem a

doloţit jeho soulad s poţadavky PD. Jakákoliv změna oproti PD

podléhá protokolárnímu schválení objednatele a autora

projektu (GP), a to i v případě neprovádění autorského

dozoru!!!

01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

01 A Geodetické a projekční práce

01 vytýčení objektu vč. inţenýrských sítí 1,00 kpl 17 937,00 17 937,00

02 geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu 1,00 kpl 26 906,00 26 906,00

03 dokumentace skutečného provedení díla 1,00 kpl 40 359,00 40 359,00

01 A CELKEM 85 202,00

01 B Zařízení staveniště

01 doprava zařízení staveniště 1,00 kpl 31 390,00 31 390,00

02 zařízení staveniště 1,00 kpl 260 000,00 260 000,00

03 provizorní připojení vody a elektro 380V vč. osazení měření 1,00 kpl 35 874,00 35 874,00

04 kamerová zkouška leţatých svodů dešťové a splaškové

kanalizace pod historickou budovou ZŠ

0,00 m' 0,00

6 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 B CELKEM 327 264,00

01 C Kácení dřevin

01 kácení vzrostlých stromů 9,00 ks 502,00 4 518,00

02 odstranění okrasné zeleně 1,00 kpl 2 332,00 2 332,00

01 C CELKEM 6 850,00

01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

CELKEM

419 316,00

02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY, VYZDÍVKY

02 A Demontáţ prvkŧ ZTI, ÚT, ELEKTRO

01 demontáţ a likvidace zařizovacích předmětů ZTI - umyvadlo SO-01 9,00 ks 224,00 2 016,00

02 demontáţ a likvidace zařizovacích předmětů ZTI - WC SO-01 9,00 ks 224,00 2 016,00

03 demontáţ a likvidace zařizovacích předmětů ZTI - pisoir SO-01 6,00 ks 224,00 1 344,00

04 demontáţ a likvidace otopných těles SO-01 6,00 ks 448,00 2 688,00

05 demontáţ a likvidace stropních a nástěnných svítidel SO-01 13,00 ks 179,00 2 327,00

06 demontáţ a likvidace bojleru SO-01 2,00 ks 789,00 1 578,00

07 demontáţ a likvidace rozvodů ZTI SO-01 1,00 kpl 2 242,00 2 242,00

08 demontáţ a likvidace rozvodů ÚT SO-01 1,00 kpl 2 242,00 2 242,00

09 demontáţ a likvidace rozvodů ELEKTRO SO-01 1,00 kpl 2 242,00 2 242,00

10 demontáţ a likvidace rozvodů ZTI SO-03 1,00 kpl 2 242,00 2 242,00

11 demontáţ a likvidace rozvodů ÚT SO-03 1,00 kpl 2 242,00 2 242,00

12 demontáţ a likvidace rozvodů ELEKTRO SO-03 1,00 kpl 2 242,00 2 242,00

02 A CELKEM 25 421,00

02 B Demolice dlaţeb, obkladŧ, podhledŧ

01 vybourání keramických obkladů stěn SO-01 80,28 m 2 108,00 8 670,24

02 seškrábání maleb stěn SO-01 128,10 m 2 72,00 9 223,20

03 seškrábání maleb stropů SO-01 54,57 m 2 72,00 3 929,04

7 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

02 B CELKEM 21 822,48

02 C Bourací práce,demolice stavebních konstrukcí

pozn.: komplet činností vč. pomocných konstrukcí, lešení,

odvozu sutě a deponie

01 ocelový překlad prostupu š. 2200 mm stěnou tl. 630 mm - 2x mezi 01.1.03 a 2,00 ks 97,74 kg/ks 5 291,00 10 582,00

I240 - komplet vč. uloţení do kapes

chodbou SO-01

02 ocelový překlad prostupu š. 2200 mm stěnou tl. 630 mm - 2x mezi 01.2.02 a 2,00 ks 70,74 kg/ks 4 125,00 8 250,00

I200 - komplet vč. uloţení do kapes

chodbou SO-01

03 ocelový překlad prostupu š. 2200 mm stěnou tl. 500 mm - 2x mezi 02.1.05 a 2,00 ks 97,74 kg/ks 5 291,00 10 582,00

I240 - komplet vč. uloţení do kapes

01.1.02

04 ocelový překlad prostupu š. 2200 mm stěnou tl. 500 mm - 2x mezi 02.2.04 a 2,00 ks 70,74 kg/ks 4 125,00 8 250,00

I200 - komplet vč. uloţení do kapes

01.2.01

05 ocelový překlad prostupu š. 1100 mm stěnou tl. 500 mm - 2x mezi 02.1.23 a 2,00 ks 28,64 kg/ks 2 242,00 4 484,00

I160 - komplet vč. uloţení do kapes

01.1.01

06 ocelový překlad prostupu š. 2500 mm stěnou tl. 450 mm - 2x mezi 02.1.04 a 2,00 ks 65,70 kg/ks 3 856,00 7 712,00

I180 - komplet vč. uloţení do kapes

03.1.01

07 demolice obvodových stěn zděných z CP tl. 500 mm SO-01 11,93 m 3 23,86 m 2 161,00 1 920,73

08 demolice vnitřních nosných stěn zděných z CP tl. 630 mm SO-01 8,33 m 3 13,23 m 2 305,00 2 542,14

09 demolice vnitřních dělících konstrukcí zděných z CP tl. 150 mm SO-01 4,45 m 3 29,69 m 2 305,00 1 358,32

10 demolice vnitřních dělících konstrukcí zděných z CP tl. 100 mm SO-01 2,39 m 3 23,93 m 2 305,00 729,87

11 demolice obvodových stěn zděných z CP tl. 450 mm SO-03 1,94 m 3 4,32 m 2 305,00 592,92

12 demolice vnitřních dělících konstrukcí zděných z CP tl. 150 mm SO-03 2,15 m 3 14,30 m 2 305,00 654,23

13 demolice zděného komínu SO-03 1,00 kpl 1,88 m 3 610,00 1 143,75

14 vybourání stáv. výplní otvorů - okna SO-01 10,00 ks 26,95 m 2 108,00 1 080,00

15 vybourání stáv. výplní otvorů - dveře SO-01 15,00 ks 22,80 m 2 108,00 1 620,00

16 vybourání stáv. výplní otvorů - okna SO-03 2,00 ks 6,09 m 2 108,00 216,00

17 vybourání stáv. výplní otvorů - dveře SO-03 1,00 ks 2,00 m 2 108,00 108,00

18 vybourání stávajících podlah tl. 100 mm SO-01 5,66 m 3 56,58 m 2 108,00 6 110,64

19 vybourání stávajících podlah tl. 100 mm SO-03 sborovna, 5,42 m 3 54,21 m 2 161,00 8 727,81

sklad, chodba

20 demolice betonových schůdků k el. rozvaděči SO-01 1,00 kpl 1,21 m 3 610,00 735,66

21 demolice ŢB markýzy nad dvorním vstupem do hist. budovy

vč. oplechování

SO-01 1,00 kpl 0,29 m 3 610,00 177,88

02 C CELKEM 77 577,94

02 D Bourací práce, demolice - exterier

8 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

pozn.: komplet činností vč. pomocných konstrukcí, lešení,

odvozu sutě a deponie

01 demolice nadzemní části a zavezení stávající studny 1,00 kpl 10,17 m 3 6 203,00 6 203,00

02 mechanické rozrušení, odvoz a deponie asfaltového svršku

stávajících zpevněných pojízdných ploch

před výkopovými

pracemi

32,01 m 3 320,05 m 2 574,00 18 370,87

02 D CELKEM 24 573,87

02 E Demolice kŧlny a přístřešku pro kola

01 vybourání stáv. výplní otvorů - okna 4,00 ks 3,50 m 2 108,00 432,00

02 vybourání stáv. výplní otvorů - dveře 2,00 ks 4,00 m 2 108,00 216,00

03 demolice trámové střešní konstrukce vč. odstranění

109,00 m 2 215,00 23 435,00

vláknocementové krytiny - komplet vč. klempířských a

zámečnických prvků

04 demolice obvodových stěn zděných z CP tl. 300 mm 15,35 m 3 51,18 m 2 161,00 2 471,99

05 demolice sloupů zděných z CP tl. 300 mm 1,19 m 3 161,00 191,59

02 E CELKEM 26 746,58

02 F Vyzdívky

01 zazdívání stávajících otvorů v obvodových nosných zdech tl. SO-01 5,06 m 3 10,12 m 2 3 677,00 18 605,62

500 mm - CDM

02 zazdívání stávajících otvorů ve vnitřních nosných zdech tl. 330 SO-01 0,23 m 3 0,69 m 2 3 677,00 837,25

mm - CDM

cvičná kuchyňka

03 zazdívání stávajících otvorů ve vnitřních nosných zdech tl. 450 SO-03 0,96 m 3 2,14 m 2 3 677,00 3 540,95

mm - CDM

chodba

04 dozdívka parapetů oken v obvodové zdi tl. 150 mm - CDM SO-01 schodiště 0,84 m 3 5,57 m 2 3 677,00 3 074,56

05 dozdívka příčky tl. 150 mm - CDM SO-03 3,29 m 3 21,90 m 2 3 677,00 12 079,50

06 zaslepení komínových průduchů SO-01 4,00 kpl 673,00 2 692,00

02 F CELKEM 40 829,88

02 DEMOLICE, PODCHYTÁVKY CELKEM 216 971,75

03 SPODNÍ STAVBA

03 A Výkopy - zemní práce

9 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

pozn.: agregované položky jako komplet činností za

předpokladu přemístění a mezideponie na staveništi

01 sejmutí ornice - komplet činností vč. odvozu a deponie 0,00 m 3 0,00 m 2 0,00

02 strojní odtěţení hlavní figury na úroveň -0,350 - komplet

338,53 m 3 967,23 m 2 94,00 31 821,87

činností

03 strojní výkopy základových patek - nezapaţené 142,60 m 3 137,00 19 536,20

04 strojní výkopy základových prahů - nezapaţené 21,84 m 3 137,00 2 992,08

05 strojní výkopy základových pasů - nezapaţené 49,49 m 3 137,00 6 780,13

06 ruční dočištění základové spáry 168,47 m 2 16,00 2 695,52

07 ochranná vrstva základové spáry hubeným betonem 168,47 m 2 224,00 37 737,28

08 strojní výkopy leţatých rozvodů kanalizace, vodovodu a pouze pro info - 0,00 m 3 0,00 m' 0,00 0,00

plynovodu

součástí PD ZTI

09 ruční dočištění výkopů pro kanalizaci, vodovod a plynovod pouze pro info - 0,00 m 2 0,00 m' 0,00 0,00

součástí PD ZTI

10 odvoz a deponie výkopku 615,00 m 3 286,00 175 890,73

03 A CELKEM 277 453,80

03 B Hutněné násypy

01 hutněný obsyp základových patek vytěţenou zeminou 65,73 m 3 116,00 7 624,87

02 hutněný obsyp základových prahů vytěţenou zeminou 13,65 m 3 116,00 1 583,40

03 hutněný zásyp výkopu ZTI vytěţenou zeminou pouze pro info - 0,00 m 3 0,00 0,00

součástí PD ZTI

04 zásypový písek ZTI pouze pro info -

součástí PD ZTI

0,00 m 3 0,00 0,00

03 B CELKEM 9 208,27

03 C Základy monolitické dle výk.č. 01 a 02

projektu NK

01 jednostranné bednění stěn podkladního betonu (základových

8,21 m 2 466,00 3 825,86

pasů a instalačních šachet ve figurách) - zřízení

02 jednostranné bednění stěn podkladního betonu (základových

8,21 m 2 466,00 3 825,86

pasů a instalačních šachet ve figurách) - odstranění

03 beton prostý C20/25 XC2 - základové pasy 35,52 m 3 4 556,00 161 829,12

04 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BD20 - tvarovky výtah 2,60 m 3 13,00 m 2 368,00 4 784,00

05 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BD20 - beton prostý C 25/30 XC1 výtah 1,43 m 3 3 067,00 4 385,81

06 beton prostý C20/25 XC2 - podkladní desky tl. 150 mm 138,49 m 3 923,26 m 2 3 121,00 432 224,17

07 P4 základový práh ţelezobetonový, monolitický 4,41 m 3 /ks 1,00 ks 4 888,00 21 556,08

10 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

08 P6 základový práh ţelezobetonový, monolitický 6,54 m 3 /ks 1,00 ks 4 888,00 31 967,52

09 výztuţ základových pasů, prahů a podkladní desky (komplet

4 080,20 kg 23,00 93 844,60

bez kari výztuţe) - ocel 10 505

10 výztuţ podkladní desky KARI 150x150x8 mm vč. přesahování 1 015,59 m 2 14 144,80 kg 308,00 312 800,49

03 C CELKEM 1 071 043,51

03 D Základy prefabrikované dle výk.č. 01 a 02

projektu NK

01 prefabrikovaná stupňovitá patka (1800 x 1800 mm) s tl. dna

500 mm z betonu C20/25 XC2

02 P1 základový práh ţelezobetonový, prefabrikovaný - komplet

vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

03 P2 základový práh ţelezobetonový, prefabrikovaný - komplet

vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

04 P3 základový práh ţelezobetonový, prefabrikovaný - komplet

vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

05 P5 základový práh ţelezobetonový, prefabrikovaný - komplet

vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

06 P7 základový práh ţelezobetonový, prefabrikovaný - komplet

vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

2,20 m 3 /ks 31,00 ks 11 211,00 764 590,20

0,52 m 3 /ks 10,00 ks 11 211,00 57 736,65

1,19 m 3 /ks 2,00 ks 11 211,00 26 682,18

0,71 m 3 /ks 2,00 ks 11 211,00 15 919,62

0,74 m 3 /ks 2,00 ks 11 211,00 16 592,28

0,49 m 3 /ks 4,00 ks 11 211,00 21 816,61

03 D CELKEM 903 337,54

03 E Izolace spodní stavby

pozn.: systém hydroizolace proti zemní vlhkosti na bázi

celoplošně natavovaných modifikovaných asfaltových pásů

01 tepelná izolace stěn spodní stavby EPS-P 180 mm 33,04 m 2 355,00 134,00 16 156,56

02 tepelná izolace stěn spodní stavby EPS-P 200 mm 52,62 m 2 395,00 134,00 27 835,98

03 tepelná izolace spodní stavby EPS-P 150 mm - výplň

do úrovně ± 0,000 31,62 m 2 296,00 134,00 13 596,60

dilatačních spar

04 penetrační nátěr podkladu PENETRAL 0,2 kg/m 2 923,26 m 2 10,00 18,00 25 851,28

05 SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL nebo kalkulovány 2 2 031,17 m 2 89,00 180 774,31

odp.

vrstvy s přesahem

06 celoplošné natavení asf. hydroizolace DTTO 2 031,17 m 2 72,00 146 244,38

07 stavební úprava prostupů ZTI dle PD-ZTI 42,00 ks 188,00 7 896,00

03 E CELKEM 418 355,11

11 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

03 SPODNÍ STAVBA CELKEM 2 679 398,23

04 VRCHNÍ STAVBA - ŢB MONOLITY

04 A Svislé nosné konstrukce - monolity dle výk.č. 03

projektu NK

01 bednění obvodových stěn systémové jednostranné - zřízení 1.NP u SO-03 66,06 m 2 574,00 37 918,44

02 bednění obvodových stěn systémové jednostranné - odstranění 1.NP u SO-03 66,06 m 2 197,00 13 013,82

03 bednění obvodových stěn systémové oboustranné - zřízení 328,65 m 2 368,00 120 943,20

04 bednění obvodových stěn systémové oboustranné - odstranění 328,65 m 2 157,00 51 598,05

05 beton C 25/30 XC1 obvodových stěn tl. 200 mm - komplet

78,94 m 3 3 067,00 242 108,98

prvků a činností vč. dopravy, uloţení, zhutnění apod.

06 výztuţ stěn komplet - ocel 10 505 5 208,30 kg 23,00 119 790,90

04 A CELKEM 585 373,39

04 VRCHNÍ STAVBA - ŢB MONOLITY CELKEM 585 373,39

05 VRCHNÍ STAVBA - ŢB PREFABRIKÁTY

05 A Sloupy PREFA dle výk.č. 02

projektu NK

01 S1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

02 S2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

03 S3 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

04 S4.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

05 S4.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

06 S4.3 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

07 S4.4 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

0,99 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 12 847,95

1,00 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 12 951,98

0,99 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 12 936,38

0,66 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 638,56

0,66 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 638,56

0,66 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 638,56

0,66 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 638,56

12 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

08 S4.5 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,66 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 638,56

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

09 S5.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,63 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 183,42

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

10 S5.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,63 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 183,42

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

11 S5.3 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,63 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 183,42

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

12 S6.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,15 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 980,61

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

13 S6.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,15 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 980,61

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

14 S7 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,23 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 16 031,33

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

15 S8 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,71 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 9 171,72

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

16 S9 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,66 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 8 547,53

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

17 S10.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,08 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 096,34

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

18 S10.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,08 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 096,34

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

19 S11 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,06 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 13 732,22

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

20 S12 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

ze dvou částí 0,82 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 10 600,86

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

21 S13.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,18 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 15 344,72

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

22 S13.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,18 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 15 344,72

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

23 S13.3 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,18 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 15 344,72

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

24 S14 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,05 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 13 615,19

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

25 S15.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,13 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 707,52

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

26 S15.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,13 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 707,52

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

27 S16 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,12 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 14 525,47

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

28 S17 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

ze dvou částí 0,79 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 10 299,17

13 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

29 S18.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

hlavní vstup,

pohledový beton

0,19 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 2 496,77

30 S18.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

31 S18.3 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

32 S18.4 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

33 S18.5 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

34 S19.1 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

35 S19.2 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

36 S19.3 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

37 S19.4 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

38 S19.5 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný pohledový -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní

penetrace pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

39 S20 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

40 S21 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

41 S22 sloup ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

hlavní vstup,

pohledový beton

0,19 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 2 496,77

0,19 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 2 496,77

0,19 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 2 496,77

0,19 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 2 496,77

0,32 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 4 161,28

0,32 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 4 161,28

0,32 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 4 161,28

0,32 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 4 161,28

0,32 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 4 161,28

0,93 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 12 156,14

ze dvou částí 0,79 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 10 275,76

0,76 m 3 /ks 1,00 ks 13 004,00 9 821,92

05 A CELKEM 402 150,00

05 B Prŧvlaky PREFA 1NP a MP dle výk.č. 02 a 03

projektu NK

14 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 P01.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,74 m 3 /ks 4,00 ks 12 556,00 137 497,24

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

02 P01.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,27 m 3 /ks 3,00 ks 12 556,00 47 863,97

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

03 P01.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,10 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 26 428,87

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

04 P01.4 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,07 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 26 028,59

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

05 P01.5 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,71 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 68 171,04

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

06 P02 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,54 m 3 /ks 3,00 ks 12 556,00 95 672,95

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

07 P03.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,80 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 22 565,64

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

08 P03.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,39 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 30 013,86

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

09 P04.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,83 m 3 /ks 5,00 ks 12 556,00 52 162,65

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

10 P04.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,39 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 4 948,07

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

11 P04.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,14 m 3 /ks 4,00 ks 12 556,00 57 400,01

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

12 P04.4 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,86 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 21 648,55

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

13 P05 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,82 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 22 828,57

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

14 P06.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,03 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 25 967,82

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

15 P06.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,49 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 6 105,73

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

16 P06.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,78 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 19 569,28

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

17 P07 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,93 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 11 683,11

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

18 P08 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,24 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 15 611,63

spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace

pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

19 P09.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace

pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

hlavní vstup,

pohledový beton

0,57 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 14 232,85

20 P09.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace

pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

hlavní vstup,

pohledový beton

0,55 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 13 712,41

15 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

21 P10.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, 0,71 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 17 885,39

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

pohledový beton

22 P10.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, 0,70 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 17 476,70

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

pohledový beton

23 P11 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč. hlavní vstup, 0,11 m 3 /ks 5,00 ks 12 556,00 7 081,58

spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace

pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

pohledový beton

24 P12.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,13 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 14 193,30

spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace

pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

25 P12.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,39 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 30 013,86

spojovacích a kotvících prvků, hydrofobní penetrace

pohledových ploch, dopravy, uloţení apod.

26 P13 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,46 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 36 739,86

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

27 P13.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,44 m 3 /ks 4,00 ks 12 556,00 72 109,61

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

28 P13.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

2,94 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 36 895,55

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

29 P13.4 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,46 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 18 369,93

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

30 P14.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,56 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 19 617,49

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

31 P14.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,54 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 19 396,51

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

32 P15 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

1,93 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 48 520,40

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

33 P16 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

0,44 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 5 497,02

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

34 PR0 1.1 nadokenní překlad ţelezobetonový prefabrikovaný - severní fasáda 1,27 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 15 976,25

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

35 PR0 1.2 nadokenní překlad ţelezobetonový prefabrikovaný - severní fasáda 1,27 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 15 996,34

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

36 PR0 2 nadokenní překlad ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

výdejní okno 0,55 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 13 789,50

05 B CELKEM 1 109 672,16

16 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

05 C Prŧvlaky PREFA 2NP dle výk.č. 04

projektu NK

01 P2.1.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

02 P2.1.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

03 P2.1.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

04 P2.1.4 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

05 P2.3.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

06 P2.3.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

07 P2.3.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

08 P2.4.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

09 P2.4.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

09 P2.4.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

10 P2.5.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

11 P2.5.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

12 P2.5.3 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

13 P2.5.4 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

14 P2.5.5 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

15 P2.8.1 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

16 P2.8.2 průvlak ţelezobetonový prefabrikovaný - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

1,21 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 30 445,79

2,43 m 3 /ks 4,00 ks 12 556,00 121 803,24

1,84 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 23 054,07

1,90 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 23 896,58

1,90 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 23 851,38

1,91 m 3 /ks 2,00 ks 12 556,00 47 853,43

1,41 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 17 676,34

0,76 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 9 572,69

0,33 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 4 088,23

1,15 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 14 389,18

1,56 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 19 598,03

3,27 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 41 068,79

3,25 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 40 830,23

1,57 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 19 729,24

2,46 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 30 858,25

1,64 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 20 561,08

1,62 m 3 /ks 1,00 ks 12 556,00 20 322,51

05 C CELKEM 509 599,07

05 D Strop PREFA nad 1NP dle výk.č. 03

projektu NK

17 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 P1.1 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,61 m 3 /ks 2,00 ks 2 780,00 8 924,47

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

02 P1.2 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,64 m 3 /ks 5,00 ks 2 780,00 22 844,93

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

03 P1.3 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,00 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 2 779,47

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

04 P1.4 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,14 m 3 /ks 14,00 ks 2 780,00 83 394,66

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

05 P1.5 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,82 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 5 063,25

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

06 P1.6 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,80 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 2 233,79

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

07 P1.7 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,79 m 3 /ks 2,00 ks 2 780,00 9 927,94

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

08 P1.8 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,25 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 3 474,78

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

09 P1.9 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,10 m 3 /ks 15,00 ks 2 780,00 87 750,14

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

10 P1.10 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,87 m 3 /ks 3,00 ks 2 780,00 7 295,43

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

11 P1.11 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,79 m 3 /ks 2,00 ks 2 780,00 4 387,51

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

12 P1.12 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,03 m 3 /ks 22,00 ks 2 780,00 62 940,98

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

13 P1.13 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,87 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 2 431,81

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

14 P1.14 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE320-0/13 0,39 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 1 072,86

18 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

15 P1.15 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,86 m 3 /ks 3,00 ks 2 780,00 7 152,38

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

16 P1.16 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,87 m 3 /ks 21,00 ks 2 780,00 167 686,04

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

17 P1.17 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,96 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 2 661,68

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

18 P1.18 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,44 m 3 /ks 2,00 ks 2 780,00 13 574,58

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

19 P1.19 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,08 m 3 /ks 6,00 ks 2 780,00 17 966,36

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

20 P1.20 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,39 m 3 /ks 2,00 ks 2 780,00 13 308,42

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

21 P1.21 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 2,22 m 3 /ks 15,00 ks 2 780,00 92 553,98

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

22 P1.22 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,29 m 3 /ks 3,00 ks 2 780,00 10 797,96

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

23 P1.23 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 1,85 m 3 /ks 6,00 ks 2 780,00 30 851,33

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

24 P1.24 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE150-0/5X 0,37 m 3 /ks 12,00 ks 3 856,00 17 324,24

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

25 P1.25 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE150-0/5X 0,21 m 3 /ks 4,00 ks 3 856,00 3 176,11

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

26 P1.26 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,72 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 2 006,94

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

27 P1.27 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,41 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 1 137,26

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

27 P1.28 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE320-0/13 0,84 m 3 /ks 3,00 ks 2 780,00 6 981,58

19 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

27 P1.29 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE320-0/13 0,31 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 872,70

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

27 P1.30 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE320-0/13 1,40 m 3 /ks 1,00 ks 2 780,00 3 883,64

05 D CELKEM 696 457,21

05 E Strop PREFA v úrovni MP dle výk.č. 03

projektu NK

01 PV.1 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

02 PV.2 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

03 PV.3 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

04 PV.4 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE200-0/5 1,32 m 3 /ks 12,00 ks 4 260,00 67 233,02

HCE200-0/5 0,49 m 3 /ks 1,00 ks 4 260,00 2 101,03

HCE200-0/5 0,33 m 3 /ks 3,00 ks 4 260,00 4 202,06

HCE200-0/5 0,93 m 3 /ks 1,00 ks 4 260,00 3 968,62

05 E CELKEM 77 504,74

05 F Strop PREFA nad 2NP dle výk.č. 04

projektu NK

01 P2.1 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

02 P2.2 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

03 P2.3 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

04 P2.4 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE200-0/7 1,51 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 4 973,76

HCE200-0/7 0,82 m 3 /ks 2,00 ks 3 300,00 5 388,24

HCE200-0/7 0,63 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 2 072,40

HCE200-0/7 1,34 m 3 /ks 10,00 ks 3 300,00 44 193,60

20 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

05 P2.5 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,78 m 3 /ks 2,00 ks 3 300,00 5 155,92

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

06 P2.6 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,32 m 3 /ks 10,00 ks 3 300,00 43 401,60

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

07 P2.7 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,77 m 3 /ks 2,00 ks 3 300,00 5 063,52

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

08 P2.8 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,69 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 2 280,96

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

09 P2.9 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,58 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 1 900,80

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

10 P2.10 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,16 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 530,64

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

11 P2.11 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,54 m 3 /ks 25,00 ks 3 300,00 44 220,00

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

12 P2.12 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,67 m 3 /ks 16,00 ks 3 300,00 35 228,16

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

13 P2.13 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,46 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 1 504,54

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

14 P2.14 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,85 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 6 090,48

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

15 P2.15 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,54 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 5 075,40

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

16 P2.16 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 0,45 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 1 500,84

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

17 P2.17 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný - HCE200-0/7 1,82 m 3 /ks 24,00 ks 3 300,00 144 080,64

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

18 P2.18 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE200-0/7 1,24 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 4 102,30

21 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

19 P2.19 stropní panel dutinový, ţelezobetonový prefabrikovaný -

komplet vč. spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení

apod.

