dojížďka do zaměstnání a škol Okres Náchod - Český statistický úřad

scitani.cz

dojížďka do zaměstnání a škol Okres Náchod - Český statistický úřad

epublika

kraj

okres

město

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ

AŠKOL

Okres Náchod

Český statistický úřad


OBYVATELSTVO

Ročník 2003

SLDB Praha, 10. prosince 2003

Kód publikace: e - 4130 - 03 Č.j.: 1597 / 03 - 3310

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – dojížďka do zaměstnání a škol

Okres Náchod

Zpracoval: Odbor statistiky vývoje obyvatelstva

Ředitelka odboru: Ing. Jiřina Růžková, CSc.

Kontaktní zaměstnanec: Ing. Josef Škrabal, tel.: 274052189, e-mail: skrabal@gw.czso.cz

Ing. Štěpánka Morávková, tel.: 274052876, e-mail: moravkova@gw.czso.cz

Český statistický úřad

2003


Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další?

Najdete je na stránkách ČSÚ na Internetu:

www.czso.cz

ISBN: 80-250-0607-7

© Český statistický úřad, Praha 2003


OBSAH

Strana

ÚVOD............................................................................................................................................................................................ 5

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY ....................................................................................................................................................... 6

MAPOVÁ ČÁST

Územní členění - SLDB 2001...................................................................................................................................................................................................9

Bilance vyjížďky a dojížďky do zaměstnání - SLDB 2001......................................................................................................................................................10

Podíl vyjíždějících do zaměstnání ze zaměstnaných osob - SLDB 2001 ..............................................................................................................................11

Podíl vyjíždějících žáků, studentů a učňů z vyjíždějících celkem - SLDB 2001 ....................................................................................................................12

Struktura vyjížďky do zaměstnání podle místa dojížďky - SLDB 2001 ..................................................................................................................................13

Struktura vyjížďky žáků, studentů a učňů podle místa dojížďky - SLDB 2001 ......................................................................................................................14

TABULKOVÁ ČÁST

Tab. 714 Obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky.............................................15

Tab. 715 Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, času stráveného vyjížďkou, frekvence vyjížďky

a podle obce vyjížďky a obce dojížďky...............................................................................................................................................................34

Tab. 716 Obyvatelstvo dojíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce dojížďky a obce vyjížďky .............................................54

Tab. 717 Zaměstnané osoby dojíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, času stráveného dojížďkou, frekvence dojížďky

a podle obce dojížďky a obce vyjížďky...............................................................................................................................................................71


Úvod


ÚVOD

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001 se uskutečnilo na celém území České

republiky podle zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Údaje byly

zjišťovány podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března (rozhodný okamžik). Sčítání

organizoval, řídil a koordinoval Český statistický úřad, který zabezpečoval přípravu a

provedení sčítání ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem obrany,

Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Českým

úřadem zeměměřickým a katastrálním, okresními úřady a obcemi. Sčítání v jednotlivých

sčítacích obvodech zajišťovali sčítací komisaři a sčítací revizoři. Jako sčítací obvod bylo

vymezeno území základní sídelní jednotky nebo jeho část, ve které sběr údajů zajišťoval

jeden sčítací komisař. Samostatné sčítací obvody tvořila zařízení hromadně ubytovaných

příslušníků ozbrojených sil, Policie České republiky, zařízení Vězeňské služby, uprchlické

tábory a zastupitelské úřady v zahraničí.

Sčítání se vztahovalo na každou fyzickou osobu, která měla v rozhodný okamžik na

území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt, i na každou další fyzickou osobu, která

byla na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna (i když zde neměla trvalý nebo

dlouhodobý pobyt), na každý dům, určený pro bydlení, i neobydlený, na každý byt, i

neobydlený. Sčítání nepodléhali cizí státní příslušníci požívající diplomatických imunit a

výsad, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které sloužily k diplomatickým účelům.

Obsah sčítání (zjišťované údaje) stanovil zákon č. 158/1999 Sb. Všechny osoby měly

povinnost uvést o sobě údaje v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. Tradičně byla

použita metoda sebesčítání, kdy obyvatelé sami vyplňovali sčítací tiskopisy. Za nezletilou

osobu poskytl údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním

úkonům její opatrovník. Za osobu, která měla ve sčítacím obvodu trvalý pobyt, ale byla

dočasně nepřítomná, poskytla údaje jiná osoba z její bytové domácnosti.

Při sčítání lidu, domů a bytů 2001 byly použity sčítací tiskopisy: Sčítací list osob,

Domovní list, Bytový list. Vzory sčítacích tiskopisů vymezila „Vyhláška Českého statistického

úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a

vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora“ (Sbírka zákonů, částka 95, 13. října

2000).

Všechny údaje byly zpracovány podle územního a správního členění státu platného

v České republice k 1. březnu 2001.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 v České republice respektovalo z hlediska

obsahu, metodiky i zpracování údajů Rezoluci Ekonomické a sociální rady OSN z roku

1995 k programu světových sčítání a Doporučení pro sčítání lidu, domů a bytů kolem

roku 2000 v evropském regionu, která zpracoval Statistický úřad Evropské unie (Eurostat)

ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí.

-5-


METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

Otázky týkající se dojížďky/docházky do zaměstnání a školy (místo pracoviště, školy,

frekvence dojížďky/docházky, denní dojížďka/docházka do zaměstnání a školy, dopravní

prostředek) vyplňovaly pouze osoby pracující a žáci, studenti a učni, kteří uváděli údaje o

dojížďce/docházce do školy i v případě, že byli pracujícími studenty a učni. Zahrnuty jsou

všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání na území České republiky trvalý nebo

dlouhodobý pobyt bez ohledu na to, zda v rozhodný okamžik sčítání byly v místě svého

trvalého nebo dlouhodobého pobytu přítomny. Údaje o dojížďce vyplňovaly podle skutečnosti

k 1.3.2001.

Zjišťovaly se údaje o

- přesunu z místa trvalého bydliště na místo pracoviště (otázka na místo pracoviště, školy a

otázka na frekvenci dojížďky (docházky) do zaměstnání a školy) a

- každodenním pohybu zaměstnaných osob, školáků, učňů a studentů z místa trvalého

nebo přechodného bydliště (otázka na denní dojížďku/docházku do zaměstnání a školy a

otázka na dopravní prostředek).

Osoby vyjíždějící do zaměstnání a škol jsou osoby, které uvedly, že místo jejich

pracoviště nebo školy bylo v jiném domě, (resp. v jiné obci nebo v jiném státu) než ve kterém

měly trvalý (dlouhodobý) pobyt.

Vyjíždějící mimo obec jsou osoby, jejichž obec pracoviště, školy byla jiná než obec

trvalého pobytu, případně jejichž místo pracoviště bylo v zahraničí. V počtu vyjíždějících

z obce jsou zahrnuty i osoby, s nezjištěnou obcí pracoviště, pokud byl znám okres pracoviště,

který byl různý od okresu trvalého pobytu.

Vyjíždějící denně byly osoby, které v otázce o frekvenci dojížďky (alternativy - denně,

týdně, 1 - 2 x měsíčně, jinak), zvolily danou odpověď.

Čas strávený dojížďkou se týká každodenního dojíždění (docházení) do zaměstnání

nebo školy. Osoby, které z místa trvalého pobytu dojížděly do zaměstnání a školy jinak než

denně, uváděly v této otázce dobu denní dojížďky (docházky) z místa jejich přechodného

ubytování do zaměstnání nebo školy. Údaj odpovídal celkové době, která uplyne od opuštění

domova (místa přechodného ubytování) do registrace na pracovišti nebo vstupu do školy, tj.

včetně pěší chůze na stanici a od stanice veřejné dopravy, čekání na příjezd, přestup, apod.

Zaměstnané osoby v tabulkách za dojížďku jsou všechny osoby pracující s výjimkou

pracujících studentů a učňů, kteří vyplňovali do tiskopisu dojížďku do školy a proto jsou ve

všech výstupech za dojížďku zařazeni v kategorii studentů a učňů, bez ohledu na skutečnost,

že v rozhodný okamžik sčítání byli také ekonomicky aktivní. Mezi zaměstnané osoby jsou tak

zahrnuty všechny osoby, které uvedly, že patří mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele,

samostatně činné, pracující důchodce, ženy na mateřské dovolené v trvání 28 resp. 37 týdnů,

osoby v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě, ve vazbě a výkonu trestu. Ženy na

mateřské dovolené, osoby ve vazbě a ve výkonu trestu uváděly údaje podle posledního

zaměstnání, pokud trval jejich pracovní poměr. Údaj o celkovém počtu zaměstnaných osob

zveřejněný v této publikaci se liší od údajů o počtu zaměstnaných osob uváděných v jiných

publikacích s výsledky sčítání. Důvodem je skutečnost, že v tabulkách o počtu dojíždějících a

vyjíždějících osob nejsou v úhrnu zaměstnaných zahrnuti pracující studenti a učni.

Směrový proud vyjížďky je definován jako vyjíždějící osoba/osoby z obce trvalého

pobytu do obce pracoviště nebo z obce trvalého pobytu do jiného státu (při dojížďce do

zahraničí).

Zařazení zaměstnaných osob do odvětví ekonomické činnosti se provádělo podle

hlavního druhu ekonomické činnosti. Přehled odvětví byl uveden ve vysvětlivkách ke sčítacím

tiskopisům.

Tabulky 714 - 717 obsahují údaje pouze o osobách vyjíždějících z obce. Výčet

jednotlivých obcí dojížďky resp. vyjížďky je zde odvozen ze směrových proudů. Pro uvedení

konkrétní obce dojížďky resp. vyjížďky v rámci ostatních okresů, je rozhodující velikost

směrového proudu – celkový počet dojíždějících v proudu musí být minimálně 10 osob.

Údaje o počtu vyjíždějících osob byly zveřejněny také v publikaci „Sčítání lidu, do

a bytů k 1.3.2001 – základní informace o okresech a krajích“ resp. v publikacích „Sčítání

lidu, domů a bytů k 1.3.2001 – základní informace o obcích“ v jednotlivých okresech

v tabulce 114. Údaj o celkovém počtu vyjíždějících osob – zaměstnaných nebo žáků,

studentů a učňů – v tab. 114 zahrnuje na rozdíl od tabulek uvedených v této publikaci i počty

osob s nezjištěným místem pracoviště, školy (nezjištěný stát, okres a obec), které však

uvedly, že místo pracoviště, školy je jinde než v domě, ve kterém mají trvalý pobyt.

-6-


SROVNATELNOST VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ 2001 A 1991

Ve výsledcích sčítání 2001 jsou do celkového počtu obyvatel (v souladu s

mezinárodními doporučeními) zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem. Údaje o

zaměstnaných osobách nejsou plně srovnatelné. Ve sčítání 1991 byly do počtu ekonomicky

aktivních zahrnovány i ženy na tzv. další mateřské dovolené (do 3 let věku dítěte) a osoby

pobírající rodičovský příspěvek, pokud trval jejich pracovní poměr; v roce 2001 však jen ženy

na mateřské dovolené v trvání 28 resp. 37 týdnů. Ostatní (tj. ženy na další mateřské dovolené

a osoby pobírající rodičovský příspěvek) jsou zahrnuti do osob ekonomicky neaktivních.

Rozdílné proti roku 1991 bylo zjišťování údajů o zaměstnání, postavení v zaměstnání a

odvětví ekonomické činnosti u vojáků v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě. Při

sčítání v roce 1991 uváděli tyto údaje podle posledního vykonávaného zaměstnání, v roce

2001 v souladu s metodikou ILO (International Labour Organization – Mezinárodní

organizace práce) uváděli zaměstnání „voják základní (náhradní resp. civilní) služby“ a byli

zahrnuti do odvětví obrany (resp. veřejné správy či sociálního zabezpečení v případě civilní

služby). Tyto skutečnosti se promítly i do ukazatelů o dojížďce.

Údaje o počtech vyjíždějících a dojíždějících podle odvětví nejsou plně srovnatelné.

V roce 1991 se při zařazování do odvětví vycházelo ze zápisů názvů organizací podle druhu

provozované nebo převažující činnosti (klasifikace JKONH), v roce 2001 se odvětví

ekonomické činnosti určovalo podle hlavního druhu ekonomické činnosti (klasifikace OKEČ).

-7-


MAPOVÁ ČÁST


eská republika

Dín

Teplice

Liberec

Ústí n.L.

Jablonec

eská Lípa

n.N.

Chomutov Most

Litomice

Semily

Mladá

Trutnov

Karlovy Louny

Boleslav

Sokolov

Jiín

Cheb

Vary

Mlník

Kladno

Náchod

Rakovník

Nymburk Hradec Králové

Praha

Rychnov n.K.

Plze-sever

Kolín

Tachov

Beroun Prahazápad

Prahavýchod

Pardubice

Rokycany

Plze-msto

Ústí n.O.

Kutná Hora

Chrudim

Plze-jih Píbram Benešov

Domažlice

Havlíkv Brod

Svitavy

Klatovy

Strakonice

Písek

Tábor

Pelhimov

Jihlava

Žár n.S.

Blansko

Jeseník

Šumperk Bruntál

Olomouc

Prostjov

Perov

Opava

Nový Jiín

Ostravamsto

Karviná

Frýdek-Místek

Prachatice

eské

Budjovice

eský Krumlov

Jindichv Hradec

Tebí

Znojmo

Brnomsto

Brno-venkov

Beclav

Vyškov

Hodonín

Kromíž

Uherské

Hradišt

Zlín

Vsetín


Bilance dojížky a vyjížky do zamstnání - SLDB 2001

Obrat

(vyjíždjící + dojíždjící):

100 000

50 000

10 000

Struktura obratu (%):

dojíždjící

vyjíždjící

hranice kraje

hranice okresu


Podíl vyjíždjících do zamstnání ze zamstnaných osob - SLDB 2001

Podíl (%):

od 10,8

10,9 - 34,3

34,4 - 41,8

41,9 - 45,8

45,9 - 49,3

49,4 - 54,7

54,8 +


Podíl vyjíždjících žák, student a u z vyjíždjících celkem - SLDB 2001

Podíl (%):

do 22,2

22,3 - 24,6

24,7 - 26,0

26,1 - 27,4

27,5 - 28,9

29,0 - 30,6

30,7 +


Struktura vyjížky do zamstnání podle místa dojížky - SLDB 2001

Struktura (%):

vyjíždjící do jiných kraj a do zahranií

vyjíždjící do okres v rámci stejného kraje

vyjíždjící v rámci okresu

hranice kraje

hranice okresu


Struktura vyjížky žák, student a u podle místa dojížky - SLDB 2001

Struktura (%):

vyjíždjící do jiných kraj a do zahranií

vyjíždjící do okres v rámci stejného kraje

vyjíždjící v rámci okresu

hranice kraje

hranice okresu


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

hrn vyj d j c ch

v tom:

vyjid v rÆmci okresu

vyj d do jin ch okresø kraje

v tom okres:

Hradec KrÆlovØ

JiŁ n

Rychnov nad Kn nou

Trutnov

vyj d do jin ch krajø

vyj d do zahraniŁ

Obec vyj ky:

1. NÆchod

obec doj ky:

Bohuslavice

¨erven Kostelec

¨eskÆ ¨ermnÆ

¨eskÆ Skalice

Doln RadechovÆ

Hronov

Jarom ł

Kramolna

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Nov HrÆdek

Police nad Metuj

Provodov-onov

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Vysokov

ZÆbrod

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Rychnov nad Kn nou

Dobruka

Trutnov

Pec pod Sn kou

pindlerøv Ml n

Pardubice

Brno

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

21905 9012 3653 3563 5286 5244 3779 377 3 8812 2611 6238 30717

16539 7245 2478 2459 4029 4187 3086 298 2 5451 2307 5148 21990

3333 1136 565 574 835 775 525 58 1 1438 225 953 4771

1702 576 273 298 441 401 258 31 - 641 58 448 2343

72 21 12 12 20 16 12 - - 66 8 12 138

611 191 108 98 144 146 100 14 1 279 79 221 890

948 348 172 166 230 212 155 13 - 452 80 272 1400

1864 557 556 489 382 257 159 21 - 1845 66 127 3709

169 74 54 41 40 25 9 - - 78 13 10 247

11 2 - 3 2 4 2 - - - - - 11

194 78 37 24 49 37 46 1 - 27 5 27 221

11 4 1 1 4 5 - - - 7 7 7 18

134 35 16 23 37 30 23 5 - 7 4 6 141

40 18 5 5 11 15 4 - - 1 1 1 41

199 69 32 37 41 37 48 4 - 116 1 113 315

69 18 11 13 19 17 7 2 - 26 2 20 95

13 8 2 2 5 2 2 - - - - - 13

11 1 - 4 3 2 1 1 - - - - 11

22 4 - 2 6 7 6 1 - - - - 22

284 101 33 38 87 69 51 6 - 245 20 237 529

18 7 1 - 6 4 7 - - 4 4 4 22

37 19 1 6 7 12 9 2 - 9 2 7 46

13 5 3 3 2 2 3 - - - - - 13

11 6 - 1 2 5 3 - - 19 1 16 30

229 95 39 23 54 65 48 - - 68 19 68 297

18 5 2 4 3 6 3 - - - - - 18

14 1 1 3 5 4 1 - - - - - 14

1403 495 195 203 366 338 276 25 - 540 73 513 1943

193 83 54 64 35 24 14 2 - 175 - 5 368

120 32 8 20 33 37 19 3 - 51 3 17 171

12 5 3 1 4 4 - - - 3 3 3 15

22 5 1 1 9 5 6 - - 27 1 26 49

24 8 4 2 6 6 6 - - 26 4 11 50

11 5 4 1 1 1 3 1 - - - - 11

13 7 5 - 2 3 2 1 - - - - 13

27 5 18 2 2 3 1 1 - 35 4 7 62

13 3 4 4 3 1 1 - - 63 - 3 76

651 210 159 137 136 129 81 9 - 557 36 96 1208

37 19 11 7 13 6 - - - 23 8 2 60

-15-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

vyj d j c z obce œhrnem

2. Adrpach

obec doj ky:

Teplice nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

3. Bezd kov nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

4. Bohuslavice

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

Dobruka

OpoŁno

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

5. BorovÆ

obec doj ky:

NÆchod

Nov HrÆdek

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

6. Boanov

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

2091 724 365 347 515 473 357 34 - 1120 117 611 3211

13 7 2 1 3 4 3 - - 19 15 19 32

25 9 5 3 3 6 7 1 - 28 15 27 53

35 6 8 6 6 8 7 - - 26 14 19 61

3 2 1 2 - - - - - 1 - 1 4

63 17 14 11 9 14 14 1 - 55 29 47 118

30 17 7 6 9 6 2 - - 3 1 3 33

25 12 1 5 8 6 4 1 - 6 - 6 31

65 32 6 7 17 21 14 - - 19 15 19 84

10 4 1 4 3 - 2 - - 2 - 2 12

166 73 22 28 52 36 27 1 - 49 24 48 215

12 1 3 2 7 - - - - 16 4 1 28

- - - - - - - - - - - - -

178 74 25 30 59 36 27 1 - 65 28 49 243

39 17 5 8 12 8 4 2 - 6 1 5 45

92 52 13 15 20 20 23 1 - 46 27 45 138

151 73 25 26 35 32 30 3 - 59 28 55 210

15 5 2 2 4 5 2 - - 3 - 1 18

25 10 2 4 6 5 5 3 - 9 4 9 34

12 3 2 - 3 3 4 - - 2 - 2 14

87 26 13 12 25 19 14 4 - 31 5 16 118

1 - - 1 - - - - - 1 - 1 2

239 99 38 39 60 51 44 7 - 91 33 72 330

38 21 3 4 9 16 3 3 - 6 - 6 44

13 6 - 1 2 8 2 - - 21 21 21 34

56 29 5 6 11 26 5 3 - 30 21 30 86

8 1 3 - 3 - 2 - - 6 - 1 14

- - - - - - - - - - - - -

64 30 8 6 14 26 7 3 - 36 21 31 100

51 28 12 4 15 12 8 - - 5 1 5 56

66 33 13 8 19 14 12 - - 68 47 62 134

15 3 5 2 4 2 2 - - 7 - - 22

- - - - - - - - - - - - -

81 36 18 10 23 16 14 - - 75 47 62 156

-16-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

7. Broumov

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

¨erven Kostelec

HejtmÆnkovice

HełmÆnkovice

Hronov

HynŁice

Jetłichov

Mart nkovice

Mezim st

Otovice

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Pardubice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

8. Brzice

obec doj ky:

HołiŁky

Chvalkovice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

9. Bukovice

obec doj ky:

NÆchod

Broumov

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

10. ¨ernŁice

obec doj ky:

NÆchod

Bohuslavice

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

107 26 21 20 26 18 22 - - 18 2 16 125

39 19 16 7 9 5 2 - - 1 1 1 40

20 5 10 3 4 1 2 - - 8 - 3 28

34 10 6 3 10 12 3 - - - - - 34

18 3 3 3 4 6 2 - - - - - 18

68 18 22 12 18 8 8 - - 67 - 64 135

103 28 4 8 34 20 36 1 - 1 - - 104

11 1 - 2 5 2 1 1 - - - - 11

22 5 6 2 6 3 4 1 - 2 2 2 24

162 47 17 29 35 44 35 2 - 7 5 7 169

32 4 2 6 20 3 - 1 - - - - 32

81 29 15 4 26 18 17 1 - 14 2 13 95

32 8 3 6 11 4 8 - - 37 - 35 69

19 6 7 2 5 3 2 - - 24 - 22 43

798 224 139 118 223 158 153 7 - 196 14 166 994

92 24 18 29 17 18 10 - - 48 1 3 140

35 10 8 10 8 5 4 - - 24 2 3 59

12 4 5 3 2 1 1 - - 21 - - 33

235 72 55 69 45 34 29 3 - 165 9 12 400

13 7 7 4 2 - - - - 6 - - 19

1046 303 201 191 270 192 182 10 - 367 23 178 1413

15 6 2 - 3 8 2 - - - - - 15

13 9 1 1 7 3 1 - - 15 14 15 28

51 21 7 4 17 13 10 - - 23 16 23 74

11 2 1 3 3 2 2 - - 11 - 3 22

- - - - - - - - - - - - -

62 23 8 7 20 15 12 - - 34 16 26 96

10 4 5 1 2 1 1 - - 1 - 1 11

10 7 1 - 3 3 2 - 1 2 - 2 12

79 42 6 12 22 22 15 2 - 27 21 25 106

121 61 16 15 32 33 22 2 1 42 21 38 163

8 2 - 2 3 2 1 - - 7 - - 15

1 - 1 - - - - - - - - - 1

130 63 17 17 35 35 23 2 1 49 21 38 179

17 10 4 1 2 7 2 1 - 5 2 5 22

32 7 3 3 6 7 12 1 - - - - 32

-17-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

11. ¨ervenÆ Hora

obec doj ky:

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

12. ¨erven Kostelec

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Horn RadechovÆ

Hronov

Jarom ł

NovØ M sto nad Metuj

VelkØ Poł Ł

ZÆbrod

ernov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Trutnov

MalØ Svato ovice

Rtyn v Podkrkono

pice

Pardubice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

13. ¨eskÆ ¨ermnÆ

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

Nov HrÆdek

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

69 32 9 12 14 22 10 2 - 19 15 18 88

140 54 18 24 29 39 25 5 - 27 17 26 167

35 8 12 9 6 5 3 - - 17 1 9 52

- - - - - - - - - 1 - - 1

175 62 30 33 35 44 28 5 - 45 18 35 220

37 17 7 7 5 11 7 - - 7 7 7 44

67 26 11 11 8 23 14 - - 20 10 18 87

10 6 5 3 2 - - - - 5 - - 15

1 - 1 - - - - - - - - - 1

78 32 17 14 10 23 14 - - 25 10 18 103

480 236 69 73 106 123 101 8 - 124 21 122 604

40 9 4 7 7 13 9 - - - - - 40

15 10 1 2 4 4 4 - - - - - 15

93 37 12 9 26 25 20 1 - 59 1 57 152

25 4 8 2 5 8 2 - - 18 - 16 43

28 14 2 7 8 6 5 - - 53 - 43 81

30 10 4 5 6 6 8 1 - 14 - 13 44

23 6 2 4 8 3 6 - - - - - 23

11 2 1 1 6 3 - - - - - - 11

819 357 115 124 196 202 169 13 - 292 25 262 1111

71 29 19 30 14 7 1 - - 53 1 4 124

42 5 6 10 9 10 6 1 - 23 - 7 65

108 32 10 17 26 29 23 3 - 55 2 53 163

35 7 1 2 11 14 6 1 - 9 - 8 44

72 43 16 10 15 18 13 - - 1 1 1 73

57 20 9 11 16 13 8 - - 28 9 28 85

10 1 5 1 1 - 2 1 - 11 - 4 21

490 163 97 96 116 106 69 6 - 268 16 114 758

11 7 6 1 2 2 - - - 8 1 1 19

1320 527 218 221 314 310 238 19 - 568 42 377 1888

116 59 10 13 32 39 18 4 - 23 13 23 139

12 6 - 2 3 6 1 - - 7 - 6 19

10 6 - 1 5 1 3 - - 15 12 15 25

151 74 12 19 44 48 24 4 - 51 25 49 202

13 6 4 3 4 2 - - - 14 - 2 27

3 1 - 1 1 - 1 - - - - - 3

167 81 16 23 49 50 25 4 - 65 25 51 232

-18-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

14. ¨eskÆ Metuje

obec doj ky:

NÆchod

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

Ær nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

15. ¨eskÆ Skalice

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Dolany

Hronov

Chvalkovice

Jarom ł

NovØ M sto nad Metuj

Rychnovek

kov

Studnice

VelkÆ Jesenice

Velk Tłebeov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Trutnov

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

16. Dolany

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

17. Doln RadechovÆ

obec doj ky:

NÆchod

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

12 8 4 4 1 1 2 - - 8 - 8 20

28 14 6 3 4 9 6 - - 19 16 19 47

22 7 2 4 3 8 5 - - 8 6 8 30

16 6 2 1 1 5 7 - - 2 2 2 18

101 43 18 15 17 27 24 - - 44 24 41 145

13 6 4 1 3 1 3 1 - 3 - - 16

- - - - - - - - - - - - -

114 49 22 16 20 28 27 1 - 47 24 41 161

313 185 53 41 88 82 45 4 - 81 14 79 394

58 29 14 5 10 18 8 3 - 5 2 4 63

36 11 2 7 7 13 6 1 - - - - 36

30 21 6 5 5 12 2 - - 42 1 41 72

19 14 4 2 4 4 5 - - 17 16 17 36

127 53 16 18 23 45 21 4 - 55 8 54 182

53 15 10 6 14 11 11 1 - 50 - 49 103

15 2 - 1 3 2 9 - - - - - 15

33 10 6 6 7 8 6 - - - - - 33

14 6 2 2 3 4 3 - - 12 12 12 26

10 3 1 4 - 4 - 1 - - - - 10

10 8 - 1 3 4 1 1 - 19 19 19 29

772 371 120 106 180 219 132 15 - 306 76 296 1078

49 20 14 13 9 6 7 - - 31 1 2 80

41 12 5 6 16 7 7 - - 25 1 18 66

19 9 4 5 4 3 3 - - 17 - 11 36

213 69 53 44 54 31 29 2 - 170 14 72 383

7 2 3 2 - 1 1 - - 3 - 3 10

992 442 176 152 234 251 162 17 - 479 90 371 1471

16 6 1 3 5 4 3 - - 2 - 2 18

22 9 1 5 4 6 4 2 - 3 3 3 25

77 40 15 12 20 15 14 1 - 40 26 40 117

139 63 23 20 36 31 26 3 - 56 35 56 195

14 6 6 2 2 3 1 - - 4 - 3 18

29 11 11 6 6 5 1 - - 21 1 9 50

1 - - - - 1 - - - 1 - - 2

169 74 34 26 42 37 27 3 - 78 36 65 247

155 80 26 21 30 40 34 4 - 47 28 47 202

-19-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

18. HejtmÆnkovice

obec doj ky:

Broumov

HynŁice

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

19. Hełmanice

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

20. HełmÆnkovice

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

21. Horn RadechovÆ

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

22. Hołenice

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

15 6 1 2 4 5 2 1 - 5 2 5 20

210 98 33 28 39 59 46 5 - 65 31 64 275

22 8 3 6 4 4 5 - - 10 - 2 32

2 2 - 1 1 - - - - 1 - - 3

234 108 36 35 44 63 51 5 - 76 31 66 310

133 76 15 21 26 41 26 4 - 72 58 71 205

15 4 - 1 3 7 3 1 - - - - 15

24 6 6 - 4 9 5 - - - - - 24

214 101 29 27 46 69 38 5 - 89 60 83 303

16 1 2 2 7 4 1 - - 15 - 4 31

- - - - - - - - - - - - -

230 102 31 29 53 73 39 5 - 104 60 87 334

50 26 7 9 7 18 7 2 - 29 24 29 79

77 36 10 12 15 24 14 2 - 37 26 34 114

38 16 13 6 9 6 4 - - 8 4 7 46

1 1 - 1 - - - - - - - - 1

116 53 23 19 24 30 18 2 - 45 30 41 161

112 59 8 15 26 32 30 1 - 69 57 68 181

145 67 17 16 31 43 37 1 - 83 57 78 228

16 1 3 6 2 3 2 - - 6 - - 22

- - - - - - - - - 1 - - 1

161 68 20 22 33 46 39 1 - 90 57 78 251

92 46 13 9 30 24 13 3 - 26 18 26 118

45 15 9 9 7 12 8 - - 22 20 20 67

162 67 26 20 42 48 23 3 - 76 57 73 238

6 4 3 - 3 - - - - 10 - 3 16

- - - - - - - - - - - - -

168 71 29 20 45 48 23 3 - 86 57 76 254

39 17 6 5 12 8 6 2 - 22 17 21 61

53 21 8 7 13 11 11 3 - 22 17 21 75

11 4 2 2 2 2 2 1 - 10 1 6 21

- - - - - - - - - - - - -

64 25 10 9 15 13 13 4 - 32 18 27 96

-20-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

23. HołiŁky

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

24. Hronov

obec doj ky:

NÆchod

Broumov

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

StÆrkov

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Ærky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Chl stov

J vka

pindlerøv Ml n

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

25. HynŁice

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

26. Chvalkovice

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Dolany

Jarom ł

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

15 9 1 3 6 3 2 - - 8 1 8 23

29 14 3 1 11 7 7 - - 3 2 3 32

76 34 7 9 30 16 13 1 - 25 3 20 101

34 6 7 4 13 4 5 1 - 16 2 6 50

- - - - - - - - - - - - -

110 40 14 13 43 20 18 2 - 41 5 26 151

502 240 58 90 121 111 105 17 - 105 32 104 607

18 8 1 2 2 6 6 1 - 19 3 16 37

107 40 21 12 19 29 24 2 - 12 4 12 119

11 1 2 3 3 2 1 - - - - - 11

29 10 6 5 9 4 5 - - 6 3 5 35

14 1 4 - 5 5 - - - - - - 14

28 6 - 4 3 9 9 3 - 24 1 22 52

74 29 5 13 13 15 23 5 - 4 - 4 78

36 25 4 3 6 12 10 1 - 2 2 2 38

18 7 2 - 7 2 6 1 - 18 - 18 36

450 251 56 66 93 131 97 7 - 29 8 28 479

15 8 1 1 6 5 2 - - 4 4 4 19

1358 640 167 209 307 339 299 37 - 223 57 215 1581

57 19 17 22 9 6 3 - - 44 1 1 101

21 3 1 4 6 3 5 2 - 12 1 4 33

10 3 2 1 1 3 3 - - 1 1 1 11

10 2 1 1 4 - 4 - - - - - 10

10 4 3 1 2 2 2 - - - - - 10

191 56 41 43 41 29 33 4 - 148 19 18 339

9 4 4 1 2 - 2 - - 3 - - 12

1558 700 212 253 350 368 334 41 - 374 76 233 1932

12 6 2 3 2 4 1 - - 1 - 1 13

32 13 5 5 12 6 4 - - 16 12 15 48

1 - - - - 1 - - - 4 1 - 5

- - - - - - - - - - - - -

33 13 5 5 12 7 4 - - 20 13 15 53

19 7 4 2 2 8 3 - - 7 - 7 26

68 30 12 9 14 24 8 1 - - - - 68

15 3 - 2 1 3 8 1 - - - - 15

26 8 11 2 8 2 2 1 - 7 - 7 33

-21-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Dvør KrÆlovØ nad Labem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

27. Jarom ł

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Dolany

Hełmanice

Hronov

Chvalkovice

JasennÆ

NovØ M sto nad Metuj

Nov Ples

Rasoky

Ronov

Rychnovek

Velichovky

Zalo ov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

Smiłice

Trutnov

Dvør KrÆlovØ nad Labem

Pardubice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

28. JasennÆ

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

29. Jestłeb

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

159 56 37 19 34 42 24 3 - 24 1 22 183

12 6 2 2 2 5 1 - - 7 1 7 19

31 11 8 7 5 8 3 - - 21 2 8 52

1 1 1 - - - - - - - - - 1

191 68 46 26 39 50 27 3 - 45 3 30 236

128 54 15 28 38 26 19 2 - 32 2 31 160

97 42 20 15 16 30 15 1 - 25 19 25 122

16 7 - 1 6 5 4 - - - - - 16

27 9 1 3 10 5 8 - - - - - 27

10 5 2 3 1 3 1 - - 18 - 14 28

33 31 3 3 5 10 12 - - 2 2 2 35

18 3 4 4 5 3 2 - - - - - 18

20 7 3 1 9 4 3 - - 57 2 51 77

35 4 7 6 7 11 4 - - - - - 35

25 6 4 2 8 8 3 - - 4 4 4 29

19 3 2 1 3 6 7 - - - - - 19

56 21 6 6 14 19 10 1 - - - - 56

41 30 10 6 7 8 9 1 - - - - 41

20 5 4 1 5 6 3 1 - - - - 20

592 248 92 88 142 153 111 6 - 185 33 156 777

100 38 20 32 26 19 3 - - 73 2 3 173

520 168 82 92 136 115 87 8 - 192 15 185 712

126 74 17 11 17 56 20 5 - 1 - 1 127

50 17 8 8 18 7 8 1 - 37 5 36 87

25 9 2 7 10 4 2 - - 14 2 10 39

43 15 5 8 11 12 6 1 - 23 - 20 66

28 7 9 4 9 3 3 - - 32 - 22 60

1140 384 197 205 282 271 163 22 - 522 46 314 1662

14 5 - 5 1 7 1 - - 4 - 1 18

1746 637 289 298 425 431 275 28 - 711 79 471 2457

110 47 10 17 28 35 20 - - 38 25 38 148

140 56 14 19 36 48 23 - - 49 27 48 189

17 7 6 2 3 4 2 - - 11 2 10 28

48 19 14 10 11 9 3 1 - 24 2 13 72

1 - - 1 - - - - - 1 - - 2

189 75 28 30 47 57 26 1 - 74 29 61 263

42 27 5 5 7 19 6 - - 22 15 22 64

58 31 11 6 9 22 10 - - 25 15 25 83

-22-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

30. Jetłichov

obec doj ky:

Adrpach

Broumov

HynŁice

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

31. Kramolna

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

32. Kłinice

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

33. Lhota pod HołiŁkami

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

34. Libchyn

obec doj ky:

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

8 2 2 2 - 3 1 - - 9 2 3 17

- - - - - - - - - - - - -

66 33 13 8 9 25 11 - - 34 17 28 100

11 8 3 3 2 2 1 - - - - - 11

51 26 8 8 15 10 7 3 - 7 4 7 58

19 13 1 1 7 6 4 - - - - - 19

39 13 4 5 10 10 10 - - 28 26 27 67

147 70 21 21 45 32 25 3 - 49 32 46 196

10 3 4 2 3 1 - - - 8 - 2 18

- - - - - - - - - - - - -

157 73 25 23 48 33 25 3 - 57 32 48 214

229 125 23 27 70 59 45 5 - 121 96 121 350

15 3 2 5 5 - 3 - - 2 2 2 17

15 2 1 1 4 8 1 - - - - - 15

13 5 4 3 6 - - - - 4 - 4 17

296 146 35 41 89 74 52 5 - 140 101 140 436

27 5 5 5 7 10 - - - 15 - 3 42

- - - - - - - - - 1 - - 1

323 151 40 46 96 84 52 5 - 156 101 143 479

89 48 8 16 26 20 18 1 - 48 38 47 137

114 55 13 18 30 27 25 1 - 58 39 55 172

6 2 1 4 - - 1 - - 10 - - 16

- - - - - - - - - - - - -

120 57 14 22 30 27 26 1 - 68 39 55 188

36 22 7 5 9 8 6 1 - 6 6 6 42

65 34 14 6 19 15 10 1 - 41 30 39 106

7 1 2 1 2 1 1 - - 6 - - 13

- - - - - - - - - - - - -

72 35 16 7 21 16 11 1 - 47 30 39 119

16 11 2 4 4 3 3 - - 9 7 9 25

2 - - - 1 1 - - - - - - 2

- - - - - - - - - - - - -

18 11 2 4 5 4 3 - - 9 7 9 27

-23-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

35. Litoboł

obec doj ky:

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

36. Machov

obec doj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

37. Mart nkovice

obec doj ky:

Broumov

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

38. MezileŁ

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

HołiŁky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

39. Meziles

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

40. Mezim st

obec doj ky:

NÆchod

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

22 10 3 2 2 10 5 - - 6 5 6 28

7 3 3 1 - 1 2 - - 7 - - 14

- - - - - - - - - - - - -

29 13 6 3 2 11 7 - - 13 5 6 42

38 13 8 6 8 11 5 - - 16 1 15 54

36 22 3 4 8 12 8 1 - - - - 36

28 10 5 8 8 5 2 - - 13 1 13 41

106 54 7 8 30 33 26 2 - 7 5 7 113

18 2 4 5 3 - 6 - - 2 - 2 20

259 103 30 39 62 71 52 5 - 56 10 54 315

10 2 4 3 2 1 - - - 8 - - 18

20 6 8 7 3 1 1 - - 24 - - 44

2 1 - 1 1 - - - - - - - 2

281 110 38 47 66 72 53 5 - 80 10 54 361

103 49 19 19 19 28 17 1 - 7 4 7 110

10 4 2 - 2 2 4 - - 2 - 2 12

141 56 26 22 34 32 26 1 - 18 4 14 159

17 3 5 5 3 - 4 - - 13 1 1 30

- - - - - - - - - - - - -

158 59 31 27 37 32 30 1 - 31 5 15 189

11 3 6 2 - - 3 - - - - - 11

15 6 1 1 2 4 7 - - 11 10 11 26

42 19 9 7 4 10 12 - - 13 12 11 55

17 7 8 1 4 2 1 1 - 5 1 4 22

1 - - 1 - - - - - - - - 1

60 26 17 9 8 12 13 1 - 18 13 15 78

31 18 2 1 10 14 4 - - 9 1 9 40

48 25 4 3 15 15 8 3 - 40 27 40 88

5 - - - 2 3 - - - 4 - 1 9

- - - - - - - - - - - - -

53 25 4 3 17 18 8 3 - 44 27 41 97

32 11 6 4 7 4 11 - - 10 - 10 42

-24-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

Adrpach

Broumov

Hronov

HynŁice

Jetłichov

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

41. Nahołany

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

42. NovØ M sto nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Bohuslavice

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Hronov

Jarom ł

Nahołany

Nov HrÆdek

Police nad Metuj

Provodov-onov

Slavo ov

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Rychnov nad Kn nou

Dobruka

Lupenice

OpoŁno

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

87 54 29 21 19 15 3 - - - - - 87

231 141 41 28 52 75 32 3 - 44 13 44 275

29 7 6 7 5 9 1 1 - 24 - 24 53

72 39 6 7 12 22 25 - - - - - 72

23 8 1 3 9 6 3 1 - 1 1 1 24

18 7 2 4 5 4 3 - - 1 - 1 19

44 19 6 9 10 9 7 3 - 7 - 6 51

12 4 4 2 2 2 2 - - 10 - 10 22

584 302 108 94 130 154 89 9 - 113 21 107 697

22 7 5 6 3 7 1 - - 15 - - 37

12 3 7 1 2 - 1 1 - 7 - 2 19

87 26 29 19 14 14 8 3 - 73 1 2 160

2 - 1 - 1 - - - - 2 - 1 4

673 328 138 113 145 168 97 12 - 188 22 110 861

19 9 4 2 3 4 6 - - 5 - 5 24

17 9 1 2 4 5 4 1 - 1 - 1 18

63 33 12 10 10 20 10 1 - 31 24 31 94

118 54 19 15 24 35 23 2 - 45 25 44 163

15 5 4 5 4 1 1 - - 9 - 3 24

- - - - - - - - - - - - -

133 59 23 20 28 36 24 2 - 54 25 47 187

778 388 122 119 196 175 149 17 - 170 54 168 948

38 15 8 4 7 10 9 - - - - - 38

10 5 - 5 2 2 1 - - 7 - 5 17

98 30 7 26 24 20 19 2 - - - - 98

15 3 4 2 3 2 4 - - 14 - 13 29

23 9 2 4 8 6 3 - - 6 - 5 29

45 10 6 7 8 12 11 1 - 6 6 6 51

25 12 3 3 10 6 3 - - 2 1 2 27

10 1 1 2 2 2 3 - - 3 - 2 13

10 4 - 1 3 5 1 - - 2 2 2 12

15 1 - 4 4 3 4 - - - - - 15

29 9 3 5 8 7 6 - - 13 - 12 42

1165 502 168 192 296 262 227 20 - 226 66 217 1391

108 44 31 37 23 12 5 - - 93 3 3 201

112 32 13 20 35 29 14 1 - 41 1 24 153

17 4 - 3 4 4 5 1 - 7 - 4 24

80 35 7 18 18 19 14 4 - 54 5 54 134

10 5 - 2 1 3 4 - - 4 3 4 14

37 15 1 4 14 9 8 1 - 2 - 2 39

-25-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

Pardubice

Brno

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

43. Nov HrÆdek

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Dobruka

Ohniov

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

44. Nov Ples

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

Libłice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

45. Otovice

obec doj ky:

Broumov

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

46. Police nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

Bezd kov nad Metuj

Broumov

Bukovice

¨erven Kostelec

Hronov

Jarom ł

Such Døl

Teplice nad Metuj

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

13 1 3 2 3 2 2 1 - 12 - 4 25

10 3 5 3 1 1 - - - 31 - 2 41

549 188 93 124 140 101 78 13 - 379 47 137 928

28 11 7 8 6 5 2 - - 14 3 - 42

1742 701 268 324 442 368 307 33 - 619 116 354 2361

40 22 5 6 10 12 6 1 - 8 - 8 48

40 13 6 6 9 6 12 1 - 9 - 9 49

87 35 12 13 22 20 18 2 - 19 - 19 106

12 5 3 1 5 3 - - - 7 1 7 19

13 11 2 3 7 - 1 - - - - - 13

60 26 11 10 22 12 5 - - 26 2 10 86

- - - - - - - - - - - - -

147 61 23 23 44 32 23 2 - 45 2 29 192

45 21 3 6 15 5 15 1 - 32 30 32 77

58 25 6 8 19 7 17 1 - 38 33 36 96

11 8 2 5 2 - 2 - - 5 1 5 16

10 5 1 1 2 4 2 - - - - - 10

33 15 4 10 6 4 9 - - 9 3 7 42

- - - - - - - - - - - - -

91 40 10 18 25 11 26 1 - 47 36 43 138

77 40 8 13 19 21 16 - - 25 17 25 102

11 - 1 2 2 1 4 1 - - - - 11

112 50 16 20 27 24 24 1 - 49 32 47 161

12 2 5 3 1 3 - - - 4 - - 16

- - - - - - - - - - - - -

124 52 21 23 28 27 24 1 - 53 32 47 177

127 60 29 26 27 25 17 3 - 45 3 45 172

17 5 9 1 7 - - - - - - - 17

23 15 5 5 5 5 2 1 - 4 4 4 27

137 81 19 13 29 43 30 2 1 48 12 48 185

20 9 2 - 8 6 4 - - 14 14 14 34

17 4 6 5 2 3 1 - - 3 - 2 20

96 42 34 14 15 19 13 1 - 38 3 36 134

10 1 - 4 5 - 1 - - 2 - 1 12

14 7 4 1 1 5 2 1 - 2 2 2 16

34 15 8 8 6 7 4 1 - 23 6 23 57

-26-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

VelkØ Poł Ł

Ær nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

47. Provodov-onov

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

48. Płibyslav

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

49. Rasoky

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

50. Ronov

obec doj ky:

Jarom ł

Velichovky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

39 18 11 9 8 7 4 - - 19 - 19 58

19 8 1 2 8 3 4 1 - 2 2 2 21

596 281 134 94 130 135 89 13 1 209 49 202 805

27 12 12 7 2 6 - - - 43 - - 70

18 3 3 6 4 3 2 - - 14 1 5 32

93 30 32 20 15 20 5 - 1 132 6 10 225

8 2 4 - 3 1 - - - 3 - - 11

697 313 170 114 148 156 94 13 2 344 55 212 1041

138 91 18 22 32 46 18 2 - 28 13 28 166

34 10 8 4 11 5 6 - - 13 12 13 47

101 41 21 13 21 27 18 1 - 63 42 62 164

320 153 51 43 81 90 51 4 - 113 68 110 433

29 10 11 5 6 6 1 - - 26 3 4 55

1 1 1 - - - - - - - - - 1

350 164 63 48 87 96 52 4 - 139 71 114 489

15 9 3 2 4 4 2 - - 9 5 9 24

42 23 4 4 13 12 7 2 - 27 21 27 69

67 35 8 6 18 23 10 2 - 37 26 36 104

4 - - 1 - 2 1 - - 4 - 1 8

- - - - - - - - - - - - -

71 35 8 7 18 25 11 2 - 41 26 37 112

82 40 5 13 23 21 18 2 - 54 46 54 136

103 48 9 18 29 24 19 4 - 56 46 55 159

29 12 8 6 9 4 2 - - 8 1 7 37

25 17 3 2 6 8 6 - - - - - 25

87 37 18 12 20 22 14 1 - 19 1 11 106

1 - 1 - - - - - - - - - 1

191 85 28 30 49 46 33 5 - 75 47 66 266

55 28 10 4 17 11 10 3 - 32 23 31 87

11 10 - 1 3 2 1 4 - 8 8 8 19

74 40 12 6 22 16 11 7 - 41 31 39 115

23 7 4 7 5 3 4 - - 5 - 4 28

26 10 2 3 7 10 4 - - - - - 26

58 20 10 13 13 14 8 - - 19 1 12 77

- - - - - - - - - - - - -

132 60 22 19 35 30 19 7 - 60 32 51 192

-27-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

51. Rychnovek

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

52. kov

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

53. Sendra

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

54. Slatina nad pou

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

HołiŁky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

55. Slav t n nad Metuj

obec doj ky:

