otevřít - Profil zadavatele

profilzadavatele.cz

otevřít - Profil zadavatele

Výzva k podání nabídky

a k prokázání kvalifikace

na podlimitní veřejnou zakázku „Dodávka kuchyňských linek“

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu §21 odst. 1, písm. f) a §38 odst. 4

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Sociální služby pro seniory Olomouc p.o. (dále také „zadavatel“) tímto

vyzývá dodavatele k podání nabídek a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné

zakázky „Dodávka kuchyňských linek 2012“ zadávané ve zjednodušeném

podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f), a § 38 a násl. zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.

Sídlo: 770 10 Olomouc Zikova 618/14

Zapsaná v OR: vedeném KS v Ostravě, spisová značka: Pr 770

IČO: 750 04 259

DIČ:

Jednající:

E-mailová adresa:

CZ75004259

PhDr. Karla Boháčková, ředitelka

olomouc@sluzbyproseniory.cz

Tel: +420 585 757 061

2. Osoba zmocněná k zastupování zadavatele v zadávacím řízení:

Firma:

DONASY s.r.o.

Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova 20

Korespondenční adresa 623 00 Brno, Chopinova 13

Zapsaná v OR: vedeném KS v Ostravě, spisová značka: C 50588

IČO: 25929496

DIČ:

Jednající:

E-mailová adresa:

CZ25929496

Ing. Zbyněk Dohnal, jednatel

donasy@donasy.cz

Tel: +420 602 730 976

3. Název zakázky: „Dodávka kuchyňských linek 2012“

4. Číslo zakázky:

P12V00000002

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

1.333.000,- Kč bez DPH za celý předmět plnění této veřejné zakázky.

1


6. CPV

Kuchyňské linky 39141400-6

7. Druh a předmět veřejné zakázky:

1. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka zboží a služby

spojené s dodávkou.

2. Dodávka a služby při výměně kuchyňských linek spočívají v

(i) demontáži stávajících kuchyňských linek a jejich likvidaci v souladu s platnou

legislativou;

(ii) ve zhotovení nových kuchyňských linek včetně spotřebičů a dalšího vybavení, v

jejich odborné instalaci a montáži, zapojení a uvedení do řádného provozu

spotřebičů, které jsou součástí dodávky kuchyňských linek a v zajištění případných

revizí zařízení, rozvodů a připojení, pokud tato povinnost vyplývá z platné legislativy

ve vztahu k jejich řádnému užívání;

(iii) likvidaci veškerých odpadů vzniklých v průběhu demontáže

a montáže kuchyňských linek, zednického zapravení následků montážních nebo

bouracích prací a jejich zapravení bílým malířským nátěrem a další činnosti blíže

specifikované v zadávací dokumentaci.

3. Dodávky i služby musí být realizovány v souladu s technickou specifikací a v rozsahu

uvedeném v zadávací dokumentaci (dále také jen „ZD“) a jejich přílohách.

4. Zadávací dokumentace je samostatnou přílohou k této výzvě.

5. Tato výzva, včetně zadávací dokumentace a všech jejich příloh je neomezeně dostupná

na profilu zadavatele na adrese: https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/socialni-sluzby-pro-seniory-olomouc-p-o_128/

6. Podrobná technická specifikace a vymezení předmětu zakázky je uvedena v přílohách

zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 - Technická specifikace a popis prvků

Příloha č. 2 - Plán podlaží - dispozice budovy

Příloha č. 3 - Technická specifikace - postup a požadavky na realizaci

Příloha č. 4 - Technická specifikace - dispoziční řešení kuchyňské linky

Příloha č. 5 - Technická specifikace - obrazová příloha

Příloha č. 6 - Technická specifikace - fotografie současného stavu.

Další přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních

předpokladů

Příloha č. 8 - Vzor čestného prohlášení o splnění profesních kvalifikačních

předpokladů

Příloha č. 9 - Vzor čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních

předpokladů

Příloha č. 10 - Krycí list nabídky.

Příloha č. 11 – Vzor - Cenová nabídka, záruky a sankce

Příloha č. 12 – Vzor – Prohlášení o subdodavatelích

Příloha č. 13 – Vzor – Prohlášení dodavatele k nabídce

7. Součástí dodávky zboží („předmětu plnění“) je také jeho kompletace a uvedení do plně

funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určeného pracovníka

zadavatele s údržbou předmětu plnění, provedení seřízení, vystavení nutných protokolů,

2


případně jiných právních nebo technických dokladů nutných pro řádné užívání předmětu

plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i předání návodu k používání

instalovaných spotřebičů v českém jazyce ke každému spotřebiči zvlášť, dokumentace

bude zástupci zadavatele předána nejpozději při předání zboží.

8. Předmět plnění bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně

závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se

zadávací dokumentací této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které

budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací,

tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.

Připouští se pouze první jakost materiálů. Je-li v zadávací dokumentaci definován

konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimálně

požadovaný standard a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo

technologií minimálně srovnatelnou nebo lepší. Více informaci je uvedeno v zadávací

dokumentaci.

9. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících

z účasti uchazeče v zadávacím řízení.

10. Kuchyňské linky jsou určeny jako modernizace části chráněného bydlení pro seniory,

které je na adrese sídla zadavatele. Uživatelé jsou soběstační, ale s ohledem na jejich

vyšší věk, který způsobuje i pokles některých kognitivních schopností, požaduje

zadavatel použití takových materiálů, které budou schopny odolávat i méně šetrnému

zacházení ze strany uživatelů. Tím je míněno např. zvýšené riziko obrážení hran

kuchyňských skříněk a polic a „ošoupávání“ povrhu polic a pracovních desek nádobím.