HCE200-0/7 0,65 m 3 /ks 1,00 ks 3 300,00 2 138,40

05 F CELKEM 358 902,19

05 G Vnitřní schodiště PREFA dle výk.č. 05

projektu NK

01 S-01 (hlavní schodiště) - schodišťové rameno nástupní,

ţelezobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a

kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

02 S-01 (hlavní schodiště) - schodišťové rameno výstupní s

podestou, ţelezobetonové prefabrikované - komplet vč.

spojovacích a kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

03 S-01 (hlavní schodiště) - schodišťová mezipodesta

ţelezobetonová prefabrikovaná - komplet vč. spojovacích a

kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

04 S-02 (úrovňové schodiště ve 2.NP u výtahu) - ţelezobetonové

prefabrikované - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků,

dopravy, uloţení apod.

05 S-03 (úrovňové schodiště v 1.NP - napojení na SO-01) -

ţelezobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a

kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

06 S-04 (úrovňové schodiště v 1.NP - napojení na SO-01) -

ţelezobetonové prefabrikované - komplet vč. spojovacích a

kotvících prvků, dopravy, uloţení apod.

07 S-05 (schodiště do mezipatra) - ţelezobetonové

prefabrikované - komplet vč. spojovacích a kotvících prvků,

dopravy, uloţení apod.

2,07 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 30 631,86

2,13 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 31 519,74

0,78 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 11 542,44

0,81 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 11 986,38

0,62 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 9 174,76

1,08 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 15 981,84

1,60 m 3 /ks 1,00 ks 14 798,00 23 676,80

05 G CELKEM 134 513,82

05 VRCHNÍ STAVBA - ŢB PREFABRIKÁTY CELKEM 3 288 799,19

06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KONSTRUKCE

06 A Konstrukce z keramického zdiva

01 zdivo keramické THERM 20 P+D (P10/M5) nebo odp. 159,45 m 3 797,25 m 2 287,00 179,00 371 518,50

22 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

02 zazdění otvoru v monolitické stěně - zdivo keramické THERM SO-02 - 2.NP 1,38 m 3 6,90 m 2 287,00 179,00 3 215,40

20 P+D (P10/M5) nebo odp.

03 zdivo keramické THERM 30 P+D (P10/M5) nebo odp. 6,78 m 3 22,61 m 2 508,00 278,00 17 771,46

04 zdivo keramické akustické THERM 20 AKU nebo odp. 40,43 m 3 202,16 m 2 480,00 269,00 151 417,84

05 překlad PTH 7 l=2750 mm 8,00 ks 611,00 224,00 6 680,00

06 překlad PTH 7 l=2500 mm 2,00 ks 521,00 224,00 1 490,00

07 překlad PTH 7 l=2000 mm 2,00 ks 368,00 134,00 1 004,00

08 překlad PTH 7 l=1250 mm 54,00 ks 177,00 134,00 16 794,00

09 překlad PTH 7 l=1000 mm 22,00 ks 192,00 90,00 6 204,00

06 A CELKEM 576 095,20

06 B Příčky zděné

01 zdivo keramické příčkové tl. 150 mm THERM 14 P+D nebo

76,66 m 3 511,09 m 2 224,00 220,00 226 923,96

odp.

02 zdivo keramické příčkové tl. 100 mm THERM 8 P+D nebo odp. 1,80 m 3 18,04 m 2 182,00 211,00 7 089,72

03 překlad plochý PTH 14,5 l=1250 mm 38,00 ks 104,00 224,00 12 464,00

04 překlad plochý PTH 11,5 l=1250 mm 4,00 ks 94,00 179,00 1 092,00

06 B CELKEM 247 569,68

06 C Zárubně zazdívané

01 ocelová zárubeň pravá (700x2200 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

02 ocelová zárubeň levá (800x2200 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

03 ocelová zárubeň pravá (800x2200 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

04 ocelová zárubeň levá (900x2200 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

05 ocelová zárubeň levá (800x1970 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

06 ocelová zárubeň levá (900x1970 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

07 ocelová zárubeň pravá (900x1970 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

08 ocelová zárubeň levá (700x1970 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

dveře 09/P 1,00 ks 2 332,00 2 332,00

dveře 10/L 4,00 ks 2 332,00 9 328,00

dveře 11/P 1,00 ks 2 332,00 2 332,00

dveře 12/L 2,00 ks 2 398,00 4 796,00

dveře 13/L 1,00 ks 1 727,00 1 727,00

dveře 14/L 5,00 ks 1 856,00 9 280,00

dveře 15/P 3,00 ks 1 856,00 5 568,00

dveře 16/L 2,00 ks 1 727,00 3 454,00

23 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

09 ocelová zárubeň levá (800x1970 mm, ústí 150 mm) s

dveře 17/L 5,00 ks 1 559,00 7 795,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

10 ocelová zárubeň pravá (800x1970 mm, ústí 150 mm) s

dveře 18/P 7,00 ks 1 559,00 10 913,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

11 ocelová zárubeň pravá (900x1970 mm, ústí 150 mm) s

dveře 19/P 6,00 ks 1 668,00 10 008,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

12 ocelová zárubeň levá (600x1970 mm, ústí 100 mm) s

dveře 20/L 1,00 ks 1 401,00 1 401,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

13 ocelová zárubeň levá (700x1970 mm, ústí 100 mm) s

dveře 21/L 1,00 ks 1 401,00 1 401,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

14 ocelová zárubeň pravá (700x1970 mm, ústí 100 mm) s

dveře 22/P 1,00 ks 1 401,00 1 401,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

15 ocelová zárubeň (2000x2200 mm, ústí 200 mm) s polodráţkou poţární dveře 24/P 1,00 ks 3 856,00 3 856,00

pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

dvoukřídlé

16 ocelová zárubeň levá (900x2200 mm, ústí 200 mm) s

poţární dveře 25/L 1,00 ks 2 780,00 2 780,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

17 ocelová zárubeň pravá (900x2200 mm, ústí 200 mm) s poţární dveře 26/P 1,00 ks 2 780,00 2 780,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

18 ocelová zárubeň levá (800x1970 mm, ústí 200 mm) s

poţární dveře 27/L 1,00 ks 2 780,00 2 780,00

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

19 ocelová zárubeň pravá (900x1970 mm, ústí 200 mm) s

polodráţkou pro TPE těsnění, univerzální HSE-U nebo odp.

poţární dveře 28/P 2,00 ks 2 780,00 5 560,00

06 C CELKEM 89 492,00

06 D Komíny

01 odkouření nízkoteplotní koaxiální trubkou se sdruţeným sáním

bez vlastního komínového tělesa - nadstřešní část

pouze pro info -

součástí PD ZTI

0,00 kpl 0,00

06 D CELKEM 0,00

06 E Ostatní konstrukce

01 tepelná izolace EPS-70Z 150 mm - výplň dilatačních spar 112,79 m 2 137,00 170,00 34 625,76

06 E CELKEM 34 625,76

06 VRCHNÍ STAVBA - OSTATNÍ KCE. CELKEM 947 782,64

24 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

07 A Střešní skladba nad vstupem (+3,300) dle výk. F-54, F-55

01 střešní plášť nad vstupem - typ Q (bez povrchových skladeb) 35,20 m 2 890,00 31 328,00

02 povrchová skladba - typ Q (nad PVC - kačírek) 35,20 m 2 225,00 7 920,00

03 střešní vpusť vodorovná s integrovanou PVC manţetou 2,00 ks 2 673,00 5 346,00

04 drenáţní nástavec a vtokový rošt pro střechy s kačírkem 2,00 ks 2 556,00 5 112,00

07 A CELKEM 49 706,00

07 B Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - šatny dle výk. F-57

01 střešní plášť nad 1.NP - typ O (bez povrchových skladeb) 153,33 m 2 1 355,00 207 762,15

02 povrchová skladba - typ O (nad PVC - vegetativní souvrství) 122,33 m 2 4 520,00 552 931,60

03 povrchová skladba - typ O (nad PVC - kačírkový pás šířky 500

31,00 m 2 225,00 6 975,00

mm kolem celé atiky a parapetů)

04 střešní vpusť vodorovná s integrovanou PVC manţetou 2,00 ks 2 673,00 5 346,00

05 střešní vpusť svislá dvojitá s integrovanou manţetou

1,00 ks 2 995,00 2 995,00

kombinovanou (bitumen / PVC)

06 drenáţní nástavec / šachta a vtokový rošt pro střechy s

vegetativním souvrstvím (v= 450 mm)

3,00 ks 2 556,00 7 668,00

07 B CELKEM 783 677,75

07 C Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - kuchyně

01 střešní plášť nad 1.NP - typ O (bez povrchových skladeb) 149,16 m 2 1 355,00 202 111,80

02 povrchová skladba - typ O (nad PVC - vegetativní souvrství) 126,26 m 2 4 520,00 570 695,20

03 povrchová skladba - typ O (nad PVC - kačírkový pás šířky 500

22,90 m 2 225,00 5 152,50

mm kolem celé atiky a parapetů)

04 střešní vpusť svislá dvojitá s integrovanou manţetou

2,00 ks 2 995,00 5 990,00

kombinovanou (bitumen / PVC)

05 drenáţní nástavec / šachta a vtokový rošt pro střechy s

vegetativním souvrstvím (v= 450 mm)

2,00 ks 2 556,00 5 112,00

07 C CELKEM 789 061,50

25 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

07 D Střešní skladba nad 1.NP (+5,270) - světlík

01 střešní plášť nad 2.NP - typ M (bez povrchových skladeb) 8,73 m 2 1 586,00 13 845,78

02 střešní vpusť svislá dvojitá s integrovanou manţetou

2,00 ks 2 995,00 5 990,00

kombinovanou (bitumen / PVC)

07 D CELKEM 19 835,78

07 E Střešní skladba nad schodištěm (+7,600)

01 střešní plášť nad 2.NP - typ P (bez povrchových skladeb) 18,90 m 2 1 030,00 19 467,00

02 povrchová skladba - typ P (nad PVC - kačírek) 18,90 m 2 225,00 4 252,50

03 střešní vpusť vodorovná s integrovanou PVC manţetou 1,00 ks 2 673,00 2 673,00

04 drenáţní nástavec a vtokový rošt pro střechy s kačírkem 1,00 ks 2 556,00 2 556,00

07 E CELKEM 28 948,50

07 F Střešní skladba nad 2.NP (+8,900) dle výk. F-58, F-59

01 střešní plášť nad 2.NP - typ P (bez povrchových skladeb) 491,85 m 2 1 030,00 506 605,50

02 povrchová skladba - typ P (nad PVC - kačírek) 491,85 m 2 225,00 110 666,25

03 střešní vpusť svislá dvojitá s integrovanou manţetou

4,00 ks 2 995,00 11 980,00

kombinovanou (bitumen / PVC)

04 drenáţní nástavec a vtokový rošt pro střechy s kačírkem 4,00 ks 2 556,00 10 224,00

07 F CELKEM 639 475,75

07 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ CELKEM 2 310 705,28

08 LEHKÉ KONSTRUKCE VÝPLNÍ

08 A Foyer - šatny - podhled dle výk. F-57

01 AK-01 akustický kovový lištový podhled ALL. DIRECTA nebo

odp. v odstínu PUR Copper Metallic - komplet prvků vč.

nosného systému a akustické izolace URSA AKP 2 tl. 50 mm

(+4,800) 236,48 m 2 2 960,00 493,00 816 565,44

26 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

08 A CELKEM 816 565,44

08 B Příčky, předstěny, svislé šachty

01 SDK příčka dvojitá poţární (REI 45 DP1) (CW100, 2x

SO-01 5,95 m 2 493,00 224,00 4 264,36

SDV+SDK - RF 12,5) 150 mm - komplet prvků dle PD

1.NP chodba

02 SDK příčka dvojitá poţární (REI 45 DP1) (CW100, 2x

SO-01 5,95 m 2 493,00 224,00 4 264,36

SDV+SDK - RF 12,5) 150 mm - komplet prvků dle PD

2.NP chodba

03 SDK třístranné zakrytí svislé šachty v míst. 02.1.08 1,80 m 2 224,00 224,00 806,40

04 SDK dvoustranné zakrytí svislých šachet v míst. 02.1.19 4,12 m 2 224,00 179,00 1 660,36

05 SDK dvoustranné zakrytí svislé šachty v míst. 02.1.32 1,35 m 2 224,00 179,00 544,05

06 SDK dvoustranné zakrytí svislé šachty v míst. 02.1.38 1,35 m 2 224,00 179,00 544,05

07 SDK třístranné zakrytí svislých šachet v míst. 02.2.04 6,86 m 2 224,00 224,00 3 073,28

08 SDK třístranné zakrytí svislých šachet v míst. 02.2.05 1,89 m 2 224,00 224,00 845,15

08 B CELKEM 16 002,01

08 C Podhledy ostatní, vodorovné šachty

01 podhled lehký zavěšený SDK v 1.NP ve foyer (vč. svislé stěny) (+4,000) 71,63 m 2 224,00 224,00 32 090,24

02 podhled lehký zavěšený SDK v 1.NP v jídelně (vč. svislé stěny) (+2,800) 62,48 m 2 224,00 224,00 27 991,04

03 podhled lehký zavěšený SDK v 1.NP v ostatních místnostech (+2,800) 138,14 m 2 224,00 179,00 55 670,42

(dle výkr. č. F-03)

04 podhled lehký zavěšený SDK v 2.NP (+2,800) 35,82 m 2 224,00 179,00 14 435,46

05 podhledy lehké zavěšené SDK v hist. budově SO-01 (1.NP (+3,000) 17,94 m 2 224,00 197,00 7 552,74

chodba)

06 dřevěný podhled DECKING 145x25 Merbau - komplet prvků vč. vstup 29,24 m 2 3 318,00 466,00 110 644,16

roznášecího roštu 75x45 a nerez spojovacího materiálu dle výk. F-54, F55

07 nátěr podhledu penetračním olejem OSMO nebo odp. vstup 29,24 m 2 126,00 179,00 8 918,20

08 C CELKEM 257 302,26

08 LEHKÉ KONSTRUKCE VÝPLNÍ CELKEM 1 089 869,71

09 VÝPLNĚ OTVORŦ

27 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

09 A Okna

01 okno č. 01 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 18,29 m 2 31 339,00 31 339,00

02 okno č. 02 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 7,38 m 2 16 563,00 16 563,00

03 okno č. 03 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 19,24 m 2 45 228,00 45 228,00

04 okno č. 04 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 18,90 m 2 36 155,00 36 155,00

05 okno č. 05 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 19,24 m 2 40 565,00 40 565,00

06 okno č. 06 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 16,38 m 2 34 129,00 34 129,00

07 okno č. 07 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 16,38 m 2 38 403,00 38 403,00

08 okno č. 08 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 11,99 m 2 24 047,00 24 047,00

09 okno č. 09 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 6,00 ks 1,35 m 2 4 337,00 26 022,00

10 okno č. 10 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 2,00 ks 1,35 m 2 4 337,00 8 674,00

11 okno č. 11 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 2,00 ks 0,81 m 2 2 208,00 4 416,00

12 okno č. 12 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 2,00 ks 3,83 m 2 7 331,00 14 662,00

13 okno č. 13 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (Alu-Clip) 1,00 ks 5,28 m 2 11 580,00 11 580,00

14 okno č. 14 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (AWS

70.HI)

15 okno č. 15 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (ocelové

rámové)

16 okno č. 16 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (EURO

F78)

17 okno č. 17 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (EURO

F78)

18 okno č. 18 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů (EURO

F78)

boční pákové

otevírání

montáţní otvor

strojovny VZT

boční pákové

otevírání

4,00 ks 5,10 m 2 46 982,00 187 928,00

1,00 ks 3,90 m 2 36 986,00 36 986,00

2,00 ks 2,42 m 2 7 349,00 14 698,00

4,00 ks 2,42 m 2 7 349,00 29 396,00

2,00 ks 1,14 m 2 7 216,00 14 432,00

09 A CELKEM 615 223,00

09 B LOP

28 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 lehký obvodový plášť 1.NP - systém SCHÜCO FW 50+HI nebo

odp. - rámy v provedení RAL 9007, otevíravá křídla RAL 9007

(viz výkaz dveří) - komplet prvků vč. zasklení U=1,1W/m 2 K,

detailů napojení na okolní konstrukce apod.

bez dveří - viz pol.

dveře

1,00 kpl 107,25 m 2 4 260,00 456 885,00

02 vkládaná vnitřní výplň - black box (ţlutý pás RAL 1026 nad

vstupem)

foyer

dle výk. F-55

4,00 ks 2,31 m 2 1 166,00 10 773,84

09 B CELKEM 467 658,84

09 C Dveře

pozn.: všechna dveřní křídla vč. zámkových vložek v systému

generálního klíče

01 dveře vč. zárubní č. 01 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

02 dveře vč. zárubní č. 02 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

03 dveře vč. zárubní č. 03 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

04 dveře vč. zárubní č. 04 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

05 dveře vč. zárubní č. 05 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

06 dveře vč. zárubní č. 06 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

07 dveře vč. zárubní č. 07 - komplet prvků dle tabulky výplní

otvorů

08 dveře vč. zárubní č. 08 - komplet prvků dle tabulky výplní

pouze pro info

součást LP-01

0,00 ks 0,00

pouze pro info 0,00 ks 0,00

součást LP-02

vstupní dveře 1,00 ks 6,93 m 2 101 999,00 101 999,00

dvoukřídlé

vstupní dveře 1,00 ks 1,80 m 2 27 963,00 27 963,00

vstupní dveře 2,00 ks 2,25 m 2 52 187,00 104 374,00

vstupní dveře 1,00 ks 1,64 m 2 26 552,00 26 552,00

LOP jiţní fasáda 1,00 ks 5,11 m 2 31 794,00 31 794,00

LOP jiţní fasáda 1,00 ks 5,11 m 2 31 794,00 31 794,00

otvorů

09 dveře č. 09 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 1,00 ks 1,54 m 2 8 036,00 8 036,00

10 dveře č. 10 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 4,00 ks 1,76 m 2 8 036,00 32 144,00

11 dveře č. 11 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 1,00 ks 1,76 m 2 8 036,00 8 036,00

12 dveře č. 12 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 2,00 ks 1,98 m 2 8 036,00 16 072,00

13 dveře č. 13 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 1,00 ks 1,58 m 2 4 870,00 4 870,00

14 dveře č. 14 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 5,00 ks 1,77 m 2 4 870,00 24 350,00

15 dveře č. 15 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 3,00 ks 1,77 m 2 4 870,00 14 610,00

16 dveře č. 16 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 2,00 ks 1,38 m 2 4 870,00 9 740,00

17 dveře č. 17 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 5,00 ks 1,58 m 2 4 870,00 24 350,00

18 dveře č. 18 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 7,00 ks 1,58 m 2 4 870,00 34 090,00

19 dveře č. 19 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 6,00 ks 1,77 m 2 4 870,00 29 220,00

20 dveře č. 20 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 1,00 ks 1,18 m 2 4 870,00 4 870,00

21 dveře č. 21 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 1,00 ks 1,38 m 2 4 870,00 4 870,00

29 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

22 dveře č. 22 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů 1,00 ks 1,38 m 2 4 870,00 4 870,00

23 dveře č. 23 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů pouze pro info 0,00 ks 0,00

součástí poloţky:

sanitární kabiny

24 dveře č. 24 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů poţární 1,00 ks 4,40 m 2 29 638,00 29 638,00

25 dveře č. 25 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů poţární 1,00 ks 1,98 m 2 13 306,00 13 306,00

26 dveře č. 26 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů poţární 1,00 ks 1,98 m 2 18 508,00 18 508,00

27 dveře č. 27 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů poţární 1,00 ks 1,58 m 2 8 839,00 8 839,00

28 dveře č. 28 - komplet prvků dle tabulky výplní otvorů poţární 2,00 ks 1,77 m 2 8 610,00 17 220,00

29 dveře vč. zárubní č. 29 - komplet prvků dle tabulky výplní

poţární 1,00 ks 4,40 m 2 72 872,00 72 872,00

otvorů

30 dveře vč. zárubní č. 30 - komplet prvků dle tabulky výplní pouze pro info 0,00 ks 0,00

otvorů

součást LP-03

31 dveře vč. zárubní č. 31 - komplet prvků dle tabulky výplní

poţární 1,00 ks 5,60 m 2 89 599,00 89 599,00

otvorů

32 dveře vč. zárubní č. 32 - komplet prvků dle tabulky výplní

poţární 1,00 ks 6,00 m 2 106 099,00 106 099,00

otvorů

33 dveře vč. zárubní č. 33 - komplet prvků dle tabulky výplní pouze pro info 0,00 ks 0,00

otvorů

součástí poloţky:

výtah

34 dveře vč. zárubní č. 34 - komplet prvků dle tabulky výplní

poţární 1,00 ks 7,88 m 2 118 631,00 118 631,00

otvorů

35 doplnění dveřní větrací mříţky (AL elox. mat) do stávajících

dveří

SO-01 (WC Ţ

2.NP)

2,00 ks 673,00 1 346,00

09 C CELKEM 1 020 662,00

09 D Sestavy

01 dveřní sestava LP-01 komplet prvků dle tabulky výplní otvorů

(vč. dveří 01/P)

02 dveřní sestava LP-02 komplet prvků dle tabulky výplní otvorů

(vč. dveří 02/L)

03 dveřní sestava LP-03 komplet prvků dle tabulky výplní otvorů

(vč. Dveří 30/L)

hlavní vstup 1,00 ks 12,90 m 2 71 524,00 71 524,00

hlavní vstup 1,00 ks 12,90 m 2 71 524,00 71 524,00

poţární 1,00 ks 13,55 m 2 156 680,00 156 680,00

09 D CELKEM 299 728,00

09 VÝPLNĚ OTVORŦ CELKEM 2 403 271,84

30 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

10 FASÁDY - TOP

10 A Sendviče

01 oprava stávající fasády hist. budov v místech napojení

novostavby

02 montovaná fasáda DEKMETAL - typ DEKCASETTE LE nebo

odp., RAL 9007 - komplet prvků vč. kotvení,nosného

jednosměrného roštu, ochranných lišt a profilů, dilatací a

detailů napojení

03 zateplení fasády - ORSIL FASSIL nebo odp. tl. 200, vkládaný

do zakladního FeZn roštu obkladu fasády - komplet prvků vč.

