Bezpečnostní list

ivabrno.cz

Bezpečnostní list

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) 1907/2007 (REACH)

strana

6/9

Název výrobku: NEODISHER ® SBX

o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle jeho prováděcích předpisů o

zneškodňování odpadů.

13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Po vypláchnutí vodou

může být obal recyklován. Postupuje se podle zákona č. 477/2001 Sb.,

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

13.3 Další údaje (zařazení odpadu podle vyhl. č. 381/2001 Sb.)

kód druhu odpadu: 20 01 16 název druhu odpadu: Detergenty a odmašťovací

přípravky

kategorie odpadu:

kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy

14. Informace pro přepravu:

Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o

dopravě.

14.1 Pozemní přeprava (ADR/RID):

Třída: - Číslice/Písmeno: - Výstražná tabule: -

Kemlerovo č.: - Číslo UN: - Typ/Skupina obalu:-

Poznámka: -

14.2 Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR):

Třída: - Číslo/Písmeno: - Kategorie: -

Poznámka: -

14.3 Námořní přeprava (IMDG):

Třída: - Stránka: - Číslo UN: -

Typ/skupina obalu:- Číslo EMS: - MFAG: -

Látka znečišťující moře: -

Technický název: -

Poznámka: -

14.4 Letecká přeprava (ICAO/IATA)

Třída: - Číslo UN: - Typ/skupina obalu: -

Technický název: -

Poznámka: -

14.5 Další údaje: Přípravek se dopravuje odděleně od nápojů, potravin a krmiv.

15. Informace o předpisech:

15.1 Klasifikace a označování přípravku:

Přípravek není klasifikován a značen ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických

látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů v platném znění

jako nebezpečný a na obale, etiketě apod. jej není třeba specificky označovat.

15.1.1 Výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečného

přípravku (grafické, písmenné a slovní vyjádření) dle vyhl. č. 232/2004 Sb.:

Neuvedeno

15.1.2 Chemické názvy nebezpečných látek v přípravku, které zapříčiňují, že je

přípravek klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud

klasifikovaných látek:

Neuvedeno

More magazines by this user
Similar magazines