8. Doba a místo plnění

Zahájení plnění: Do 30 dnů od podpisu smlouvy

Ukončení plnění: nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy

Místo plnění: 770 10 Olomouc, Zikova 618/14

9. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a tvoří její přílohu. Kompletní

zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh a včetně této výzvy, je dostupná ke

stažení na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/socialni-sluzby-pro-seniory-olomouc-po_128/

10. Lhůta a místo podání nabídek

1. Lhůta pro podání nabídek zpracovaných podle požadavků zadavatele dle této výzvy a

zadávací dokumentace končí dne 08.08.2012 v 13:00 hod včetně. V tento den a hodinu

již musí být všechny nabídky doručeny zadavateli.

2. Nabídka bude zpracována a podána v českém jazyce, v písemné formě prostřednictvím

osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele

poštovní licence na adresu sídla zadavatele nebo osobně v sídle zadavatele,

tj. 770 10 Olomouc, Zikova 618/14, 2.NP, sekretariát ředitelky – paní Lenka Milatová,

tel.: + 420 585 757 061, e-mail: milatova@sluzbyproseniory.cz, a to v pracovních dnech

v době od 08:00 hod do 14:00 hod. Osobní předání nabídky je možné jen po předchozí

telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele uvedenou v čl. 12 této výzvy.

3


3. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč doručí zadavateli

nabídku v jednom písemném vyhotovení v jedné řádně uzavřené obálce zřetelně

označené názvem veřejné zakázky, tj. „Dodávka kuchyňských linek 2012“ a

zvýrazněným údajem na obálce „Veřejná zakázka - NEOTEVÍRAT“. Dále musí být na

obálce uvedena adresa, na kterou je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7

zákona.

4. Všechny listy nabídky musí být očíslovány, prošity nebo provázány šňůrkou, jejíž konec

po převázání je přelepen zálepkou a opatřen razítkem nebo podpisem uchazeče.

11. Otevírání obálek

1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne: 10.08.2012 v 13:00 hod, a to v sídle

kanceláří zadavatele (SSPS Olomouc, p.o., Zikova 618/14, 770 10 Olomouc, 2NP, dv.č.

16).

2. Uchazeč je oprávněn dle ust. § 71 odst. 8 a § 73 odst. 4 ZVZ být přítomen při otevírání

nabídek, a to v počtu nejvýše 1 osoby za 1 uchazeče.

12. Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele pro příjem nabídek je paní Lenka Milatová, tel.: + 420 585

757 061, e-mail: milatova@sluzbyproseniory.cz

13. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 60 dnů od posledního dne lhůty pro

podání nabídek. Tato doba se prodlužuje uchazečům umístěným na prvním až třetím

pořadí až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o výběru

nejvhodnější nabídky kdykoliv během této lhůty. Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4

ZVZ vyhrazuje právo, že může ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit oznámení

o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější

nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější

nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům

okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

14. Kvalifikace a způsob prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje po uchazečích splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu:

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 ZVZ;

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) ZVZ;

c) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst.1 písm. a), e) ZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, čl. č. 6

zadávací dokumentace.

UPOZORŇĚNÍ: Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení

kvalifikace dodavatele v tomto zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který

může být uložena pokuta až do 10 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3

let

15. Nabídková cena a hodnotící kritéria

Nabídkovými kritérii jsou:

I. Nabídková cena za jednu kuchyňskou linku stanovená pro celý předmět plnění

(8.3.1 ZD) – váha 70%.

4


II.

III.

IV.

Záruční lhůty na dodávku rozdělené na záruku (1) za nábytkové části a (2) za

spotřebiče a ostatní vybavení – váha (5 + 5) = 10%.

Smluvní pokuta vypočtená jako procentuální sazba z celkové nabídkové ceny

zakázky za každý jeden den prodlení s plněním zakázky (8.3.3 ZD) – váha 5%.

Dodržení technických podmínek zadání (8.3.4. ZD), tj. dodržení shody

s požadovanou technickou specifikací předmětu zakázky – váha 15%.

Nabídková cena se stanoví jako cena za jednu kuchyňskou linku. Počet dodaných

kuchyňských linek se stanoví jako podíl předpokládané hodnoty veřejné zakázky (1.330

tis. Kč bez DPH) a ceny jedné kuchyňské linky – výsledek bude zaokrouhlen na celé

číslo směrem dolů. Celková nabídková cena se stanoví jako součin ceny jedné

kuchyňské linky násobené počtem dodaných kuchyňských linek vypočítaný podle

předchozí věty.

Celková nabídková cena se použije pro stanovení procentuální sazby smluvní pokuty

v případě nesplnění termínu dodávky. Přičemž zadavatel omezil v zadávací

dokumentaci sazbu nabídnuté smluvní pokuty minimální a maximální hodnotou.

Způsob zpracování nabídkové ceny a kritérií pro hodnocení nabídek a způsob jejich

zpracování je blíže specifikován v zadávací dokumentaci čl. č. 8 a čl. č. 11.

Veškeré další údaje k této veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich

přílohách, které jsou formou neomezeného a přímého dálkového přístupu uveřejněny na

profilu zadavatele.

V Olomouci dne 9. července 2012

Ing. Zbyněk Dohnal

DONASY s.r.o. - v zastoupení zadavatele

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.

5

More magazines by this user
Similar magazines