kotvení

SO-01 a SO-03 29,00 m 2 29,00 m' 735,00 21 315,00

skladba Y, Z 431,45 m 2 1 955,00 843 484,75

skladba Y, Z 431,45 m 2 595,00 256 712,75

10 A CELKEM 1 121 512,50

10 B Omítky, kontaktní zateplovací systémy

pozn.: nad vstupy po celé výšce objektu bude zateplení

provedeno v minerální vlně

01 souvrství těţkého obvodového pláště - (kontaktní zateplovací

systém ETICS tl. 200 mm) - komplet prvků a konstrukcí dle

výkazu skladeb

02 souvrství těţkého obvodového pláště - (kontaktní zateplovací

systém ETICS tl. 200 mm) - komplet prvků a konstrukcí dle

výkazu skladeb

skladba W, X 415,56 m 2 942,00 391 457,52

SO-01 dozdívka

parapetů oken

schodiště

21,90 m 2 1 004,00 21 988,60

10 B CELKEM 413 446,12

10 FASÁDY - TOP CELKEM 1 534 958,62

11 DOKONČOVACÍ PRÁCE

11 A Vnitřní povrchy stěn a stropŧ

01 vyspravení povrchu prefabrikovaných sloupů před malbou 49,22 m 2 49,00 2 411,78

02 vyspravení povrchu prefabrikovaných průvlaků a stropů před

826,87 m 2 49,00 40 516,63

malbou

31 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

03 vyspravení povrchu prefabrikovaných schodišťových ramen

28,42 m 2 49,00 1 392,58

před malbou

04 omítka stěn z keramického zdiva - MVC, hladká (pod obklady) 506,83 m 2 188,00 95 284,04

05 omítka stěn z keramického zdiva - MVC, štuková 1 621,21 m 2 247,00 400 438,87

06 omítka ŢB monolit. stěn - tenkostěnná (úprava podkladu pod

2,70 m 2 170,00 459,00

obklady)

07 omítka ŢB monolit. stěn - tenkostěnná, štuková 327,23 m 2 220,00 71 990,60

08 aplikace APU lišt v napojení oken a dveří na vnitřní resp. vnější

209,35 m' 22,00 90,00 23 447,20

omítky vč. zakrytí výplní ochrannou fólií

09 omítka stropů v hist. budově (opravy po demolicích příček) -

13,65 m 2 247,00 3 371,55

MVC

10 omítka stěn z keramického zdiva v hist. budově (dozdívky,

50,05 m 2 247,00 12 361,36

opravy po demolicích příček) - MVC

11 přeštukování vnitřních omítek stropů v hist. budově v prostoru

13,65 m 2 260,00 3 549,00

demolic - komplet prvků a činností vč. penetrace, perlinky,

lepidla a svrchního štuku

12 přeštukování vnitřních omítek stěn v hist. budově v prostoru

demolic - komplet prvků a činností vč. penetrace, perlinky,

lepidla a svrchního štuku

50,05 m 2 260,00 13 011,96

11 A CELKEM 668 234,57

11 B Podlahy stavební

01 souvrství podlahy skladby A - komplet vrstev bez krytiny foyer - šatny, 320,49 m 2 469,00 150 309,81

chodba

02 souvrství podlahy skladby B - komplet vrstev bez krytiny zádveří 17,68 m 2 674,00 11 916,32

03 souvrství podlahy skladby C - komplet vrstev bez krytiny jídelna, uzavřené 217,87 m 2 467,00 101 745,29

šatny, zádveří

schodiště

04 souvrství podlahy skladby D - komplet vrstev bez krytiny 1.NP sociální 73,27 m 2 448,00 32 824,96

zařízení

05 souvrství podlahy skladby E - komplet vrstev bez krytiny kuchyně 79,63 m 2 606,00 48 255,78

06 souvrství podlahy skladby F - komplet vrstev bez krytiny kuchyně 102,59 m 2 606,00 62 169,54

07 souvrství podlahy skladby J - komplet vrstev bez krytiny kotelna, strojovna 96,07 m 2 206,00 19 790,42

VZT

08 souvrství podlahy skladby K - komplet vrstev bez krytiny 2.NP - učebny, 439,43 m 2 408,00 179 287,44

chodba, dílna

09 souvrství podlahy skladby L - komplet vrstev bez krytiny 2.NP - sociální

zařízení

35,82 m 2 483,00 17 301,06

32 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

10 souvrství podlahy skladby R - komplet vrstev bez krytiny SO-01 1.NP 20,63 m 2 349,00 7 199,87

chodba

11 souvrství podlahy skladby S - komplet vrstev bez krytiny SO-01 1.NP 39,45 m 2 349,00 13 768,05

kancelář

12 souvrství podlahy skladby T - komplet vrstev bez krytiny SO-01 2.NP 7,59 m 2 349,00 2 648,91

chodba

13 souvrství podlahy skladby U - komplet vrstev bez krytiny SO-01 2.NP 13,04 m 2 349,00 4 550,96

chodba

14 souvrství podlahy skladby V - komplet vrstev bez krytiny SO-03 1.NP 33,71 m 2 349,00 11 764,79

chodba

15 podlahová dilatační lišta spojení TERACO / TERACO skladeb napojení na 1,60 m' 5 381,00 8 609,60

G/R - fab. Schlüter nebo odp.

SO-01 v 1.NP

16 podlahová dilatační lišta spojení PVC / PVC skladeb K/T - fab.

Schlüter nebo odp.

napojení na

SO-01 v 2.NP

2,20 m' 520,00 1 144,00

11 B CELKEM 673 286,80

11 C Zámečnické konstrukce

01 Z-INT zábradlí vnitřního schodiště výšky 1000 mm - komplet

prvků dle PD vč. povrchové úpravy

02 Z-INT vnější madla vnitřního schodiště výšky 1000 a 500 mm -

komplet prvků dle PD

03 Z-INT zábradlí vnitřního vyrovnávacího schodiště výšky 1000

mm - komplet prvků dle PD vč. povrchové úpravy

04 Z-INT madlo vnitřního vyrovnávacího schodiště do kanceláře

výšky 1000 - komplet prvků dle PD

05 Z-INT madla vnitřního vyrovnávacího schodiště výšky 1000 mm

- komplet prvků dle PD

06 Z-INT zábradlí nad vnitřním schodištěm do mezipatra výšky

1000 - komplet prvků dle PD

07 Z-INT madlo vnitřního schodiště do mezipatra výšky 1000 -

komplet prvků dle PD

08 pevný ocelový ţebřík kotvený do stěny - přístup na střechu nad

2.NP ze střechy nad kuchyní

dle výk. F-70,

F-71, F-73

12,75 m' 1,00 kpl 4 888,00 62 322,00

dle výk. F-70, 16,80 m' 1,00 kpl 1 794,00 30 139,20

F-71, F-74

1.NP napojení 3,80 m' 1,00 kpl 5 776,00 21 948,80

na SO-01

dle výk. F-72

1.NP napojení 1,50 m' 1,00 kpl 1 794,00 2 691,00

na SO-01

2.NP chodba 3,30 m' 1,00 kpl 1 794,00 5 920,20

mezipatro 3,75 m' 1,00 kpl 4 888,00 18 330,00

mezipatro 4,40 m' 1,00 kpl 1 794,00 7 893,60

1,00 kpl 3,70 m' 10 314,00 10 314,00

11 C CELKEM 159 558,80

11 D Klempířské konstrukce, hromosvod

33 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 K-01 oplechování atiky nad 1.NP - foyer a 2.NP (600 mm) -

128,85 m' 743,00 95 735,55

RHEINZINK nebo odp. - komplet prvků dle výkazu

klempířských prvků

02 K-02 oplechování atiky nad 1.NP a 2.NP (550 mm) -

62,15 m' 716,00 44 499,40

RHEINZINK nebo odp. - komplet prvků dle výkazu

klempířských prvků

03 K-03 oplechování atiky nad vstupem (250 mm) - RHEINZINK

23,00 m' 515,00 11 845,00

nebo odp. - komplet prvků dle výkazu klempířských prvků

04 K-04 oplechování napojení atik nad 2.NP a nad světlíkem na

11,10 m' 865,00 9 601,50

hist. budovu SO-01 (500 mm) - RHEINZINK nebo odp. -

komplet prvků dle výkazu klempířských prvků

05 K-05 oplechování atiky mezi vstupem a foyer (340 mm) -

18,20 m' 549,00 9 991,80

RHEINZINK nebo odp. - komplet prvků dle výkazu

klempířských prvků

06 K-06 oplechování atiky / parapetu okna - RHEINZINK nebo

2.NP 43,00 m' 367,00 15 781,00

odp. - komplet prvků dle výkazu klempířských prvků

07 K-07 oplechování parapetu okna - systém metalické fasády dle pouze pro info,

0,00

výkazu klempířských prvků

souč. syst. fasády

08 K-08 oplechování parapetu okna - RHEINZINK nebo odp. -

TOP 16,65 m' 414,00 6 893,10

komplet prvků dle výkazu klempířských prvků

09 K-09 okapnice - oplechování paty fasády TOP nad střechou -

7,25 m' 417,00 3 023,25

RHEINZINK nebo odp. - komplet prvků dle výkazu

klempířských prvků

10 K-10 oplechování parapetu okna - pozink plech dle stst -

komplet prvků dle výkazu klempířských prvků

SO-01 2,74 m' 455,00 1 246,70

11 D CELKEM 198 617,30

11 E Truhlářské konstrukce

01 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=600 6,00 ks 0,60 m' 586,00 2 109,60

02 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=1800 2,00 ks 1,80 m' 586,00 2 109,60

03 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=2200 1,00 ks 2,20 m' 586,00 1 289,20

04 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=4050 2,00 ks 4,05 m' 586,00 4 746,60

05 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=4200 ks 4,20 m' 586,00 2 461,20

06 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=4250 2,00 ks 4,25 m' 586,00 4 981,00

07 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=6300 2,00 ks 6,30 m' 586,00 7 383,60

08 vnitřní parapet 225 mm - typ dle výkazu oken l=6900 1,00 ks 6,90 m' 586,00 4 043,40

09 vnitřní parapet 325 mm - typ dle výkazu oken l=600 4,00 ks 0,60 m' 677,00 1 624,80

10 vnitřní parapet 325 mm - typ dle výkazu oken l=8700 3,00 ks 8,70 m' 677,00 17 669,70

34 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

12 vnitřní obklad dozdívaných parapetů oken na schodišti - SO-01 schodiště 21,90 m 2 1 166,00 25 536,57

komplet prvků vč. nosného systému a lícového obkladu HPL

UNI Color

13 truhlářská úprava zhlaví atik pro oplechování (klempířské

práce)

243,30 m' 197,00 47 930,10

11 E CELKEM 121 885,37

11 F Výtahy, strojní technologie

01 bezstrojovnový bezbariérový výtah - typ OVH 630 nebo odp. se

třemi stanicemi přes roh, materiálové řešení portálů a kabiny

nerez mat, samostatný PÚ, dveře s poţární odolností EW 15

DP2 - C (3 ks)

podjezd -1,400 m, nadjezd +3,300 m; komplet prvků vč.

strojovny (1.NP), montáţe, uvedení do provozu a revize

1,00 kpl 537 220,00 537 220,00

11 F CELKEM 537 220,00

11 G Ostatní

01 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 oken 09, l=600mm - komplet

prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce., vnitřního

krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt, venkovního

krycího plechu v = 400 mm v metalickém odstínu oranţovém

RAL 2005 apod.

02 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 oken 09 a 10, l=600mm -

komplet prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce.,

vnitřního krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt,

venkovního krycího plechu v = 350 mm v metalickém odstínu

oranţovém RAL 2005 apod.

03 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 LOP-01, l=1800mm - komplet

prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce., vnitřního

krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt, venkovního

krycího plechu v = 500 mm v metalickém odstínu ţlutém RAL

1026 apod.

04 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 LOP-01, l=2375mm - komplet

prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce., vnitřního

krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt, venkovního

krycího plechu v = 500 mm v metalickém odstínu ţlutém RAL

1026 apod.

1.NP 4,00 kpl 1,35 m 2 5 308,00 897,00 24 820,00

2.NP 4,00 kpl 1,35 m 2 5 308,00 897,00 24 820,00

1.NP 2,00 kpl 8,55 m 2 10 465,00 897,00 22 724,00

1.NP 2,00 kpl 11,28 m 2 11 769,00 897,00 25 332,00

35 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

05 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 LOP-01, l=4150mm - komplet 1.NP 4,00 kpl 4,77 m 2 7 958,00 987,00 35 780,00

prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce., vnitřního

krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt, venkovního

krycího plechu v = 500 mm v metalickém odstínu ţlutém RAL

1026 apod.

06 venkovní krycí plech polí bez ţaluzií š = 350 mm v = 500 mm v 1.NP 5,00 kpl 0,18 m 2 1 418,00 7 090,00

metalickém odstínu ţlutém RAL 1026 apod.

07 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 oken 03,04,05, l=2400mm -

2.NP 2,00 kpl 5,40 m 2 7 948,00 897,00 17 690,00

komplet prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce.,

vnitřního krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt,

venkovního krycího plechu v = 350 mm v metalickém odstínu

oranţovém RAL 2005 apod.

08 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 oken 03,04,05, l=3900mm -

2.NP 3,00 kpl 8,78 m 2 10 334,00 897,00 33 693,00

komplet prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce.,

vnitřního krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt,

venkovního krycího plechu v = 350 mm v metalickém odstínu

oranţovém RAL 2005 apod.

09 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 oken 03,04,05, l=2280mm -

2.NP 4,00 kpl 5,13 m 2 7 726,00 897,00 34 492,00

komplet prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce.,

vnitřního krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt,

venkovního krycího plechu v = 350 mm v metalickém odstínu

oranţovém RAL 2005 apod.

10 venkovní krycí plech polí bez ţaluzií š = 540 mm v = 350 mm v 2.NP 2,00 kpl 0,19 m 2 1 418,00 2 836,00

metalickém odstínu oranţovém RAL 2005 apod.

11 venkovní ţaluzie C80 RAL 9006 okna 06, l=3900mm - komplet

prvků dle detailu vč. elektropohonu, nosné kce., vnitřního

krycího plechu RAL 9007, bočních vodících lišt apod.

2.NP 2,00 kpl 7,61 m 2 8 956,00 897,00 19 706,00

12 izolace PIR 100 mm mezi ŢB průvlaky a venkovními ţaluziemi 13,35 m 2 448,00 108,00 7 422,60

13 izolace PIR 70 mm mezi ŢB průvlaky a venkovními ţaluziemi 13,49 m 2 377,00 108,00 6 540,23

14 vnitřní krytí dilatačních spar ve stěnách a podhledech (napojení

na SO-01 a SO-03)

4,00 kpl 30,80 m' 108,00 3 326,40

11 G CELKEM 266 272,23

11 DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM 2 625 075,06

12 MALBY, OBKLADY, PODLAHOVÉ KRYTINY

36 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

12 A Malířské a natěračské práce dle výk. F-80, F-81

Pozn.: povrchová úprava jednotlivých zámečnických výrobků je

součástí jejich dodávky, finální nátěry ocelových zárubní jsou

součástí dodávky dle výkazu dveří

01 malování SDK podhledů Primalex PLUS nebo odp. vč.

326,01 m 2 24,00 7 824,24

penetrace

02 malování stropů a schodišťových ramen (štuk) Primalex PLUS

855,29 m 2 24,00 20 526,96

nebo odp. vč. penetrace

03 malování SDK stěn Primalex PLUS nebo odp. vč. penetrace 29,26 m 2 24,00 702,28

04 malování stěn (štuk) Primalex PLUS nebo odp. vč. penetrace 1 815,47 m 2 24,00 43 571,33

05 povrchová úprava stěn výtahu - jemnozrnná hlazená silikonová

omítka v červeném odstínu (RAL 3001) (B-FillTop nebo odp.)

06 povrchová úprava stěn jídelny - jemnozrnná hlazená silikonová

omítka ve fialovém odstínu (RAL 4007) (B-FillTop nebo odp.)

37,98 m 2 110,00 4 177,80

195,08 m 2 110,00 21 458,80

12 A CELKEM 98 261,40

12 B Keramické obklady

01 keramické obklady stěn (LB OBJECT Color TWO 20x10 cm

nebo odp.) - komplet prvků vč. poloţení (řešení s průběţnými

spárami)

521,45 m 2 502,00 305,00 420 810,15

12 B CELKEM 420 810,15

12 C Keramické dlaţby dle výk. F-80, F-81

01 krytina podlahy skladby D (keramická dlaţba - LB OBJECT

ColorTWO 20x20 cm nebo odp.) - komplet vč. poloţení s

průběţnými spárami na obklad

02 krytina podlahy skladby E (keramická dlaţba - LB Taurus Granit

Nordic 76 S,20x20 cm nebo odp.) - komplet vč. poloţení s

průběţnými spárami na obklad

03 krytina podlahy skladby F (keramická dlaţba - LB Taurus Granit

Nordic 76 SR7,20x20 cm protiskluz R11/B nebo odp.) - komplet

vč. poloţení s průběţnými spárami na obklad

1.NP sociální

zařízení

73,27 m 2 395,00 314,00 51 948,43

kuchyně 79,63 m 2 413,00 314,00 57 891,01

kuchyně 102,59 m 2 502,00 314,00 83 713,44

37 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

04 krytina podlahy skladby J (keramická dlaţba - LB OBJECT

ColorTWO 20x20 cm nebo odp.) - komplet vč. poloţení, soklů

v=80 mm

kotelna, strojovna

VZT

96,07 m 2 395,00 404,00 76 759,93

05 krytina podlahy skladby L (keramická dlaţba - LB OBJECT

ColorTWO 20x20 cm nebo odp.) - komplet vč. poloţení s

průběţnými spárami na obklad

2.NP - sociální

zařízení

35,82 m 2 395,00 314,00 25 396,38

06 ukončovací AL lišty keramických soklů 102,30 m' 251,00 81,00 33 963,60

12 C CELKEM 329 672,79

12 D Povlakové krytiny - PVC dle výk. F-80, F-81

01 krytina podlahy skladby C (PVC bezesparé - NOVOFLOR

DUAL nebo odp.) - komplet vč. poloţení, soklů DÖLKEN nebo

odp. apod.

02 krytina podlahy skladby K (PVC bezesparé - NOVOFLOR

DUAL nebo odp.) - komplet vč. poloţení, soklů DÖLKEN nebo

odp. apod.

03 krytina podlahy skladby N (PVC bezesparé - NOVOFLOR

DUAL nebo odp.) - komplet vč. poloţení, soklů a nášlapných

hran DÖLKEN nebo odp. apod.

04 krytina podlahy skladby S (PVC bezesparé - NOVOFLOR

DUAL nebo odp.) - komplet vč. poloţení, soklů DÖLKEN nebo

odp. apod.

05 krytina podlahy skladby T (PVC bezesparé - NOVOFLOR

DUAL nebo odp.) - komplet vč. poloţení, soklů DÖLKEN nebo

odp. apod.

jídelna, uzavřené

šatny, zádveří

schodiště

2.NP - učebny,

chodba, dílna

2.NP - vyrovnávací

schodiště

SO-01 1.NP

kancelář

SO-01 2.NP

chodba

217,87 m 2 444,00 96 734,28

439,43 m 2 444,00 195 106,92

31,00 m 2 441,00 13 671,00

39,45 m 2 444,00 17 515,80

7,59 m 2 444,00 3 369,96

12 D CELKEM 326 397,96

12 E Dřevěné podlahy

12 E CELKEM 0,00

12 F Ostatní podlahové krytiny, doplňky dle výk. F-80, F-81

01 krytina podlahy skladby A TERACO broušená litá podlaha -

komplet činností

foyer - šatny,

chodba

320,49 m 2 2 233,00 715 654,17

38 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

02 krytina podlahy skladby B TERACO broušená litá podlaha -

zádveří 17,68 m 2 2 233,00 39 479,44

komplet činností

03 krytina podlahy skladby G TERACO broušená litá podlaha - schodiště 5,28 m 2 6 726,00 35 513,28

komplet činností

04 krytina podlahy skladby R TERACO broušená litá podlaha - SO-01 1.NP 20,63 m 2 2 233,00 46 066,79

komplet činností

chodba

05 krytina podlahy skladby U TERACO broušená litá podlaha - SO-01 2.NP 13,04 m 2 2 233,00 29 118,32

komplet činností

chodba

06 krytina podlahy skladby V TERACO broušená litá podlaha - SO-03 1.NP 33,71 m 2 2 233,00 75 274,43

komplet činností

chodba

07 povrchová úprava skladby H - impregnační povrchový nátěr schodiště do 7,75 m 2 610,00 4 727,50

prefabetonu

mezipatra

08 podlahové přechodové lišty do dveří - AL mat - oblouk 30 mm

samolepící

52,60 m' 404,00 21 250,40

12 F CELKEM 967 084,33

12 MALBY, OBKLADY, PODL. KRYTINY CELKEM 2 142 226,63

13 OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY INTERIERU

13 A Grafický orientační systém

plochý stavebnicový systém s ostrými hranami eloxovaných

hliníkových profilů bez výměnných lišt - grafika v trvalém

provedení nátiskem na AL podklad popř. jako vyřezávaná do

samolepící fólie

01 dveřní tabulky interiérových dveří 200x50 mm - popis s číslem

místnosti v samostatném inverzním poli a účelem vyuţití

28,00 ks 140,00 3 920,00

02 dveřní piktogramy sociálních zařízení 100x100 mm 6,00 ks 72,00 432,00

03 závěsné orientační tabule 150x500 mm 2,00 ks 493,00 986,00

04 závěsný orientační piktogram 150x500 před vstupem do

1,00 ks 493,00 493,00

sociálních zařízení

05 nástěnné a dveřní orientační piktogramy 150x150 mm v

hlavních komunikačních směrech

6,00 ks 251,00 1 506,00

13 A CELKEM 7 337,00

13 B Vybavení učeben

39 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 koš na odpadky nášlapný nerez mat 12 l 3,00 ks 1 067,00 3 201,00

02 věšáková lišta se čtyřmi háčky VENCL INDA chrom nebo odp. 3,00 ks 404,00 90,00 1 482,00

13 B CELKEM 4 683,00

13 C Vybavení univerzální dílny

01 koš na odpadky nášlapný nerez mat 12 l 3,00 ks 1 067,00 3 201,00

02 dávkovače tekutého mýdla Bobrick B 2111 Classic nebo odp. 2,00 ks 1 038,00 90,00 2 256,00

03 věšáková lišta se čtyřmi háčky VENCL INDA chrom nebo odp. 2,00 ks 403,00 90,00 986,00

04 zásobník na papírové ručníky VENCL MEDIBOX Nerez S nebo

2,00 ks 1 336,00 90,00 2 852,00

odp.

05 koš na papírové ručníky VENCL M 985 2,00 ks 440,00 880,00

13 C CELKEM 10 175,00

13 D Vybavení sociálních zařízení

01 systémové sanitární kabiny se stěnami z vysokotlakého

11,00 ks 15 299,00 168 289,00

laminátu (HPL) tl. min. 10 mm (FunderMAX Compact, Trespa

nebo odp.), kování nerez popř. z eloxovaného matného hliníku

(typ FRAJT W630, Schäffer VK13, LTT HPL 24 nebo odp.)

Barevné provedení HPL desek v odstínu RAL 2003

(Pastellorange)

02 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 3600x1000 mm 1,00 ks 3,96 m 2 3 907,00 3 907,00

03 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 1950x1000 mm 2,00 ks 1,95 m 2 1 924,00 3 848,00

04 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 3000x1000 mm 1,00 ks 3,00 m 2 2 986,00 2 986,00

05 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 1900x1000 mm 1,00 ks 1,90 m 2 1 874,00 1 874,00

06 dávkovače tekutého mýdla Bobrick B 2111 Classic nebo odp. 12,00 ks 1 157,00 90,00 14 964,00

07 zásobník na papírové ručníky VENCL MEDIBOX Nerez S nebo

7,00 ks 1 336,00 90,00 9 982,00

odp.

08 koš na papírové ručníky VENCL M 985 nebo odp. 7,00 ks 439,00 3 073,00

09 koš na odpadky nášlapný nerez mat 12 l 2,00 ks 1 067,00 2 134,00

10 zásobníky na toaletní papír VENCL MEDIJUMBO 25 Nerez S

nebo odp.

11,00 ks 1 157,00 90,00 13 717,00

13 D CELKEM 224 774,00

40 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

13 E Vybavení zázemí zaměstnancŧ kuchyně

01 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 600x1000 mm 1,00 ks 0,60 m 2 592,00 592,00

02 dávkovače tekutého mýdla Bobrick B 2111 Classic nebo odp. 1,00 ks 1 157,00 90,00 1 247,00

03 zásobník na papírové ručníky VENCL MEDIBOX Nerez S nebo

1,00 ks 1 336,00 90,00 1 426,00

odp.

04 koš na papírové ručníky VENCL M 985 nebo odp. 1,00 ks 439,00 439,00

05 zásobníky na toaletní papír VENCL MEDIJUMBO 25 Nerez S

nebo odp.

1,00 ks 1 157,00 90,00 1 247,00

13 E CELKEM 4 951,00

13 F Vybavení bezbariérových WC

01 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 600x1000 mm 2,00 ks 0,60 m 2 592,00 1 184,00

02 zásobník na papírové ručníky VENCL MEDIBOX Nerez S nebo

2,00 ks 1 336,00 90,00 2 852,00

odp.

03 koš na papírové ručníky VENCL M 985 nebo odp. 2,00 ks 439,00 878,00

04 zásobníky na toaletní papír VENCL MEDIJUMBO 25 Nerez S

2,00 ks 1 157,00 90,00 2 494,00

nebo odp.

05 madlo k umyvadlu - univerzální 300 mm nerez - JIKA

2,00 ks 1 211,00 269,00 2 960,00

UNIVERSUM nebo odp.

06 madlo na dveře - univerzální 700 mm nerez - JIKA

2,00 ks 2 063,00 269,00 4 664,00

UNIVERSUM nebo odp.

07 madlo toaletní - sklopné 834 mm nerez - JIKA UNIVERSUM

nebo odp. - montáţ na chem. kotvy

4,00 ks 3 722,00 538,00 17 040,00

13 F CELKEM 32 072,00

13 G Vybavení zádveří a foyer - šaten

01 sestava šatních skříněk modulové šířky 300 mm, hloubky 500

mm (40x) uzamykatelných, v provedení LTD+ABS do

hliníkových eloxovaných rámů, typ FRAJT L102 nebo odp.

Skříňky na hliníkových nohách bez soklu, provedení korpusu v

RAL 7044 (Seidengrau), provedení dvířek v RAL 5012

(Lichtblau)

02 systémová lavička 1000x400x400 mm v materiálovém

provedení dle šatních skříněk, sedák z LTD+ABS v odstínu

RAL 3001 (Signalrot)

6,00 kpl 52 735,00 316 410,00

12,00 ks 3 587,00 43 044,00

41 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

03 vestavěná čistící zóna - vnitřní rohoţka zádveří 2500x1000 mm

2,00 ks 26 372,00 52 744,00

(EMCO 522/5R nebo odp.)

04 odpadkový koš stojací s výklopným víkem BOBRICK B 2250 2,00 ks 10 251,00 20 502,00

13 G CELKEM 432 700,00

13 H Vybavení uzavřených šaten

01 zrcadlo nástěnné lepené na obklad 600x1800 mm 2,00 ks 1,08 m 2 1 065,00 2 130,00

02 koš na odpadky nášlapný nerez mat 12 l 2,00 ks 1 067,00 2 134,00

03 dávkovače tekutého mýdla Bobrick B 2111 Classic nebo odp. 2,00 ks 1 157,00 90,00 2 494,00

04 zásobník na papírové ručníky VENCL MEDIBOX Nerez S nebo

2,00 ks 1 336,00 90,00 2 852,00

odp.

05 koš na papírové ručníky VENCL M 985 nebo odp. 2,00 ks 439,00 878,00

13 H CELKEM 10 488,00

13 I Vybavení školní jídelny

01 dávkovače tekutého mýdla Bobrick B 2111 Classic nebo odp. 2,00 ks 1 157,00 90,00 2 494,00

02 zásobník na papírové ručníky VENCL MEDIBOX Nerez S nebo

2,00 ks 1 336,00 90,00 2 852,00

odp.

03 koš na papírové ručníky VENCL M 985 nebo odp. 2,00 ks 439,00 878,00

13 I CELKEM 6 224,00

13 J Vybavení školní kuchyně

13 J CELKEM 0,00

13 K Vybavení ostatních prostor

13 K CELKEM 0,00

13 L Předměty poţární ochrany

01 přenosný hasící přístroj práškový PHP PG 6 Hi - komplet prvků

vč. montáţe na stěny

11,00 ks 762,00 8 382,00

42 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

02 přenosný hasící přístroj sněhový PHP S5 - komplet prvků vč.

montáţe na stěny

strojovna výtahu 1,00 ks 1 749,00 1 749,00

13 L CELKEM 10 131,00

13 OSTATNÍ KCE. A DOPLŇKY INTERIERU CELKEM 743 535,00

14 OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY EXTERIERU

14 A Městský mobiliář

01 venkovní koš na odpadky kotvený do země typ URBANIA

Prima Linea 120 l nebo. odp.

02 stojan na kola kotvený do země URBANIA typ U na pokos

jednostranný na 5 kol, nebo odp.

2,00 ks 11 300,00 22 600,00

5,00 ks 2 453,00 493,00 14 730,00

14 A CELKEM 37 330,00

14 B Oplocení

01 oprava stávajícího zděného plotu a zvýšení jeho koruny o 300

mm oproti současnému stavu

02 lehké pletivové oplocení poplastované bez podezdívky - výška

1800mm

severní hranice

pozemku

severní hranice

pozemku

31,50 m' 2 332,00 73 458,00

10,60 m' 942,00 9 985,20

14 B CELKEM 83 443,20

14 C Přístřešek pro kola

01 ocelová nosná konstrukce zastřešení svařovaná z profilů J

50x50/4 (trojúhelníkové příčné rámy o výklonu 2,0 m) pozink,

nátěr pro EXT v odstínu RAL 9007, komplet vč. kotvení

chemickými kotvami do fasády historické budovy (na ose 1)

02 zastřešení systémové z komůrkového čirého polykarbonátu

(Makrolon 10/2 nebo odp.) - komplet vč. kotvení k nosné

konstrukci prostřednictvím přítlačných AL lišt, všech detailů a

napojení dle poţadavků výrobce systému, krycích a okapních

lišt, lemovacích profilů a izolačních Al pásek

1,00 kpl 287,64 kg 88,00 25 312,32

12,60 m 2 825,00 10 395,00

14 C CELKEM 35 707,32

43 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

14 OSTATNÍ KCE. A DOPLŇKY EXTERIERU CELKEM 156 480,52

15 VENKOVNÍ PLOCHY

15 A Chodníky, dláţděné pochozí plochy, kačírkové obsypy

Pozn.: zpevněné plochy jsou navrţeny jako nové, případné

vyuţití stávajících bude řešeno v průběhu stavby

01 vybagrování jámy pro souvrství pochozích ploch do hl. 350 mm -

komplet vč. odvozu a deponie

02 souvrství bet. dlaţby tl. 40 mm pro zpevněné pouze pochozí

plochy - komplet vrstev tl. 350 mm

03 betonová velkoplošná dlaţba přístupového chodníku - formát

1:1 (400x400x40) pro pochozí plochy (typ BEST PLATEN

TOREO nebo odp.) - komplet vč. poloţení

04 souvrství bet. zámkové dlaţby tl. 60 mm pro zpevněné pouze

pochozí plochy - komplet vrstev tl. 350 mm

05 betonová zámková dlaţba tl. 60 mm (typ BEST KLASIKO

povrch STANDARD NATUR nebo odp.) - komplet vč. poloţení

před hlavním

vstupem

před hlavním

vstupem

severní strana

pozemku

severní strana

pozemku

151,78 m 3 433,67 m 2 94,00 14 267,74

384,18 m 2 134,46 m 3 176,00 67 615,68

384,18 m 2 683,00 262 394,94

88,28 m 2 30,90 m 3 164,00 14 477,92

88,28 m 2 380,00 33 546,40

06 bet. obruba 100/250 - komplet prvků vč. uloţení 403,52 m' 287,00 115 810,24

07 bet. zahradní obruba 50/200 - komplet prvků vč. uloţení 70,50 m' 197,00 13 888,50

08 souvrství dřevěné terasy - komplet vrstev tl. 130 mm 21,54 m 2 74,00 1 593,96

09 dřevěná terasa DECKING Merbau145x25 - komplet prvků vč.

21,54 m 2 3 318,00 466,00 81 507,36

roznášecího roštu 75x45 a nerez spojovacího materiálu

10 nátěr penetračním olejem OSMO nebo odp. 21,54 m 2 125,00 179,00 6 548,16

11 kačírek F16-32 tl. 150 mm, praný - komplet vč. uloţení 102,91 m 2 15,44 m 3 89,00 9 158,99

15 A CELKEM 620 809,89

15 B Pojízdné plochy, úpravy stávajících pojízdných ploch

Pozn.: zpevněné plochy jsou navrţeny jako nové, případné

vyuţití stávajících bude řešeno v průběhu stavby

01 vybagrování jámy pro souvrství pochozích ploch do hl. 500 mm -

komplet vč. odvozu a deponie

02 souvrství bet. zámkové dlaţby tl. 80 mm pro pojezd vozidel do

3,5 t - komplet vrstev tl. 500 mm

166,48 m 3 332,96 m 2 94,00 15 649,12

328,33 m 2 164,17 m 3 229,00 75 187,57

44 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

03 betonová zámková dlaţba tl. 80 mm (typ BEST KLASIKO

povrch STANDARD NATUR nebo odp.) - komplet vč. poloţení

328,33 m 2 434,00 142 495,22

04 napojení na stáv. vjezdovou komunikaci z ulice Boleslavská 4,40 m' 341,00 1 500,40

05 bet. obruba silniční 150/250 - komplet prvků vč. uloţení 324,07 m' 341,00 110 507,87

15 B CELKEM 345 340,18

15 C Prvky odvodnění zpevněných ploch

15 C CELKEM 0,00

15 D Úpravy ploch zeleně

01 úprava ploch zeleně - obnova původního zatravnění po

dokončení stavebních prací

02 zahradní substrát pro celoplošné zatravnění tl. 200 mm -

komplet vč. uloţeni a přípravy ploch pro zatravnění

03 finální úprava zelených ploch celoplošným zatravněním -

komplet prvků a činností vč. údrţby po dobu 1.měsíce po

předání stavby

200,00 m 2 72,00 14 400,00

200,00 m 2 143,00 28 600,00

200,00 m 2 88,00 17 600,00

15 D CELKEM 60 600,00

15 VENKOVNÍ PLOCHY CELKEM 1 026 750,07

16 POMOCNÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ PRÁCE

16 A Lešení

01 montáţ a demontáţ lešení pro montáţ LOP a TOP 1 100,00 m 2 47,00 51 700,00

02 pronájem lešení dle bodu 01 5,00 týd. 6 278,00 31 390,00

16 A CELKEM 83 090,00

16 B Ochrana a úpravy vzrostlé zeleně

45 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis poznámka výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

01 prořez dřevin a stromů v prostoru staveniště - komplet činností

1,00 kpl 13 453,00 13 453,00

dle dendrologické revize, popř. zajištění povolení ke kácení

dřevin rostoucích mimo les (OŢP Mag. MB)

02 ochrana zeleně v blízkosti stavby před poškozením dle

ustanovení ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v

krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při

stavebních pracích

1,00 kpl 17 937,00 17 937,00

16 B CELKEM 31 390,00

16 C Ostatní konstrukce a činnosti

pozn.: poloţka určená pro případná doplnění a změny ze strany

zhotovitele, rozpočtové rezervy apod.

01 ostatní pomocné stavební konstrukce a prostředky (jeřáby,

1,00 kpl 179 372,00 179 372,00

zdviţe, lehká lešení apod.)

02 úklid budovy komplet do úrovně nastěhování - rozsah dle PD 1,00 kpl 71 748,00 71 748,00

0,00

03 rozpočtová rezerva není součástí

výkazu výměr

1,00 kpl 0,00

0,00

16 C CELKEM 251 120,00

16 POMOCNÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ PRÁCE

CELKEM

365 600,00

ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST CELKEM 22 536 113,94

46 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-01 STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis číslo výkresu výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

(detailu) Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

ZŠL-02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Poznámky:

v projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace

jsou nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují

technické, funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není

povinné, nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard

vlastností definovaný původním návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

kanalizační potrubí - odpadní kamenina DN250, vč.tvarovek a

uloţení potrubí

Napojení na stávající koncovou šachtu kanalizace jádrovým

vrtáním se vsazením kameninového sedla (poţadavek VaK

M.B.)

5,50 m' 1 345,00 7 397,50

1,00 kpl 7 623,00 7 623,00

Revizní šachta plastová průměr 425 - součást specifikace

projektu ZTI

zemní práce a vyspravení povrchu. (hl.uloţení cca 1,8 pod

5,50 m' 377,00 2 073,50

terén, ukládání do betonového loţe, obsyp pískem o maximální

velikosti zrna 22 mm do výšky min.300 mm nad vrchol potrubí,

uprava povrchu do původního stavu)

zkoušky potrubí 1,00 kpl 179,00 179,00

nespecifikovaný drobný materiál 1,00 kpl 897,00 897,00

ZŠL-02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA CELKEM 18 170,00

47 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-02 KAN. PŘÍPOJKA REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis číslo výkresu výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

(detailu) Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

ZŠL-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Poznámky:

v projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace

jsou nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují

technické, funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není

povinné, nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard

vlastností definovaný původním návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Universální navrtávací pas Hawle DN160/2"(DN50) 1,00 ks 3 229,00 3 229,00

Přípojkový zemní uzávěr - litinové šoupátko Hawle DN50,výstup

1,00 ks 3 857,00 3 857,00

ISO D63 PN16

Zemní souprava s teleskopická Hawle 1,00 ks 1 345,00 1 345,00

Hawle - Podkladová deska, uliční poklop litonový těţký, těsnění

závitu

1,00 ks 1 704,00 1 704,00

Vodovodní potrubí HDPE100 SDR11 D63x5,8 s modrými

10,00 m' 242,00 2 420,00

prouţky, vč.el.tvarovek, výstraţné fólie a sig.vodiče

zemní práce (šířka výkopu 0,8m, hloubka cca 1,7m) 13,60 m3 377,00 5 127,20

Ochranné potrubí z PE D110 8,00 m' 180,00 1 440,00

Vodoměrná sestava DN50 (2x kulový uzávěr DN50 PN16, 2xTkus,

1,00 kpl 17 937,00 17 937,00

Vodní filtr DN50 PN16, kulový kohout DN25 s výtokem na

hadici, Zpětná klapka DN50, Vodoměr širokopásmový typ

Flostar — M DN 50 nebo odpovídající)

zemní práce a vyspravení povrchu 13,60 m3 377,00 5 127,20

armaturní šachta - vodoměrná plastová samonosná, vnitřní

rozměry min 1,2x1,5 výška 1,7m, poklop LT těţký 600x600,

vč.,osazení. Popř. můţe být dodána šachta betonová

odpovídajících parametrů.

1,00 kpl 17 937,00 17 937,00

prolach a zkoušky potrubí 1,00 kpl 897,00 897,00

nespecifikovaný drobný materiál 1,00 kpl 897,00 897,00

ZŠL-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA CELKEM 61 917,40

48 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-03 VOD. PŘÍPOJKA REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis číslo výkresu výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

(detailu) Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

ZŠL-04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Poznámky:

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace

jsou nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují

technické, funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není

povinné, nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard

vlastností definovaný původním návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

Poţární prostupy a jejich případné ucpávky nejsou specifikovány samostatně a jsou

součástí poloţek jednotlivých rozvodů

Střešní vpusti a komplet vnější svislé odpady jsou součástí specifikace

stavební části.

tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, vnitřní průměr 150mm 6,00 m' 287,00 1 722,00

tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, vnitřní průměr 125mm 145,00 m' 287,00 41 615,00

tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, vnitřní průměr 80mm 24,00 m' 233,00 5 592,00

tep.a zvuková izolace Mirelon Akustik, vnitřní průměr 70mm 15,00 m' 233,00 3 495,00

Odpadní potrubí z PVC KG SN8 DN250 vč.tvarovek, uloţení

22,00 m' 1 256,00 27 632,00

(zemní práce, zásyp,)

Odpadní potrubí z PVC KG SN8 DN200 vč.tvarovek, uloţení

98,00 m' 897,00 87 906,00

(zemní práce, zásyp,)

Odpadní potrubí z PVC KG SN8 DN160 vč.tvarovek, uloţení

152,00 m' 673,00 102 296,00

(zemní práce, zásyp,)

Odpadní potrubí z PVC KG SN8 DN125 vč.tvarovek, uloţení

145,00 m' 583,00 84 535,00

(zemní práce, zásyp,)

Odpadní potrubí z PVC KG SN8 DN110 vč.tvarovek, uloţení

60,00 m' 538,00 32 280,00

(zemní práce, zásyp,)

zemní práce (šířka výkopu cca 0,8m, hloubka cca 1,0-1,7m) 457,92 m3 377,00 172 635,84

chránička z potrubí KG 250, dl.cca 1,5m (upravit na stavbě dle

potřeby)

chránička z potrubí KG 200, dl.cca 1,5m (upravit na stavbě dle

potřeby)

Revizní šachta Wavin Tegra D425, DNO D160 přímé, poklop

12,5t, dodat jako komplet. Provedení nutno ověřit na stavbě dle

skutečné kóty kanalizace

Revizní šachta Wavin Tegra D425, DNO D160 s bočními

přítoky, poklop 12,5t, dodat jako komplet. Provedení nutno

ověřit na stavbě dle skutečné kóty kanalizace

4,00 ks 448,00 1 792,00

12,00 ks 359,00 4 308,00

2,00 soub. 7 175,00 14 350,00

1,00 soub. 7 175,00 7 175,00

49 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Revizní šachta Wavin Tegra D425, DNO D200 s bočními

přítoky, výška cca 1,4-1,7m, poklop 12,5t, dodat jako komplet.

Provedení nutno ověřit na stavbě dle skutečné kóty kanalizace

Revizní šachta Wavin Tegra D425, DNO přímé D250, poklop

12,5t, dodat jako komplet. Provedení nutno ověřit na stavbě dle

skutečné kóty kanalizace

Revizní šachta Wavin Tegra D425, DNO přímé D250, poklop

40t, dodat jako komplet. Provedení nutno ověřit na stavbě dle

skutečné kóty kanalizace

Lapol tuku Asio AS FAKU 4ER, vč.nástavce a LT poklopu třídy

zatáţení min C, vč.osazení

Napojení na stávající splaškový svod od objektu č.p.140 na

hranici pozemku. Trasu stávající kanalizace, kótu napojení a

stávající přítoky bude nutné ověřit na stavbě odkrytím

Napojení na stávající splaškový svod z objektu SO.01. Trasu

stávající kanalizace, kótu napojení a stávající přítoky bude

nutné ověřit na stavbě odkrytím stávajícího potrubí.

Napojení na stávající splaškový svod z objektu SO.03. Trasu

stávající kanalizace, kótu napojení a stávající přítoky bude

nutné ověřit na stavbě odkrytím stávajícího potrubí.

6,00 soub. 7 175,00 43 050,00

1,00 soub. 8 072,00 8 072,00

1,00 soub. 9 507,00 9 507,00

1,00 kpl 60 090,00 60 090,00

1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

2,00 kpl 4 484,00 8 968,00

proplach nového potrubí 1,00 kpl 5 381,00 5 381,00

zkoušky zařízení a potrubí 1,00 kpl 12 556,00 12 556,00

Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 kpl 22 421,00 22 421,00

01 A CELKEM 902 524,84

01 KANALIZACE CELKEM 902 524,84

02 VODOVOD

02 A Vnitřní vodovod

kulový uzávěr DN50 plnoprůtokový 2,00 ks 771,00 1 542,00

kulový uzávěr DN40 plnoprůtokový 6,00 ks 583,00 3 498,00

kulový uzávěr DN32 plnoprůtokový 8,00 ks 377,00 3 016,00

kulový uzávěr DN25 plnoprůtokový 5,00 ks 251,00 1 255,00

kulový uzávěr DN20 plnoprůtokový 4,00 ks 197,00 788,00

kulový uzávěr DN15 plnoprůtokový 16,00 ks 143,00 2 288,00

vypouštěcí kohout DN15 27,00 ks 81,00 2 187,00

vypouštěcí kohout DN20 1,00 ks 108,00 108,00

redukční ventil DN40 s manometrem 1,00 ks 1 435,00 1 435,00

50 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

teploměr, 0-100 st.C 2,00 ks 260,00 520,00

zpětný ventil DN50 (Oddělovač) ks 0,00

zpětný ventil DN40 1,00 ks 359,00 359,00

zpětný ventil DN25 1,00 ks 224,00 224,00

manometr průměr 160mm, 0-10bar 1,00 ks 233,00 233,00

pojišťovací ventil DN25 1,00 ks 1 345,00 1 345,00

0,00

vyvaţovací ventil IMI TA TBV DN15 LF 6,00 ks 1 076,00 6 456,00

termostatický cirkulační ventil IMI TA Therm (35-65 st.C) s

6,00 ks 2 332,00 13 992,00

teploměrem

cirkulační čerpadlo Stratos ECO Z 25/1-3 1,00 ks 5 381,00 5 381,00

exp.nádoba zásobníku Reflex DT5 60 1,00 ks 7 713,00 7 713,00

průtočná armatura REFLEX FLOWJET 1 1/4" s T-kusem 1,00 ks 448,00 448,00

mrazuvzdorná venkovní armatura HONEYWELL ALWA

2,00 ks 1 614,00 3 228,00

OUTSIDE TAP, vč.prochromovaného ukončení a kolečka s

moţnsotí uzamčení

Potrubní oddělovač Honeywell DN15 RV280 3,00 ks 1 794,00 5 382,00

Potrubní oddělovač Honeywell DN32 RV280 1,00 ks 3 587,00 3 587,00

poţární hydrant D25, dl.hadice 30m, Q=0,3 l/s, částečně

zapuštěno s lemovacím plechem

2,00 ks 6 457,00 12 914,00

plastové potrubí Robus SuperPipe PE100RC SDR11 D63,

45,00 m' 242,00 10 890,00

vč.el.tvarovek, výstraţné fólie a sig.vodiče a uloţení

plastové potrubí Robus SuperPipe PE100RC SDR11 D40,

90,00 m' 177,00 15 930,00

vč.el.tvarovek, výstraţné fólie a sig.vodiče a uloţení

zemní práce (šířka výkopu 0,6m, hloubka cca 1,6m) 129,60 m3 377,00 48 859,20

Plastová trubka Ekoplastik PN20 D16 vč.tvarovek, uloţení a

tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.13mm

Plastová trubka Ekoplastik FIBER PN20 D20 vč.tvarovek,

uloţení a tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.13mm

Plastová trubka Ekoplastik FIBER PN20 D25 vč.tvarovek,

uloţení a tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.13mm

Plastová trubka Ekoplastik FIBER PN20 D32 vč.tvarovek,

uloţení a tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.20mm

Plastová trubka Ekoplastik FIBER PN20 D40 vč.tvarovek,

uloţení a tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.25mm

Plastová trubka Ekoplastik FIBER PN20 D50 vč.tvarovek,

uloţení a tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.40mm

Plastová trubka Ekoplastik FIBER PN20 D63 vč.tvarovek,

uloţení a tepelné izolace s omyvatelných povrchem tl.40mm

124,00 m' 215,00 26 660,00

270,00 m' 188,00 50 760,00

84,00 m' 238,00 19 992,00

65,00 m' 178,00 11 570,00

96,00 m' 323,00 31 008,00

34,00 m' 359,00 12 206,00

14,00 m' 412,00 5 768,00

51 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Ochrannná trubka 200,00 m' 72,00 14 400,00

uchycení potrubí 1,00 soub. 35 874,00 35 874,00

propláchnutí, desinfekce a zkoušky potrubí 1,00 soub. 10 762,00 10 762,00

Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 soub. 22 421,00 22 421,00

cedulky s označením potrubí 1,00 soub. 1 345,00 1 345,00

02 A CELKEM 396 344,20

02 VODOVOD CELKEM 396 344,20

03 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Poznámka:

Návrh zařizovacích předmětů není součástí specifikace ZTI. Přesnou specifikaci

z.p. a příslušenství bude nutné před realizací ověřit u architekta či investora.

03 2.1.08 školní jídelna

umyvadlo 2,00 ks 1 094,00 2 188,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

2,00 ks 1 022,00 2 044,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 2,00 ks 115,00 230,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 2,00 ks 314,00 628,00

03 CELKEM 5 090,00

03 2.1.09 výdej jídel

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

roháček 3/4" (výrobník čaje) č.6 1,00 ks 167,00 167,00

03 CELKEM 2 712,00

03 2.1.10 mytí stolního nádobí

dřezová stojánková směšovací baterie s

č.25 1,00 ks 4 933,00 4 933,00

ostřikem,vč.nerez.připojovacích hadic

sada roháčků 1/2" SV, TV 2,00 ks 115,00 230,00

Zápachová uzávěrka dřezová, DN50 2,00 ks 134,00 268,00

Zápachová uzávěrka podomítková s nerez krytkou, DN50 č.23 1,00 ks 167,00 167,00

sada roháčků 3/4" SV, TV 1,00 ks 115,00 115,00

podlahová nerez vanička pro osazení roštu gastra s

č27 1,00 ks 10 762,00 10 762,00

podlahovou vpustí DN100 se sifonem

03 CELKEM 16 475,00

03 2.1.11 mytí provozního nádobí

52 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

sada roháčků SV, TV ,3/4" 29 1,00 ks 115,00 115,00

roháček SV 1/2" 31 1,00 ks 115,00 115,00

Zápachová uzávěrka podomítková s nerez krytkou, DN50 č.31 1,00 ks 167,00 167,00

Zápachová uzávěrka dřezová, DN50 č.29 2,00 ks 134,00 268,00

Výlevka keramická, odpad DN100 zadní, s LT mříţí 1,00 ks 3 551,00 3 551,00

baterie nástěná směšovací páková - chrom 1,00 ks 1 148,00 1 148,00

podlahová nerez vanička pro osazení roštu gastra s

č32 1,00 ks 10 762,00 10 762,00

podlahovou vpustí DN100 se sifonem

03 CELKEM 16 126,00

03 2.1.12 příprava

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků SV, TV 1/2" 61, 40 2,00 ks 115,00 230,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

dřezová stojánková směšovací baterie s

č.61,40 2,00 ks 4 933,00 9 866,00

ostřikem,vč.nerez.připojovacích hadic

Zápachová uzávěrka dřezová, DN50 61,57 4,00 ks 134,00 536,00

roháček 1/2" 58 1,00 ks 115,00 115,00

roháček 3/4" 43 1,00 ks 115,00 115,00

podlahová nerez vanička pro osazení roštu gastra s

49,51,55,59 4,00 ks 10 762,00 43 048,00

podlahovou vpustí DN100 se sifonem

kulový uzvávěr plnoprůtokový 3/4" 50, 57 3,00 ks 179,00 537,00

kulový uzvávěr plnoprůtokový 1/2" 53 3,00 ks 130,00 390,00

Zápachová uzávěrka podomítková s nerez krytkou, DN50 43 1,00 ks 167,00 167,00

03 CELKEM 57 434,00

03 2.1.15 chlazený sklad

kulový uzvávěr plnoprůtokový 1/2" s výtokem na hadici 2,00 ks 161,00 322,00

03 CELKEM 322,00

03 2.1.17 hrubá příprava zeleniny

dřezová stojánková směšovací baterie vysoká s

74 2,00 ks 4 933,00 9 866,00

ostřikem,vč.nerez.připojovacích hadic

sada roháčků SV, TV 1/2" 74 2,00 ks 115,00 230,00

Zápachová uzávěrka dřezová, DN50 2,00 ks 134,00 268,00

kulový uzvávěr plnoprůtokový 1/2" 76 1,00 ks 130,00 130,00

podlahová nerez vanička pro osazení roštu gastra s

77 1,00 ks 10 762,00 10 762,00

podlahovou vpustí DN100 se sifonem

03 CELKEM 21 256,00

53 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

03 2.1.20 sklad a příprava masa a vajec

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků 1/2" SV, TV 2,00 ks 115,00 230,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

dřezová stojánková směšovací baterie s

84 1,00 ks 4 933,00 4 933,00

ostřikem,vč.nerez.připojovacích hadic

Zápachová uzávěrka dřezová, DN50 1,00 ks 134,00 134,00

03 CELKEM 7 727,00

03 2.1.24 úklidová komora

Výlevka keramická, odpad DN100 zadní, s LT mříţí 1,00 ks 3 551,00 3 551,00

baterie nástěná směšovací páková - chrom 1,00 ks 1 148,00 1 148,00

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

03 CELKEM 7 244,00

03 2.1.25 umývárna zam.kuchyně

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

sprchový set s tyčí, povrch CR (chrom) 1,00 ks 762,00 762,00

sprcha, sprchová vanička samonosná, akrylát, včetně dvířek 1,00 ks 3 551,00 3 551,00

sprchová směšovací páková baterie, vč.sprchy 1,00 ks 1 148,00 1 148,00

sprchová z.u.DN40/50 s kulovým kloubem na odtoku s

1,00 ks 179,00 179,00

vyjímatelnou sifovou vloţkou, s krytkou z nerezu

03 CELKEM 8 185,00

03 2.1.26 WC zam.kuchyně

závěsený klozet + zabudovaná splachovací nádrţka v

1,00 ks 6 099,00 6 099,00

instalační příčce, vč. instalační sady, sedátka a ovládacího

tlačítka

03 CELKEM 6 099,00

03 2.1.28 WC učitelé

54 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

závěsený klozet + zabudovaná splachovací nádrţka v

1,00 ks 6 099,00 6 099,00

instalační příčce, vč. instalační sady, sedátka a ovládacího

tlačítka

03 CELKEM 6 099,00

03 2.1.29 umývárna učitelé

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

03 CELKEM 2 545,00

03 2.1.30 úklidová komora

Výlevka keramická, odpad DN100 zadní, s LT mříţí 1,00 ks 3 551,00 3 551,00

baterie nástěná směšovací páková - chrom 1,00 ks 1 148,00 1 148,00

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

03 CELKEM 7 244,00

03 2.1.31 umývárna dívky

umyvadlo 4,00 ks 1 094,00 4 376,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

4,00 ks 1 022,00 4 088,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 4,00 ks 115,00 460,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 4,00 ks 314,00 1 256,00

03 CELKEM 10 180,00

03 2.1.32 WC dívky

závěsený klozet + zabudovaná splachovací nádrţka v

4,00 ks 6 099,00 24 396,00

instalační příčce, vč. instalační sady, sedátka a ovládacího

tlačítka

03 CELKEM 24 396,00

03 2.1.33 WC/umývárna invalidé

umyvadlo - v provedení pro invalidní os. 1,00 ks 2 870,00 2 870,00

baterie stojánková jednootvorová páková-invalidní, povrch

1,00 ks 1 345,00 1 345,00

chrom, vč.nerez hadic.

výpusť s řídící pákou 1,00 ks 403,00 403,00

55 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka šetřící prostor-invalidní - plast 1,00 ks 359,00 359,00

závěsný klozet, vč. sedátka - invalidní 1,00 ks 2 690,00 2 690,00

splachovací geberit s nádrţkou, vč.tlačítka 1,00 ks 3 408,00 3 408,00

sada připojení závěsného WC 1,00 ks 717,00 717,00

přísl.invalidního WC 1,00 soub. 1 794,00 1 794,00

sprcha, sprchová vanička nízká v provedení pro inv., včetně

1,00 ks 4 036,00 4 036,00

dvířek

sprchová směšovací páková baterie, vč.sprchy 1,00 ks 1 148,00 1 148,00

sprchová zápach uz. DN40/50 s vyjímatelnou sifovou vloţkou, s

1,00 ks 179,00 179,00

krytkou z nerezu

přísl.invalidní sprchy 1,00 ks 1 345,00 1 345,00

03 CELKEM 20 409,00

03 2.1.34 šatna uzavřená 01

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

03 CELKEM 2 545,00

03 2.1.35 šatna uzavřená 01

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

03 CELKEM 2 545,00

03 2.1.36 umývárna chlapci

umyvadlo 4,00 ks 1 094,00 4 376,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

4,00 ks 1 022,00 4 088,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 4,00 ks 115,00 460,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 4,00 ks 314,00 1 256,00

03 CELKEM 10 180,00

03 2.1.37 WC chlapci

56 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

závěsený klozet + zabudovaná splachovací nádrţka v

4,00 ks 6 099,00 24 396,00

instalační příčce, vč. instalační sady, sedátka a ovládacího

tlačítka

nástěnný urinál 4,00 ks 6 457,00 25 828,00

splachovací systém (automatický vestavený do z.p.) 4,00 ks v ceně

sifon (dle typu urinálu např.podomítkový) 4,00 ks v ceně

pisoárový uchycovací prvek dle výběru arch. 4,00 ks v ceně

03 CELKEM 50 224,00

03 2.2.05 universální dílna - učebna

umyvadlo 4,00 ks 1 094,00 4 376,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

4,00 ks 1 022,00 4 088,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 4,00 ks 115,00 460,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 4,00 ks 314,00 1 256,00

03 CELKEM 10 180,00

03 2.2.07,8,9 učebny 01,02,03

umyvadlo 3,00 ks 1 094,00 3 282,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

3,00 ks 1 022,00 3 066,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell 1/2" pro připojení umyvadla 3,00 ks 115,00 345,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 3,00 ks 314,00 942,00

03 CELKEM 7 635,00

03 2.2.10 umývárna učitelé

umyvadlo 2,00 ks 1 094,00 2 188,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

2,00 ks 1 022,00 2 044,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell pro připojení umyvadla 2,00 ks 115,00 230,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 2,00 ks 314,00 628,00

03 CELKEM 5 090,00

03 2.2.11 WC učitelé

závěsený klozet + zabudovaná splachovací nádrţka v

1,00 ks 6 099,00 6 099,00

instalační příčce, vč. instalační sady, sedátka a ovládacího

tlačítka

03 CELKEM 6 099,00

03 2.2.12 umývárna chlapci

umyvadlo 3,00 ks 1 094,00 3 282,00

57 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

3,00 ks 1 022,00 3 066,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell pro připojení umyvadla 3,00 ks 115,00 345,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 3,00 ks 314,00 942,00

03 CELKEM 7 635,00

03 2.2.13 WC chlapci

závěsený klozet + zabudovaná splachovací nádrţka v

3,00 ks 6 099,00 18 297,00

instalační příčce, vč. instalační sady, sedátka a ovládacího

tlačítka

nástěnný urinál 4,00 ks 6 457,00 25 828,00

splachovací systém (automatický vestavený do z.p.) 4,00 ks v ceně

sifon (dle typu urinálu např.podomítkový) 4,00 ks v ceně

pisoárový uchycovací prvek dle výběru arch. 4,00 ks v ceně

03 CELKEM 44 125,00

03 2.2.14 WC invalidé chlapci

umyvadlo - v provedení pro invalidní os. 1,00 ks 2 870,00 2 870,00

baterie stojánková jednootvorová páková-invalidní, povrch

1,00 ks 1 345,00 1 345,00

chrom, vč.nerez hadic.

výpusť s řídící pákou 1,00 ks 717,00 717,00

sada roháčků Schell pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka šetřící prostor-invalidní - plast 1,00 ks 359,00 359,00

závěsný klozet, vč. sedátka - invalidní 1,00 ks 2 690,00 2 690,00

splachovací geberit s nádrţkou, vč.tlačítka 1,00 ks 3 408,00 3 408,00

sada připojení závěsného WC 1,00 ks 717,00 717,00

přísl.invalidního WC 1,00 soub. 717,00 717,00

03 CELKEM 12 938,00

03 2.2.15 úklidová komora

Výlevka keramická, odpad DN100 zadní, s LT mříţí 1,00 ks 3 551,00 3 551,00

baterie nástěná směšovací páková - chrom 1,00 ks 1 148,00 1 148,00

umyvadlo 1,00 ks 1 094,00 1 094,00

Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom s automatickou

1,00 ks 1 022,00 1 022,00

zátkou 5/4", vč. nerez hadic

sada roháčků Schell pro připojení umyvadla 1,00 ks 115,00 115,00

umyvadlová zápachová uzávěrka - chrom 1,00 ks 314,00 314,00

03 CELKEM 7 244,00

03 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM 385 983,00

58 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

ZŠL-04 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

CELKEM

1 684 852,04

59 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-04 ZTI REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis číslo výkresu výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

(detailu) Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

ZŠL-05 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Poznámky:

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace

jsou nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují

technické, funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není povinné,

nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard vlastností

definovaný původním návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

Poţární prostupy a jejich případné ucpávky nejsou specifikovány samostatně a jsou

součástí poloţek jednotlivých rozvodů

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Rekonstrukce přístavku pro HUP, regulátor a plynoměr -

specifikuje střavební část (provedení nutno ověřit dle

aktuálních technických podmínek připojení z plynárny a

architekta).

Napojení stávajícího plynovodu pro SO.01 ve stávající skříni

na fasádě objektu SO.01.

1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

Přechodka ocel DN50/plast D63 1,00 ks 1 076,00 1 076,00

Přechodka ocel DN85/plast D90 1,00 ks 1 525,00 1 525,00

Přechodka ocel DN100/plast D110 1,00 ks 1 883,00 1 883,00

0,00

kulový uzávěr (Dn dle Dn přípojky) DN25 plnoprŧtokový typu

1,00 ks 502,00 502,00

R950

kulový uzávěr DN50 plnoprŧtokový typu R950 2,00 ks 1 435,00 2 870,00

kulový uzávěr DN25 plnoprŧtokový typu R950 4,00 ks 502,00 2 008,00

kulový uzávěr DN20 plnoprŧtokový typu R950 2,00 ks 323,00 646,00

kulový uzávěr DN20 vzorkovací s výtokem na hadici 1,00 ks 538,00 538,00

kulový uzávěr DN15 plnoprŧtokový typu R950 1,00 ks 233,00 233,00

plynový uzávěr DN100 1,00 ks 9 776,00 9 776,00

plynový uzávěr DN80 1,00 ks 7 803,00 7 803,00

plynový uzávěr DN65 2,00 ks 6 054,00 12 108,00

bezpečnostní rychlouzávěr kotelny DN65, EVPE 1065.02/P ...

1,00 ks 26 816,00 26 816,00

elektromagnetický ventil, bez proudu uzavřen, napájení

230V/50Hz

filtr plynový GWF typ FO50F, DN50, PN16 1,00 ks 5 291,00 5 291,00

mezikus DN50 s šikmým návarkem M20x1,5 1,00 ks 888,00 888,00

tlakoměr ∅160, 0-4 kPa, smyčka zahnutá, kohout M 20x1,5 2,00 ks 269,00 538,00

detektor úniku plynu (na oxid uhelnatý) 1,00 ks 4 484,00 4 484,00

bateriová svítílna 1,00 ks 448,00 448,00

lékárnička pro první pomoc 1,00 ks 798,00 798,00

přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností min 55B 1,00 ks 1 749,00 1 749,00

Regulátor tlaku plynu Hutira Regal 2 VSX2 1,00 ks 17 489,00 17 489,00

0,00

100,00 l 54,00 5 400,00

zálivka Potrubí kanálku PE SDR11 při vedení D110x10,0 potrubí s ochranným v podlaze (asfalt) pláštěm

vč.tvarovek, výstr.fólie a sig.vodiče a uloţení potrubí v zemní

9,00 m' 610,00 5 490,00

rýze

20,00 m' 556,00 11 120,00

Potrubí PE SDR11 D90x8,2 s ochranným pláštěm vč.tvarovek,

výstr.fólie a sig.vodiče a uloţení potrubí v zemní rýze

2,00 m' 493,00 986,00

Potrubí PE SDR11 D63x5,8 s ochranným pláštěm vč.tvarovek,

výstr.fólie a sig.vodiče a uloţení potrubí v zemní rýze

zemní práce (šířka výkopu cca 0,6m, hloubka cca 1,2m) 22,32 m3 538,00 12 008,16

chránička DN32 2,00 m' 108,00 216,00

chránička DN65 1,00 m' 179,00 179,00

chránička DN80 2,00 m' 269,00 538,00

chránička DN125 2,00 m' 403,00 806,00

Potrubí ocelové bezešvé DN50, iz.Bralen 1,00 m' 529,00 529,00

Potrubí ocelové bezešvé DN80, iz.Bralen 1,00 m' 619,00 619,00

Potrubí ocelové bezešvé jakosti 11353.0, spojovaných

8,00 m' 224,00 1 792,00

svařováním. Vč.ochranného ţlutého nátěru DN20

Potrubí ocelové bezešvé jakosti 11353.0, spojovaných

2,00 m' 305,00 610,00

svařováním. Vč.ochranného ţlutého nátěru DN25

Potrubí ocelové bezešvé jakosti 11353.0, spojovaných

1,00 m' 377,00 377,00

svařováním. Vč.ochranného ţlutého nátěru DN40

Potrubí ocelové bezešvé jakosti 11353.0, spojovaných

8,00 m' 493,00 3 944,00

svařováním. Vč.ochranného ţlutého nátěru DN50

Potrubí ocelové bezešvé jakosti 11353.0, spojovaných

23,00 m' 583,00 13 409,00

svařováním. Vč.ochranného ţlutého nátěru DN65

Potrubí ocelové bezešvé jakosti 11353.0, spojovaných

svařováním. Vč.ochranného ţlutého nátěru DN80

8,00 m' 619,00 4 952,00

uchycení potrubí 1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

Zkoušky a revize 1,00 kpl 8 879,00 8 879,00

Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

ZŠL-05 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM 184 775,16

60 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-05 PL REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

číslo poloţky popis číslo výkresu výměra m.j. výměra alt.m.j mat.náklady výr.náklady celkem

(detailu) Kč / m.j. Kč / m.j. Kč

ZŠL-06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Poznámky:

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace

jsou nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují

technické, funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není

povinné, nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard

vlastností definovaný původním návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

Poţární prostupy a jejich případné ucpávky nejsou specifikovány samostatně a jsou

součástí poloţek jednotlivých rozvodů

01 VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

01 A ZDROJ, ZÁSOBNÍK, REGULACE

Nástěnný kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB162-

3,00 ks 107 623 322 869,00

100

Připojovací čerpadlová skupina BUDERUS 3,00 ks 16 771 50 313,00

Kaskádová jednotka pro 3 kotle vedle sebe, vč.izolace a

1,00 ks 52 646 52 646,00

veškerého nutného přísl. (kabeláţe, čidel, rozvaděče, pohonů,

…). Dále bude soiučástí dodávky zajištění všech havarijních

stavů kotelny dle ČSN 07 0703.

Regulace Logamatic 4323 1,00 ks 16 628 16 628,00

Kaskádový modul FM457 1,00 ks 4 870 4 870,00

Modul FM441 1,00 ks 5 292 5 292,00

Modul FM442 1,00 ks 5 480 5 480,00

Zásobník TV Buderus SU500, tl.izolace 100mm 1,00 ks 21 345 21 345,00

Odvod spalin:

Stavební sada DO, DN160/110 3,00 ks 3 525 10 575,00

Trubka DN110/160, 1 m 15,00 ks 1 121 16 815,00

Nad úrovní střechy nad mezipatrem bude provedení vnějšího

15,00 m 1 794 26 910,00

pláště odkouření průmeru mim 160mm v kovovém provedení.

Poţadavek na nerez nebo kov v barevném provedení

RAL9006.

Neutralizační zařízení Buderus NE 2.0, vč. neutralizačního

prostředku 10kg

1,00 ks 35 785 35 785,00

nespecifikovaný drobný materiál a zařízení 1,00 kpl 8 969 8 969,00

uvedení do provozu celého zařízení 1,00 kpl 44 843 44 843,00

61 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-06 ÚT REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

zkoušky zařízení 1,00 kpl 7 175 7 175,00

01 A CELKEM 630 515,00

01 B ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ:

vypoutěcí kohout DN15 typu GIA R248F1 31,00 ks 134,00 4 154,00

Filtr DN65 1,00 ks 2 511,00 2 511,00

Filtr DN50 2,00 ks 1 076,00 2 152,00

Filtr DN40 1,00 ks 740,00 740,00

Filtr DN32 ks 0,00

Filtr DN25 3,00 ks 278,00 834,00

automatický odvzdušňovací ventil typu Zeparo TOP ZUT (jen kotelna) 2,00 ks 2 870,00 5 740,00

automatický odvzdušňovací ventil GIA R88i 6,00 ks 269,00 1 614,00

kulový kohout DN15 plnoprůtokový typu GIA R910 14,00 ks 215,00 3 010,00

kulový kohout DN20 plnoprůtokový typu GIA R910 5,00 ks 368,00 1 840,00

kulový kohout DN25 plnoprůtokový typu GIA R910 18,00 ks 466,00 8 388,00

kulový kohout DN32 plnoprůtokový typu GIA R910 2,00 ks 592,00 1 184,00

kulový kohout DN40 plnoprůtokový typu GIA R910 4,00 ks 915,00 3 660,00

kulový kohout DN50 plnoprůtokový typu GIA R910 8,00 ks 1 220,00 9 760,00

kulový kohout DN65 plnoprůtokový typu GIA R910 4,00 ks 3 211,00 12 844,00

zpětný ventil DN50 2,00 ks 699,00 1 398,00

zpětný ventil DN40 1,00 ks 448,00 448,00

zpětný ventil DN32 ks 0,00

zpětný ventil DN25 3,00 ks 341,00 1 023,00

zpětný ventil DN15 (VZT) 3,00 ks 238,00 714,00

vyvaţovací ventil IMI TA TBV-C DN20 2,00 ks 1 632,00 3 264,00

vyvaţovací ventil IMI TA TBV-C DN15LF (SO.02.VZT) 5,00 ks 1 480,00 7 400,00

teploměr 0-120 st.C s jímkou 14,00 ks 269,00 3 766,00

Manometr velký, 0-6bar 2,00 ks 269,00 538,00

tří-cestný směšovací ventil DN25, Kvs=10,0m3/h, vč.serva

2,00 kpl 4 341,00 8 682,00

(provedení serva upřesní dodávka MaR)

úsporné oběhové čerpado Grundfos MAGNA 40-100f (SO.02.03) 2,00 ks 18 985,00 37 970,00

oběhové čerpado Grundfos UPS 25-60 (VZT1,2.3) 3,00 ks 4 085,00 12 255,00

oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-80F (TV) 1,00 ks 12 215,00 12 215,00

kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150mm, 6 topných

okruhů DN50-DN25, dodat vč.konsolí a tepelné PUR tepelné

izolace tl.min 100mm s AL.povrchovou ochranou

1,00 kpl 15 695,00 15 695,00

doplňovací a odvzdušňovací automat Reflex MAGCONTROL +

1,00 kpl 31 574,00 31 574,00

FILLSET

tlaková expanzní nádoba Reflex NG8 3,00 ks 1 345,00 4 035,00

62 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-06 ÚT REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

tlaková expanzní nádoba Reflex NG200 1,00 ks 7 099,00 7 099,00

kulový kohout se zajištěním Reflx typ SU R3/4" 3,00 ks 942,00 2 826,00

kulový kohout se zajištěním Reflx typ SU R1" 1,00 ks 1 363,00 1 363,00

Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 soub. 0,00

inhibtor koroze systému UT (1:100) 10,00 l 807 8 070,00

01 B CELKEM 218 766,00

01 C OTOPNÁ TĚLESA

Korado:

K20V 2000 0218 M, barva RAL9006 4,00 ks 3 834 15 336,00

33-020300-80 4,00 ks 3 825 15 300,00

11-060050-60 8,00 ks 2 139 17 112,00

11-060180-60 1,00 ks 3 717 3 717,00

21-060160-60 8,00 ks 4 409 35 272,00

21-060180-60 1,00 ks 4 729 4 729,00

22-060050-60 3,00 ks 2 862 8 586,00

22-060060-60 1,00 ks 3 058 3 058,00

22-060100-60 1,00 ks 3 835 3 835,00

22-060160-60 16,00 ks 5 004 80 064,00

22-060160-60, barva RAL9006 1,00 ks 5 004 5 004,00

22-090050-60 1,00 ks 3 650 3 650,00

22-090060-60 1,00 ks 3 951 3 951,00

22-090070-60 1,00 ks 4 251 4 251,00

22-090080-60 1,00 ks 4 552 4 552,00

22-090100-60 2,00 ks 5 152 10 304,00

22-090160-60, barva RAL9006 2,00 ks 6 952 13 904,00

33-090050-60 1,00 ks 5 152 5 152,00

33-090090-60 1,00 ks 6 798 6 798,00

0,00

22-060090-60 (SO.01) 3,00 ks 3 641 10 923,00

H-šroubení Danfoss RLV-K DN15 - rohový 35,00 ks 466,00 16 310,00

H-šroubení Danfoss RLV-K DN15 - přímý 15,00 ks 466,00 6 990,00

H šroubení typu HM od fy Korado s desinovým chromovým

4,00 ks 2 242,00 8 968,00

krytem

termostatický ventil Danfoss RA-N DN15 - rohový 4,00 ks 475 1 900,00

šroubení rohové regulační Danfoss RLV 4,00 ks 350 1 400,00

0,00

termostatický ventil Danfoss RA-N DN15 - rohový (SO.01) 3,00 ks 484 1 452,00

šroubení rohové regulační Danfoss RLV (SO.01) 3,00 ks 359 1 077,00

63 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-06 ÚT REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

termostatická hlavice Heimeier typ B v barvě RAL9016 se

zabezpečením pro veřejné budovy

58,00 ks 495,00 28 710,00

Poznámka:

Osazení těles a jejich povrchová úprava bude před objednáním

ověřena u architekta. V prostou místností 02.1.05, 02.1.06 a

02.1.07 je poţadována barva všech otopných těles RAL 9006

(šedá metalíza).

01 C CELKEM 322 305,00

01 D POTRUBNÍ MATERIÁL

měděné potrubí Viega Profipress prům. 15/1 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

měděné potrubí Viega Profipress prům. 18/1 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

měděné potrubí Viega Profipress prům. 22/1 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

měděné potrubí Viega Profipress prům. 28/1 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

měděné potrubí Viega Profipress prům. 35/1,5 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

měděné potrubí Viega Profipress prům. 42/2 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

měděné potrubí Viega Profipress prům. 54/2 vč.tvarovek a

uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN15, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN20, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN25, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN32, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN40, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN50, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

potrubí ocelové hladké dle ČSN 42 5715 DN65, vč. tvarovek,

ochranného nátěru, montáţe a uloţení potrubí

340,00 m' 377,00 128 180,00

130,00 m' 421,00 54 730,00

110,00 m' 475,00 52 250,00

162,00 m' 610,00 98 820,00

28,00 m' 951,00 26 628,00

38,00 m' 1 256,00 47 728,00

76,00 m' 1 525,00 115 900,00

25,00 m' 358,74 8 968,61

14,00 m' 377,00 5 278,00

3,00 m' 475,00 1 425,00

m' 0,00

1,00 m' 682,00 682,00

2,00 m' 771,00 1 542,00

8,00 m' 933,00 7 464,00

pěnová tepelné izolace typ MIRELON PRO d15/13 m 340,00 m' 47,00 15 980,00

64 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-06 ÚT REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

pěnová tepelné izolace typ MIRELON PRO d18/13 m 130,00 m' 48,00 6 240,00

pěnová tepelné izolace typ MIRELON PRO d22/13 m 76,00 m' 52,00 3 952,00

pěnová tepelné izolace typ MIRELON PRO d28/25 m 90,00 m' 56,00 5 040,00

pěnová tepelné izolace typ MIRELON PRO d35/25 m 27,00 m' 61,00 1 647,00

minerál.tep.izolace s Al.povrchou ochranou d27/30 mm 30,00 m' 176,00 5 280,00

minerál.tep.izolace s Al.povrchou ochranou d33/30 mm 74,00 m' 183,00 13 542,00

minerál.tep.izolace s Al.povrchou ochranou d42/40 mm 36,00 m' 197,00 7 092,00

minerál.tep.izolace s Al.povrchou ochranou d60/40 mm 72,00 m' 233,00 16 776,00

minerál.tep.izolace s Al.povrchou ochranou d76/50 mm 8,00 m' 265,00 2 120,00

pruţná ochranná trubka 60,00 m' 36,00 2 160,00

nespecifikovaný drobný materiál 1,00 soub. 8 969,00 8 969,00

uchycení potrubí ke stavebním kcím 1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

propláhnutí potrubí 1,00 kpl 4 484,00 4 484,00

tlaková zkouška potrubí 1,00 kpl 3 587,00 3 587,00

Poznámka-poţární prostupy: Projekt UT nespecifikuje poţární

prostupy, ucpávky atd. - řešení nutno ověřit u autora stavební

části

01 D CELKEM 650 948,61

01 1 822 534,61

ZŠL-06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ CELKEM 1 822 534,61

65 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-06 ÚT REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

ZŠL-07 ELEKTROINSTALACE

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové

výrobky. Tyto specifikace jsou nahrazením obecných technicko

uţivatelských a srovnávacích standardů a určují technické,

funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití

není povinné, nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel

povinen dodrţet standard vlastností definovaný původním

návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena

Rozváděč RE

Zapuštěná rozvodnice včetně jističe 320A/3 a

1

nepřímého měření

12 340,00 Kč 12 340,00 Kč

Jistič B250/3 1 3 953,00 Kč 3 953,00 Kč

Jistič B63/3 1 853,00 Kč 853,00 Kč

Vodiče, drobný montáţní materiál 1 820,00 Kč 820,00 Kč

Rozváděč RH

Nástěnný rozváděč Schrack 3A - 39 1 9 571,00 Kč 9 571,00 Kč

Přepěťová ochrana třídy B+C, 1-pólová 3 1 404,00 Kč 4 212,00 Kč

Jistič BH630S, In=250A 1 3 953,00 Kč 3 953,00 Kč

Noţové pojistky 315A 3 234,00 Kč 702,00 Kč

Přípojnicový set 1 1 233,00 Kč 233,00 Kč

Montáţní deska 1 697,00 Kč 697,00 Kč

Pojistkový odpínač OPV22, 3P 9 478,00 Kč 4 302,00 Kč

Válcové pojistky 80A 15 31,00 Kč 465,00 Kč

Válcové pojistky 63A 9 31,00 Kč 279,00 Kč

Válcové pojistky 50A 3 31,00 Kč 93,00 Kč

Pojistkový odpínač OPV14, 3P 3 270,00 Kč 810,00 Kč

Válcové pojistky 32A 9 27,00 Kč 243,00 Kč

Jistič B10/1 1 83,00 Kč 83,00 Kč

Jistič B16/1 15 83,00 Kč 1 245,00 Kč

Jistič B25/3 2 312,00 Kč 624,00 Kč

Jistič C10/1 5 88,00 Kč 440,00 Kč

Jistič C16/1 4 88,00 Kč 352,00 Kč

Jistič C16/3 3 317,00 Kč 951,00 Kč

66 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-07 EL © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena

Jistič D16/3 6 431,00 Kč 2 586,00 Kč

Proudový chránič 25/4/0.03 1 624,00 Kč 624,00 Kč

Servisní zásuvka 1 114,00 Kč 114,00 Kč

Svorka CBD 16 (1-25)mm2 béţová 15 28,00 Kč 420,00 Kč

Svorka Wago 6mm2 šedá 9 11,00 Kč 99,00 Kč

Svorka Wago 4mm2 šedá 6 10,00 Kč 60,00 Kč

Svorka Wago 2,5mm2 šedá 56 9,00 Kč 504,00 Kč

Svorka Wago 2,5mm2 modrá 4 9,00 Kč 36,00 Kč

Zaslepovací pás 1000mm 2 62,00 Kč 124,00 Kč

Vodiče, drobný montáţní materiál 1 1 838,00 Kč 1 838,00 Kč

Výroba rozváděče, včetně zapojení řídicích

jednotek 1 8 520,00 Kč 8 520,00 Kč

Výchozí revize rozváděče 1 1 345,00 Kč 1 345,00 Kč

Rozváděč RS

Nástěnný rozváděč Schrack 3A - 39 1 9 571,00 Kč 9 571,00 Kč

Vypínač LT63 1 636,00 Kč 636,00 Kč

Jistič B10/1 7 83,00 Kč 581,00 Kč

Jistič B16/1 34 83,00 Kč 2 822,00 Kč

Jistič C10/1 20 88,00 Kč 1 760,00 Kč

Jistič C13/1 1 88,00 Kč 88,00 Kč

Jistič C16/1 12 88,00 Kč 1 056,00 Kč

Jistič D20/3 1 462,00 Kč 462,00 Kč

Chránič s jističem B10/1N/0.03 1 583,00 Kč 583,00 Kč

Chránič s jističem C10/1N/0.03 7 603,00 Kč 4 221,00 Kč

Proudový chránič 25/4/0.03 5 624,00 Kč 3 120,00 Kč

Servisní zásuvka 1 114,00 Kč 114,00 Kč

Svorka Wago 4mm2 šedá 3 9,00 Kč 27,00 Kč

Svorka Wago 2,5mm šedá 132 8,00 Kč 1 056,00 Kč

Svorka Wago 2,5mm2 modrá 45 8,00 Kč 360,00 Kč

Spínací hodiny BZ3237731 2 1 290,00 Kč 2 580,00 Kč

Stykač 2Z/20A/230V 2 301,00 Kč 602,00 Kč

Nulová lišta N,PE 16mm2 2 255,00 Kč 510,00 Kč

Lišta propojovací 3pólová, 16mm2 2 317,00 Kč 634,00 Kč

Zaslepovací pás 1000mm 4 62,00 Kč 248,00 Kč

Vodiče, drobný montáţní materiál 1 1 776,00 Kč 1 776,00 Kč

67 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-07 EL © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena

Výroba rozváděče, včetně zapojení řídicích

jednotek 1 7 399,00 Kč 7 399,00 Kč

Výchozí revize rozváděče 1 1 345,00 Kč 1 345,00 Kč

Kabely

Kabel CYKY 3 x 185 + 95 30 1 384,00 Kč 41 520,00 Kč

Kabel CYKY 4B x 25 30 223,00 Kč 6 690,00 Kč

Kabel CYKY 4B x 16 40 150,00 Kč 6 000,00 Kč

Kabel CYKY 4B x 10 30 93,00 Kč 2 790,00 Kč

Kabel CYKY 5C x 6 120 70,00 Kč 8 400,00 Kč

Kabel CYKY 5C x 4 60 48,00 Kč 2 880,00 Kč

Kabel CHKE-V 5C x 4 70 71,00 Kč 4 970,00 Kč

Kabel CYKY 5C x 2,5 350 30,00 Kč 10 500,00 Kč

Kabel CYKY 5C x 1,5 250 18,00 Kč 4 500,00 Kč

Kabel CYKY 3C x 2,5 4 100 18,00 Kč 73 800,00 Kč

Kabel N2XH 3C x 2,5 80 27,00 Kč 2 160,00 Kč

Kabel CYKY 3C x 1,5 4 300 11,00 Kč 47 300,00 Kč

Kabel N2XH 3C x 1,5 50 19,00 Kč 950,00 Kč

Kabel CYKY 3A x 1,5 700 11,00 Kč 7 700,00 Kč

Kabel N2XH 3A x 1,5 20 19,00 Kč 380,00 Kč

Kabel CYKY 2A x 1,5 130 8,00 Kč 1 040,00 Kč

Kabel Extron 100 24,00 Kč 2 400,00 Kč

Kabel SROS 2-22 100 12,00 Kč 1 200,00 Kč

Kabel Koax 75 600 8,00 Kč 4 800,00 Kč

Kabel UTP 4x2x0,5,cat.6 3 700 8,00 Kč 29 600,00 Kč

Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 300 15,00 Kč 4 500,00 Kč

Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 250 8,00 Kč 2 000,00 Kč

Kabel JYTY 4 x 1 650 16,00 Kč 10 400,00 Kč

Ochranné pospojování CY10 1 000 26,00 Kč 26 000,00 Kč

Ohebná chránička 2329/LPE-1 80 9,00 Kč 720,00 Kč

Ohebná chránička 2323/LPE-1 1 000 5,00 Kč 5 000,00 Kč

Ohebná chránička 2316/LPE-1 2 500 2,00 Kč 5 000,00 Kč

Ovladače, zásuvky, vybavení

Zásuvka 230V/16A ABB TANGO 199 71,00 Kč 14 129,00 Kč

Soumrakové čidlo 2 717,00 Kč 1 434,00 Kč

Infračidlo MD 200 barva bílá 23 371,00 Kč 8 533,00 Kč

68 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-07 EL © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena

Vypínač jednoduchý ABB TANGO, řaz. 1 28 122,00 Kč 3 416,00 Kč

Vypínač sériový ABB TANGO, řaz. 5 5 156,00 Kč 780,00 Kč

Vypínač střídavý ABB TANGO, řaz. 6 36 130,00 Kč 4 680,00 Kč

Vypínač střídavý dvojitý ABB TANGO, řaz.

2

6+6

130,00 Kč 260,00 Kč

Vypínač kříţový ABB TANGO, řaz. 7 18 167,00 Kč 3 006,00 Kč

Dvojtlačítko ţaluziové ABB TANGO 13 166,00 Kč 2 158,00 Kč

Zvonkové tablo s interkomem 4 2 844,00 Kč 11 376,00 Kč

Dvojitá datová zásuvka 23 126,00 Kč 2 898,00 Kč

Zásuvka STA 5 158,00 Kč 790,00 Kč

Domácí telefon 4 423,00 Kč 1 692,00 Kč

Školní zvonek 6 962,00 Kč 5 772,00 Kč

Školní rozhlas 8 1 765,00 Kč 14 120,00 Kč

Příprava pro projektor 4 717,00 Kč 2 868,00 Kč

Datová ústředna 1 15 853,00 Kč 15 853,00 Kč

Ústředna STA 1 22 773,00 Kč 22 773,00 Kč

Ústředna CCTV 1 10 311,00 Kč 10 311,00 Kč

Jednorámeček ABB TANGO 160 14,00 Kč 2 240,00 Kč

Dvojrámeček vodorovný ABB TANGO 24 19,00 Kč 456,00 Kč

Trojrámeček vodorovný ABB TANGO 22 23,00 Kč 506,00 Kč

Čtyřrámeček vodorovný ABB TANGO 7 26,00 Kč 182,00 Kč

Instalační krabice KR97 3 88,00 Kč 264,00 Kč

Instalační krabice KU68 345 18,00 Kč 6 210,00 Kč

Drobný instalační materiál 1 3 755,00 Kč 3 755,00 Kč

Svítidla

S01 - stropní zářivkové svítidlo v

28

podhledu, 1x80W

1 492,00 Kč 41 776,00 Kč

S01A - stropní zářivkové svítidlo v

28

podhledu, 1x36W

686,00 Kč 19 208,00 Kč

S02 - stropní kruhové svítidlo 2x60W 15 521,00 Kč 7 815,00 Kč

S03 - stropní přisazené svítidlo 4x18W,

4

parabolická mříţka

789,00 Kč 3 156,00 Kč

S04 - stropní přisazené svítidlo, 2x36W,

3

parabolická mříţka

689,00 Kč 2 067,00 Kč

69 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-07 EL © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena

S05 - nástěnné kruhové svítidlo na schodišti

7

1 347,00 Kč 9 429,00 Kč

S06 - stropní přisazené zářivkové svítidlo

41

2x36W, parabolická mříţka

689,00 Kč 28 249,00 Kč

S07 - stropní přisazené svítidlo, sociální

48

prostory

665,00 Kč 31 920,00 Kč

S08 - stropní přisazené zářivkové svítidlo

30

2x18W, opálový kryt

1 680,00 Kč 50 400,00 Kč

S09 - stropní přisazené zářivkové svítidlo

33

4x18W, opálový kryt, IP54

1 941,00 Kč 64 053,00 Kč

S10 - stropní přisazené zářivkové svítidlo

36

2x36W, parabolická mříţka

689,00 Kč 24 804,00 Kč

S11 - reflektor, osvětlení školní tabule 6 1 746,00 Kč 10 476,00 Kč

S12 - stropní zářivkové svítidlo v podhledu,

4

1x28W, v zádveří v 1.NP

1 191,00 Kč 4 764,00 Kč

S13 - stropní zářivkové svítidlo 4x18W v

6

SDK podhledu, s parabolickou mříţkou

751,00 Kč 4 506,00 Kč

S14 - nástěnné svítidlo na schodišti 4 1 347,00 Kč 5 388,00 Kč

E40 - venkovní svítidlo nástěnné 2 214,00 Kč 428,00 Kč

E41 - venkovní svítidlo stropní 3 214,00 Kč 642,00 Kč

E42 - venkovní svítidlo stropní - hlavní vstup 2 214,00 Kč 428,00 Kč

E43 - venkovní osvětlení terasy, zářivkové

4

svítidlo v podhledu, 1x28W

1 798,00 Kč 7 192,00 Kč

E44 - venkovní sloupkové svítidlo 11 1 275,00 Kč 14 025,00 Kč

N30 - nouzové svítidlo s vlastním zdrojem

41

a s piktogramem, nástěnné

612,00 Kč 25 092,00 Kč

N31 - nouzové svítidlo s vlastním zdrojem

7

a s piktogramem, nástěnné

612,00 Kč 4 284,00 Kč

Venkovní osvětlení

Kabel CYKY 3C x 2,5 100 15,00 Kč 1 500,00 Kč

Instalace kabeláţe pro venkov. osvětlení 1 10 900,00 Kč 10 900,00 Kč

Výkopové práce, zához 80 148,00 Kč 11 840,00 Kč

Venkovní sloupková svítidla 9 4 538,00 Kč 40 842,00 Kč

Instalace venkovních sloupkových svítidel 1 8 386,00 Kč 8 386,00 Kč

Výstraţná fólie 80 2,00 Kč 160,00 Kč

70 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-07 EL © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Popis materiálu ks,m jedn.cena celková cena

Hromosvod a uzemnění

Drát FeZn 8mm 150 17,00 Kč 2 550,00 Kč

Podpěra vedení PV 350 27,00 Kč 9 450,00 Kč

Zemnící pásek FeZn 30/4 mm 150 30,00 Kč 4 500,00 Kč

Zkušební svorka 7 61,00 Kč 427,00 Kč

Svorka spojovací SS 20 11,00 Kč 220,00 Kč

Svorka kříţová SK 10 25,00 Kč 250,00 Kč

Svorka připojovací SP 10 23,00 Kč 230,00 Kč

Svorka pro zemnící pásek 10 24,00 Kč 240,00 Kč

Ochranný úhelník 7 109,00 Kč 763,00 Kč

Drţák jímací tyče 3 131,00 Kč 393,00 Kč

Jímací tyč 3 235,00 Kč 705,00 Kč

Montáţe

Instalace kabeláţe 1 217 812,00 Kč 217 812,00 Kč

Kompletace zásuvek a ovladačů 1 41 689,00 Kč 41 689,00 Kč

Stavební přípomoce 1 22 856,00 Kč 22 856,00 Kč

Instalace a připojení svítidel 1 79 628,00 Kč 79 628,00 Kč

Realizace hromosvodu a uzemnění 1 34 826,00 Kč 34 826,00 Kč

Připojení rozvaděčŧ 1 30 749,00 Kč 30 749,00 Kč

Instalace audio, oţivení 1 5 381,00 Kč 5 381,00 Kč

Revize 1 13 273,00 Kč 13 273,00 Kč

Předání, zaškolení 1 4 484,00 Kč 4 484,00 Kč

ZŠL-07 ELEKTROINSTALACE CELKEM

1 462 860,00 Kč

71 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-07 EL © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Popis jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

Název:

CELKEM

ZŠL-08 VZDUCHOTECHNIKA

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto

specifikace jsou nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích

standardů a určují technické, funkční a estetické parametry poţadovaného řešení.

Jejich pouţití není povinné, nicméně v případě uţití jiného výrobku je dodavatel

povinen dodrţet standard vlastností definovaný původním návrhem a doloţit jeho

soulad s poţadavky PD.

DODÁVKA

MONTÁŢ

1 330 927 Kč 174 526 Kč

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

01 Zařízení číslo 1

01 . 01 Vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX – viz příloha

specifikace

typ: DUPLEX-BCT 6000 / 10/0 - Me.022.AC3 - Mi.022.AC3 -

K.750.G - Fe04 - Fi04 - B.LM24A-SR - C.LM24A-SR - T.3 -

Ke.LF24-SR - Ki.LF230 - R-TPO3.EXT.LM24A-SR - H.500/500.P -

DC 400V-6,8A / 400V-6,8A - PFe - PFi - SW - EXTCM.3.s - DC-

EXPa-1 - DC-EXPc - DC-p1 - DC_TE1 - DC_TI1

typ jednotky: vnitřní s kříţovým rekuperátorem

provedení: svislé

délka x šířka x výška: 2000 x 870 x 1650 mm

hmotnost: 353 kg

přívod:

sloţení: klapka se servopohonem, předfiltr tahokov, fitr G4,

deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, cirkulační klapka,

vodní ohřívač, ventilátor

vzduchový výkon: 4000 m3/h

externí tlak: 400 Pa

ohřev vzduchu: -12°C na +24°C

topné medium: voda, 70/25°C, 20 kW

příkon motoru (v pracovním bodě): 2115 W / 400 V

příkon motoru (max pro dimenzování): 3400 W / 400 V

maximální proud (pro dimenzování): 6,0 A

ks 1 252 682 Kč 252 682 Kč 22 742 Kč 22 742 Kč

72 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

odvod:

sloţení: klapka se servopohonem, předfiltr tahokov, filtr G4,

deskový rekuperátor, ventilátor

vzduchový výkon: 4000 m3/h

externí tlak: 400 Pa

příkon motoru (v pracovním bodě): 2115 W / 400 V

příkon motoru (max pro dimenzování): 3400 W / 400 V

maximální proud (pro dimenzování): 6,0 A

systém MaR:

typ: kompletní systém DC regulace, směšovací uzel včetně

čerpadla, servopohony klapek, čidla dp filtrŧ a rekuperátoru,

teplotní čidla, kapilárové protimrazové čidlo, dálkový ovladač,

dálkové externí povolování chodu a expadner pro samostatné

řízení otáček obou ventilátorŧ, kompletní kabelové propojení

umístění regulačního modulu: externí rozvodnice s propojovacím

3 m kabelem

včetně: směšovacího uzlu, kompletní kabeláţ mezi všemi

uvedenými prvky MaR, díly VZT jednotky, jejím příslušenstvím

a navazujícími prvky uvedenými ve specifikaci (cirkulační

čerpadlo, třícestný ventil, dálkový ovladač, čidla, servopohony,

poţární klapky, atd., oţivení a zprovoznění celé jednotky

příslušenství: základový rám 150 mm, pruţné vloţky na všechny

vstupní a výstupní VZT hrdla

dodavatel: ATREA + montáţní firma

01 . 02 Poţární klapka s koncovým spínačem, spouštění ruční a

teplotní

typ: PKTM-90

rozměr: 630x400

provedení: .11

dodavatel: Mandík

01 . 03 Tlumič hluku kulisový čtyřhranný

rozměr: 710x500/1500

kulisy: 3 kulisy šířka 100, výška 490, délka 1500

dodavatel: Greif

ks 2 3 345 Kč 6 690 Kč 669 Kč 1 338 Kč

ks 4 4 081 Kč 16 324 Kč 816 Kč 3 264 Kč

73 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

01 . 04 Protidešťová ţaluzie široká hliníková včetně síta a rámu do ks 1 1 996 Kč 1 996 Kč 399 Kč 399 Kč

potrubí

typ: PZ ALS

rozměr: šířka 710 mm, výška 1000 mm

01 . 05 Vířivý anemostat s pevnými lamelami TROX TDF

ks 2 3 559 Kč 7 118 Kč 712 Kč 1 424 Kč

typ: TDF - Silent AIR 500 (TDF-SA-R-Z-H-M/500)

mnoţství vzduchu: 500 m3/h

tlaková ztráta: 30 Pa

provedení: kruhové pro přívod vzduchu

napojení: prŧměr 200, horizontální s regulační klapkou

odstín: bude určen při realizaci (dle vzorníku RAL)

dodavatel: TROX

01 . 06 Výustka čtyřhranná

ks 7 924 Kč 6 468 Kč 233 Kč 1 631 Kč

typ: IMOS VK-2-0-525x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 2

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 525x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

dodavatel: VKV

01 . 07 Výustka čtyřhranná

typ: IMOS VK-1-0-1225x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 1

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 1225x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

dodavatel: VKV

ks 6 1 444 Kč 8 664 Kč 289 Kč 1 734 Kč

74 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

01 . 08 Výustka čtyřhranná

ks 1 1 121 Kč 1 121 Kč 224 Kč 224 Kč

typ: IMOS VK-1-0-825x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 1

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 825x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

dodavatel: VKV

01 . 09 neobsazeno

01 . 10 Výfukový oblouk čtyřhranný

ks 1 2 511 Kč 2 511 Kč 502 Kč 502 Kč

rozměr: 1000x1000-2000x1000/135°

provedení: pozinkované s ţaluzií a sítem, s přírubou

01 . 11 neobsazeno

01 . 12 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné

m2 263 305 Kč 80 215 Kč 61 Kč 16 043 Kč

provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I

podíl tvarovek: 40 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

01 . 13 Poţární izolace vzduchotechnického potrubí

m2 28 269 Kč 7 532 Kč 54 Kč 1 512 Kč

izolační desky z minerální plsti STAFLEX M

poţární odolnost 45 min

provedené dle Klasifikačního osvědčení poţární odolnosti Pavus

a.s. č. PKO-01-235

dodavatel: R & M SI

01 . 14 Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí

m2 45 233 Kč 10 485 Kč 47 Kč 2 115 Kč

Izolační desky z minerální plsti s Al polepem

materiál: ORSTECH 65 H - izolační desky z minerální plsti Isover

s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií

tloušťka: 60 mm

šířka desky: 500 mm

délka desky : 1.000 mm

obsah balení: 4,0 m2

objemová hmotnost: 65 kg/m3

uchycení izolace k potrubí: přivařenými ocelovými trny s

ocelovými příchytkami, spoje přelepeny Al páskou

včetně příslušenství: montáţní materiál

02 .

dodavatel: Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

Zařízení číslo 2

75 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

02 . 01 Vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX – viz příloha

specifikace

typ: DUPLEX-BT 8000 / 11/0 - Me.017.AC3 - Mi.017.AC3 - K.750.G

- Fe04 - Fi04 - B.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF230 - Ki.LF230 - R-

TPO3.EXT.LM24A-SR - H.560/800.P - DC 400V-9,3A / 400V-9,3A -

PFe - PFi - SW - EXTCM.3.s - DC-EXPa-1 - DC-p1 - DC-p2 - DCpt

- DC_TE1 - DC_TI1

typ jednotky: vnitřní s kříţovým rekuperátorem

provedení: svislé

délka x šířka x výška: 2100 x 1050 x 1650 mm

hmotnost: 447 kg

přívod:

sloţení: klapka se servopohonem, předfiltr tahokov, fitr G4,

deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, vodní ohřívač,

ventilátor

vzduchový výkon: 5800 m3/h

externí tlak: 379 Pa

ohřev vzduchu: -12°C na +24°C

topné medium: voda, 70/26°C, 27 kW

příkon motoru (v pracovním bodě): 3105 W / 400 V

příkon motoru (max pro dimenzování): 6050 W / 400 V

maximální proud (pro dimenzování): 9,2 A

ks 1 295 455 Kč 295 455 Kč 26 591 Kč 26 591 Kč

76 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

odvod:

sloţení: klapka se servopohonem, předfiltr tahokov, filtr G4,

deskový rekuperátor, ventilátor

vzduchový výkon: 6000 m3/h

externí tlak: 380 Pa

příkon motoru (v pracovním bodě): 3210 W / 400 V

příkon motoru (max pro dimenzování): 6050 W / 400 V

maximální proud (pro dimenzování): 9,2 A

systém MaR:

typ: kompletní systém DC regulace, směšovací uzel včetně

čerpadla, servopohony klapek, čidla dp filtrŧ a rekuperátoru,

teplotní čidla, kapilárové protimrazové čidlo, dálkový ovladač,

dálkové externí povolování chodu, kompletní kabelové

propojení

umístění regulačního modulu: externí rozvodnice s propojovacím

3 m kabelem

včetně: směšovací uzel, kompletní kabeláţ mezi všemi

uvedenými prvky MaR, díly VZT jednotky, jejím příslušenstvím

a navazujícími prvky uvedenými ve specifikaci (cirkulační

čerpadlo, třícestný ventil, dálkový ovladač, čidla, servopohony,

poţární klapky, atd., oţivení a zprovoznění celé jednotky

příslušenství: základový rám 150 mm, pruţné vloţky na všechny

vstupní a výstupní VZT hrdla

dodavatel: ATREA + montáţní firma

02 . 02 Poţární klapka s koncovým spínačem, spouštění ruční a

teplotní

typ: PKTM-90

rozměr: 800x560

provedení: .11

dodavatel: Mandík

02 . 03 Tlumič hluku kulisový čtyřhranný

rozměr: 800x800/1500

kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 790, délka 1500

dodavatel: Greif

ks 2 4 120 Kč 8 240 Kč 824 Kč 1 648 Kč

ks 2 5 380 Kč 10 760 Kč 1 076 Kč 2 152 Kč

77 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

02 . 04 Tlumič hluku kulisový čtyřhranný

ks 2 5 351 Kč 10 702 Kč 1 070 Kč 2 140 Kč

rozměr: 1100x560/1500

kulisy: 3 kulisy šířka 200, výška 550, délka 1500

dodavatel: Greif

02 . 05 Protidešťová ţaluzie široká hliníková včetně síta a rámu do ks 1 2 131 Kč 2 131 Kč 426 Kč 426 Kč

potrubí

typ: PZ ALS

rozměr: šířka 800 mm, výška 1000 mm

02 . 06 Textilní výusť

ks 1 4 036 Kč 4 036 Kč 807 Kč 807 Kč

rozměr: kruh prŧměru 500 mm

délka: 3,9 m

mnoţství vzduchu: 3400 m3/h

pouţitelný přetlak: cca 100 Pa

provedení: rovnoměrně prŧvzdušné

příslušenství: montáţní a závěsný materiál

dodavatel: Příhoda s.r.o.

02 . 07 Výustka čtyřhranná

ks 1 1 067 Kč 1 067 Kč 213 Kč 213 Kč

typ: VK-2-0-625x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 2

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 625x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

02 . 08 Výustka čtyřhranná

typ: VK-2-0-525x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 2

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 525x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

ks 2 924 Kč 1 848 Kč 185 Kč 370 Kč

78 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

02 . 09 Výustka čtyřhranná

ks 1 565 Kč 565 Kč 113 Kč 113 Kč

typ: VK-2-0-225x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 2

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 225x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

02 . 10 Výustka čtyřhranná

ks 1 673 Kč 673 Kč 134 Kč 134 Kč

typ: VK-2-0-325x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 2

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 325x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

02 . 11 Odlučovač tuku celonerezový

ks 4 1 890 Kč 7 560 Kč 378 Kč 1 512 Kč

typ: IMOS OTH-325x225-RN1-NUR

provedení: vertikální

rozměr: 325x225

typ regulace: RN1

dodavatel: VKV

02 . 12 Výustka čtyřhranná

ks 1 583 Kč 583 Kč 116 Kč 116 Kč

typ: VK-1-0-325x125-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 1

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 325x125

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

02 . 13 Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře

ks 4 152 Kč 608 Kč 30 Kč 120 Kč

typ: KE 160

dodavatel: Elektrodesign

02 . 14 Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře

typ: KK 160

dodavatel: Elektrodesign

ks 3 152 Kč 456 Kč 30 Kč 90 Kč

79 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

02 . 15 Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře

ks 2 81 Kč 162 Kč 16 Kč 32 Kč

typ: KK 100

dodavatel: Elektrodesign

02 . 16 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné

m2 129 314 Kč 40 506 Kč 63 Kč 8 127 Kč

provedení: vodotěsně tmelené z pozink. plechu dle ON 12 0405

sk.I

podíl tvarovek: 40 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

02 . 17 Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO

bm 54 215 Kč 11 610 Kč 43 Kč 2 322 Kč

jmenovitý průměr: do prŧměru 200

podíl tvarovek: 40 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

02 . 18 Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí

m2 40 233 Kč 9 320 Kč 47 Kč 1 880 Kč

Izolační desky z minerální plsti s Al polepem

materiál: ORSTECH 65 H - izolační desky z minerální plsti Isover

s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií

tloušťka: 60 mm

šířka desky: 500 mm

délka desky : 1.000 mm

obsah balení: 4,0 m2

objemová hmotnost: 65 kg/m3

uchycení izolace k potrubí: přivařenými ocelovými trny s

ocelovými příchytkami, spoje přelepeny Al páskou

včetně příslušenství: montáţní materiál

dodavatel: Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

02 19 Nátěry potrubí VZT v kuchyni a zázemí kuchyně

kpl 1 11 659 Kč 11 659 Kč 2 332 Kč 2 332 Kč

typ: základní reaktivní nátěr na pozinkovaný plech + 2x vrchní

nátěr hygienicky atestovanou nátěrovou hmotou

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

03 . Zařízení číslo 3

80 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

03 . 01 Vzduchotechnická jednotka ATREA DUPLEX – viz příloha

specifikace

typ: DUPLEX-BT 8000 / 10/0 - Me.017.AC3 - Mi.017.AC3 - K.750.G

- Fe04 - Fi04 - B.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF230 - Ki.LF230 - R-

TPO3.EXT.LM24A-SR - H.500/630.P - DC 400V-9,3A / 400V-9,3A -

PFe - PFi - SW - EXTCM.3.s - DC-EXPa-1 - DC-p1 - DC_TE1 –

DC_TI1

typ jednotky: vnitřní s kříţovým rekuperátorem

provedení: svislé

délka x šířka x výška: 2100 x 1050 x 1650 mm

hmotnost: 423 kg

přívod:

sloţení: klapka se servopohonem, předfiltr tahokov, fitr G4,

deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, vodní ohřívač,

ventilátor

vzduchový výkon: 5280 m3/h

externí tlak: 459 Pa

ohřev vzduchu: -12°C na +22°C

topné medium: voda, 70/23°C, 24 kW

příkon motoru (v pracovním bodě): 2851 W / 400 V

příkon motoru (max pro dimenzování): 6050 W / 400 V

maximální proud (pro dimenzování): 9,2 A

ks 1 289 350 Kč 289 350 Kč 26 041 Kč 26 041 Kč

81 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

odvod:

sloţení: klapka se servopohonem, předfiltr tahokov, filtr G4,

deskový rekuperátor, ventilátor

vzduchový výkon: 5540 m3/h

externí tlak: 400 Pa

příkon motoru (v pracovním bodě): 2968 W / 400 V

příkon motoru (max pro dimenzování): 6050 W / 400 V

maximální proud (pro dimenzování): 9,2 A

systém MaR:

typ: kompletní systém DC regulace, směšovací uzel včetně

čerpadla, servopohony klapek, čidla dp filtrŧ a rekuperátoru,

teplotní čidla, kapilárové protimrazové čidlo, dálkový ovladač,

dálkové externí povolování chodu, kompletní kabelové

propojení

umístění regulačního modulu: externí rozvodnice s propojovacím

3 m kabelem

včetně: směšovací uzel, kompletní kabeláţ mezi všemi

uvedenými prvky MaR, díly VZT jednotky, jejím příslušenstvím

a navazujícími prvky uvedenými ve specifikaci (cirkulační

čerpadlo, třícestný ventil, dálkový ovladač, čidla, servopohony,

poţární klapky, atd., oţivení a zprovoznění celé jednotky

příslušenství: základový rám 150 mm, pruţné vloţky na všechny

vstupní a výstupní VZT hrdla

dodavatel: ATREA + montáţní firma

03 . 02 Poţární klapka s koncovým spínačem, spouštění ruční a

teplotní

typ: PKTM-90

rozměr: 800x400

provedení: .11

dodavatel: Mandík

03 . 03 Tlumič hluku kulisový čtyřhranný

rozměr: 800x800/1500

kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 790, délka 1500

dodavatel: Greif

ks 2 3 650 Kč 7 300 Kč 730 Kč 1 460 Kč

ks 2 5 380 Kč 10 760 Kč 1 076 Kč 2 152 Kč

82 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

03 . 04 Tlumič hluku kulisový čtyřhranný

ks 2 5 380 Kč 10 760 Kč 1 076 Kč 2 152 Kč

rozměr: 800x800/1500

kulisy: 4 kulisy šířka 100, výška 790, délka 1500

dodavatel: Greif

03 . 05 Protidešťová ţaluzie široká hliníková včetně síta a rámu do ks 1 2 131 Kč 2 131 Kč 426 Kč 426 Kč

potrubí

typ: PZ ALS

rozměr: šířka 800 mm, výška 1000 mm

03 . 06 Přívodní dýza

ks 12 2 286 Kč 27 432 Kč 457 Kč 5 484 Kč

typ: DUK – V – K / 250 / RAL nebo eloxovaný hliník

odstín: bude určen při realizaci

dodavatel: Trox

03 . 07 Výustka čtyřhranná

ks 6 995 Kč 5 970 Kč 199 Kč 1 194 Kč

typ: VK-1-0-425x425-R1 RAL ????

provedení: hliníkové komfortní

počet řad: 1

upevnění: 0 - šrouby z boku

rozměr: 425x425

typ regulace: R1

povrchová úprava: odstín laku bude určen při realizaci (RAL)

03 . 08 neobsazeno

03 . 09 Talířový ventil kovový přívodní včetně zděře

ks 9 197 Kč 1 773 Kč 39 Kč 351 Kč

typ: KE 200

dodavatel: Elektrodesign

03 . 10 neobsazeno

03 . 11 Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře

ks 8 197 Kč 1 576 Kč 39 Kč 312 Kč

typ: KK 200

dodavatel: Elektrodesign

03 . 12 neobsazeno

03 . 13 Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře

ks 2 152 Kč 304 Kč 30 Kč 60 Kč

typ: KK 160

dodavatel: Elektrodesign

03 . 14 Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře

typ: KK 100

dodavatel: Elektrodesign

ks 23 81 Kč 1 863 Kč 16 Kč 368 Kč

83 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

03 . 15 Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné

m2 157 305 Kč 47 885 Kč 61 Kč 9 577 Kč

provedení: z pozink. plechu dle ON 12 0405 sk.I

podíl tvarovek: 40 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

03 . 16 Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO

bm 78 215 Kč 16 770 Kč 43 Kč 3 354 Kč

jmenovitý průměr: do prŧměru 200

podíl tvarovek: 40 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

dodavatel: Mart

03 . 17 Poţární izolace vzduchotechnického potrubí

m2 49 269 Kč 13 181 Kč 54 Kč 2 646 Kč

izolační desky z minerální plsti STAFLEX M

poţární odolnost 45 min

provedené dle Klasifikačního osvědčení poţární odolnosti Pavus

a.s. č. PKO-01-235

dodavatel: R & M SI

03 . 18 Hluková a tepelná izolace vzduchotechnického potrubí

m2 35 233 Kč 8 155 Kč 47 Kč 1 645 Kč

Izolační desky z minerální plsti s Al polepem

materiál: ORSTECH 65 H - izolační desky z minerální plsti Isover

s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií

tloušťka: 60 mm

šířka desky: 500 mm

délka desky : 1.000 mm

obsah balení: 4,0 m2

objemová hmotnost: 65 kg/m3

uchycení izolace k potrubí: přivařenými ocelovými trny s

ocelovými příchytkami, spoje přelepeny Al páskou

včetně příslušenství: montáţní materiál

04 .

dodavatel: Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

Zařízení číslo 4

04 . 01 Ventilátor radiální do kruhového potrubí

typ: RM 250 L

průtok: 820 m3/h (200 Pa)

příkon: 180 W / 230 V

hlučnost: 54 dB(A) ve 3 m

krytí: IP44

příslušenství: spojovací manţety VBM 250

dodavatel: Elektrodesign

ks 1 3 713 Kč 3 713 Kč 743 Kč 743 Kč

84 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

04 . 02 Radiální nástěnný ventilátor do kruhového potrubí

ks 1 1 329 Kč 1 329 Kč 265 Kč 265 Kč

typ: CATA CB 100 PLUS TIMER

průtok: 50 m3/h (110 Pa)

příkon: 25 W / 230 V

hlučnost: 49 dB(A) ve 2 m

krytí: IPX4

dodavatel: Cata

04 . 03 Zpětná klapka samočinná

ks 1 299 Kč 299 Kč 60 Kč 60 Kč

typ: RSK 250

dodavatel: Elektrodesign

04 . 04 Tlumič hluku kruhový

ks 1 1 007 Kč 1 007 Kč 202 Kč 202 Kč

typ: MAA 250 / 600

dodavatel: Elektrodesign

04 . 05 Tlumič hluku kruhový

ks 1 1 007 Kč 1 007 Kč 202 Kč 202 Kč

typ: MAA 250 / 600

dodavatel: Elektrodesign

04 . 06 neobsazeno

04 . 07 Talířový ventil kovový odvodní včetně zděře

ks 19 81 Kč 1 539 Kč 16 Kč 304 Kč

typ: KK 100

dodavatel: Elektrodesign

04 . 08 Vzduchotechnické potrubí kruhové s hlukově útlumovými bm 38 84 Kč 3 192 Kč 17 Kč 646 Kč

vlastnostmi typu SONOFLEX

jmenovitý průměr: 100

typ: SONOFLEX MI

včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu

dodavatel: Elektrodesign

04 . 09 Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO

bm 34 268 Kč 9 112 Kč 54 Kč 1 836 Kč

jmenovitý průměr: do prŧměru 250

podíl tvarovek: 40 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

dodavatel: Mart

05 . Zařízení číslo 5

85 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

05 . 01 Ventilátor radiální do kruhového potrubí

ks 1 2 161 Kč 2 161 Kč 432 Kč 432 Kč

typ: RM 100

průtok: 50 m3/h (160 Pa)

příkon: 85 W / 230 V

hlučnost: 38 dB(A) ve 3 m

krytí: IP44

dodavatel: E

příslušenství: spojovací manţety VBM 100

dodavatel: Elektrodesign

05 . 02 Ventilátor radiální do kruhového potrubí

ks 1 5 247 Kč 5 247 Kč 1 049 Kč 1 049 Kč

typ: RM 315 L

průtok: 1000 m3/h (450 Pa)

příkon: 350 W / 230 V / 1,50 A

hlučnost: 55 dB(A) ve 3 m

krytí: IP44

příslušenství: spojovací manţety VBM 315

dodavatel: Elektrodesign

05 . 03 Elektrický ohřívač kruhový

ks 1 2 700 Kč 2 700 Kč 540 Kč 540 Kč

typ: MBE 100 / 0,4 kW

dodavatel: Elektrodesign

05 . 04 Zpětná klapka samočinná

ks 1 150 Kč 150 Kč 29 Kč 29 Kč

typ: RSK 100

dodavatel: Elektrodesign

05 . 05 Zpětná klapka samočinná

ks 1 360 Kč 360 Kč 72 Kč 72 Kč

typ: RSK 315

dodavatel: Elektrodesign

05 . 06 Filtrační komora kruhová MFL/F 100 vč. kapsového filtru MFR ks 1 767 Kč 767 Kč 153 Kč 153 Kč

100/3

typ: MFL/F 100 vč. kapsového filtru MFR 100/3

dodavatel: Elektrodesign

05 . 07 Filtrační komora kruhová MFL/F 315 vč. kapsového filtru MFR ks 1 1 682 Kč 1 682 Kč 336 Kč 336 Kč

315/3

typ: MFL/F 315 vč. kapsového filtru MFR 315/3

dodavatel: Elektrodesign

05 . 08 Tlumič hluku kruhový

typ: MAA 100 / 600

dodavatel: Elektrodesign

ks 2 655 Kč 1 310 Kč 131 Kč 262 Kč

86 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

05 . 09 Tlumič hluku kruhový

ks 2 1 259 Kč 2 518 Kč 253 Kč 506 Kč

typ: MAA 315 / 600

dodavatel: Elektrodesign

05 . 10 Ochranná mříţka

ks 2 242 Kč 484 Kč 48 Kč 96 Kč

typ: SG 315

dodavatel: Elektrodesign

05 . 11 Ochranná mříţka

ks 1 96 Kč 96 Kč 19 Kč 19 Kč

typ: SG 100

dodavatel: Elektrodesign

05 . 12 Protidešťový výfukový segmentový oblouk 90° pro spiro ks 1 283 Kč 283 Kč 56 Kč 56 Kč

potrubí se sítem a šikmým výfukem

průměr: 100

dodavatel: Mart

05 . 13 Protidešťový výfukový segmentový oblouk 90° pro spiro ks 2 662 Kč 1 324 Kč 133 Kč 266 Kč

potrubí se sítem a šikmým výfukem

průměr: 315

dodavatel: Mart

05 . 14 Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO

bm 3 101 Kč 303 Kč 21 Kč 63 Kč

jmenovitý průměr: 100

podíl tvarovek: 60 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

dodavatel: Mart

05 . 15 Vzduchotechnické potrubí kruhové typu SPIRO

jmenovitý průměr: 315

podíl tvarovek: 60 %

příslušenství: závěsný, těsnící a spojovací materiál

dodavatel: Mart

bm 5 350 Kč 1 750 Kč 70 Kč 350 Kč

87 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Pozice Název jed. ks jedn.cena dodávka jedn. montáţ montáţ

05 . 16 Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí

m2 5 197 Kč 985 Kč 39 Kč 195 Kč

materiál: ML 3 - izolační rohoţ ze skelné plsti Isover nalepené

na vyztuţené hliníkové fólii

tloušťka: 20 mm

šířka rohoţe: 2x 600 mm

délka rohoţe: 12.000 mm

obsah balení: 14,4 m2

objemová hmotnost: 25 kg/m3

uchycení izolace k potrubí: vázacím drátem a samolepící Al

páskou

včetně: včetně montáţního materiálu

06 .

dodavatel: Saint-Gobain Orsil

Závěsový a montáţní materiál

06 . 01 Závěsový materiál kg 200 14 Kč 2 800 Kč 3 Kč 600 Kč

06 . 02 Tmel těsnící akrylový kart 10 31 Kč 310 Kč 6 Kč 60 Kč

06 . 03 Samolepící Al páska šířka 50 mm ks 10 63 Kč 630 Kč 13 Kč 130 Kč

06 . 04 Samolepící Al páska šířka 100 mm ks 20 116 Kč 2 320 Kč 23 Kč 460 Kč

07 . Protokoly, dokumentace a uvedení do provozu

07 . 01 Informační systém v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a kpl 1 4 484 Kč 4 484 Kč 897 Kč 897 Kč

údrţbu – označení tras potrubí dle ČSN, označení poţárních klapek,

označení směrů toku medií v potrubích, označení přístupů,

označení provozních stavů na ukazatelích stavu

07 . 02 Zaregulování celého systému a uvedení do provozu, včetně kpl 1 1 794 Kč 1 794 Kč 359 Kč 359 Kč

zpracování protokolů o naměřených hodnotách.

07 . 03 Měření hluku na místech poţadovaných hygienikem, včetně kpl 1 8 969 Kč 8 969 Kč 1 794 Kč 1 794 Kč

zpracování protokolů o naměřených hodnotách.

07 . 04 Vypracování výkresů skutečného provedení. kpl 1 1 345 Kč 1 345 Kč 269 Kč 269 Kč

07 . 05 Dále v tomto stupni projektové dokumentace neuvedené

komponenty dotvářející funkční celek dle záměrů projektové

dokumentace.

kpl 1 0 Kč 0 Kč

ZŠL-08 VZDUCHOTECHNIKA CELKEM

1 505 453,00 Kč

88 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-08 VZT © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

ZŠL-09 MĚŘENÍ A REGULACE

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace jsou

nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují technické, funkční a

estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není povinné, nicméně v případě uţití jiného

výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard vlastností definovaný původním návrhem a doloţit jeho

soulad s poţadavky PD.

Množství Prodej Prodej

POLOŽKA Specifikace Výrobce ks / hod Cena/ks Cena celkem

PERIFÉRIE 24 605 Kč

VZT1 - JÍDELNA

Ovladač (ZAP/VYP) 1 468 Kč 468 Kč

VZT2 - KUCHYŇ+ZÁZEMÍ

Ovladač (ZAP/VYP) 1 468 Kč 468 Kč

VZT3 - ŠATNY

Reserva 0 468 Kč 0 Kč

VZT4 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

Reserva 1 468 Kč 468 Kč

VZT5 - KOTELNA

Triakový regulátor elektrického ohřívače PULSER REGIN 1 0 Kč

Snímač teploty - provedení do VZT TG-K360 REGIN 1 602 Kč 602 Kč

Regulátor teploty prostorový, rozsah 0 aţ 40°C ZPA EKOREG 1 1 935 Kč 1 935 Kč

PLYNOVÁ KOTELNA

Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 25 aţ 250 kPa ZPA EKOREG 1 1 591 Kč 1 591 Kč

Čidlo výskytu plynu, 2°/F, 230V/50Hz, kalibrace SE 22F/230 KR PROTECT 1 3 287 Kč 3 287 Kč

Čidlo koncentrace CO, 2°/F, 230V/50Hz, kalibrace SE165E-CO KR PROTECT 1 8 649 Kč 8 649 Kč

Regulátor teploty prostorový, rozsah 0 aţ 40°C ZPA EKOREG 1 1 935 Kč 1 935 Kč

Sonda zaplavení, komplet 1 1 092 Kč 1 092 Kč

Tlačítko havarijního odstavení TOTAL STOP 1 283 Kč 283 Kč

GSM komunikátor GD-04 "DAVID" JABLOTRON 1 3 084 Kč 3 084 Kč

Zálohovaný zdroj BP-12 JABLOTRON 1 743 Kč 743 Kč

Reserva 0 0 Kč

Kabeláž

15 876 Kč

Sdělovací kabel JYTY 2x1 200 10 Kč 2 000 Kč

Sdělovací kabel JYTY 4x1 65 16 Kč 1 040 Kč

Sdělovací kabel JYTY 7x1 40 25 Kč 1 000 Kč

Silový kabel CYKY 3Jx1,5 360 11 Kč 3 960 Kč

Silový kabel CYKY 5Jx1,5 20 18 Kč 360 Kč

Silový kabel CYKY 5Jx2,5 15 30 Kč 450 Kč

Silový kabel CYKY 5Jx4 30 48 Kč 1 440 Kč

Nosný a ostatní montáţní materiál 1 3 329 Kč 3 329 Kč

Reserva 1 2 297 Kč 2 297 Kč

Rozvodnice

25 822 Kč

Rozvodnice RA1 - materiál celkem 1 25 822 Kč 25 822 Kč

Reserva 0 0 Kč

PRÁCE

54 570 Kč

Výroba rozvodnice 1 7 191 Kč 7 191 Kč

89 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-09 MAR REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Množství Prodej Prodej

POLOŽKA Specifikace Výrobce ks / hod Cena/ks Cena celkem

Montáţní práce 1 18 279 Kč 18 279 Kč

Oţivení regulace a provedení zkoušek 1 16 143 Kč 16 143 Kč

Revizní zprávy 1 3 139 Kč 3 139 Kč

Engineering 1 2 242 Kč 2 242 Kč

Ostatní 1 3 989 Kč 3 989 Kč

Projektová dokumentace - výrobní + skutečné provedení 1 3 587 Kč 3 587 Kč

ZŠL-09 MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM

120 873 Kč

90 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-09 MAR REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

ZŠL-10 GASTROTECHNOLOGIE

V projektové dokumentaci jsou specifikovány konkrétní typové výrobky. Tyto specifikace jsou

nahrazením obecných technicko uţivatelských a srovnávacích standardů a určují technické,

funkční a estetické parametry poţadovaného řešení. Jejich pouţití není povinné, nicméně v

případě uţití jiného výrobku je dodavatel povinen dodrţet standard vlastností definovaný

původním návrhem a doloţit jeho soulad s poţadavky PD.

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena/ks cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč Kč

výdej jídel 02.1.09

1 CHLADÍCÍ VITRÍNA S POLICÍ OBOUSTRANNĚ OBSLUŢNÁ

PROSKLENÁ, JEDNA POLICE 1 0,5 100X60X70 47262 47262

2 PODSTAVEC NEREZ DO VÝŠE VÝDEJNÍHO PARAPETU

S TRNOŢÍ, DESKA S PŘESAHEM NA STAVEBNÍ POLOPŘÍČKU 1 100X60X85 VIZ POZNÁMKY 5135 5135

3 VOZÍK VÝDEJNÍ VYHŘÍVANÝ NEREZ S VANOU NA GN 3/1,

LIŠTY PRO GN )2 x 530, 4 x 325 mm)

+ ÚPRAVA PRO ZÁSUVKU NA VOZÍK S TALÍŘI

2 KOLEČKA S BRZDOU 2 3 TYPOVÝ VIZ POZNÁMKY 15130 30260

4 VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE DVOUTUBUSOVÝ NEREZ

2 KOLEČKA S BRZDOU 4 0,7 TYPOVÝ 12493 49972

5 DIGESTOŘ STŘEDOVÁ S OSVĚTLENÍM A ČISTITELNÝMI

VYJÍMATELNÝMI FILTRY - CELONEREZOVÁ 1 0,3 * 250X135X44 24905 24905

6 VÝROBNÍK ČAJE - PŘEKAPÁVAČ, NÁSTĚNNÁ VERZE - 2X10 L 1 8 * 120X60X100 55138 55138

VÝKON 60 LITRŦ/HODINZ, VČETNĚ ZÁKLAD. PŘÍSLUŠENSTVÍ

6a REZERVNÍ NÁDOBY NEREZ 10 L 2 11397 22794

6b NEREZ VOZÍK JEDNOPATROVÝ NA PŘEVÁŢENÍ NÁDOB 600X600X VÝŠ. VIZ POZNÁMKY

DO VÝDEJE JÍDEL

7 PARAPETNÍ DESKA NEREZ NA STAVEBNÍ POLOPŘÍČKU 1 315X35X4 VIZ POZNÁMKY 7282 7282

8 CHLADNICE VYSOKÁ NA KOMPOTY, SALÁTY K VÝDEJI,

CELONEREZOVÁ, NA GN, CCA 500 L 1 0,4 18287 18287

9 OHŘÍVACÍ SKŘÍŇ NEREZ SE ZÁSUVY PRO GN 1/1 1 1,2 100X60X120 29327 29327

KŘÍDLOVÉ DVEŘE

10 VOZÍK NEREZ NA TÁCY SE SKLENICEMI - PRUŢINOVÝ 2 TYPOVÝ 12682 25364

11 VOZÍK DVOUPATROVÝ NEREZ, 2 KOLEČKA S BRZDOU 1 60x60x80 12682 12682

jídelna - výdej jídel.02.1.09

12 ZÁSOBNÍK TÁCŦ A PŘÍBORŦ POJÍZDNÝ

VČETNĚ 2 SAD GN NA PŘÍBORY - NEREZ 2 75X60X125 6874 13748

13 POJEZD NA TÁCY NEREZ S KONZOLEMI NEREZ

SE ZADNÍM LEMEM NEREZ DO VÝŠKY PARAPETNÍ DESKY 1 570 VIZ POZNÁMKY 10615 10615

14 neobsazeno

15 neobsazeno

16 STŦL NEREZ NA NÁDOBY S NÁPOJI A SKLENICE 1 120X60X80 VIZ POZNÁMKY

17 POJEZD NA TÁCY NEREZ S KONZOLEMI NEREZ

SE ZADNÍM LEMEM NEREZ DO VÝŠKY PARAPETNÍ DESKY 1 210 4299 4299

18 PARAPETNÍ DESKA NEREZ NA STAVEBNÍ POLOPŘÍČKU 1 210X35X4 VIZ POZNÁMKY 4865 4865

umývárna stolního nádobí 02.1.10

19 STŦL NEREZ S OTVOREM PRO SHOZ ODPADKŦ 1 55X71X85 VIZ POZNÁMKY 6673 6673

OTVOR VELIKOSTI 20 CM

20 POJÍZDNÝ PODSTAVEC NEREZ POD ODPADKOVÝ KOŠ

KULATÝ - PRŦMĚR 500 MM 1 879 879

ODPADKOVÝ KOŠ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

91 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-10 GASTRO REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena/ks cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč Kč

2. STRANA

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč

21 VSTUPNÍ STŦL K MYČCE NEREZ SE DŘEZEM A VODÍCÍMI

LIŠTAMI, SPODNÍ POLICE ROŠTOVÁ, DŘEZ 40X40X25 CM 1 * * * 180X75X80 VIZ POZNÁMKY 14025 14025

BATERIE STOJÁNKOVÁ S TLAKOVOU SPRCHOU 1 3740 3740

22 NÁSTĚNNÁ POLICE ŠIKMÁ NA 3 KOŠE NEREZ 1 170X55 6648 6648

23 MYČKA ROHOVÁ SE ZDVIHEM PRO MYTÍ TÁCŦ A TALÍŘŦ

VČETNĚ ZMĚKČOVAČE, DÁVKOVAČŦ A CHEMIE 1 13 * * * 70X75X140/230 76972 76972

VÝKON 30-40 KOŠŦ ZA HODINU

24 VÝSTUPNÍ STŦL NEREZ S VODÍCÍMI LIŠTAMI BEZ SPODNÍ

POLICE, ZADNÍ TRNOŢ 1 150X70X85 VIZ POZNÁMKY 7684 7684

25 MYCÍ DESKA NEREZ SE DŘEZEM + KONZOLE NEREZ 1 * * * 115X60X4 VIZ POZNÁMKY 6146 6146

26 DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ/ROHOVÁ NEREZ S ČISTITELNÝMI

VYJÍMATELNÝMI FILTRY A OSVĚTLENÍM 1 0,3 * 85X85X44 13636 13636

27 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 90X40X4 VIZ POZNÁMKY 10443 10443

umývárna provozního nádobí 02.1.11

28 ODKLÁDACÍ STŦL NEREZ SE SPODNÍ POLICÍ 1 100X70X85 VIZ POZNÁMKY 6441 6441

29 VELKOOBJEMOVÝ DŘEZ NEREZ BEZ SPODNÍ POLICE 1 * * * 110X70X85 VIZ POZNÁMKY 8124 8124

DŘEZ 100x55x30 CM

BATERIE STOJÁNKOVÁ S TLAKOVOU SPRCHOU 1 3745 3745

30 ODKLÁDACÍ STŦL SE SPODNÍ POLICÍ NEREZ 1 115X70X85 VIZ POZNÁMKY 5732 5732

31 MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ NEREZ - KAPACITA

40 KOŠŦ/HOD., VSTUPNÍ OTVOR PRO NÁDOBÍ MIN. 80 CM,

VČETNĚ ZMĚKČOVAČE A DÁVKOVAČE MYCÍHO A

A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU, CHEMIE 1 15 * * * 75X90X180/220 134238 134238

32 DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ NEREZ S ČISTITELNÝMI

VYJÍMATELNÝMI FILTRY A OSVĚTLENÍM 1 0,3 * 90X110X44 14747 14747

33 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 80X50X4 VIZ POZNÁMKY 10601 10601

34 REGÁL NA NÁDOBÍ NEREZ SE 4 POLICEMI 3 120X60X180 8795 26385

úsek přípravy těsta 02.1.12

35 UNIVERZÁLNÍ ROBOT S OBJEMEM NÁDOBY 60 L

MÍCHÁNÍ A HNĚTENÍ TĚSTA, MLETÍ MÁKU A MASA, KRÁJENÍ 1 3 71023 71023

36 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE DVĚMA ZÁSUVKAMI A SPODNÍ

POLICÍ, DŘEVĚNÁ DESKA 1 200x80x85 VIZ POZNÁMKY 19673 19673

37 NÁSTĚNNÁ POLICE NEREZ 2 100x30x4 1728 3456

38 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE DVĚMA ZÁSUVKAMI A SPODNÍ

POLICÍ 1 180x80x85 VIZ POZNÁMKY 14898 14898

39 NÁSTĚNNÁ POLICE NEREZ 2 90X30X4 1843 3686

umývadlo s pákovou baterií 2 viz ZTI

úsek přípravy masa 02.1.12

40 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE DŘEZEM A SPODNÍ POLICÍ

ZÁSUVKOVÝ BLOK, DŘEZ 40x40x25 CM 1 * * * 240X70X85 VIZ POZNÁMKY 23254 23254

41 NÁSTĚNNÁ POLICE NEREZ 2 120X30X4 1856 3712

92 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-10 GASTRO REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena/ks cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč Kč

3. STRANA

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč

úsek konvektomatu 02.1.12

42 VOZÍK DO KONVEKTOMATU 20XGN 1/1 NEREZ 1 TYPOVÝ 26547 26547

43 KONVEKTOMAT 20XGN 1/1 VČETNĚ ZMĚKČOVAČE elektro 1 0,3 37 90X80X180 179731 179731

44 DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ NEREZ S ČISTITELNÝMI

VYJÍMATELNÝMI FILTRY 1 0,3 * 110X100X44 13115 13115

45 ODKLÁDACÍ STŦL NEREZ SE SPODNÍ POLICÍ A DVĚMA

BLOKY ZÁSUVŦ NA GN 1/1 1 120X70X85 VIZ POZNÁMKY 11978 11978

úsek kompletace jídel 02.1.12

46 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE SPODNÍ POLICÍ 1 150X70X85 VIZ POZNÁMKY 8042 8042

tepelné zpracování 02.1.12

47 SPORÁK PLYNOVÝ S PLYNOVOU TROUBOU 2/1, 6 HOŘ. 1 0,1 54 130X90X85 87660 87660

48 VÝKLOPNÁ PÁNEV 80 LITRŦ EL., AUTOMATICKÉ VYKLÁPĚNÍ 1 0,1 12 85X90X85 83847 83847

49 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 90X50X4 VIZ POZNÁMKY 11106 11106

50 KOTEL EL. HRANATÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ300 L 1 0,1 30 * * 140X90X85 243937 243937

51 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 50X50X4 VIZ POZNÁMKY 8469 8469

52 ODKLÁDACÍ STŦL NEREZ SE SPODNÍ POLICÍ BEZ LEMU 1 40X90X85 5506 5506

53 KOTEL EL. DVOUPLÁŠŤOVÝ 80 LITRŦ 1 0,1 9 70X75X85 86134 86134

54 DOMĚREK NEREZ DO HLOUBKY 90 CM 1 15X70X4 2690 2690

LEM PŘIZPŦSOBIT TECHNOLOGII

55 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 50X50X4 VIZ POZNÁMKY 8469 8469

56 NEUTRÁLNÍ DÍL NEREZ SE SPODNÍ POLICÍ

S OTVOREM PRO STŘEDOVOU BATERII, LEM PŘIZPŦSOBIT 1 58X90X85 5851 5851

TECHNOLOGII

57 STŘEDOVÁ BATERIE PROFESIONÁLNÍ 1 * * * 2090 2090

58 KOTEL EL. KULATÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ 150 L 1 0,1 18 * * 85X90X85 89184 89184

59 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 50X50X4 VIZ POZNÁMKY 8469 8469

60 DIGESTOŘ STŘEDOVÁ NEREZ S ČISTITELNÝMI

VYJÍMATELNÝMI FILTRY A OSVĚTLENÍM 1 0,3 * 340X240 58197 58197

úsek čisté zeleniny 02.1.12

61 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE DVĚMA ZÁSUVKAMI, DŘEZEM

A SPODNÍ POLICÍ, DŘEZ 40x40x25 CM 1 * * * 280X70X85 VIZ POZNÁMKY 16643 16643

62 NÁSTĚNNÁ DVOUPOLICE NEREZ 2 140X30X70 2065 4130

chlazený sklad 02.1.13

63 MRAZICÍ TRUHLA NA DRŦBEŢ A RYBY - BÍLÁ 1 0,6 160x60x80 9521 9521

64 MRAZICÍ TRUHLA NA ZELENINU - BÍLÁ 1 0,6 125X60X80 9073 9073

65 CHLADNICE NA UZENINY - BÍLÁ 1 0,4 70X70X200 15238 15238

66 CHLADNICE NA TUKY - BÍLÁ 1 0,4 70X70X200 15238 15238

67 CHLADNICE/MRAZNICE (5 ZÁSUVEK) - BÍLÁ 1 0,6 70X70X200 10444 10444

68 CHLADNICE/MRAZNICE - (5 ZÁSUVEK) - BÍLÁ 1 0,6 70X70X200 10444 10444

suchý sklad 02.1.14

69 REGÁL KOMAXITOVÝ - 4 POLICE - NOSNOST POLICE 100 KG 2 85X60X180 2561 5122

70 REGÁL KOMAXITOVÝ - 4 POLICE - NOSNOST POLICE 100 KG 2 125X60X180 2561 5122

93 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-10 GASTRO REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena/ks cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč Kč

4. STRANA

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč

suchý sklad 02.1.38

71 REGÁL KOMAXITOVÝ - 4 POLICE - NOSNOST POLICE 100 KG 2 50X40X180 1220 2440

72 REGÁL KOMAXITOVÝ - 4 POLICE - NOSNOST POLICE 100 KG 2 85X40X180 2439 4878

73 REGÁL KOMAXITOVÝ - 4 POLICE - NOSNOST POLICE 100 KG 2 60X40X180 1220 2440

hrubá přípravna zeleniny 02.1.17

74 PRACOVNÍ STŦL NEREZ S DVOUDŘEZEM

(DVĚ BATERIE - UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ A DŘEZOVÁ VYSOKÁ)

DŘEZ PROVOZNÍ 40x40x25 CM,

DŘEZ JAKO UMÝVADLO CCA 25x35x15 CM 1 * * * 195X70X85 VIZ POZNÁMKY 19764 19764

75 TRANSPORTNÍ VOZÍK NEREZ DVOUPATROVÝ 3 45X60X80 5130 15390

76 ŠKRABKA NA BRAMBORY A ZELENINU 12 KG OBJEM

NÁDOBY, VČETNĚ LAPAČE ŠKROBU A SLUPEK 1 0,6 * * 19755 19755

77 PODLAHOVÝ ROŠT NEREZ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 1 * 50X50X4 VIZ POZNÁMKY 8469 8469

sklad brambor a zeleniny 02.1.18

78 REGÁL NEREZ SE 3 POLICEMI - NOSNOST POLICE 100 KG 2 80X55X160 5908 11816

79 DŘEVĚNÝ ROŠT PODLAHOVÝ POD BRAMBORY 1 200X100X10 2798 2798

Z DÍLŦ, KTERÉ UMOŢNÍ DOBROU MANIPULACI PŘI ÚKLIDU

manipulační chodba 02.1.19

80 PŘÍJMOVÁ VÁHA DO 100 KG 1 6457 6457

81 PALETOVÝ VOZÍK TYPOVÝ 1 7264 7264

přípravna masa a vajec 02.1.20

82 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE SPODNÍ POLICÍ 1 125X70X85 VIZ POZNÁMKY 7402 7402

83 DŘEVĚNÝ ŠPALEK ŘEZNICKÝ 1 60X60X80 7354 7354

84 PRACOVNÍ STŦL NEREZ SE DŘEZEM A SPODNÍ POLICÍ

DŘEZ 30x30x15 CM 1 * * * 170X70X85 VIZ POZNÁMKY 11099 11099

85 CHLADNICE NA VEJCE - BÍLÁ 1 0,4 70X70X200 15238 15238

86 CHLADICÍ BOX NA MASO STAVEBNICOVÝ BÍLÝ, KŘÍDLOVÉ

DVEŘE, S PODLAHOU, 2 KS REGÁLY NEREZ 160x60x140 CM,

JEDNOTKA KOMPAKT 1 3,5 320X170X220 104960 104960

umývadlo s pákovou baterií 1 viz ZTI

chodba 02.1.23

87 CHLADÍCÍ BOX NA MLÉČNÉ VÝROBKY STAVEBNICOVÝ BÍLÝ

S PODLAHOU, 1 KS REGÁLY NEREZ 110x60x140 CM,

DVEŘE KŘÍDLOVÉ, JEDNOTKA KOMPAKT 1 3 160X130X220 76881 76881

88 CHLADÍCÍ BOX NA OVOCE A ZELENINU STAVEBNICOVÝ BÍLÝ,

S PODLAHOU, 1 KS REGÁLY NEREZ 110x60x140 CM,

DVEŘE KŘÍDLOVÉ, JEDNOTKA KOMPAKT 1 3 160X130X220 76881 76881

94 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-10 GASTRO REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012


Rozpočet METROSTAV -příloha SoD

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena/ks cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč Kč

5. STRANA

Poz. Název zařízení ks Příkon/ 1 ks Rozměry Poznámka cena celkem

kW kW plyn stud. teplá odpad vzt

230V 400V kW voda voda mm cm Kč

úklidová místnost 02.1.24

89 REGÁL KOMAXITOVÝ - 4 POLICE

NA ČISTÍCÍ A ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY PRO KUCHYŇ 1 90X40X160 2296 2296

90 REGÁL KOMAXITOVÝ S 5 POLICEMI

NA ČISTÍCÍ A ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY PRO JÍDELNU 1 90X40X160 2296 2296

šatna a denní místnost zaměstnanců 02.1.27

91 ŠATNÍ SKŘÍŇKA PRO ODDĚLENÉ ULOŢENÍ PRACOVNÍHO

A OBČANSKÉHO ODĚVU 6 40X60X180 2228 13368

92 1 KS JÍDELNÍ STŦL DŘEVĚNÝ+ 4 KS ŢIDLE DŘEVĚNÉ 130x80x70

ostatní vybavení

STOLNÍ VÁHA DO 5 KG ELEKTRONICKÁ 2 7108 14216

STOLNÍ MIXER 5 L OBJEM NÁDOBY 1 18556 18556

PRACOVNÍ DESKY NIEROLEN EVENT. DŘEVO 4 341 1364

DODÁVKA CELKEM 2353875

MONTÁŢ, ZAŠKOLENÍ 100631 100631

DOPRAVA 8969 8969

ZŠL-10 GASTROTECHNOLOGIE CELKEM 2 463 475,00

POZNÁMKY:

GASTRONÁDOBY NEJSOU SPECIFIKOVÁNY, DODAVATEL DOPORUČÍ SADU PRO KONVEKTOMAT, KOTEL, VÝDEJNÍ VOZÍKY,OHŘÍVACÍ SKŘÍŇ A CHLADÍCÍ VITRÍNU.

DODAVATEL TECHNOLOGIE DOPORUČÍ K MYČCE STOLNÍHO NÁDOBÍ POTŘEBNÝ POČET KOŠŦ (TALÍŘE, PŘÍBORY, SKLENICE,…).

PRO VŠECHNY DESKY STOLŦ A DŘEZŦ PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNÁM (I V ROZÍCH) OBECNĚ PLATÍ, ŢE BUDOU OPATŘENY LEMY, V UMÝVÁRNÁCH NÁDOBÍ .

ZVÝŠENÝMI LEMY V=30 CM

DODAVATEL TECHNOLOGIE URČÍ OSAZENÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŦ NA STAVBĚ S OHLEDEM NA "NOHY" STOLŦ A TECHNOLOGIÍ.

U DŘEZŦ JE STOJÁNKOVÁ EVENT. UMÝVADLOVÁ BATERIE DODÁVKOU ZTI,

BATERIE UVEDENÉ VE SPECIFIKACI JSOU DODÁVKOU DODAVATELE TECHNOLOGIE.

VŠECHNY STOLY SE DŘEZY BUDOU OPATŘENY OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII

VEŠKERÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU PROPOJENA ZEMNÍCÍM KABELEM.

AD 2 NEREZOVÁ DESKA STOLU POD CHLADÍCÍ VITÍNU BUDE STEJNĚ VYSOKÁ JAKO PARAPETNÍ NEREZOVÁ DESKA OSAZENÁ NA POLOPŘÍČCE

AD 3 ÚPRAVOU ZÁSUVKY NA VOZÍKU SE ROZUMÍ OSAZENÍ EL. ZÁSUVKY V MÍSTECH POD MADLEM. DO TÉTO ZÁSUVKY BUDE ZAPOJEN VYHŘÍVANÝ VOZÍK NA

TALÍŘE. ABY EL. KABEL NEPŘEKÁŢEL OBSLUZE PŘI VÝDEJI JÍDEL.

AD 6b VOZÍK LZE DODAT TYPOVÝ DLE VÝROBCE NÁSTĚNNÉ VERZE PŘEKAPÁVAČE NÁPOJŦ NEBO LZE VOZÍK VYROBIT V ROZMĚRECH CCA 60X60XVÝŠKA V CM

PŘIZPŦSOBENÁ VÝŠCE

OSAZENÍ NÁSTĚNNÉHO PŘEKAPÁVAČE NA STĚNĚ.

AD 7 DÉLKA PARAPETU BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

AD 13 DÉLKA PARAPETU BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

AD 16 NEREZOVÁ DESKA STOLU BUDE STEJNĚ VYSOKÁ JAKO PARAPETNÍ NEREZOVÁ DESKA OSAZENÁ NA POLOPŘÍČCE

AD 17 DÉLKA PARAPETU BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

AD 18 DÉLKA PARAPETU BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

95 / 95 VÝKAZ VÝMĚR - ZŠL-10 GASTRO REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA A DOSTAVBA BUDOV ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH © HH-ARCH 2012

More magazines by this user
Similar magazines