Bohuslavice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

13 6 3 - 5 4 1 - - 3 1 3 16

29 11 6 4 8 6 5 - - 21 19 21 50

92 44 17 16 24 21 13 1 - 30 16 30 122

154 68 33 21 39 39 21 1 - 71 41 71 225

14 8 4 2 3 4 1 - - 5 - 4 19

32 15 11 3 9 5 4 - - 12 1 8 44

1 1 1 - - - - - - - - - 1

187 84 45 24 48 44 25 1 - 83 42 79 270

23 11 1 3 7 9 2 1 - 14 12 14 37

48 20 4 8 14 13 7 2 - 20 14 19 68

6 4 2 1 1 1 1 - - 5 - 2 11

- - - - - - - - - - - - -

54 24 6 9 15 14 8 2 - 25 14 21 79

19 11 2 - 1 14 2 - - 8 5 8 27

28 13 2 3 1 19 3 - - 9 5 9 37

9 6 5 - 2 2 - - - 3 - - 12

- - - - - - - - - - - - -

37 19 7 3 3 21 3 - - 12 5 9 49

15 8 3 3 3 2 4 - - 6 - 6 21

39 20 13 3 5 10 8 - - 8 6 8 47

13 3 1 7 1 2 2 - - - - - 13

12 3 - 3 3 1 5 - - 14 14 14 26

86 38 18 18 13 16 21 - - 33 20 32 119

13 4 3 3 2 1 4 - - 6 - - 19

- - - - - - - - - - - - -

99 42 21 21 15 17 25 - - 39 20 32 138

15 7 1 2 - 7 5 - - 1 1 1 16

23 15 1 7 8 5 2 - - 4 2 4 27

61 30 3 13 15 18 12 - - 8 3 7 69

18 5 3 5 2 4 4 - - 24 16 20 42

- - - - - - - - - - - - -

79 35 6 18 17 22 16 - - 32 19 27 111

-28-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

56. Slavo ov

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

57. StÆrkov

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Hronov

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

J vka

Radvanice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

58. Studnice

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

59. Such Døl

obec doj ky:

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

60. estajovice

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

53 24 7 6 12 20 7 1 - 36 23 35 89

67 31 12 8 14 24 8 1 - 47 32 46 114

13 6 4 5 1 2 1 - - 12 6 7 25

- - - - - - - - - - - - -

80 37 16 13 15 26 9 1 - 59 38 53 139

23 11 3 5 9 1 5 - - 10 - 9 33

17 6 2 - 5 4 6 - - 1 - 1 18

51 23 10 11 9 9 12 - - 20 11 20 71

23 9 1 2 3 12 5 - - 1 - 1 24

130 54 19 22 31 29 29 - - 37 11 32 167

25 4 4 1 4 9 7 - - - - - 25

10 2 - 3 4 2 1 - - - - - 10

64 10 10 11 17 16 10 - - 8 - 1 72

1 - - - 1 - - - - - - - 1

195 64 29 33 49 45 39 - - 45 11 33 240

172 95 23 22 40 53 32 2 - 33 17 33 205

36 13 7 5 8 7 7 2 - 12 12 12 48

68 19 14 11 12 17 13 1 - 24 18 24 92

18 5 3 8 3 2 1 1 - 11 - 11 29

333 143 52 54 70 88 63 6 - 96 48 95 429

30 11 3 8 5 9 4 1 - 23 2 7 53

- - - - - - - - - - - - -

363 154 55 62 75 97 67 7 - 119 50 102 482

96 47 14 15 24 21 21 1 - 20 17 20 116

136 57 22 24 33 29 27 1 - 34 20 33 170

10 5 5 3 2 - - - - 6 - - 16

1 - - 1 - - - - - - - - 1

147 62 27 28 35 29 27 1 - 40 20 33 187

23 10 2 4 2 11 4 - - 18 15 18 41

53 22 8 7 11 16 10 1 - 30 22 26 83

6 1 1 1 2 2 - - - 3 - 2 9

- - - - - - - - - - - - -

59 23 9 8 13 18 10 1 - 33 22 28 92

-29-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

61. onov

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

62. Teplice nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

Broumov

Hronov

Mezim st

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

63. Velichovky

obec doj ky:

Jarom ł

Zalo ov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

64. VelkÆ Jesenice

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Nahołany

NovØ M sto nad Metuj

kov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

67 36 12 10 15 16 13 1 - 41 38 41 108

84 43 18 13 20 16 15 2 - 48 40 47 132

6 1 2 - 2 1 1 - - 2 1 1 8

1 - - - 1 - - - - - - - 1

91 44 20 13 23 17 16 2 - 50 41 48 141

27 9 3 5 8 9 2 - - 10 1 10 37

131 76 33 16 32 28 21 1 - 2 2 2 133

24 10 5 1 5 9 4 - - 28 12 23 52

15 6 4 3 2 4 2 - - 4 - 4 19

29 5 - 2 13 7 6 1 - 2 2 2 31

32 13 4 4 9 9 6 - - 20 15 20 52

295 131 59 35 80 72 46 3 - 90 34 71 385

18 5 3 6 3 3 3 - - 13 - - 31

10 4 3 2 3 - 2 - - 4 1 1 14

70 24 18 13 22 9 8 - - 48 6 15 118

2 - 2 - - - - - - 1 - - 3

367 155 79 48 102 81 54 3 - 139 40 86 506

109 49 13 13 33 26 23 1 - 59 46 59 168

18 4 - 1 5 7 3 2 - - - - 18

149 59 16 18 46 38 28 3 - 72 50 67 221

19 8 3 3 4 8 1 - - 7 1 5 26

62 20 11 12 17 16 3 3 - 30 1 15 92

2 1 1 - - - 1 - - - - - 2

213 80 28 30 63 54 32 6 - 102 51 82 315

17 9 3 3 5 4 2 - - 4 - 4 21

80 31 7 12 25 23 11 2 - 36 27 35 116

25 16 4 6 7 3 4 1 - 14 4 14 39

21 6 3 1 3 2 12 - - - - - 21

23 7 4 8 8 2 1 - - 10 3 10 33

14 7 2 3 4 2 3 - - - - - 14

200 87 25 37 56 43 36 3 - 71 34 70 271

12 1 2 - 4 5 1 - - 3 - 2 15

30 4 8 3 9 7 3 - - 16 1 5 46

2 1 - - 2 - - - - - - - 2

232 92 33 40 67 50 39 3 - 87 35 75 319

-30-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

65. VelkØ Petrovice

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Ær nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

66. VelkØ Poł Ł

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Hronov

Jarom ł

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

67. Velk Tłebeov

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

68. VernØłovice

obec doj ky:

Adrpach

Broumov

Mezim st

Teplice nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

12 4 4 1 3 1 3 - - 6 3 6 18

14 8 1 3 5 1 3 1 - - - - 14

54 25 4 9 13 16 11 1 - 48 42 48 102

14 8 6 2 2 4 - - - 3 - 3 17

12 3 - 2 6 - 3 1 - - - - 12

132 58 18 21 33 31 26 3 - 65 46 64 197

8 - 2 2 2 1 1 - - 5 - 1 13

1 - - - - 1 - - - - - - 1

141 58 20 23 35 33 27 3 - 70 46 65 211

285 136 39 56 57 68 60 5 - 42 12 42 327

24 12 8 5 5 3 2 1 - 3 - 3 27

207 108 19 26 47 63 46 6 - 33 17 33 240

21 4 5 3 3 6 4 - - 2 - 2 23

17 5 1 2 5 5 2 2 - 2 - 1 19

610 283 76 106 130 156 125 17 - 101 31 98 711

17 8 4 9 1 - 3 - - 10 - 1 27

16 8 2 2 5 3 4 - - 7 - 3 23

61 22 12 14 12 10 13 - - 46 2 7 107

5 3 1 1 1 1 1 - - 2 1 - 7

676 308 89 121 143 167 139 17 - 149 34 105 825

21 12 8 1 3 6 3 - - 1 - 1 22

54 24 7 7 8 26 5 1 - 5 5 5 59

13 5 3 2 - 6 2 - - 4 1 4 17

110 51 19 13 16 49 12 1 - 25 17 24 135

10 5 1 6 1 - 2 - - 13 - 7 23

- - - - - - - - - - - - -

120 56 20 19 17 49 14 1 - 38 17 31 158

22 16 4 6 6 6 - - - - - - 22

21 9 5 5 7 1 3 - - 4 2 4 25

30 10 2 4 5 8 11 - - 21 20 21 51

13 9 1 3 2 5 2 - - 1 - 1 14

119 53 17 26 32 26 17 1 - 32 22 31 151

7 1 1 2 1 3 - - - 8 - - 15

- - - - - - - - - - - - -

126 54 18 28 33 29 17 1 - 40 22 31 166

-31-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

69. Vestec

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

70. Vlkov

obec doj ky:

Jarom ł

Rasoky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

71. Vrovka

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

72. VysokÆ SrbskÆ

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

73. Vysokov

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

19 12 5 1 2 7 3 1 - 3 2 3 22

32 17 7 1 5 13 5 1 - 14 6 13 46

1 - 1 - - - - - - 4 1 2 5

- - - - - - - - - - - - -

33 17 8 1 5 13 5 1 - 18 7 15 51

30 16 7 5 10 7 1 - - 16 13 16 46

11 2 1 3 3 1 3 - - 8 8 8 19

48 20 10 10 14 9 5 - - 25 22 25 73

32 10 3 7 10 7 4 1 - 5 - 5 37

24 17 2 6 4 6 5 1 - 3 3 3 27

78 33 13 15 19 14 15 2 - 23 7 14 101

- - - - - - - - - - - - -

126 53 23 25 33 23 20 2 - 48 29 39 174

25 11 3 5 6 4 6 1 - 8 6 8 33

39 15 5 9 9 8 7 1 - 16 13 16 55

3 - 1 - 2 - - - - 2 - 1 5

- - - - - - - - - - - - -

42 15 6 9 11 8 7 1 - 18 13 17 60

22 10 2 3 9 5 3 - - 9 3 9 31

28 14 7 5 4 8 4 - - 20 18 20 48

14 2 1 1 1 5 6 - - 3 2 2 17

15 8 3 2 6 2 2 - - 1 - 1 16

95 40 14 13 25 27 16 - - 41 29 40 136

5 4 1 2 2 - - - - 4 - - 9

- - - - - - - - - - - - -

100 44 15 15 27 27 16 - - 45 29 40 145

104 60 12 12 25 33 18 4 - 43 36 43 147

12 7 2 - 2 4 3 1 - 5 - 5 17

144 75 17 15 31 43 33 5 - 54 37 54 198

10 3 2 3 2 2 1 - - 13 - 6 23

- - - - - - - - - - - - -

154 78 19 18 33 45 34 5 - 67 37 60 221

-32-


SLDB 2001

Tab. Ł. 714 Obyvatelstvo vyj d j c do zam stnÆn a do koly

podle pohlav , v ku a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky,

obec doj ky

74. ZÆbrod

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

75. Zalo ov

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

76. Ær nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Broumov

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

77. Ærky

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

78. ernov

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

vyj d

denn

Vyj d j c

œhrnem

50 28 7 6 13 14 9 1 - 10 7 10 60

52 23 8 8 13 14 5 4 - 47 42 46 99

118 57 20 16 30 33 14 5 - 73 52 67 191

10 4 4 3 1 2 - - - 11 1 3 21

1 - - - 1 - - - - - - - 1

129 61 24 19 32 35 14 5 - 84 53 70 213

74 34 17 8 25 18 5 1 - 40 34 39 114

101 44 19 15 36 20 10 1 - 56 40 50 157

31 6 7 4 7 10 3 - - 10 1 5 41

- - - - - - - - - - - - -

132 50 26 19 43 30 13 1 - 66 41 55 198

34 15 7 8 10 5 4 - - 7 - 7 41

14 7 4 3 3 2 1 1 - 2 - 2 16

78 42 9 16 13 20 16 4 - 33 31 33 111

13 7 - 3 1 4 5 - - 4 2 4 17

179 84 27 35 35 40 37 5 - 54 35 53 233

12 3 2 5 1 3 - 1 - 10 - 2 22

1 1 - 1 - - - - - - - - 1

192 88 29 41 36 43 37 6 - 64 35 55 256

49 20 10 5 10 15 8 1 - 17 1 16 66

57 30 2 6 18 14 16 1 - 41 33 40 98

57 30 5 7 17 15 13 - - 3 1 3 60

189 91 28 19 49 52 39 2 - 69 35 66 258

15 2 4 2 6 3 - - - 12 - 2 27

2 1 - 1 1 - - - - 1 - - 3

206 94 32 22 56 55 39 2 - 82 35 68 288

16 11 4 5 4 3 - - - 5 1 5 21

25 18 3 4 8 5 5 - - 5 3 5 30

12 4 1 1 1 5 3 1 - 14 10 14 26

63 33 10 12 15 16 9 1 - 34 17 32 97

5 1 3 1 - - 1 - - 5 - 1 10

- - - - - - - - - - - - -

68 34 13 13 15 16 10 1 - 39 17 33 107

-33-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

hrn vyj d j c ch

v tom:

vyjid v rÆmci okresu

vyj d do jin ch okresø kraje

v tom okres:

Hradec KrÆlovØ

JiŁ n

Rychnov nad Kn nou

Trutnov

vyj d do jin ch krajø

vyj d do zahraniŁ

Obec vyj ky:

1. NÆchod

obec doj ky:

Bohuslavice

¨erven Kostelec

¨eskÆ ¨ermnÆ

¨eskÆ Skalice

Doln RadechovÆ

Hronov

Jarom ł

Kramolna

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Nov HrÆdek

Police nad Metuj

Provodov-onov

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Vysokov

ZÆbrod

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Rychnov nad Kn nou

Dobruka

Trutnov

Pec pod Sn kou

pindlerøv Ml n

Pardubice

Brno

vyj d do jin ch okresø celkem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

21905 1052 8962 1522 1930 1435 958 1194 18647 3582 8138 5898 992

16539 920 7606 939 1446 939 755 897 15505 3205 7220 4580 473

3333 99 1026 361 306 317 126 201 2721 306 824 1198 386

1702 47 453 176 176 177 60 129 1446 121 373 714 234

72 - 22 10 9 10 1 3 42 13 11 13 5

611 20 195 90 52 26 36 38 505 76 188 194 46

948 32 356 85 69 104 29 31 728 96 252 277 101

1864 30 311 213 162 167 72 88 404 65 89 115 132

169 3 19 9 16 12 5 8 17 6 5 5 1

11 2 - 1 4 - - - 9 - 5 4 -

194 1 134 11 16 3 5 3 179 8 78 87 6

11 1 1 - - - 3 - 10 - 7 2 1

134 11 53 7 9 11 4 6 123 21 62 39 1

40 5 17 5 5 2 1 1 39 11 19 8 1

199 1 120 7 15 3 14 6 188 18 109 59 2

69 - 35 5 2 3 5 3 60 1 17 40 2

13 - 1 2 2 2 5 1 13 4 8 1 -

11 - 6 - - 2 - 1 7 - 3 2 1

22 1 - - 3 13 - - 9 - - 6 2

284 3 146 11 21 11 32 19 270 32 159 77 2

18 - 9 1 - - 2 - 17 - 4 13 -

37 - 11 2 5 - 3 5 33 2 6 24 1

13 1 3 - 2 1 - - 11 3 6 2 -

11 - 2 - 2 2 4 1 9 - - 5 4

229 - 161 14 5 2 9 5 218 32 121 63 -

18 - - 9 6 1 - - 16 9 4 3 -

14 4 7 - 1 - - - 14 2 9 3 -

1403 40 735 82 101 60 89 58 1287 149 643 466 25

193 - 19 15 19 13 11 12 18 3 7 2 6

120 1 25 16 11 10 4 5 91 2 4 58 27

12 - 3 2 - 1 - 3 8 4 1 3 -

22 - 2 3 1 - 6 - 20 - 3 15 2

24 - 13 1 1 1 1 2 21 1 2 10 8

11 - - - 1 1 - - 2 1 - - 1

13 - - - - - - - - - - - -

27 - 2 - - 1 1 3 8 1 1 3 3

13 - 5 2 1 - - 1 - - - - -

651 5 118 70 54 41 33 39 255 22 32 139 61

-34-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

2. Adrpach

obec doj ky:

Teplice nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

3. Bezd kov nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

4. Bohuslavice

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

Dobruka

OpoŁno

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

5. BorovÆ

obec doj ky:

NÆchod

Nov HrÆdek

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

6. Boanov

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

37 1 1 - 5 5 2 2 3 1 1 1 -

2091 46 854 152 160 106 124 99 1545 172 676 606 86

13 4 1 - - - 1 2 12 3 4 5 -

25 4 5 - - 4 1 3 19 4 5 9 1

35 - 14 1 - 3 3 1 15 2 1 9 3

3 - - - - - - - 2 2 - - -

63 4 19 1 - 7 4 4 36 8 6 18 4

30 - 10 3 5 2 1 5 25 1 8 16 -

25 - 18 - 1 5 - 1 24 6 14 4 -

65 1 45 2 3 3 4 2 65 29 32 4 -

10 - 8 - 1 - - - 9 - 3 6 -

166 4 98 5 13 15 8 9 156 40 65 47 4

12 - 5 5 1 - - - 5 - 2 2 1

- - - - - - - - - - - - -

178 4 103 10 14 15 8 9 161 40 67 49 5

39 - 9 3 6 4 2 5 31 - 13 18 -

92 - 41 10 14 2 8 5 89 19 49 21 -

151 4 56 15 24 8 10 10 137 27 70 40 -

15 1 3 5 1 3 - - 12 - 1 8 3

25 - 13 1 - 2 1 2 21 3 12 6 -

12 1 5 1 1 3 - 1 10 - 7 3 -

87 5 28 10 8 9 3 4 65 9 26 23 7

1 - - - - - - - - - - - -

239 9 84 25 32 17 13 14 202 36 96 63 7

38 - 14 4 3 2 1 1 36 - 15 21 -

13 - 9 - 1 - 1 - 13 7 6 - -

56 - 25 5 5 2 3 1 54 7 23 23 1

8 - 3 1 2 1 - - 2 - - 2 -

- - - - - - - - - - - - -

64 - 28 6 7 3 3 1 56 7 23 25 1

51 5 26 1 4 3 - 4 48 9 27 12 -

66 8 30 2 6 4 - 4 63 11 34 15 3

15 - - 6 - 2 - 1 - - - - -

-35-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

7. Broumov

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

¨erven Kostelec

HejtmÆnkovice

HełmÆnkovice

Hronov

HynŁice

Jetłichov

Mart nkovice

Mezim st

Otovice

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Pardubice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

8. Brzice

obec doj ky:

HołiŁky

Chvalkovice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

9. Bukovice

obec doj ky:

NÆchod

Broumov

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

- - - - - - - - - - - - -

81 8 30 8 6 6 - 5 63 11 34 15 3

107 1 30 8 3 21 - 9 79 8 9 43 19

39 - 31 - 3 1 - - 37 - 2 27 8

20 - 18 - - - - - 18 1 2 9 6

34 1 20 2 4 - - - 33 10 16 5 2

18 1 12 - - 1 - - 17 6 8 3 -

68 1 51 3 2 - 2 - 64 1 7 51 5

103 - 95 - 2 - - - 100 16 58 26 -

11 - 4 - 2 - 1 - 10 4 4 1 1

22 8 6 3 - - 4 - 18 5 6 6 1

162 11 55 4 10 52 5 2 130 12 79 36 3

32 - 1 - 2 - 1 - 20 5 14 1 -

81 2 37 3 5 8 5 4 72 4 35 30 2

32 1 12 2 1 2 6 1 29 - 13 12 4

19 - 10 1 3 - - 3 16 - 3 13 -

798 39 397 30 39 88 24 20 684 85 269 274 55

92 1 10 29 7 7 3 3 8 1 1 3 3

35 - 1 7 5 3 3 4 12 - 3 5 4

12 - 1 2 - 1 1 3 3 2 - - 1

235 3 26 48 25 24 11 16 48 10 10 14 14

13 - - 2 1 1 1 - 1 - - 1 -

1046 42 423 80 65 113 36 36 733 95 279 289 69

15 11 1 - - 1 2 - 14 9 3 2 -

13 - 7 - - - 4 2 13 4 8 1 -

51 13 14 - 4 5 6 3 48 15 21 7 4

11 - 4 2 2 1 - - 11 - 6 3 2

- - - - - - - - - - - - -

62 13 18 2 6 6 6 3 59 15 27 10 6

10 - 1 - 2 - - - 8 1 2 4 1

10 1 7 - - 1 - 1 9 - 6 3 -

79 6 39 - 12 9 1 6 75 38 32 5 -

121 8 59 - 15 12 1 8 109 43 48 17 1

8 - 4 1 - - - - 3 1 2 - -

1 - - 1 - - - - - - - - -

130 8 63 2 15 12 1 8 112 44 50 17 1

-36-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

10. ¨ernŁice

obec doj ky:

NÆchod

Bohuslavice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

11. ¨ervenÆ Hora

obec doj ky:

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

12. ¨erven Kostelec

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Horn RadechovÆ

Hronov

Jarom ł

NovØ M sto nad Metuj

VelkØ Poł Ł

ZÆbrod

ernov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Trutnov

MalØ Svato ovice

Rtyn v Podkrkono

pice

Pardubice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

13. ¨eskÆ ¨ermnÆ

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

Nov HrÆdek

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

17 - 4 - 2 2 1 1 12 - 5 7 -

32 13 7 1 2 - - - 30 19 11 - -

69 - 38 1 12 5 4 2 67 21 34 10 2

140 13 58 6 18 10 5 3 125 44 59 19 3

35 - 6 7 3 5 2 - 20 2 5 12 1

- - - - - - - - - - - - -

175 13 64 13 21 15 7 3 145 46 64 31 4

37 1 20 2 6 - 2 2 36 15 16 5 -

67 10 26 5 13 1 4 2 64 21 27 16 -

10 - 7 - 1 - - 1 9 - 3 4 2

1 - - - - - - - - - - - -

78 10 33 5 14 1 4 3 73 21 30 20 2

480 6 179 21 38 25 27 54 428 25 230 157 16

40 4 14 1 5 6 1 - 32 5 18 7 2

15 4 5 - 2 2 2 - 15 6 6 3 -

93 - 44 8 7 2 12 3 90 23 47 18 2

25 - 6 1 2 4 - 2 16 1 5 6 4

28 - 10 3 3 - 8 1 26 - 10 13 3

30 - 14 6 2 1 3 - 26 4 12 8 -

23 7 11 - 1 - 2 - 23 3 17 3 -

11 10 - - - - - - 10 2 6 2 -

819 35 304 46 67 50 71 63 729 78 378 239 32

71 - 8 4 6 8 7 4 23 1 5 8 9

42 2 10 6 1 6 3 2 25 1 2 8 14

108 3 39 7 8 23 4 5 86 - 9 51 26

35 - 5 5 2 8 1 1 30 2 17 10 1

72 6 42 4 3 3 4 - 68 23 33 11 1

57 - 39 4 5 - 2 1 57 1 37 19 -

10 - 1 - - 1 1 - 2 - - - 2

490 12 164 41 34 56 27 16 333 37 114 119 63

11 - 2 - 1 2 - 1 1 - 1 - -

1320 47 470 87 102 108 98 80 1063 115 493 358 95

116 3 45 7 10 5 1 18 108 9 75 23 1

12 2 7 - 1 - 2 - 11 1 3 5 2

10 - 5 - 1 - 1 1 10 1 7 2 -

-37-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

14. ¨eskÆ Metuje

obec doj ky:

NÆchod

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

Ær nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

15. ¨eskÆ Skalice

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Dolany

Hronov

Chvalkovice

Jarom ł

NovØ M sto nad Metuj

Rychnovek

kov

Studnice

VelkÆ Jesenice

Velk Tłebeov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Trutnov

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

16. Dolany

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

151 5 66 8 12 6 4 19 141 14 87 35 5

13 1 - 2 2 - - 2 5 1 2 2 -

3 - 1 1 - - - - - - - - -

167 6 67 11 14 6 4 21 146 15 89 37 5

12 - 2 2 1 - - 2 9 - 2 4 3

28 1 18 - - 2 - 2 25 7 11 6 1

22 3 13 1 1 - 2 - 22 8 9 3 2

16 9 4 - - 2 - - 14 9 3 1 -

101 14 49 4 2 12 2 5 89 25 27 26 10

13 - 4 2 1 2 - 1 5 2 2 1 -

- - - - - - - - - - - - -

114 14 53 6 3 14 2 6 94 27 29 27 10

313 2 97 9 29 9 19 42 288 29 172 84 1

58 - 39 3 1 1 1 3 53 3 28 21 1

36 22 10 2 1 - - - 34 11 22 1 -

30 - 2 - 3 - 2 17 21 1 5 14 1

19 - 10 - - - 1 4 18 4 8 6 -

127 - 51 6 13 13 5 12 106 5 57 39 5

53 - 26 3 8 4 4 4 48 4 28 16 -

15 1 8 - - - - - 14 1 5 7 -

33 16 8 2 3 1 - - 32 14 16 2 -

14 1 1 1 2 2 3 2 12 6 4 2 -

10 - 6 - - - 1 - 8 4 3 - -

10 - 1 2 - - 6 - 10 6 4 - -

772 50 278 31 62 34 47 85 692 104 368 204 11

49 - 1 6 4 8 - 1 14 - 9 2 3

41 1 5 4 4 7 2 6 37 3 6 17 11

19 - 6 2 1 8 - 1 14 - 3 5 6

213 1 43 25 18 34 4 13 119 14 26 47 32

7 - 1 1 - 1 - - - - - - -

992 51 322 57 80 69 51 98 811 118 394 251 43

16 - 6 - - 2 4 - 12 - 1 10 1

22 4 7 1 3 1 3 - 21 8 13 - -

77 4 37 2 10 4 7 1 75 26 36 11 1

139 17 60 5 14 7 14 1 131 40 60 28 2

14 - - 1 3 2 - - 12 - 2 7 3

29 - 5 4 5 2 - 1 21 1 5 10 5

-38-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

17. Doln RadechovÆ

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

18. HejtmÆnkovice

obec doj ky:

Broumov

HynŁice

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

19. Hełmanice

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

20. HełmÆnkovice

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

21. Horn RadechovÆ

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

1 - - - 1 - - - - - - - -

169 17 65 9 20 9 14 2 152 41 65 38 7

155 - 79 9 8 5 15 6 150 62 63 24 1

15 1 7 1 1 1 1 - 15 3 8 4 -

210 7 102 12 18 6 21 6 203 69 85 43 6

22 - 5 3 - 1 2 2 11 - 2 8 1

2 - - - - - - - - - - - -

234 7 107 15 18 7 23 8 214 69 87 51 7

133 7 54 9 16 4 7 12 126 47 59 17 3

15 - 15 - - - - - 15 2 11 2 -

24 4 8 - 1 8 - - 23 7 12 4 -

214 14 96 11 19 16 9 14 202 61 98 37 6

16 - 3 8 1 1 - - 4 - 1 2 1

- - - - - - - - - - - - -

230 14 99 19 20 17 9 14 206 61 99 39 7

50 - 24 3 11 3 3 4 48 16 20 12 -

77 10 32 4 12 4 3 8 71 20 32 17 2

38 1 16 4 2 2 - 3 32 6 10 13 3

1 - - - - - - - 1 - - - 1

116 11 48 8 14 6 3 11 104 26 42 30 6

112 1 80 7 9 - 6 4 103 35 57 9 1

145 7 92 13 11 4 7 4 131 36 62 23 9

16 - 2 4 1 4 1 - 4 1 2 - 1

- - - - - - - - - - - - -

161 7 94 17 12 8 8 4 135 37 64 23 10

92 1 31 4 8 9 1 8 81 12 42 26 1

45 - 32 2 2 2 1 2 43 19 22 2 -

162 2 78 8 14 13 2 10 147 40 71 33 3

6 - 1 - - 1 1 - 2 - 1 - -

- - - - - - - - - - - - -

168 2 79 8 14 14 3 10 149 40 72 33 3

-39-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

22. Hołenice

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

23. HołiŁky

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

24. Hronov

obec doj ky:

NÆchod

Broumov

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

StÆrkov

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Ærky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Chl stov

J vka

pindlerøv Ml n

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

25. HynŁice

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

39 - 28 3 4 1 1 - 38 19 14 5 -

53 2 37 3 4 1 1 - 51 25 20 6 -

11 1 2 1 2 1 - - 11 1 3 6 1

- - - - - - - - - - - - -

64 3 39 4 6 2 1 - 62 26 23 12 1

15 - 1 2 3 2 2 3 13 - 2 11 -

29 6 17 - 2 1 1 1 28 4 18 6 -

76 12 28 2 10 7 4 8 69 9 34 26 -

34 1 6 7 6 5 2 - 14 1 7 5 1

- - - - - - - - - - - - -

110 13 34 9 16 12 6 8 83 10 41 31 1

502 3 152 38 53 33 23 55 458 51 242 148 16

18 5 5 1 - - 3 3 16 - 4 12 -

107 - 77 9 - 1 9 5 102 13 59 27 2

11 - 5 2 1 2 - 1 11 - 3 5 2

29 - 19 4 - 1 1 2 25 - 3 19 3

14 - 2 - - 10 - - 8 1 - 6 1

28 - 15 - 3 1 6 1 26 2 3 19 2

74 3 38 1 8 7 1 5 68 7 39 22 -

36 5 14 - 1 - 5 9 35 10 21 4 -

18 2 7 1 - - 4 - 15 1 5 9 -

450 8 333 23 21 3 28 5 437 185 200 45 6

15 6 - - 3 - 4 - 15 7 7 1 -

1358 40 686 80 103 59 87 87 1271 286 609 335 36

57 - 6 8 5 7 - 4 5 - - 4 1

21 - 4 2 2 2 1 2 14 1 2 7 4

10 - 5 - 3 - - 1 10 8 1 1 -

10 - 10 - - - - - 10 - 3 7 -

10 - - - - 1 - - - - - - -

191 1 48 25 15 14 5 10 70 14 13 31 12

9 2 1 1 - - - - 1 1 - - -

1558 43 735 106 118 73 92 97 1342 301 622 366 48

12 1 9 - 1 1 - - 12 2 9 1 -

32 1 23 - 1 2 1 - 31 5 15 7 4

1 - 1 - - - - - 1 1 - - -

-40-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

26. Chvalkovice

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Dolany

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Dvør KrÆlovØ nad Labem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

27. Jarom ł

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Dolany

Hełmanice

Hronov

Chvalkovice

JasennÆ

NovØ M sto nad Metuj

Nov Ples

Rasoky

Ronov

Rychnovek

Velichovky

Zalo ov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

Smiłice

Trutnov

Dvør KrÆlovØ nad Labem

Pardubice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

28. JasennÆ

obec doj ky:

Jarom ł

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

- - - - - - - - - - - - -

33 1 24 - 1 2 1 - 32 6 15 7 4

19 - 5 2 2 2 1 1 19 1 6 11 1

68 2 50 2 7 3 1 - 65 12 40 12 1

15 13 - - 1 1 - - 15 7 8 - -

26 3 10 3 3 2 1 1 24 5 13 6 -

159 25 76 16 13 10 3 2 151 32 75 41 3

12 - 6 - 2 1 - 1 10 1 6 3 -

31 3 11 1 5 5 1 1 19 1 10 6 2

1 - - - - - - 1 - - - - -

191 28 87 17 18 15 4 4 170 33 85 47 5

128 - 33 8 11 15 3 16 115 9 23 71 12

97 3 51 4 8 5 5 7 95 6 54 31 4

16 8 1 - 1 3 2 - 16 5 10 1 -

27 3 13 - 2 3 4 - 27 8 16 3 -

10 - 5 - - - - 1 7 1 - 4 2

33 - 22 1 - - 2 4 33 3 15 14 1

18 4 3 6 - 1 - - 18 7 8 3 -

20 - 11 1 - 1 - 3 18 3 2 11 2

35 - 2 - - 3 1 - 31 5 20 5 1

25 4 2 3 6 2 2 - 25 9 12 4 -

19 14 1 3 - - - - 18 11 5 2 -

56 3 13 - 2 1 2 - 56 14 31 9 2

41 1 2 2 - 1 2 22 39 15 12 9 3

20 10 - 1 - - - - 18 2 12 4 -

592 58 175 31 35 37 28 54 560 106 231 194 29

100 - 7 6 7 12 3 5 27 - 2 9 16

520 6 90 47 73 71 16 59 486 8 107 300 69

126 5 87 - 4 2 2 9 118 32 66 18 2

50 1 16 - 3 4 7 1 49 8 22 18 1

25 - 7 1 2 4 2 - 21 1 3 14 3

43 - 18 3 3 4 2 2 40 4 16 16 3

28 - 6 1 - 2 - 1 17 2 1 5 9

1140 27 287 91 115 123 37 85 906 84 260 438 120

14 - 3 - 2 2 - 1 3 - 1 2 -

1746 85 465 122 152 162 65 140 1469 190 492 634 149

110 2 44 11 13 - 2 3 108 19 60 29 -

-41-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

29. Jestłeb

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

30. Jetłichov

obec doj ky:

Adrpach

Broumov

HynŁice

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

31. Kramolna

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

32. Kłinice

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

33. Lhota pod HołiŁkami

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

140 2 56 15 16 - 2 3 137 23 70 40 4

17 - 7 2 2 - 1 1 14 - - 11 3

48 3 19 5 6 - 2 3 33 1 10 18 4

1 - 1 - - - - - - - - - -

189 5 76 20 22 - 4 6 170 24 80 58 8

42 - 19 6 3 2 4 2 42 10 26 6 -

58 2 25 7 4 3 4 2 58 13 32 11 2

8 - 3 2 - 1 1 - 5 - 1 - 3

- - - - - - - - - - - - -

66 2 28 9 4 4 5 2 63 13 33 11 5

11 - 10 - - - 1 - 11 - 1 10 -

51 4 21 - 8 - 2 3 50 8 31 10 1

19 - 16 - 1 - - - 19 10 9 - -

39 3 10 1 4 13 1 - 37 17 14 6 -

147 8 73 4 13 13 5 4 141 36 62 40 3

10 - 4 1 - - - - 4 2 1 - -

- - - - - - - - - - - - -

157 8 77 5 13 13 5 4 145 38 63 40 3

229 2 96 13 30 11 3 26 227 71 104 50 2

15 - 11 - 2 1 - - 15 2 10 3 -

15 1 7 1 2 2 - - 15 3 10 2 -

13 - 7 1 2 1 - - 12 1 7 4 -

296 5 132 16 38 17 6 27 293 81 142 67 3

27 1 5 1 - 5 - 3 17 2 1 9 5

- - - - - - - - - - - - -

323 6 137 17 38 22 6 30 310 83 143 76 8

89 3 40 8 12 5 3 1 89 31 46 12 -

114 9 50 12 12 7 4 1 113 32 58 21 2

6 - 4 - - - - - 2 - 1 1 -

- - - - - - - - - - - - -

120 9 54 12 12 7 4 1 115 32 59 22 2

36 4 20 - 3 2 - - 35 13 16 6 -

65 9 33 - 4 6 1 1 62 18 25 18 1

-42-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

34. Libchyn

obec doj ky:

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

35. Litoboł

obec doj ky:

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

36. Machov

obec doj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

37. Mart nkovice

obec doj ky:

Broumov

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

38. MezileŁ

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

HołiŁky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

7 - 2 1 1 - 1 - 3 - 1 - 2

- - - - - - - - - - - - -

72 9 35 1 5 6 2 1 65 18 26 18 3

16 1 8 1 2 - 1 - 15 2 6 5 2

2 - - - - - - - 1 - - 1 -

- - - - - - - - - - - - -

18 1 8 1 2 - 1 - 16 2 6 6 2

22 4 5 2 2 - 2 - 20 4 9 7 -

7 1 3 - - - - - 4 - - 1 3

- - - - - - - - - - - - -

29 5 8 2 2 - 2 - 24 4 9 8 3

38 2 6 3 1 6 3 5 35 2 3 29 1

36 14 15 1 4 - 1 - 36 21 12 3 -

28 - 17 2 4 1 1 1 27 3 15 9 -

106 2 56 4 11 7 9 5 106 22 54 30 -

18 - 14 1 1 - - - 18 2 9 6 1

259 21 124 16 23 18 14 11 254 52 105 90 6

10 - - 1 1 2 1 - - - - - -

20 - 1 2 2 4 1 2 1 - - - 1

2 - - - - - - - - - - - -

281 21 125 18 25 22 15 13 255 52 105 90 7

103 8 55 3 15 2 3 6 100 39 38 20 3

10 - 8 - - - - - 10 - 1 5 4

141 8 72 4 17 5 5 6 138 40 45 39 14

17 2 3 2 - 1 - 1 5 1 1 1 2

- - - - - - - - - - - - -

158 10 75 6 17 6 5 7 143 41 46 40 16

11 - 9 - 1 1 - - 11 1 4 5 1

15 12 - - - - 2 - 15 8 5 2 -

42 14 17 1 2 1 3 - 41 12 13 15 1

17 - 9 2 1 2 - 2 16 2 4 7 3

1 - - - - - - - - - - - -

60 14 26 3 3 3 3 2 57 14 17 22 4

-43-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

39. Meziles

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

40. Mezim st

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

Broumov

Hronov

HynŁice

Jetłichov

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

41. Nahołany

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

42. NovØ M sto nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Bohuslavice

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Hronov

Jarom ł

Nahołany

Nov HrÆdek

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

31 - 20 3 2 - 5 1 31 5 14 11 1

48 2 21 5 6 - 7 1 48 12 21 13 2

5 - - 3 1 - - - 4 - 2 2 -

- - - - - - - - - - - - -

53 2 21 8 7 - 7 1 52 12 23 15 2

32 - 16 2 4 1 - 1 32 3 4 16 9

87 - 79 - 1 1 - - 87 - 8 72 7

231 7 126 11 25 5 7 17 227 20 126 76 5

29 - 24 2 1 - 1 - 29 - 4 17 8

72 1 65 - - - - - 72 33 33 6 -

23 - 13 - 1 1 3 - 23 17 4 2 -

18 - 12 2 2 1 - - 17 - 10 7 -

44 1 25 1 - 5 3 5 44 3 23 18 -

12 1 10 - - - - - 12 - 2 7 3

584 15 386 20 36 17 17 23 576 83 222 233 38

22 - 3 5 3 3 - 2 - - - - -

12 - 2 - 2 1 - 3 6 - 2 1 3

87 2 19 14 10 8 2 7 35 2 8 13 12

2 - 1 - - - - - - - - - -

673 17 406 34 46 25 19 30 611 85 230 246 50

19 - 5 1 4 2 - 1 19 - 6 13 -

17 5 7 - 2 - 1 - 17 5 8 4 -

63 - 28 6 7 4 5 1 59 22 30 7 -

118 8 46 7 16 9 6 2 111 32 52 26 1

15 1 1 2 1 1 - 1 8 2 3 1 2

- - - - - - - - - - - - -

133 9 47 9 17 10 6 3 119 34 55 27 3

778 6 277 31 87 51 18 65 751 96 399 253 3

38 5 17 1 3 6 1 - 38 16 17 4 1

10 - 10 - - - - - 9 - 2 6 1

98 4 59 12 9 3 1 2 94 15 58 19 2

15 - 7 1 - 1 3 - 15 - 1 13 1

23 - 9 4 1 1 3 - 22 - 8 12 2

45 23 6 1 - 6 1 - 45 23 20 2 -

25 - 14 - 4 - 1 - 25 - 19 6 -

-44-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

Police nad Metuj

Provodov-onov

Slavo ov

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

Rychnov nad Kn nou

Dobruka

Lupenice

OpoŁno

Pardubice

Brno

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

43. Nov HrÆdek

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Dobruka

Ohniov

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

44. Nov Ples

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

Libłice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

45. Otovice

obec doj ky:

Broumov

Mezim st

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

10 1 6 - - 2 - - 9 - - 7 2

10 3 2 1 1 - 1 - 9 5 3 1 -

15 1 2 11 1 - - - 15 7 6 2 -

29 - 13 - 3 - 4 - 29 1 11 15 1

1165 53 442 64 122 78 37 69 1128 178 572 357 19

108 1 13 13 10 10 4 5 20 1 2 4 11

112 - 9 12 13 16 6 11 94 2 9 68 15

17 - 1 4 4 - - 3 16 - 6 9 1

80 1 31 3 10 - 7 2 78 18 48 11 1

10 - 5 - 1 - - 1 10 4 5 1 -

37 5 9 4 2 2 3 8 37 3 17 17 -

13 - 6 - 1 - 1 - 7 - - 4 3

10 - 3 - 1 1 1 - 2 1 1 - -

549 19 134 45 59 32 32 34 357 46 113 156 40

28 - 3 2 3 1 1 2 2 1 - 1 -

1742 72 579 111 184 111 70 105 1487 225 685 514 59

40 1 10 2 - 4 2 6 40 1 6 32 1

40 1 27 2 3 2 1 1 39 3 18 18 -

87 4 39 4 4 8 3 7 84 4 28 51 1

12 - 5 - 1 - - - 11 1 7 3 -

13 2 11 - - - - - 13 3 9 1 -

60 3 29 1 3 3 - 4 39 10 20 9 -

- - - - - - - - - - - - -

147 7 68 5 7 11 3 11 123 14 48 60 1

45 - 23 5 3 1 2 1 45 16 24 5 -

58 3 25 6 7 3 2 1 58 20 30 8 -

11 - 3 - 2 1 1 - 11 - 6 5 -

10 9 - - 1 - - - 10 1 9 - -

33 12 6 1 4 1 1 1 32 3 19 9 1

- - - - - - - - - - - - -

91 15 31 7 11 4 3 2 90 23 49 17 1

77 2 40 4 6 7 1 3 77 18 38 19 2

11 1 3 - - 6 - - 11 1 4 4 2

112 5 55 6 6 13 4 3 112 22 52 31 7

12 - 1 4 - 2 - 1 3 - - - 3

- - - - - - - - - - - - -

124 5 56 10 6 15 4 4 115 22 52 31 10

-45-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

46. Police nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

Bezd kov nad Metuj

Broumov

Bukovice

¨erven Kostelec

Hronov

Jarom ł

Such Døl

Teplice nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Ær nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

47. Provodov-onov

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

48. Płibyslav

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

49. Rasoky

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

127 1 34 7 15 9 3 18 120 3 29 77 11

17 - 15 - - - - 1 16 - 1 15 -

23 3 9 1 3 2 3 - 23 13 10 - -

137 7 76 2 9 2 5 15 134 7 87 38 2

20 5 3 3 - - 6 - 20 11 9 - -

17 - 10 2 - 1 - - 17 - 6 9 2

96 - 58 8 9 2 3 2 95 17 48 30 -

10 - 8 - - - - - 9 1 - 6 2

14 4 1 2 4 - 3 - 14 9 5 - -

34 - 18 - 4 1 4 3 34 6 22 5 -

39 - 30 2 3 - - 1 39 2 25 12 -

19 4 8 - - 1 2 - 18 5 12 1 -

596 26 283 29 52 26 32 40 580 82 269 208 20

27 - 3 3 3 2 1 - 3 - - 2 1

18 - 4 4 1 2 1 2 12 - - 2 10

93 1 29 10 6 4 3 3 31 5 3 7 16

8 - 1 - 2 - - - - - - - -

697 27 313 39 60 30 35 43 611 87 272 215 36

138 1 66 3 13 7 2 11 136 26 72 38 -

34 2 16 3 3 3 - - 33 13 15 5 -

101 - 60 9 20 - 3 2 101 46 47 8 -

320 12 151 15 45 18 7 14 316 94 153 67 2

29 1 9 5 1 1 - 2 17 3 6 6 2

1 - - - - - - - - - - - -

350 13 160 20 46 19 7 16 333 97 159 73 4

15 - 5 2 3 - - - 14 3 7 4 -

42 3 22 1 6 1 3 1 42 17 22 3 -

67 4 29 8 9 1 3 1 66 22 32 11 1

4 - 2 1 1 - - - 2 - - - 2

- - - - - - - - - - - - -

71 4 31 9 10 1 3 1 68 22 32 11 3

82 - 29 8 3 5 4 4 82 23 43 16 -

103 3 32 10 5 6 4 5 101 27 51 23 -

29 2 7 1 5 3 2 - 29 - 7 15 7

25 - 19 - - - - 2 25 5 12 8 -

-46-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

50. Ronov

obec doj ky:

Jarom ł

Velichovky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

51. Rychnovek

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

52. kov

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

53. Sendra

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

54. Slatina nad pou

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

HołiŁky

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

87 6 32 9 8 3 5 2 82 11 28 33 10

1 - - - - - - - - - - - -

191 9 64 19 13 9 9 7 183 38 79 56 10

55 1 28 8 7 1 1 - 55 13 27 15 -

11 - - - 1 - 1 8 9 6 2 1 -

74 1 31 8 9 1 2 8 72 19 31 22 -

23 - 6 3 - 6 - - 19 - 8 8 3

26 - 24 - - - - 1 26 16 9 1 -

58 1 32 4 2 7 - 1 53 18 18 13 4

- - - - - - - - - - - - -

132 2 63 12 11 8 2 9 125 37 49 35 4

13 - 5 1 - 1 - - 12 2 1 5 4

29 4 14 2 4 2 1 - 28 6 15 7 -

92 - 46 8 7 7 - 4 90 24 49 17 -

154 9 73 14 13 10 1 4 149 36 72 37 4

14 - 3 2 - 2 - - 14 1 - 6 7

32 - 11 3 2 5 - - 28 3 4 12 9

1 - - - - - - - - - - - -

187 9 84 17 15 15 1 4 177 39 76 49 13

23 4 13 - 3 1 - 1 23 15 7 1 -

48 8 16 5 5 4 3 1 47 17 16 12 2

6 - 1 - 1 - - - 3 - - 1 2

- - - - - - - - - - - - -

54 8 17 5 6 4 3 1 50 17 16 13 4

19 2 11 - - - 1 1 18 1 14 3 -

28 4 16 1 - - 1 1 27 5 18 4 -

9 - - 1 1 1 1 - 4 - - 4 -

- - - - - - - - - - - - -

37 4 16 2 1 1 2 1 31 5 18 8 -

15 - 2 3 2 1 - 3 15 - 5 9 1

39 - 25 3 - 2 1 2 39 8 24 6 1

13 2 6 1 1 1 - - 13 1 5 7 -

12 9 1 - - - 2 - 12 5 7 - -

-47-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

55. Slav t n nad Metuj

obec doj ky:

Bohuslavice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

56. Slavo ov

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

57. StÆrkov

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Hronov

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

J vka

Radvanice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

58. Studnice

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

86 14 37 7 3 4 4 5 85 15 43 24 3

13 1 1 4 - 2 1 1 7 - 2 3 2

- - - - - - - - - - - - -

99 15 38 11 3 6 5 6 92 15 45 27 5

15 7 1 - 1 - - - 15 12 1 2 -

23 1 10 - 1 1 3 2 22 4 13 5 -

61 11 20 2 4 3 3 2 59 19 26 12 2

18 - 6 1 - 2 1 1 15 1 6 6 2

- - - - - - - - - - - - -

79 11 26 3 4 5 4 3 74 20 32 18 4

53 2 27 7 8 - 2 4 51 11 31 9 -

67 2 34 7 9 1 4 4 63 13 38 11 1

13 1 6 - - 1 1 2 7 - 3 2 2

- - - - - - - - - - - - -

80 3 40 7 9 2 5 6 70 13 41 13 3

23 - 7 1 1 2 - 2 22 - 6 15 1

17 - 14 - 1 - - - 17 - 13 1 3

51 1 30 1 5 4 - 2 49 10 27 12 -

23 - 16 4 1 1 - - 22 1 8 13 -

130 5 72 7 8 9 2 4 125 12 59 49 5

25 - 19 3 3 - - - 25 5 15 5 -

10 - 2 5 1 2 - - 8 - 7 1 -

64 - 30 14 6 6 1 - 52 11 29 9 3

1 - - - - - - - - - - - -

195 5 102 21 14 15 3 4 177 23 88 58 8

172 3 66 11 27 13 1 11 165 17 98 47 3

36 5 19 2 4 2 1 1 33 5 19 9 -

68 2 37 6 8 2 3 - 61 23 27 11 -

18 - 5 1 3 2 4 1 17 1 5 11 -

333 21 137 23 48 22 9 14 311 59 161 88 3

30 - 6 2 5 4 - 1 17 1 2 8 6

- - - - - - - - - - - - -

363 21 143 25 53 26 9 15 328 60 163 96 9

-48-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

59. Such Døl

obec doj ky:

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

60. estajovice

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

61. onov

obec doj ky:

Broumov

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

62. Teplice nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Adrpach

Broumov

Hronov

Mezim st

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

63. Velichovky

obec doj ky:

Jarom ł

Zalo ov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

96 16 45 5 10 6 5 5 92 31 41 20 -

136 22 62 9 11 8 6 6 126 33 54 34 5

10 - 1 2 2 2 - - 1 1 - - -

1 - 1 - - - - - - - - - -

147 22 64 11 13 10 6 6 127 34 54 34 5

23 3 8 2 4 1 - 1 22 - 10 12 -

53 13 19 2 6 3 - 1 51 8 23 20 -

6 - 1 - 1 1 - - 4 - 1 3 -

- - - - - - - - - - - - -

59 13 20 2 7 4 - 1 55 8 24 23 -

67 1 30 11 5 2 1 2 63 9 36 15 3

84 1 33 13 11 3 1 3 78 14 39 20 5

6 1 1 2 - 2 - - 1 1 - - -

1 - - 1 - - - - - - - - -

91 2 34 16 11 5 1 3 79 15 39 20 5

27 3 5 3 4 4 4 2 21 3 1 13 4

131 - 121 - 1 1 2 - 130 10 90 28 2

24 6 8 1 1 - 3 3 17 4 2 9 2

15 - 10 1 1 1 - 1 14 - 4 8 2

29 1 4 - 1 17 - - 19 2 10 6 1

32 1 15 1 6 4 - 3 30 3 16 10 1

295 17 183 8 17 27 11 10 259 25 135 83 16

18 - 4 1 1 4 1 1 1 - - - 1

10 - 1 2 1 1 1 1 6 3 1 - 2

70 2 16 9 5 8 5 5 26 8 7 7 4

2 - - - - - - - - - - - -

367 19 199 17 22 35 16 15 285 33 142 90 20

109 - 44 11 13 3 2 4 102 33 49 19 1

18 16 - - - - - - 18 8 8 2 -

149 17 51 15 15 7 2 5 141 45 67 27 2

19 - 3 3 3 1 - 2 15 1 6 6 2

62 4 16 10 6 5 2 4 39 7 16 12 4

2 - 1 - - - - - - - - - -

-49-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d j c z obce œhrnem

64. VelkÆ Jesenice

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Nahołany

NovØ M sto nad Metuj

kov

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

65. VelkØ Petrovice

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

Police nad Metuj

VelkØ Poł Ł

Ær nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

66. VelkØ Poł Ł

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Hronov

Jarom ł

Police nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

67. Velk Tłebeov

obec doj ky:

NÆchod

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

213 21 68 25 21 12 4 9 180 52 83 39 6

17 2 8 2 2 - - - 17 2 8 6 1

80 7 54 4 4 1 3 1 78 35 36 7 -

25 - 9 - 6 2 - 2 23 2 10 11 -

21 13 - 3 - - - - 20 9 9 2 -

23 - 16 1 2 - 2 1 22 2 10 10 -

14 4 7 2 - - - - 14 11 2 1 -

200 30 103 12 14 5 6 5 193 64 82 45 2

12 - 2 3 1 4 - - 11 - 1 8 2

30 1 7 6 5 5 - - 23 - 5 15 3

2 - - - - - - 1 - - - - -

232 31 110 18 19 10 6 6 216 64 87 60 5

12 - 5 - 1 1 - 1 10 - 3 5 2

14 - 11 - - 1 2 - 13 1 3 9 -

54 1 35 - 3 8 2 1 52 19 25 7 1

14 - 12 - 1 - - - 13 - 6 7 -

12 11 - - - 1 - - 12 2 7 3 -

132 13 72 5 6 13 6 3 121 23 45 47 6

8 - 4 2 - - - - 2 - - 1 1

1 - 1 - - - - - 1 - 1 - -

141 13 77 7 6 13 6 3 124 23 46 48 7

285 2 100 23 28 9 4 33 265 55 134 73 2

24 - 20 1 1 - - - 24 2 16 6 -

207 2 101 13 21 5 13 14 200 83 99 17 1

21 - 11 4 2 - - 1 20 - 1 17 2

17 2 9 - 1 3 - - 17 2 4 10 1

610 13 258 45 58 23 22 49 571 147 273 141 9

17 - 2 - - 4 1 1 2 - - - 2

16 - 1 1 3 2 1 - 10 - 1 4 5

61 - 8 9 5 8 2 2 25 1 6 9 9

5 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - -

676 13 267 54 63 31 25 51 597 148 280 150 18

21 - 7 - 3 3 - 3 17 1 8 8 -

54 2 30 4 6 2 - 2 54 28 22 4 -

13 - 6 1 1 3 - - 12 3 7 2 -

-50-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

68. VernØłovice

obec doj ky:

Adrpach

Broumov

Mezim st

Teplice nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

69. Vestec

obec doj ky:

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

70. Vlkov

obec doj ky:

Jarom ł

Rasoky

vyj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

71. Vrovka

obec doj ky:

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

72. VysokÆ SrbskÆ

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

Police nad Metuj

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

110 6 49 11 12 9 - 5 105 39 46 20 -

10 - 2 3 - - 1 1 6 - 2 2 2

- - - - - - - - - - - - -

120 6 51 14 12 9 1 6 111 39 48 22 2

22 - 19 - 1 - - - 22 - 6 15 1

21 1 9 3 3 - - 1 19 1 7 10 1

30 2 16 - 1 9 1 - 23 11 11 1 -

13 - 9 1 - - - 2 12 2 6 3 1

119 4 79 6 6 11 2 3 105 19 41 40 5

7 - 2 1 - 1 1 1 2 - - 1 1

- - - - - - - - - - - - -

126 4 81 7 6 12 3 4 107 19 41 41 6

19 1 13 - 3 - - 1 17 6 6 5 -

32 3 17 - 5 1 - 1 28 9 13 6 -

1 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

33 3 17 - 5 1 - 1 28 9 13 6 -

30 - 15 2 8 1 1 - 29 10 12 7 -

11 5 - - 5 - 1 - 11 10 1 - -

48 7 15 4 14 1 2 1 46 21 16 8 1

32 - 9 6 5 3 - 2 31 1 5 19 6

24 - 15 - 2 2 - 2 22 12 10 - -

78 1 31 9 9 8 1 4 71 16 25 21 9

- - - - - - - - - - - - -

126 8 46 13 23 9 3 5 117 37 41 29 10

25 1 13 1 6 - 2 - 25 6 12 7 -

39 4 17 2 9 1 2 - 37 10 17 10 -

3 - 2 1 - - - - 2 - - 2 -

- - - - - - - - - - - - -

42 4 19 3 9 1 2 - 39 10 17 12 -

22 - 6 - 7 1 2 - 22 - 13 9 -

28 - 17 1 3 1 2 1 28 12 10 5 1

14 - 7 3 1 - 2 1 14 6 3 5 -

-51-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

VelkØ Poł Ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

73. Vysokov

obec doj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

74. ZÆbrod

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

75. Zalo ov

obec doj ky:

Jarom ł

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

76. Ær nad Metuj

obec doj ky:

NÆchod

Broumov

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

77. Ærky

obec doj ky:

NÆchod

Hronov

VelkØ Poł Ł

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

15 - 11 1 1 - - - 15 4 2 9 -

95 3 46 7 13 2 8 3 95 25 34 33 2

5 - - 1 - - - 2 - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

100 3 46 8 13 2 8 5 95 25 34 33 2

104 2 46 4 14 3 4 5 99 37 41 19 2

12 - 5 - 4 2 - - 11 2 6 2 1

144 6 63 7 19 8 6 6 136 45 60 28 3

10 - 2 - 3 2 1 - 5 1 1 1 2

- - - - - - - - - - - - -

154 6 65 7 22 10 7 6 141 46 61 29 5

50 2 18 3 3 1 5 7 47 9 25 12 1

52 1 29 4 6 - 4 - 50 17 26 7 -

118 7 55 7 12 1 10 7 113 34 56 21 2

10 2 3 - - 2 - 1 4 - 2 2 -

1 - - - 1 - - - - - - - -

129 9 58 7 13 3 10 8 117 34 58 23 2

74 3 34 7 7 3 - 9 69 41 20 7 1

101 8 41 9 8 7 1 12 95 47 33 14 1

31 2 9 7 4 4 - - 24 - 12 7 5

- - - - - - - - - - - - -

132 10 50 16 12 11 1 12 119 47 45 21 6

34 - 5 2 5 4 3 4 27 1 6 18 2

14 1 5 - 1 3 - - 12 2 4 6 -

78 - 45 2 6 9 3 4 73 39 24 10 -

13 1 8 1 1 - 1 - 13 4 9 - -

179 5 85 6 18 19 8 9 161 54 57 46 4

12 - 4 - 3 1 - 1 4 - 2 2 -

1 - - - - - - - 1 1 - - -

192 5 89 6 21 20 8 10 166 55 59 48 4

49 - 14 10 6 4 1 4 46 - 31 15 -

57 - 27 2 7 1 - 6 54 25 24 5 -

57 - 50 3 - - 3 - 56 22 18 16 -

-52-


SLDB 2001

Tab. Ł. 715 Zam stnanØ osoby vyj d j c do zam stnÆn podle

odvetv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho vyj kou, frekvence

vyj ky a podle obce vyj ky a obce doj ky

Okres NÆchod

Obec vyj ky

obec doji ky

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

78. ernov

obec doj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

vyj d v rÆmci okresu celkem

vyj d do jin ch okresø celkem

vyj d do zahraniŁ

vyj d j c z obce œhrnem

Vyj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava

a telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

vyj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

189 5 97 18 13 8 8 11 180 48 76 51 5

15 - 6 2 1 1 - - 6 1 2 - 3

2 - - - - - - - - - - - -

206 5 103 20 14 9 8 11 186 49 78 51 8

16 - 5 - 2 - - 4 15 - 5 9 1

25 1 16 - 2 - 1 1 24 9 12 3 -

12 - 9 - - 1 - 1 11 4 4 3 -

63 1 36 3 4 2 1 6 59 15 24 19 1

5 - 1 1 - 1 - - 3 1 1 - 1

- - - - - - - - - - - - -

68 1 37 4 4 3 1 6 62 16 25 19 2

-53-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

hrn doj d j c ch

v tom:

doj d v rÆmci okresu

doj d z jin ch okresø kraje

v tom okres:

Hradec KrÆlovØ

JiŁ n

Rychnov nad Kn nou

Trutnov

doj d z jin ch krajø

Obec doj ky:

1. NÆchod

obec vyj ky:

Bezd kov nad Metuj

Bohuslavice

BorovÆ

Broumov

Bukovice

¨ernŁice

¨erven Kostelec

¨eskÆ ¨ermnÆ

¨eskÆ Metuje

¨eskÆ Skalice

Dolany

Doln RadechovÆ

Horn RadechovÆ

HołiŁky

Hronov

Chvalkovice

Jarom ł

Kramolna

Machov

Mezim st

Nahołany

NovØ M sto nad Metuj

Nov HrÆdek

Police nad Metuj

Provodov-onov

Płibyslav

Rychnovek

Slatina nad pou

StÆrkov

Studnice

Teplice nad Metuj

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

20079 8555 3108 3068 4844 5017 3679 361 2 7255 2584 6152 27334

16539 7245 2478 2459 4029 4187 3086 298 2 5451 2307 5148 21990

2893 1119 518 482 650 688 508 47 - 1530 217 952 4423

649 221 120 104 142 167 99 17 - 270 57 189 919

45 12 9 8 8 8 12 - - 46 4 4 91

870 354 156 128 206 211 163 6 - 505 47 388 1375

1329 532 233 242 294 302 234 24 - 709 109 371 2038

647 191 112 127 165 142 85 16 - 274 60 52 921

30 17 7 6 9 6 2 - - 3 1 3 33

39 17 5 8 12 8 4 2 - 6 1 5 45

38 21 3 4 9 16 3 3 - 6 - 6 44

107 26 21 20 26 18 22 - - 18 2 16 125

10 4 5 1 2 1 1 - - 1 - 1 11

17 10 4 1 2 7 2 1 - 5 2 5 22

480 236 69 73 106 123 101 8 - 124 21 122 604

116 59 10 13 32 39 18 4 - 23 13 23 139

12 8 4 4 1 1 2 - - 8 - 8 20

313 185 53 41 88 82 45 4 - 81 14 79 394

16 6 1 3 5 4 3 - - 2 - 2 18

155 80 26 21 30 40 34 4 - 47 28 47 202

92 46 13 9 30 24 13 3 - 26 18 26 118

15 9 1 3 6 3 2 - - 8 1 8 23

502 240 58 90 121 111 105 17 - 105 32 104 607

19 7 4 2 2 8 3 - - 7 - 7 26

128 54 15 28 38 26 19 2 - 32 2 31 160

229 125 23 27 70 59 45 5 - 121 96 121 350

38 13 8 6 8 11 5 - - 16 1 15 54

32 11 6 4 7 4 11 - - 10 - 10 42

19 9 4 2 3 4 6 - - 5 - 5 24

778 388 122 119 196 175 149 17 - 170 54 168 948

40 22 5 6 10 12 6 1 - 8 - 8 48

127 60 29 26 27 25 17 3 - 45 3 45 172

138 91 18 22 32 46 18 2 - 28 13 28 166

15 9 3 2 4 4 2 - - 9 5 9 24

13 6 3 - 5 4 1 - - 3 1 3 16

15 8 3 3 3 2 4 - - 6 - 6 21

23 11 3 5 9 1 5 - - 10 - 9 33

172 95 23 22 40 53 32 2 - 33 17 33 205

27 9 3 5 8 9 2 - - 10 1 10 37

-54-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

VelkÆ Jesenice

VelkØ Petrovice

VelkØ Poł Ł

Velk Tłebeov

VysokÆ SrbskÆ

Vysokov

ZÆbrod

Ær nad Metuj

Ærky

ernov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Plze

Hradec KrÆlovØ

Rychnov nad Kn nou

Dobruka

Ohniov

OpoŁno

Pohoł

Trutnov

Rtyn v Podkrkono

pice

Pardubice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

2. Adrpach

obec vyj ky:

Broumov

Jetłichov

Mezim st

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

VernØłovice

doj d v rÆmci okresu celkem

Trutnov

ChvaleŁ

J vka

Radvanice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

3. Bezd kov nad Metuj

obec vyj ky:

Machov

Police nad Metuj

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

17 9 3 3 5 4 2 - - 4 - 4 21

12 4 4 1 3 1 3 - - 6 3 6 18

285 136 39 56 57 68 60 5 - 42 12 42 327

21 12 8 1 3 6 3 - - 1 - 1 22

22 10 2 3 9 5 3 - - 9 3 9 31

104 60 12 12 25 33 18 4 - 43 36 43 147

50 28 7 6 13 14 9 1 - 10 7 10 60

34 15 7 8 10 5 4 - - 7 - 7 41

49 20 10 5 10 15 8 1 - 17 1 16 66

16 11 4 5 4 3 - - - 5 1 5 21

4513 2239 678 703 1114 1109 818 91 - 1169 400 1151 5682

30 10 3 5 7 8 5 2 - 16 7 6 46

10 8 - 2 1 - 6 1 - - - - 10

67 23 11 8 10 21 14 3 - 14 5 12 81

20 8 1 4 6 4 5 - - 14 - 8 34

52 17 9 8 17 7 11 - - 28 - 27 80

12 7 4 4 - 3 1 - - 5 - 5 17

16 8 4 3 2 6 1 - - 10 - 10 26

12 6 2 3 3 1 3 - - 4 - 4 16

47 14 7 5 9 14 11 1 - 26 4 10 73

35 15 5 8 7 10 4 1 - 13 1 12 48

12 4 - 2 5 1 4 - - 8 - 7 20

13 6 1 1 6 2 2 1 - 3 2 3 16

627 224 95 114 158 135 112 13 - 347 34 181 974

5140 2463 773 817 1272 1244 930 104 - 1516 434 1332 6656

39 19 16 7 9 5 2 - - 1 1 1 40

11 8 3 3 2 2 1 - - - - - 11

87 54 29 21 19 15 3 - - - - - 87

17 5 9 1 7 - - - - - - - 17

131 76 33 16 32 28 21 1 - 2 2 2 133

22 16 4 6 6 6 - - - - - - 22

355 201 102 63 95 63 31 1 - 4 4 4 359

18 5 2 10 1 1 4 - - - - - 18

23 17 5 4 4 8 2 - - - - - 23

76 51 20 14 14 18 10 - - - - - 76

81 56 11 18 21 21 10 - - - - - 81

209 133 38 50 42 51 28 - - 1 1 1 210

564 334 140 113 137 114 59 1 - 5 5 5 569

36 22 3 4 8 12 8 1 - - - - 36

23 15 5 5 5 5 2 1 - 4 4 4 27

-55-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

4. Bohuslavice

obec vyj ky:

NÆchod

¨ernŁice

NovØ M sto nad Metuj

Slav t n nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

5. BorovÆ

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

6. Boanov

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

7. Broumov

obec vyj ky:

Boanov

Bukovice

HejtmÆnkovice

HełmÆnkovice

Hronov

HynŁice

Jetłichov

Kłinice

Mart nkovice

Mezim st

Otovice

Police nad Metuj

onov

Teplice nad Metuj

VernØłovice

Ær nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

90 51 11 12 33 17 15 2 - 5 5 5 95

6 3 2 - - 1 3 - - - - - 6

96 54 13 12 33 18 18 2 - 5 5 5 101

11 2 - 3 2 4 2 - - - - - 11

32 7 3 3 6 7 12 1 - - - - 32

38 15 8 4 7 10 9 - - - - - 38

15 7 1 2 - 7 5 - - 1 1 1 16

119 34 14 16 21 34 32 2 - 1 1 1 120

36 10 5 3 9 13 5 1 - 1 1 1 37

155 44 19 19 30 47 37 3 - 2 2 2 157

9 - - 1 - 5 3 - - - - - 9

1 - - - 1 - - - - 1 1 1 2

10 - - 1 1 5 3 - - 1 1 1 11

12 1 - 3 3 4 2 - - - - - 12

- - - - - - - - - - - - -

12 1 - 3 3 4 2 - - - - - 12

51 28 12 4 15 12 8 - - 5 1 5 56

10 7 1 - 3 3 2 - 1 2 - 2 12

133 76 15 21 26 41 26 4 - 72 58 71 205

112 59 8 15 26 32 30 1 - 69 57 68 181

18 8 1 2 2 6 6 1 - 19 3 16 37

12 6 2 3 2 4 1 - - 1 - 1 13

51 26 8 8 15 10 7 3 - 7 4 7 58

89 48 8 16 26 20 18 1 - 48 38 47 137

103 49 19 19 19 28 17 1 - 7 4 7 110

231 141 41 28 52 75 32 3 - 44 13 44 275

77 40 8 13 19 21 16 - - 25 17 25 102

137 81 19 13 29 43 30 2 1 48 12 48 185

67 36 12 10 15 16 13 1 - 41 38 41 108

24 10 5 1 5 9 4 - - 28 12 23 52

21 9 5 5 7 1 3 - - 4 2 4 25

14 7 4 3 3 2 1 1 - 2 - 2 16

1207 644 174 174 280 336 223 18 2 450 265 438 1657

73 21 8 14 22 12 15 2 - 16 12 3 89

1280 665 182 188 302 348 238 20 2 466 277 441 1746

-56-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

8. Brzice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

9. Bukovice

obec vyj ky:

Police nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

10. ¨ernŁice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

11. ¨ervenÆ Hora

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

12. ¨erven Kostelec

obec vyj ky:

NÆchod

Broumov

¨ervenÆ Hora

¨eskÆ Skalice

Doln RadechovÆ

Horn RadechovÆ

Hronov

Kramolna

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

Slatina nad pou

StÆrkov

Studnice

VelkØ Poł Ł

ZÆbrod

ernov

doj d v rÆmci okresu celkem

Trutnov

Bat ovice

MalØ Svato ovice

Rtyn v Podkrkono

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

5 2 - - 2 1 2 - - - - - 5

2 1 1 - - - - 1 - - - - 2

7 3 1 - 2 1 2 1 - - - - 7

20 9 2 - 8 6 4 - - 14 14 14 34

47 16 6 4 16 12 8 1 - 15 15 14 62

6 1 1 - 1 3 1 - - 2 2 2 8

53 17 7 4 17 15 9 1 - 17 17 16 70

16 8 3 2 6 1 4 - - 8 8 8 24

1 1 - - 1 - - - - - - - 1

17 9 3 2 7 1 4 - - 8 8 8 25

8 3 1 - 3 1 3 - - - - - 8

- - - - - - - - - - - - -

8 3 1 - 3 1 3 - - - - - 8

194 78 37 24 49 37 46 1 - 27 5 27 221

20 5 10 3 4 1 2 - - 8 - 3 28

37 17 7 7 5 11 7 - - 7 7 7 44

58 29 14 5 10 18 8 3 - 5 2 4 63

15 6 1 2 4 5 2 1 - 5 2 5 20

45 15 9 9 7 12 8 - - 22 20 20 67

107 40 21 12 19 29 24 2 - 12 4 12 119

15 3 2 5 5 - 3 - - 2 2 2 17

10 5 - 5 2 2 1 - - 7 - 5 17

17 4 6 5 2 3 1 - - 3 - 2 20

39 20 13 3 5 10 8 - - 8 6 8 47

17 6 2 - 5 4 6 - - 1 - 1 18

36 13 7 5 8 7 7 2 - 12 12 12 48

24 12 8 5 5 3 2 1 - 3 - 3 27

52 23 8 8 13 14 5 4 - 47 42 46 99

25 18 3 4 8 5 5 - - 5 3 5 30

801 327 173 120 165 181 147 15 - 208 105 182 1009

29 9 9 3 5 5 6 1 - 18 1 16 47

14 3 1 5 5 1 2 - - 1 - 1 15

22 8 3 5 7 2 5 - - 1 - 1 23

230 85 32 40 58 55 39 6 - 15 7 15 245

-57-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

pice

VelkØ Svato ovice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

13. ¨eskÆ ¨ermnÆ

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

14. ¨eskÆ Metuje

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

15. ¨eskÆ Skalice

obec vyj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Dolany

HołiŁky

Hronov

Chvalkovice

Jarom ł

Kramolna

Lhota pod HołiŁkami

MezileŁ

Nahołany

NovØ M sto nad Metuj

Provodov-onov

Rychnovek

kov

Slatina nad pou

Studnice

VelkÆ Jesenice

Velk Tłebeov

Vestec

ernov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

Dvør KrÆlovØ nad Labem

VlŁkovice v Podkrkono

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

45 14 11 10 7 7 9 1 - 5 - 5 50

16 8 6 1 2 4 3 - - - - - 16

439 147 80 74 107 96 74 8 - 84 14 51 523

1240 474 253 194 272 277 221 23 - 292 119 233 1532

11 4 1 1 4 5 - - - 7 7 7 18

28 12 5 6 5 7 5 - - 12 12 10 40

3 1 - 1 - 2 - - - 1 1 1 4

31 13 5 7 5 9 5 - - 13 13 11 44

23 3 7 5 3 5 3 - - - - - 23

3 1 1 1 - - - 1 - - - - 3

26 4 8 6 3 5 3 1 - - - - 26

134 35 16 23 37 30 23 5 - 7 4 6 141

40 9 4 7 7 13 9 - - - - - 40

22 9 1 5 4 6 4 2 - 3 3 3 25

29 14 3 1 11 7 7 - - 3 2 3 32

11 1 2 3 3 2 1 - - - - - 11

68 30 12 9 14 24 8 1 - - - - 68

97 42 20 15 16 30 15 1 - 25 19 25 122

15 2 1 1 4 8 1 - - - - - 15

36 22 7 5 9 8 6 1 - 6 6 6 42

11 3 6 2 - - 3 - - - - - 11

17 9 1 2 4 5 4 1 - 1 - 1 18

98 30 7 26 24 20 19 2 - - - - 98

34 10 8 4 11 5 6 - - 13 12 13 47

29 11 6 4 8 6 5 - - 21 19 21 50

23 11 1 3 7 9 2 1 - 14 12 14 37

13 3 1 7 1 2 2 - - - - - 13

68 19 14 11 12 17 13 1 - 24 18 24 92

80 31 7 12 25 23 11 2 - 36 27 35 116

54 24 7 7 8 26 5 1 - 5 5 5 59

19 12 5 1 2 7 3 1 - 3 2 3 22

12 4 1 1 1 5 3 1 - 14 10 14 26

1025 365 152 173 240 274 165 21 - 182 145 180 1207

17 5 - 2 4 4 4 3 - 1 1 1 18

13 2 2 2 2 3 2 2 - - - - 13

17 6 5 4 3 3 2 - - - - - 17

164 39 25 31 42 32 27 7 - 7 5 6 171

1189 404 177 204 282 306 192 28 - 189 150 186 1378

-58-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

16. Dolany

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

Chvalkovice

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

17. Doln RadechovÆ

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

18. HejtmÆnkovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

19. Hełmanice

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

20. HełmÆnkovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

21. Horn RadechovÆ

obec vyj ky:

¨erven Kostelec

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

22. Hołenice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

36 11 2 7 7 13 6 1 - - - - 36

15 3 - 2 1 3 8 1 - - - - 15

16 7 - 1 6 5 4 - - - - - 16

103 29 2 17 23 26 32 3 - - - - 103

1 - 1 - - - - - - - - - 1

104 29 3 17 23 26 32 3 - - - - 104

40 18 5 5 11 15 4 - - 1 1 1 41

65 31 11 10 17 22 5 - - 23 23 22 88

2 - - 1 - 1 - - - 1 - 1 3

67 31 11 11 17 23 5 - - 24 23 23 91

34 10 6 3 10 12 3 - - - - - 34

58 17 13 7 16 15 5 2 - 1 - - 59

11 3 1 - 1 4 5 - - 2 2 2 13

69 20 14 7 17 19 10 2 - 3 2 2 72

27 9 1 3 10 5 8 - - - - - 27

54 15 4 4 16 14 16 - - 1 1 1 55

32 12 2 5 9 12 3 1 - - - - 32

86 27 6 9 25 26 19 1 - 1 1 1 87

18 3 3 3 4 6 2 - - - - - 18

32 5 10 6 5 9 2 - - 1 1 1 33

- - - - - - - - - - - - -

32 5 10 6 5 9 2 - - 1 1 1 33

15 10 1 2 4 4 4 - - - - - 15

44 24 5 10 12 11 6 - - 1 1 1 45

2 - - 1 - 1 - - - - - - 2

46 24 5 11 12 12 6 - - 1 1 1 47

7 2 - - - 3 4 - - 1 1 1 8

2 1 - - 1 1 - - - 1 - 1 3

9 3 - - 1 4 4 - - 2 1 2 11

-59-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

23. HołiŁky

obec vyj ky:

Brzice

MezileŁ

Slatina nad pou

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

24. Hronov

obec vyj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Broumov

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

StÆrkov

Teplice nad Metuj

VelkØ Petrovice

VelkØ Poł Ł

VysokÆ SrbskÆ

Ærky

doj d v rÆmci okresu celkem

Rtyn v Podkrkono

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

25. HynŁice

obec vyj ky:

Broumov

HejtmÆnkovice

Jetłichov

Mezim st

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

26. Chvalkovice

obec vyj ky:

Brzice

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

15 6 2 - 3 8 2 - - - - - 15

15 6 1 1 2 4 7 - - 11 10 11 26

12 3 - 3 3 1 5 - - 14 14 14 26

76 31 7 8 17 24 20 - - 79 75 66 155

23 17 2 2 8 7 4 - - 25 25 12 48

99 48 9 10 25 31 24 - - 104 100 78 203

199 69 32 37 41 37 48 4 - 116 1 113 315

25 12 1 5 8 6 4 1 - 6 - 6 31

68 18 22 12 18 8 8 - - 67 - 64 135

93 37 12 9 26 25 20 1 - 59 1 57 152

30 21 6 5 5 12 2 - - 42 1 41 72

10 5 2 3 1 3 1 - - 18 - 14 28

28 10 5 8 8 5 2 - - 13 1 13 41

29 7 6 7 5 9 1 1 - 24 - 24 53

15 3 4 2 3 2 4 - - 14 - 13 29

96 42 34 14 15 19 13 1 - 38 3 36 134

51 23 10 11 9 9 12 - - 20 11 20 71

15 6 4 3 2 4 2 - - 4 - 4 19

14 8 1 3 5 1 3 1 - - - - 14

207 108 19 26 47 63 46 6 - 33 17 33 240

28 14 7 5 4 8 4 - - 20 18 20 48

57 30 2 6 18 14 16 1 - 41 33 40 98

1038 434 180 175 232 239 196 16 - 614 86 587 1652

14 6 4 4 3 2 1 - - 6 - 6 20

64 25 17 16 15 8 7 1 - 154 7 36 218

1102 459 197 191 247 247 203 17 - 768 93 623 1870

103 28 4 8 34 20 36 1 - 1 - - 104

15 4 - 1 3 7 3 1 - - - - 15

19 13 1 1 7 6 4 - - - - - 19

72 39 6 7 12 22 25 - - - - - 72

227 89 12 20 60 59 74 2 - 2 1 1 229

3 1 - - - - 3 - - - - - 3

230 90 12 20 60 59 77 2 - 2 1 1 232

13 9 1 1 7 3 1 - - 15 14 15 28

19 14 4 2 4 4 5 - - 17 16 17 36

33 31 3 3 5 10 12 - - 2 2 2 35

-60-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

27. Jarom ł

obec vyj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Dolany

Hełmanice

Hołenice

Hronov

Chvalkovice

JasennÆ

NovØ M sto nad Metuj

Nov Ples

Police nad Metuj

Rasoky

Ronov

Rychnovek

estajovice

Velichovky

VelkÆ Jesenice

VelkØ Poł Ł

Velk Tłebeov

Vlkov

Zalo ov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

Habłina

Holohlavy

Smiłice

¨eskØ Meził Ł

Dobruka

Trutnov

Dubenec

Dvør KrÆlovØ nad Labem

Kuks

Vilantice

Pardubice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

108 88 14 12 26 33 22 1 - 51 48 51 159

31 12 10 4 4 7 5 1 - 33 33 32 64

139 100 24 16 30 40 27 2 - 84 81 83 223

69 18 11 13 19 17 7 2 - 26 2 20 95

25 4 8 2 5 8 2 - - 18 - 16 43

127 53 16 18 23 45 21 4 - 55 8 54 182

77 40 15 12 20 15 14 1 - 40 26 40 117

50 26 7 9 7 18 7 2 - 29 24 29 79

39 17 6 5 12 8 6 2 - 22 17 21 61

29 10 6 5 9 4 5 - - 6 3 5 35

26 8 11 2 8 2 2 1 - 7 - 7 33

110 47 10 17 28 35 20 - - 38 25 38 148

23 9 2 4 8 6 3 - - 6 - 5 29

45 21 3 6 15 5 15 1 - 32 30 32 77

10 1 - 4 5 - 1 - - 2 - 1 12

82 40 5 13 23 21 18 2 - 54 46 54 136

55 28 10 4 17 11 10 3 - 32 23 31 87

92 44 17 16 24 21 13 1 - 30 16 30 122

23 10 2 4 2 11 4 - - 18 15 18 41

109 49 13 13 33 26 23 1 - 59 46 59 168

25 16 4 6 7 3 4 1 - 14 4 14 39

21 4 5 3 3 6 4 - - 2 - 2 23

13 5 3 2 - 6 2 - - 4 1 4 17

30 16 7 5 10 7 1 - - 16 13 16 46

74 34 17 8 25 18 5 1 - 40 34 39 114

1229 515 194 181 321 315 196 22 - 605 333 567 1834

16 4 3 - 3 7 3 - - 2 2 - 18

135 48 18 22 35 37 18 5 - 48 4 46 183

36 11 8 8 5 8 7 - - 46 25 45 82

14 6 4 4 2 3 1 - - 1 - 1 15

20 10 3 4 4 9 - - - 9 - 9 29

82 35 13 15 16 23 14 1 - 30 5 27 112

10 2 3 2 1 3 1 - - 1 - 1 11

10 3 1 2 5 1 1 - - 1 - - 11

18 2 5 2 4 3 4 - - 10 1 7 28

24 8 3 6 5 8 2 - - 4 1 3 28

75 18 13 10 15 19 16 2 - 38 4 38 113

12 4 2 4 2 1 3 - - 3 2 3 15

10 7 2 3 3 - 1 1 - 2 1 2 12

15 1 1 3 5 5 1 - - 1 1 - 16

800 238 151 140 176 198 122 13 - 361 74 272 1161

2029 753 345 321 497 513 318 35 - 966 407 839 2995

-61-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

28. JasennÆ

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

29. Jestłeb

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

30. Jetłichov

obec vyj ky:

Broumov

Mezim st

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

31. Kramolna

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

32. Kłinice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

33. Lhota pod HołiŁkami

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

34. Libchyn

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

35. Litoboł

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

18 3 4 4 5 3 2 - - - - - 18

38 9 7 7 11 8 3 2 - 4 4 4 42

12 1 6 2 1 1 2 - - - - - 12

50 10 13 9 12 9 5 2 - 4 4 4 54

8 4 2 - 1 4 1 - - - - - 8

2 - 1 - - - 1 - - - - - 2

10 4 3 - 1 4 2 - - - - - 10

11 1 - 2 5 2 1 1 - - - - 11

23 8 1 3 9 6 3 1 - 1 1 1 24

50 15 2 7 19 15 5 2 - 1 1 1 51

3 2 - - 1 1 - 1 - - - - 3

53 17 2 7 20 16 5 3 - 1 1 1 54

13 8 2 2 5 2 2 - - - - - 13

25 11 8 5 5 3 4 - - - - - 25

2 - - 1 - - 1 - - - - - 2

27 11 8 6 5 3 5 - - - - - 27

7 2 1 1 2 1 2 - - - - - 7

1 - - - - 1 - - - - - - 1

8 2 1 1 2 2 2 - - - - - 8

17 3 - 4 4 4 4 1 - - - - 17

8 3 1 1 4 - 2 - - 1 - 1 9

25 6 1 5 8 4 6 1 - 1 - 1 26

1 - - - 1 - - - - - - - 1

3 1 - - 1 2 - - - - - - 3

4 1 - - 2 2 - - - - - - 4

1 - - - - - 1 - - - - - 1

- - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - 1 - - - - - 1

-62-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

36. Machov

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

37. Mart nkovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

38. MezileŁ

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

39. Meziles

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

40. Mezim st

obec vyj ky:

NÆchod

Broumov

HejtmÆnkovice

Hronov

Jetłichov

Mart nkovice

Otovice

Teplice nad Metuj

VernØłovice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

41. Nahołany

obec vyj ky:

NovØ M sto nad Metuj

VelkÆ Jesenice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

11 1 - 4 3 2 1 1 - - - - 11

43 10 7 5 16 9 4 2 - 17 11 17 60

3 2 2 - 1 - - - - 1 - 1 4

46 12 9 5 17 9 4 2 - 18 11 18 64

22 5 6 2 6 3 4 1 - 2 2 2 24

43 14 10 5 14 6 7 1 - 68 65 68 111

1 - - - - - 1 - - 1 - 1 2

44 14 10 5 14 6 8 1 - 69 65 69 113

5 - 1 1 - - 3 - - 1 - 1 6

- - - - - - - - - - - - -

5 - 1 1 - - 3 - - 1 - 1 6

5 4 - - - 5 - - - - - - 5

2 - 1 - - - - 1 - - - - 2

7 4 1 - - 5 - 1 - - - - 7

22 4 - 2 6 7 6 1 - - - - 22

162 47 17 29 35 44 35 2 - 7 5 7 169

24 6 6 - 4 9 5 - - - - - 24

14 1 4 - 5 5 - - - - - - 14

39 13 4 5 10 10 10 - - 28 26 27 67

10 4 2 - 2 2 4 - - 2 - 2 12

11 - 1 2 2 1 4 1 - - - - 11

29 5 - 2 13 7 6 1 - 2 2 2 31

30 10 2 4 5 8 11 - - 21 20 21 51

427 112 48 51 104 118 101 5 - 72 65 71 499

14 3 3 2 3 4 2 - - 2 1 1 16

441 115 51 53 107 122 103 5 - 74 66 72 515

45 10 6 7 8 12 11 1 - 6 6 6 51

21 6 3 1 3 2 12 - - - - - 21

95 20 14 14 18 21 27 1 - 9 9 9 104

10 2 2 1 3 2 2 - - - - - 10

105 22 16 15 21 23 29 1 - 9 9 9 114

-63-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

42. NovØ M sto nad Metuj

obec vyj ky:

NÆchod

Bohuslavice

¨ernŁice

¨erven Kostelec

¨eskÆ ¨ermnÆ

¨eskÆ Skalice

Hronov

Jarom ł

Jestłeb

Kramolna

Meziles

Nahołany

Nov HrÆdek

Provodov-onov

Płibyslav

Sendra

Slav t n nad Metuj

Slavo ov

Studnice

VelkÆ Jesenice

Vrovka

Vysokov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

BaŁet n

Bohda n

¨eskØ Meził Ł

Dobruka

Kounov

Ohniov

OpoŁno

Pohoł

Sedlo ov

Val

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

43. Nov HrÆdek

obec vyj ky:

NÆchod

BorovÆ

¨eskÆ ¨ermnÆ

NovØ M sto nad Metuj

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

284 101 33 38 87 69 51 6 - 245 20 237 529

92 52 13 15 20 20 23 1 - 46 27 45 138

69 32 9 12 14 22 10 2 - 19 15 18 88

28 14 2 7 8 6 5 - - 53 - 43 81

12 6 - 2 3 6 1 - - 7 - 6 19

53 15 10 6 14 11 11 1 - 50 - 49 103

28 6 - 4 3 9 9 3 - 24 1 22 52

20 7 3 1 9 4 3 - - 57 2 51 77

42 27 5 5 7 19 6 - - 22 15 22 64

13 5 4 3 6 - - - - 4 - 4 17

31 18 2 1 10 14 4 - - 9 1 9 40

63 33 12 10 10 20 10 1 - 31 24 31 94

40 13 6 6 9 6 12 1 - 9 - 9 49

101 41 21 13 21 27 18 1 - 63 42 62 164

42 23 4 4 13 12 7 2 - 27 21 27 69

19 11 2 - 1 14 2 - - 8 5 8 27

23 15 1 7 8 5 2 - - 4 2 4 27

53 24 7 6 12 20 7 1 - 36 23 35 89

18 5 3 8 3 2 1 1 - 11 - 11 29

23 7 4 8 8 2 1 - - 10 3 10 33

25 11 3 5 6 4 6 1 - 8 6 8 33

12 7 2 - 2 4 3 1 - 5 - 5 17

1197 508 170 178 293 326 207 23 - 916 224 840 2113

18 4 3 4 4 4 2 1 - 12 - 5 30

10 5 4 1 2 2 1 - - 8 1 8 18

17 10 4 2 5 5 1 - - 5 4 5 22

21 9 4 1 6 4 6 - - 21 - 18 42

152 67 24 19 34 41 34 - - 68 3 66 220

13 5 1 3 2 2 5 - - 4 1 4 17

42 15 8 6 5 11 12 - - 13 4 13 55

26 6 7 2 5 4 8 - - 22 1 22 48

15 8 1 1 3 6 3 1 - 3 - 3 18

11 5 4 - 1 1 5 - - 3 1 3 14

10 7 2 - 3 3 2 - - 1 - 1 11

508 205 95 71 118 127 93 4 - 493 24 289 1001

1705 713 265 249 411 453 300 27 - 1409 248 1129 3114

18 7 1 - 6 4 7 - - 4 4 4 22

13 6 - 1 2 8 2 - - 21 21 21 34

10 6 - 1 5 1 3 - - 15 12 15 25

25 12 3 3 10 6 3 - - 2 1 2 27

-64-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

Bohda n

Dobruka

Olenice v Orlick ch horÆch

Sn nØ

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

44. Nov Ples

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

45. Otovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

46. Police nad Metuj

obec vyj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Broumov

Bukovice

¨eskÆ Metuje

Hronov

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Such Døl

Teplice nad Metuj

VelkØ Petrovice

VelkØ Poł Ł

VysokÆ SrbskÆ

Ær nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

47. Provodov-onov

obec vyj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

90 40 8 9 26 24 19 4 - 80 72 79 170

13 11 1 2 2 6 2 - - 7 6 7 20

17 9 2 4 4 4 2 1 - - - - 17

21 14 3 3 8 4 3 - - - - - 21

13 10 2 2 1 2 6 - - 5 4 5 18

97 62 14 16 23 26 17 1 - 16 12 13 113

187 102 22 25 49 50 36 5 - 96 84 92 283

35 4 7 6 7 11 4 - - - - - 35

48 5 9 6 12 17 4 - - - - - 48

8 - - 2 5 1 - - - - - - 8

56 5 9 8 17 18 4 - - - - - 56

32 4 2 6 20 3 - 1 - - - - 32

56 6 3 10 31 8 3 1 - - - - 56

- - - - - - - - - 1 1 1 1

56 6 3 10 31 8 3 1 - 1 1 1 57

37 19 1 6 7 12 9 2 - 9 2 7 46

65 32 6 7 17 21 14 - - 19 15 19 84

81 29 15 4 26 18 17 1 - 14 2 13 95

79 42 6 12 22 22 15 2 - 27 21 25 106

28 14 6 3 4 9 6 - - 19 16 19 47

74 29 5 13 13 15 23 5 - 4 - 4 78

106 54 7 8 30 33 26 2 - 7 5 7 113

18 7 2 4 5 4 3 - - 1 - 1 19

10 1 1 2 2 2 3 - - 3 - 2 13

96 47 14 15 24 21 21 1 - 20 17 20 116

32 13 4 4 9 9 6 - - 20 15 20 52

54 25 4 9 13 16 11 1 - 48 42 48 102

17 5 1 2 5 5 2 2 - 2 - 1 19

14 2 1 1 1 5 6 - - 3 2 2 17

78 42 9 16 13 20 16 4 - 33 31 33 111

834 378 92 110 204 222 186 20 - 260 168 234 1094

29 13 6 6 6 7 2 2 - 28 1 4 57

863 391 98 116 210 229 188 22 - 288 169 238 1151

13 5 3 3 2 2 3 - - - - - 13

10 4 - 1 3 5 1 - - 2 2 2 12

39 12 5 5 8 12 9 - - 2 2 2 41

-65-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

48. Płibyslav

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

49. Rasoky

obec vyj ky:

Jarom ł

Vlkov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

50. Ronov

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

51. Rychnovek

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

52. kov

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

VelkÆ Jesenice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

53. Sendra

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

54. Slatina nad pou

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

4 1 1 - - 2 1 - - - - - 4

43 13 6 5 8 14 10 - - 2 2 2 45

6 1 - - 1 2 3 - - - - - 6

- - - - - - - - - - - - -

6 1 - - 1 2 3 - - - - - 6

25 6 4 2 8 8 3 - - 4 4 4 29

11 2 1 3 3 1 3 - - 8 8 8 19

44 11 7 5 14 11 7 - - 14 14 14 58

17 2 2 5 2 5 3 - - 1 1 1 18

61 13 9 10 16 16 10 - - 15 15 15 76

19 3 2 1 3 6 7 - - - - - 19

22 3 2 1 5 6 8 - - - - - 22

20 3 - 1 3 10 6 - - 1 - - 21

42 6 2 2 8 16 14 - - 1 - - 43

15 2 - 1 3 2 9 - - - - - 15

56 21 6 6 14 19 10 1 - - - - 56

97 28 6 10 26 29 25 1 - 1 1 1 98

4 1 2 - 1 - 1 - - 4 4 2 8

101 29 8 10 27 29 26 1 - 5 5 3 106

33 10 6 6 7 8 6 - - - - - 33

14 7 2 3 4 2 3 - - - - - 14

92 29 16 13 25 22 16 - - - - - 92

3 - - 1 1 - 1 - - - - - 3

95 29 16 14 26 22 17 - - - - - 95

1 - - 1 - - - - - - - - 1

2 1 - - - - 2 - - - - - 2

3 1 - 1 - - 2 - - - - - 3

13 4 4 2 2 2 3 - - - - - 13

2 2 - - - 1 1 - - 2 1 2 4

15 6 4 2 2 3 4 - - 2 1 2 17

-66-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

55. Slav t n nad Metuj

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

56. Slavo ov

obec vyj ky:

NovØ M sto nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

57. StÆrkov

obec vyj ky:

Hronov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

58. Studnice

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

59. Such Døl

obec vyj ky:

Police nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

60. estajovice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

61. onov

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

62. Teplice nad Metuj

obec vyj ky:

NÆchod

Adrpach

Broumov

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

6 1 - 1 1 1 3 - - 1 - - 7

9 3 - 2 1 2 4 - - - - - 9

15 4 - 3 2 3 7 - - 1 - - 16

15 1 - 4 4 3 4 - - - - - 15

35 8 2 7 11 8 7 - - 2 - 1 37

10 1 2 4 - 2 2 - - - - - 10

45 9 4 11 11 10 9 - - 2 - 1 47

36 25 4 3 6 12 10 1 - 2 2 2 38

60 40 9 7 10 15 16 3 - 6 5 6 66

11 7 - 3 2 3 3 - - 11 8 11 22

71 47 9 10 12 18 19 3 - 17 13 17 88

14 6 2 2 3 4 3 - - 12 12 12 26

57 14 4 11 8 16 17 1 - 18 18 18 75

4 1 - 1 1 1 1 - - - - - 4

61 15 4 12 9 17 18 1 - 18 18 18 79

14 7 4 1 1 5 2 1 - 2 2 2 16

17 7 5 1 2 5 3 1 - 2 2 2 19

- - - - - - - - - - - - -

17 7 5 1 2 5 3 1 - 2 2 2 19

4 1 - - 3 1 - - - - - - 4

6 3 2 1 2 - 1 - - 1 1 1 7

10 4 2 1 5 1 1 - - 1 1 1 11

21 9 4 5 2 7 3 - - - - - 21

6 3 1 - 2 2 1 - - - - - 6

27 12 5 5 4 9 4 - - - - - 27

11 6 - 1 2 5 3 - - 19 1 16 30

13 7 2 1 3 4 3 - - 19 15 19 32

32 8 3 6 11 4 8 - - 37 - 35 69

-67-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

¨eskÆ Metuje

Hronov

Mezim st

Police nad Metuj

VernØłovice

Ær nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

63. Velichovky

obec vyj ky:

Jarom ł

Ronov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

64. VelkÆ Jesenice

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

65. VelkØ Petrovice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

66. VelkØ Poł Ł

obec vyj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Broumov

¨erven Kostelec

Hronov

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

StÆrkov

VelkØ Petrovice

VysokÆ SrbskÆ

Ærky

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

22 7 2 4 3 8 5 - - 8 6 8 30

18 7 2 - 7 2 6 1 - 18 - 18 36

44 19 6 9 10 9 7 3 - 7 - 6 51

34 15 8 8 6 7 4 1 - 23 6 23 57

13 9 1 3 2 5 2 - - 1 - 1 14

13 7 - 3 1 4 5 - - 4 2 4 17

247 99 36 44 54 55 51 7 - 198 34 162 445

24 10 3 3 5 6 5 2 - 115 - 40 139

271 109 39 47 59 61 56 9 - 313 34 202 584

41 30 10 6 7 8 9 1 - - - - 41

11 10 - 1 3 2 1 4 - 8 8 8 19

79 57 17 8 22 13 12 7 - 9 9 9 88

71 44 20 12 11 14 11 3 - 4 4 4 75

150 101 37 20 33 27 23 10 - 13 13 13 163

10 3 1 4 - 4 - 1 - - - - 10

24 9 5 5 2 7 4 1 - 1 - 1 25

9 4 - - 2 5 2 - - 4 4 4 13

33 13 5 5 4 12 6 1 - 5 4 5 38

11 3 - 2 2 2 2 3 - - - - 11

- - - - - - - - - - - - -

11 3 - 2 2 2 2 3 - - - - 11

229 95 39 23 54 65 48 - - 68 19 68 297

10 4 1 4 3 - 2 - - 2 - 2 12

19 6 7 2 5 3 2 - - 24 - 22 43

30 10 4 5 6 6 8 1 - 14 - 13 44

450 251 56 66 93 131 97 7 - 29 8 28 479

18 2 4 5 3 - 6 - - 2 - 2 20

12 4 4 2 2 2 2 - - 10 - 10 22

29 9 3 5 8 7 6 - - 13 - 12 42

39 18 11 9 8 7 4 - - 19 - 19 58

23 9 1 2 3 12 5 - - 1 - 1 24

14 8 6 2 2 4 - - - 3 - 3 17

15 8 3 2 6 2 2 - - 1 - 1 16

57 30 5 7 17 15 13 - - 3 1 3 60

1014 479 158 142 233 272 201 8 - 293 30 274 1307

24 10 5 6 6 4 3 - - 73 - 20 97

-68-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

doj d j c do obce œhrnem

67. Velk Tłebeov

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

68. VernØłovice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

69. Vestec

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

70. Vlkov

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

71. Vrovka

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

72. VysokÆ SrbskÆ

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

73. Vysokov

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

74. ZÆbrod

obec vyj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

1038 489 163 148 239 276 204 8 - 366 30 294 1404

10 8 - 1 3 4 1 1 - 19 19 19 29

36 16 5 4 14 9 3 1 - 24 24 24 60

8 7 3 2 - 2 1 - - - - - 8

44 23 8 6 14 11 4 1 - 24 24 24 68

14 10 1 3 6 2 2 - - 8 8 8 22

2 2 - - 1 - 1 - - 1 - 1 3

16 12 1 3 7 2 3 - - 9 8 9 25

6 2 - - 2 - 4 - - - - - 6

1 - - - - 1 - - - - - - 1

7 2 - - 2 1 4 - - - - - 7

4 1 - - - 2 2 - - - - - 4

1 - - - 1 - - - - - - - 1

5 1 - - 1 2 2 - - - - - 5

2 1 - - 2 - - - - - - - 2

8 4 2 3 - 3 - - - 2 1 1 10

10 5 2 3 2 3 - - - 2 1 1 12

4 - 1 - - 2 1 - - - - - 4

- - - - - - - - - - - - -

4 - 1 - - 2 1 - - - - - 4

18 5 2 4 3 6 3 - - - - - 18

52 14 6 10 14 13 9 - - - - - 52

3 - 1 - - 2 - - - - - - 3

55 14 7 10 14 15 9 - - - - - 55

14 1 1 3 5 4 1 - - - - - 14

23 6 2 4 8 3 6 - - - - - 23

75 15 9 10 23 18 15 - - - - - 75

2 - - - 1 1 - - - - - - 2

-69-


SLDB 2001

Tab. Ł. 716 Obyvatelstvo doj d j c do zam stnÆn a do koly podle

pohlav , v ku a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

obec vyj ky

doj d j c do obce œhrnem

75. Zalo ov

obec vyj ky:

Jarom ł

Velichovky

doj d v rÆmci okresu celkem

aclØł

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

76. Ær nad Metuj

obec vyj ky:

¨eskÆ Metuje

Police nad Metuj

VelkØ Petrovice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

77. Ærky

obec vyj ky:

Hronov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

78. ernov

obec vyj ky:

¨erven Kostelec

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

79. Nezjit no

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

celkem

z toho eny

Zam stnanØ osoby dojid j c do zam stnÆn

v tom ve v ku

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 + nezj.

celkem

Æci, studenti, uŁni

z toho ve

v ku 6 - 14

let

doj d

denn

Doj d j c

œhrnem

77 15 9 10 24 19 15 - - - - - 77

20 5 4 1 5 6 3 1 - - - - 20

18 4 - 1 5 7 3 2 - - - - 18

48 10 5 2 13 16 9 3 - - - - 48

10 5 3 - 2 3 2 - - 2 2 2 12

28 12 9 4 6 6 3 - - 2 2 2 30

76 22 14 6 19 22 12 3 - 2 2 2 78

16 6 2 1 1 5 7 - - 2 2 2 18

19 8 1 2 8 3 4 1 - 2 2 2 21

12 3 - 2 6 - 3 1 - - - - 12

62 19 8 8 16 10 18 2 - 4 4 4 66

1 - - - - - 1 - - - - - 1

63 19 8 8 16 10 19 2 - 4 4 4 67

15 8 1 1 6 5 2 - - 4 4 4 19

29 11 1 3 9 12 3 1 - 7 7 7 36

4 2 1 1 - 1 1 - - - - - 4

33 13 2 4 9 13 4 1 - 7 7 7 40

11 2 1 1 6 3 - - - - - - 11

29 4 2 4 7 6 10 - - - - - 29

2 1 1 - 1 - - - - - - - 2

31 5 3 4 8 6 10 - - - - - 31

- - - - - - - - - - - - -

10 1 4 1 3 1 1 - - 3 - 1 13

10 1 4 1 3 1 1 - - 3 - 1 13

-70-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

hrn doj d j c ch

v tom:

doj d v rÆmci okresu

doj d z jin ch okresø kraje

v tom okres:

Hradec KrÆlovØ

JiŁ n

Rychnov nad Kn nou

Trutnov

doj d z jin ch krajø

Obec doj ky:

1. NÆchod

obec vyj ky:

Bezd kov nad Metuj

Bohuslavice

BorovÆ

Broumov

Bukovice

¨ernŁice

¨erven Kostelec

¨eskÆ ¨ermnÆ

¨eskÆ Metuje

¨eskÆ Skalice

Dolany

Doln RadechovÆ

Horn RadechovÆ

HołiŁky

Hronov

Chvalkovice

Jarom ł

Kramolna

Machov

Mezim st

Nahołany

NovØ M sto nad Metuj

Nov HrÆdek

Police nad Metuj

Provodov-onov

Płibyslav

Rychnovek

Slatina nad pou

StÆrkov

Studnice

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

20079 1016 9202 1264 1726 1171 942 1071 18255 3613 8237 5650 720

16539 920 7606 939 1446 939 755 897 15505 3205 7220 4580 473

2893 68 1370 240 224 199 163 141 2488 353 949 1000 180

649 21 256 51 65 46 43 58 554 66 187 240 58

45 - 20 5 4 3 - 2 20 2 3 13 2

870 11 375 84 72 72 59 26 755 92 283 315 63

1329 36 719 100 83 78 61 55 1159 193 476 432 57

647 28 226 85 56 33 24 33 262 55 68 70 67

30 - 10 3 5 2 1 5 25 1 8 16 -

39 - 9 3 6 4 2 5 31 - 13 18 -

38 - 14 4 3 2 1 1 36 - 15 21 -

107 1 30 8 3 21 - 9 79 8 9 43 19

10 - 1 - 2 - - - 8 1 2 4 1

17 - 4 - 2 2 1 1 12 - 5 7 -

480 6 179 21 38 25 27 54 428 25 230 157 16

116 3 45 7 10 5 1 18 108 9 75 23 1

12 - 2 2 1 - - 2 9 - 2 4 3

313 2 97 9 29 9 19 42 288 29 172 84 1

16 - 6 - - 2 4 - 12 - 1 10 1

155 - 79 9 8 5 15 6 150 62 63 24 1

92 1 31 4 8 9 1 8 81 12 42 26 1

15 - 1 2 3 2 2 3 13 - 2 11 -

502 3 152 38 53 33 23 55 458 51 242 148 16

19 - 5 2 2 2 1 1 19 1 6 11 1

128 - 33 8 11 15 3 16 115 9 23 71 12

229 2 96 13 30 11 3 26 227 71 104 50 2

38 2 6 3 1 6 3 5 35 2 3 29 1

32 - 16 2 4 1 - 1 32 3 4 16 9

19 - 5 1 4 2 - 1 19 - 6 13 -

778 6 277 31 87 51 18 65 751 96 399 253 3

40 1 10 2 - 4 2 6 40 1 6 32 1

127 1 34 7 15 9 3 18 120 3 29 77 11

138 1 66 3 13 7 2 11 136 26 72 38 -

15 - 5 2 3 - - - 14 3 7 4 -

13 - 5 1 - 1 - - 12 2 1 5 4

15 - 2 3 2 1 - 3 15 - 5 9 1

23 - 7 1 1 2 - 2 22 - 6 15 1

172 3 66 11 27 13 1 11 165 17 98 47 3

-71-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

Teplice nad Metuj

VelkÆ Jesenice

VelkØ Petrovice

VelkØ Poł Ł

Velk Tłebeov

VysokÆ SrbskÆ

Vysokov

ZÆbrod

Ær nad Metuj

Ærky

ernov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Plze

Hradec KrÆlovØ

Rychnov nad Kn nou

Dobruka

Ohniov

OpoŁno

Pohoł

Trutnov

Rtyn v Podkrkono

pice

Pardubice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

2. Adrpach

obec vyj ky:

Broumov

Jetłichov

Mezim st

Police nad Metuj

Teplice nad Metuj

VernØłovice

doj d v rÆmci okresu celkem

Trutnov

ChvaleŁ

J vka

Radvanice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

27 3 5 3 4 4 4 2 21 3 1 13 4

17 2 8 2 2 - - - 17 2 8 6 1

12 - 5 - 1 1 - 1 10 - 3 5 2

285 2 100 23 28 9 4 33 265 55 134 73 2

21 - 7 - 3 3 - 3 17 1 8 8 -

22 - 6 - 7 1 2 - 22 - 13 9 -

104 2 46 4 14 3 4 5 99 37 41 19 2

50 2 18 3 3 1 5 7 47 9 25 12 1

34 - 5 2 5 4 3 4 27 1 6 18 2

49 - 14 10 6 4 1 4 46 - 31 15 -

16 - 5 - 2 - - 4 15 - 5 9 1

4513 46 1550 260 460 297 161 443 4173 554 1965 1507 143

30 - 5 3 4 1 - 3 7 1 3 2 1

10 1 3 1 - 1 1 - 10 1 6 1 2

67 1 17 4 11 4 3 9 49 6 8 28 7

20 - - 1 1 4 1 1 14 1 - 12 1

52 - 13 2 5 8 5 4 36 1 10 21 4

12 - 5 - 1 - 1 1 11 2 5 4 -

16 - 2 1 - 2 3 1 14 2 2 8 2

12 - 7 2 - - 1 - 12 - 1 11 -

47 1 12 7 4 3 3 3 35 4 8 16 7

35 - 8 5 4 1 1 2 29 2 7 19 1

12 1 1 4 2 - - 2 12 - 3 5 4

13 - 1 2 4 - - - 6 1 - 4 1

627 12 149 84 66 54 26 42 414 46 95 214 59

5140 58 1699 344 526 351 187 485 4587 600 2060 1721 202

39 - 31 - 3 1 - - 37 - 2 27 8

11 - 10 - - - 1 - 11 - 1 10 -

87 - 79 - 1 1 - - 87 - 8 72 7

17 - 15 - - - - 1 16 - 1 15 -

131 - 121 - 1 1 2 - 130 10 90 28 2

22 - 19 - 1 - - - 22 - 6 15 1

355 - 314 - 8 3 3 1 350 12 116 194 28

18 - 13 - - - - - 17 - 3 13 1

23 - 23 - - - - - 23 1 3 18 1

76 - 72 - - 1 1 - 75 20 49 6 -

81 - 73 - 1 - 1 - 80 - 32 46 2

209 1 187 - 1 1 3 - 203 25 89 85 4

564 1 501 - 9 4 6 1 553 37 205 279 32

-72-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

3. Bezd kov nad Metuj

obec vyj ky:

Machov

Police nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

4. Bohuslavice

obec vyj ky:

NÆchod

¨ernŁice

NovØ M sto nad Metuj

Slav t n nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

5. BorovÆ

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

6. Boanov

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

7. Broumov

obec vyj ky:

Boanov

Bukovice

HejtmÆnkovice

HełmÆnkovice

Hronov

HynŁice

Jetłichov

Kłinice

Mart nkovice

Mezim st

Otovice

Police nad Metuj

onov

Teplice nad Metuj

VernØłovice

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

36 14 15 1 4 - 1 - 36 21 12 3 -

23 3 9 1 3 2 3 - 23 13 10 - -

90 22 42 3 9 3 6 - 89 38 37 12 2

6 1 4 - - - 1 - 6 1 4 1 -

96 23 46 3 9 3 7 - 95 39 41 13 2

11 2 - 1 4 - - - 9 - 5 4 -

32 13 7 1 2 - - - 30 19 11 - -

38 5 17 1 3 6 1 - 38 16 17 4 1

15 7 1 - 1 - - - 15 12 1 2 -

119 34 31 6 12 8 1 - 113 51 45 15 2

36 4 11 9 - 3 3 - 31 9 8 12 2

155 38 42 15 12 11 4 - 144 60 53 27 4

9 5 3 - 1 - - - 9 4 5 - -

1 1 - - - - - - 1 1 - - -

10 6 3 - 1 - - - 10 5 5 - -

12 1 9 - - - - - 12 1 5 5 1

- - - - - - - - - - - - -

12 1 9 - - - - - 12 1 5 5 1

51 5 26 1 4 3 - 4 48 9 27 12 -

10 1 7 - - 1 - 1 9 - 6 3 -

133 7 54 9 16 4 7 12 126 47 59 17 3

112 1 80 7 9 - 6 4 103 35 57 9 1

18 5 5 1 - - 3 3 16 - 4 12 -

12 1 9 - 1 1 - - 12 2 9 1 -

51 4 21 - 8 - 2 3 50 8 31 10 1

89 3 40 8 12 5 3 1 89 31 46 12 -

103 8 55 3 15 2 3 6 100 39 38 20 3

231 7 126 11 25 5 7 17 227 20 126 76 5

77 2 40 4 6 7 1 3 77 18 38 19 2

137 7 76 2 9 2 5 15 134 7 87 38 2

67 1 30 11 5 2 1 2 63 9 36 15 3

24 6 8 1 1 - 3 3 17 4 2 9 2

21 1 9 3 3 - - 1 19 1 7 10 1

-73-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

Ær nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

8. Brzice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

9. Bukovice

obec vyj ky:

Police nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

10. ¨ernŁice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

11. ¨ervenÆ Hora

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

12. ¨erven Kostelec

obec vyj ky:

NÆchod

Broumov

¨ervenÆ Hora

¨eskÆ Skalice

Doln RadechovÆ

Horn RadechovÆ

Hronov

Kramolna

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

Slatina nad pou

StÆrkov

Studnice

VelkØ Poł Ł

ZÆbrod

ernov

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

14 1 5 - 1 3 - - 12 2 4 6 -

1207 68 609 68 119 37 43 81 1149 239 586 295 28

73 8 18 8 5 2 8 10 33 4 8 9 11

1280 76 627 76 124 39 51 91 1182 243 594 304 39

5 4 - 1 - - - - 5 2 1 1 1

2 1 - 1 - - - - 2 1 - 1 -

7 5 - 2 - - - - 7 3 1 2 1

20 5 3 3 - - 6 - 20 11 9 - -

47 8 15 7 5 - 6 1 47 20 20 6 1

6 - 5 1 - - - - 5 1 1 1 2

53 8 20 8 5 - 6 1 52 21 21 7 3

16 7 - 1 1 3 3 - 16 6 5 5 -

1 - - - - - 1 - - - - - -

17 7 - 1 1 3 4 - 16 6 5 5 -

8 2 1 - 4 - 1 - 8 5 1 1 1

- - - - - - - - - - - - -

8 2 1 - 4 - 1 - 8 5 1 1 1

194 1 134 11 16 3 5 3 179 8 78 87 6

20 - 18 - - - - - 18 1 2 9 6

37 1 20 2 6 - 2 2 36 15 16 5 -

58 - 39 3 1 1 1 3 53 3 28 21 1

15 1 7 1 1 1 1 - 15 3 8 4 -

45 - 32 2 2 2 1 2 43 19 22 2 -

107 - 77 9 - 1 9 5 102 13 59 27 2

15 - 11 - 2 1 - - 15 2 10 3 -

10 - 10 - - - - - 9 - 2 6 1

17 - 10 2 - 1 - - 17 - 6 9 2

39 - 25 3 - 2 1 2 39 8 24 6 1

17 - 14 - 1 - - - 17 - 13 1 3

36 5 19 2 4 2 1 1 33 5 19 9 -

24 - 20 1 1 - - - 24 2 16 6 -

52 1 29 4 6 - 4 - 50 17 26 7 -

25 1 16 - 2 - 1 1 24 9 12 3 -

-74-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

Trutnov

Bat ovice

MalØ Svato ovice

Rtyn v Podkrkono

pice

VelkØ Svato ovice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

13. ¨eskÆ ¨ermnÆ

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

14. ¨eskÆ Metuje

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

15. ¨eskÆ Skalice

obec vyj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

Dolany

HołiŁky

Hronov

Chvalkovice

Jarom ł

Kramolna

Lhota pod HołiŁkami

MezileŁ

Nahołany

NovØ M sto nad Metuj

Provodov-onov

Rychnovek

kov

Slatina nad pou

Studnice

VelkÆ Jesenice

Velk Tłebeov

Vestec

ernov

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

801 17 542 47 47 17 26 20 755 106 365 248 35

29 - 18 2 2 2 1 - 23 - 2 17 4

14 - 7 1 1 1 - 1 12 2 3 7 -

22 - 16 3 1 - - 1 21 1 12 7 1

230 2 171 8 9 10 9 3 215 49 119 45 2

45 - 28 4 3 1 - 5 45 1 20 24 -

16 - 13 - 1 1 - 1 15 1 10 4 -

439 3 306 25 20 18 13 15 381 61 182 120 18

1240 20 848 72 67 35 39 35 1136 167 547 368 53

11 1 1 - - - 3 - 10 - 7 2 1

28 2 9 - - 1 5 1 25 1 17 5 2

3 - 1 - - - - - 2 - - - 2

31 2 10 - - 1 5 1 27 1 17 5 4

23 2 15 - 1 - 1 1 23 6 12 5 -

3 - 1 - 1 1 - - 3 1 2 - -

26 2 16 - 2 1 1 1 26 7 14 5 -

134 11 53 7 9 11 4 6 123 21 62 39 1

40 4 14 1 5 6 1 - 32 5 18 7 2

22 4 7 1 3 1 3 - 21 8 13 - -

29 6 17 - 2 1 1 1 28 4 18 6 -

11 - 5 2 1 2 - 1 11 - 3 5 2

68 2 50 2 7 3 1 - 65 12 40 12 1

97 3 51 4 8 5 5 7 95 6 54 31 4

15 1 7 1 2 2 - - 15 3 10 2 -

36 4 20 - 3 2 - - 35 13 16 6 -

11 - 9 - 1 1 - - 11 1 4 5 1

17 5 7 - 2 - 1 - 17 5 8 4 -

98 4 59 12 9 3 1 2 94 15 58 19 2

34 2 16 3 3 3 - - 33 13 15 5 -

29 4 14 2 4 2 1 - 28 6 15 7 -

23 4 13 - 3 1 - 1 23 15 7 1 -

13 2 6 1 1 1 - - 13 1 5 7 -

68 2 37 6 8 2 3 - 61 23 27 11 -

80 7 54 4 4 1 3 1 78 35 36 7 -

54 2 30 4 6 2 - 2 54 28 22 4 -

19 1 13 - 3 - - 1 17 6 6 5 -

12 - 9 - - 1 - 1 11 4 4 3 -

-75-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

Dvør KrÆlovØ nad Labem

VlŁkovice v Podkrkono

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

16. Dolany

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

Chvalkovice

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

17. Doln RadechovÆ

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

18. HejtmÆnkovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

19. Hełmanice

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

20. HełmÆnkovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

21. Horn RadechovÆ

obec vyj ky:

¨erven Kostelec

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

1025 69 555 63 92 61 25 24 972 243 486 220 21

17 - 11 - - 2 1 - 13 - 4 9 -

13 - 5 - 2 1 1 - 10 2 - 7 1

17 1 7 - 1 2 - 1 17 1 13 3 -

164 7 77 12 14 16 3 4 115 10 29 56 20

1189 76 632 75 106 77 28 28 1087 253 515 276 41

36 22 10 2 1 - - - 34 11 22 1 -

15 13 - - 1 1 - - 15 7 8 - -

16 8 1 - 1 3 2 - 16 5 10 1 -

103 65 15 2 6 7 2 - 99 29 56 13 1

1 - 1 - - - - - 1 1 - - -

104 65 16 2 6 7 2 - 100 30 56 13 1

40 5 17 5 5 2 1 1 39 11 19 8 1

65 7 24 5 15 3 3 1 64 17 30 16 1

2 1 - - 1 - - - 2 1 - 1 -

67 8 24 5 16 3 3 1 66 18 30 17 1

34 1 20 2 4 - - - 33 10 16 5 2

58 2 35 3 7 - - - 57 15 29 10 3

11 - 2 4 2 - - - 10 7 3 - -

69 2 37 7 9 - - - 67 22 32 10 3

27 3 13 - 2 3 4 - 27 8 16 3 -

54 9 28 1 2 5 4 - 54 18 26 9 1

32 5 18 1 1 - - - 29 15 11 3 -

86 14 46 2 3 5 4 - 83 33 37 12 1

18 1 12 - - 1 - - 17 6 8 3 -

32 4 18 1 - 1 - - 29 9 14 6 -

- - - - - - - - - - - - -

32 4 18 1 - 1 - - 29 9 14 6 -

15 4 5 - 2 2 2 - 15 6 6 3 -

44 10 19 2 6 2 2 - 42 16 12 11 3

2 - 1 - 1 - - - 1 1 - - -

-76-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d j c do obce œhrnem

22. Hołenice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

23. HołiŁky

obec vyj ky:

Brzice

MezileŁ

Slatina nad pou

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

24. Hronov

obec vyj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Broumov

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

StÆrkov

Teplice nad Metuj

VelkØ Petrovice

VelkØ Poł Ł

VysokÆ SrbskÆ

Ærky

doj d v rÆmci okresu celkem

Rtyn v Podkrkono

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

25. HynŁice

obec vyj ky:

Broumov

HejtmÆnkovice

Jetłichov

Mezim st

doj d v rÆmci okresu celkem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

46 10 20 2 7 2 2 - 43 17 12 11 3

7 7 - - - - - - 7 - 6 1 -

2 1 - - - - - - - - - - -

9 8 - - - - - - 7 - 6 1 -

15 11 1 - - 1 2 - 14 9 3 2 -

15 12 - - - - 2 - 15 8 5 2 -

12 9 1 - - - 2 - 12 5 7 - -

76 39 7 2 - 3 21 - 74 29 30 14 1

23 1 2 2 1 - 15 - 22 4 9 7 2

99 40 9 4 1 3 36 - 96 33 39 21 3

199 1 120 7 15 3 14 6 188 18 109 59 2

25 - 18 - 1 5 - 1 24 6 14 4 -

68 1 51 3 2 - 2 - 64 1 7 51 5

93 - 44 8 7 2 12 3 90 23 47 18 2

30 - 2 - 3 - 2 17 21 1 5 14 1

10 - 5 - - - - 1 7 1 - 4 2

28 - 17 2 4 1 1 1 27 3 15 9 -

29 - 24 2 1 - 1 - 29 - 4 17 8

15 - 7 1 - 1 3 - 15 - 1 13 1

96 - 58 8 9 2 3 2 95 17 48 30 -

51 1 30 1 5 4 - 2 49 10 27 12 -

15 - 10 1 1 1 - 1 14 - 4 8 2

14 - 11 - - 1 2 - 13 1 3 9 -

207 2 101 13 21 5 13 14 200 83 99 17 1

28 - 17 1 3 1 2 1 28 12 10 5 1

57 - 27 2 7 1 - 6 54 25 24 5 -

1038 5 585 56 86 29 60 57 985 205 434 311 35

14 - 10 1 - - 2 - 12 2 6 4 -

64 1 37 3 8 1 6 2 41 7 13 16 5

1102 6 622 59 94 30 66 59 1026 212 447 327 40

103 - 95 - 2 - - - 100 16 58 26 -

15 - 15 - - - - - 15 2 11 2 -

19 - 16 - 1 - - - 19 10 9 - -

72 1 65 - - - - - 72 33 33 6 -

227 3 205 - 3 - 1 - 224 63 117 41 3

-77-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

26. Chvalkovice

obec vyj ky:

Brzice

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

27. Jarom ł

obec vyj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

¨eskÆ Skalice

Dolany

Hełmanice

Hołenice

Hronov

Chvalkovice

JasennÆ

NovØ M sto nad Metuj

Nov Ples

Police nad Metuj

Rasoky

Ronov

Rychnovek

estajovice

Velichovky

VelkÆ Jesenice

VelkØ Poł Ł

Velk Tłebeov

Vlkov

Zalo ov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hl.m. Praha

Hradec KrÆlovØ

¨ernoice

Habłina

Holohlavy

Smiłice

¨eskØ Meził Ł

Dobruka

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

3 - 2 - - - 1 - 3 1 2 - -

230 3 207 - 3 - 2 - 227 64 119 41 3

13 - 7 - - - 4 2 13 4 8 1 -

19 - 10 - - - 1 4 18 4 8 6 -

33 - 22 1 - - 2 4 33 3 15 14 1

108 3 66 6 1 1 9 13 104 20 44 39 1

31 1 20 5 - - - 1 26 1 11 13 1

139 4 86 11 1 1 9 14 130 21 55 52 2

69 - 35 5 2 3 5 3 60 1 17 40 2

25 - 6 1 2 4 - 2 16 1 5 6 4

127 - 51 6 13 13 5 12 106 5 57 39 5

77 4 37 2 10 4 7 1 75 26 36 11 1

50 - 24 3 11 3 3 4 48 16 20 12 -

39 - 28 3 4 1 1 - 38 19 14 5 -

29 - 19 4 - 1 1 2 25 - 3 19 3

26 3 10 3 3 2 1 1 24 5 13 6 -

110 2 44 11 13 - 2 3 108 19 60 29 -

23 - 9 4 1 1 3 - 22 - 8 12 2

45 - 23 5 3 1 2 1 45 16 24 5 -

10 - 8 - - - - - 9 1 - 6 2

82 - 29 8 3 5 4 4 82 23 43 16 -

55 1 28 8 7 1 1 - 55 13 27 15 -

92 - 46 8 7 7 - 4 90 24 49 17 -

23 3 8 2 4 1 - 1 22 - 10 12 -

109 - 44 11 13 3 2 4 102 33 49 19 1

25 - 9 - 6 2 - 2 23 2 10 11 -

21 - 11 4 2 - - 1 20 - 1 17 2

13 - 6 1 1 3 - - 12 3 7 2 -

30 - 15 2 8 1 1 - 29 10 12 7 -

74 3 34 7 7 3 - 9 69 41 20 7 1

1229 21 548 106 129 66 40 56 1140 259 515 337 28

16 1 4 2 5 1 - - 4 2 - - 1

135 1 53 7 15 7 21 12 127 3 44 58 22

36 1 20 3 - 1 1 2 32 10 13 9 -

14 - 8 1 1 3 - 1 14 1 5 8 -

20 - 9 3 - 1 3 2 19 4 8 7 -

82 - 45 4 7 7 1 4 76 20 25 27 4

10 - 1 1 2 1 1 - 9 - 2 7 -

10 - 3 1 2 - - - 10 - 2 6 2

-78-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

Trutnov

Dubenec

Dvør KrÆlovØ nad Labem

Kuks

Vilantice

Pardubice

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

28. JasennÆ

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

29. Jestłeb

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

30. Jetłichov

obec vyj ky:

Broumov

Mezim st

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

31. Kramolna

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

32. Kłinice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

33. Lhota pod HołiŁkami

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

18 - 6 6 2 - - - 12 1 2 8 1

24 - 7 3 3 5 1 - 22 2 14 5 1

75 - 24 10 10 13 2 2 61 1 37 21 2

12 - 8 - 1 - 1 - 11 1 4 5 1

10 - 5 - 2 - 1 - 9 - 5 4 -

15 - 8 - 2 2 - - 13 - 1 10 2

800 7 318 97 71 71 46 30 616 63 233 249 69

2029 28 866 203 200 137 86 86 1756 322 748 586 97

18 4 3 6 - 1 - - 18 7 8 3 -

38 11 9 8 3 1 1 - 38 14 17 6 1

12 2 9 1 - - - - 11 2 3 6 -

50 13 18 9 3 1 1 - 49 16 20 12 1

8 1 1 - 2 - - - 8 2 6 - -

2 - 1 1 - - - - 1 1 - - -

10 1 2 1 2 - - - 9 3 6 - -

11 - 4 - 2 - 1 - 10 4 4 1 1

23 - 13 - 1 1 3 - 23 17 4 2 -

50 2 24 3 3 1 7 - 48 26 15 6 1

3 1 - - - - 1 1 3 1 1 - 1

53 3 24 3 3 1 8 1 51 27 16 6 2

13 - 1 2 2 2 5 1 13 4 8 1 -

25 - 4 4 3 6 5 1 21 6 10 5 -

2 - 1 - - - - - 1 1 - - -

27 - 5 4 3 6 5 1 22 7 10 5 -

7 2 1 - - 1 - - 6 3 2 1 -

1 1 - - - - - - - - - - -

8 3 1 - - 1 - - 6 3 2 1 -

17 9 3 - 2 2 - - 17 8 8 1 -

8 1 6 - 1 - - - 6 2 4 - -

25 10 9 - 3 2 - - 23 10 12 1 -

-79-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

34. Libchyn

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

35. Litoboł

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

36. Machov

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

37. Mart nkovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

38. MezileŁ

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

39. Meziles

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

40. Mezim st

obec vyj ky:

NÆchod

Broumov

HejtmÆnkovice

Hronov

Jetłichov

Mart nkovice

Otovice

Teplice nad Metuj

VernØłovice

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

1 - - 1 - - - - 1 - - - 1

3 - 3 - - - - - 3 1 2 - -

4 - 3 1 - - - - 4 1 2 - 1

1 1 - - - - - - 1 - - 1 -

- - - - - - - - - - - - -

1 1 - - - - - - 1 - - 1 -

11 - 6 - - 2 - 1 7 - 3 2 1

43 4 14 2 2 7 4 1 35 8 18 6 2

3 - 3 - - - - - 3 - 1 2 -

46 4 17 2 2 7 4 1 38 8 19 8 2

22 8 6 3 - - 4 - 18 5 6 6 1

43 14 9 9 - - 7 - 38 8 15 13 2

1 1 - - - - - - - - - - -

44 15 9 9 - - 7 - 38 8 15 13 2

5 2 3 - - - - - 5 3 2 - -

- - - - - - - - - - - - -

5 2 3 - - - - - 5 3 2 - -

5 1 3 - 1 - - - 5 3 2 - -

2 - - - 1 - - - 2 2 - - -

7 1 3 - 2 - - - 7 5 2 - -

22 1 - - 3 13 - - 9 - - 6 2

162 11 55 4 10 52 5 2 130 12 79 36 3

24 4 8 - 1 8 - - 23 7 12 4 -

14 - 2 - - 10 - - 8 1 - 6 1

39 3 10 1 4 13 1 - 37 17 14 6 -

10 - 8 - - - - - 10 - 1 5 4

11 1 3 - - 6 - - 11 1 4 4 2

29 1 4 - 1 17 - - 19 2 10 6 1

30 2 16 - 1 9 1 - 23 11 11 1 -

-80-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

41. Nahołany

obec vyj ky:

NovØ M sto nad Metuj

VelkÆ Jesenice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

42. NovØ M sto nad Metuj

obec vyj ky:

NÆchod

Bohuslavice

¨ernŁice

¨erven Kostelec

¨eskÆ ¨ermnÆ

¨eskÆ Skalice

Hronov

Jarom ł

Jestłeb

Kramolna

Meziles

Nahołany

Nov HrÆdek

Provodov-onov

Płibyslav

Sendra

Slav t n nad Metuj

Slavo ov

Studnice

VelkÆ Jesenice

Vrovka

Vysokov

doj d v rÆmci okresu celkem

Hradec KrÆlovØ

BaŁet n

Bohda n

¨eskØ Meził Ł

Dobruka

Kounov

Ohniov

OpoŁno

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

427 27 122 8 25 169 10 2 334 54 145 107 27

14 - 2 1 3 6 - - 9 2 3 3 1

441 27 124 9 28 175 10 2 343 56 148 110 28

45 23 6 1 - 6 1 - 45 23 20 2 -

21 13 - 3 - - - - 20 9 9 2 -

95 44 10 7 5 6 3 - 93 41 40 10 1

10 3 1 2 - 2 - - 9 - 3 3 2

105 47 11 9 5 8 3 - 102 41 43 13 3

284 3 146 11 21 11 32 19 270 32 159 77 2

92 - 41 10 14 2 8 5 89 19 49 21 -

69 - 38 1 12 5 4 2 67 21 34 10 2

28 - 10 3 3 - 8 1 26 - 10 13 3

12 2 7 - 1 - 2 - 11 1 3 5 2

53 - 26 3 8 4 4 4 48 4 28 16 -

28 - 15 - 3 1 6 1 26 2 3 19 2

20 - 11 1 - 1 - 3 18 3 2 11 2

42 - 19 6 3 2 4 2 42 10 26 6 -

13 - 7 1 2 1 - - 12 1 7 4 -

31 - 20 3 2 - 5 1 31 5 14 11 1

63 - 28 6 7 4 5 1 59 22 30 7 -

40 1 27 2 3 2 1 1 39 3 18 18 -

101 - 60 9 20 - 3 2 101 46 47 8 -

42 3 22 1 6 1 3 1 42 17 22 3 -

19 2 11 - - - 1 1 18 1 14 3 -

23 1 10 - 1 1 3 2 22 4 13 5 -

53 2 27 7 8 - 2 4 51 11 31 9 -

18 - 5 1 3 2 4 1 17 1 5 11 -

23 - 16 1 2 - 2 1 22 2 10 10 -

25 1 13 1 6 - 2 - 25 6 12 7 -

12 - 5 - 4 2 - - 11 2 6 2 1

1197 18 607 88 141 46 110 53 1141 219 575 319 28

18 - 7 2 2 3 1 2 15 - 1 12 2

10 - 6 1 - 1 2 - 10 - 8 2 -

17 - 6 2 3 - 1 - 16 3 7 5 1

21 - 13 1 2 1 1 - 19 - 3 13 3

152 - 85 12 11 13 13 6 145 13 82 48 2

13 - 7 - - 1 2 1 13 - 4 7 2

42 - 32 1 3 1 1 - 42 8 26 8 -

26 - 11 4 2 2 1 - 25 1 8 14 2

-81-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

Pohoł

Sedlo ov

Val

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

43. Nov HrÆdek

obec vyj ky:

NÆchod

BorovÆ

¨eskÆ ¨ermnÆ

NovØ M sto nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

Bohda n

Dobruka

Olenice v Orlick ch horÆch

Sn nØ

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

44. Nov Ples

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

45. Otovice

obec vyj ky:

Broumov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

46. Police nad Metuj

obec vyj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Broumov

Bukovice

¨eskÆ Metuje

Hronov

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Such Døl

Teplice nad Metuj

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

15 - 9 - - 1 3 - 15 - 7 8 -

11 - 6 - 3 1 1 - 10 - - 9 1

10 - 4 - 2 - - 1 10 3 1 6 -

508 3 251 42 52 39 39 15 427 39 180 180 26

1705 21 858 130 193 85 149 68 1568 258 755 499 54

18 - 9 1 - - 2 - 17 - 4 13 -

13 - 9 - 1 - 1 - 13 7 6 - -

10 - 5 - 1 - 1 1 10 1 7 2 -

25 - 14 - 4 - 1 - 25 - 19 6 -

90 1 49 1 6 - 8 2 87 12 49 26 -

13 - 9 - 1 - 2 - 13 9 2 2 -

17 - 11 - - - 3 - 17 - 10 5 2

21 - 10 - 2 - - - 20 8 8 3 1

13 - 9 - - - 1 - 12 2 9 1 -

97 - 60 3 5 - 7 - 91 25 39 22 5

187 1 109 4 11 - 15 2 178 37 88 48 5

35 - 2 - - 3 1 - 31 5 20 5 1

48 - 2 - 1 3 1 - 44 7 26 10 1

8 - - - - 4 - - 8 1 4 3 -

56 - 2 - 1 7 1 - 52 8 30 13 1

32 - 1 - 2 - 1 - 20 5 14 1 -

56 - 4 - 7 1 1 - 42 6 23 12 1

- - - - - - - - - - - - -

56 - 4 - 7 1 1 - 42 6 23 12 1

37 - 11 2 5 - 3 5 33 2 6 24 1

65 1 45 2 3 3 4 2 65 29 32 4 -

81 2 37 3 5 8 5 4 72 4 35 30 2

79 6 39 - 12 9 1 6 75 38 32 5 -

28 1 18 - - 2 - 2 25 7 11 6 1

74 3 38 1 8 7 1 5 68 7 39 22 -

106 2 56 4 11 7 9 5 106 22 54 30 -

18 - 12 2 2 1 - - 17 - 10 7 -

10 1 6 - - 2 - - 9 - - 7 2

96 16 45 5 10 6 5 5 92 31 41 20 -

32 1 15 1 6 4 - 3 30 3 16 10 1

-82-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

VelkØ Petrovice

VelkØ Poł Ł

VysokÆ SrbskÆ

Ær nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

47. Provodov-onov

obec vyj ky:

NÆchod

NovØ M sto nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

48. Płibyslav

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

49. Rasoky

obec vyj ky:

Jarom ł

Vlkov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

50. Ronov

obec vyj ky:

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

51. Rychnovek

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

Jarom ł

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

52. kov

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

VelkÆ Jesenice

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

54 1 35 - 3 8 2 1 52 19 25 7 1

17 2 9 - 1 3 - - 17 2 4 10 1

14 - 7 3 1 - 2 1 14 6 3 5 -

78 - 45 2 6 9 3 4 73 39 24 10 -

834 37 435 27 76 77 37 46 786 212 339 217 17

29 2 13 1 3 - 4 3 17 2 4 6 5

863 39 448 28 79 77 41 49 803 214 343 223 22

13 1 3 - 2 1 - - 11 3 6 2 -

10 3 2 1 1 - 1 - 9 5 3 1 -

39 7 6 4 4 4 1 - 32 10 15 6 1

4 - 2 - - - - - 1 - 1 - -

43 7 8 4 4 4 1 - 33 10 16 6 1

6 2 1 1 1 - - - 6 3 3 - -

- - - - - - - - - - - - -

6 2 1 1 1 - - - 6 3 3 - -

25 4 2 3 6 2 2 - 25 9 12 4 -

11 5 - - 5 - 1 - 11 10 1 - -

44 11 5 3 13 2 3 1 44 22 15 7 -

17 1 4 1 6 3 2 - 15 7 4 4 -

61 12 9 4 19 5 5 1 59 29 19 11 -

19 14 1 3 - - - - 18 11 5 2 -

22 16 2 3 - - - - 20 11 7 2 -

20 3 11 - - - - - 17 5 8 3 1

42 19 13 3 - - - - 37 16 15 5 1

15 1 8 - - - - - 14 1 5 7 -

56 3 13 - 2 1 2 - 56 14 31 9 2

97 8 37 1 4 1 2 - 96 18 47 27 2

4 - 2 2 - - - - 3 - 1 2 -

101 8 39 3 4 1 2 - 99 18 48 29 2

33 16 8 2 3 1 - - 32 14 16 2 -

14 4 7 2 - - - - 14 11 2 1 -

-83-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

53. Sendra

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

54. Slatina nad pou

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

55. Slav t n nad Metuj

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

56. Slavo ov

obec vyj ky:

NovØ M sto nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

57. StÆrkov

obec vyj ky:

Hronov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

58. Studnice

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

59. Such Døl

obec vyj ky:

Police nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

92 38 25 4 13 7 - - 90 43 35 12 -

3 3 - - - - - - 2 1 1 - -

95 41 25 4 13 7 - - 92 44 36 12 -

1 - - - - - - - 1 1 - - -

2 - - - - - - 1 1 1 - - -

3 - - - - - - 1 2 2 - - -

13 1 5 - 5 1 - - 11 4 4 3 -

2 - 1 - - - - - 2 2 - - -

15 1 6 - 5 1 - - 13 6 4 3 -

6 1 5 - - - - - 5 2 2 1 -

9 - 6 1 - - 1 1 8 3 5 - -

15 1 11 1 - - 1 1 13 5 7 1 -

15 1 2 11 1 - - - 15 7 6 2 -

35 4 8 16 4 - 2 - 35 15 14 6 -

10 1 6 3 - - - - 8 3 2 3 -

45 5 14 19 4 - 2 - 43 18 16 9 -

36 5 14 - 1 - 5 9 35 10 21 4 -

60 6 22 - 1 - 8 16 56 12 33 10 1

11 2 8 - - - - 1 9 3 3 3 -

71 8 30 - 1 - 8 17 65 15 36 13 1

14 1 1 1 2 2 3 2 12 6 4 2 -

57 8 6 5 5 17 5 2 50 16 20 12 1

4 2 1 - - 1 - - - - - - -

61 10 7 5 5 18 5 2 50 16 20 12 1

14 4 1 2 4 - 3 - 14 9 5 - -

17 4 4 2 4 - 3 - 17 10 7 - -

- - - - - - - - - - - - -

17 4 4 2 4 - 3 - 17 10 7 - -

-84-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

60. estajovice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

61. onov

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

62. Teplice nad Metuj

obec vyj ky:

NÆchod

Adrpach

Broumov

¨eskÆ Metuje

Hronov

Mezim st

Police nad Metuj

VernØłovice

Ær nad Metuj

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

63. Velichovky

obec vyj ky:

Jarom ł

Ronov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

64. VelkÆ Jesenice

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

65. VelkØ Petrovice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

4 - 1 - 1 1 - - 2 2 - - -

6 - 1 - - 2 - - 6 3 1 2 -

10 - 2 - 1 3 - - 8 5 1 2 -

21 7 1 - - 3 2 - 17 12 3 1 1

6 3 - - - 2 1 - 2 - 1 1 -

27 10 1 - - 5 3 - 19 12 4 2 1

11 - 2 - 2 2 4 1 9 - - 5 4

13 4 1 - - - 1 2 12 3 4 5 -

32 1 12 2 1 2 6 1 29 - 13 12 4

22 3 13 1 1 - 2 - 22 8 9 3 2

18 2 7 1 - - 4 - 15 1 5 9 -

44 1 25 1 - 5 3 5 44 3 23 18 -

34 - 18 - 4 1 4 3 34 6 22 5 -

13 - 9 1 - - - 2 12 2 6 3 1

13 1 8 1 1 - 1 - 13 4 9 - -

247 16 115 11 10 12 34 16 231 31 98 81 19

24 - 5 1 2 2 4 - 10 1 5 4 -

271 16 120 12 12 14 38 16 241 32 103 85 19

41 1 2 2 - 1 2 22 39 15 12 9 3

11 - - - 1 - 1 8 9 6 2 1 -

79 3 5 3 2 1 4 40 71 27 24 16 4

71 - 8 5 7 - - 38 50 14 18 15 3

150 3 13 8 9 1 4 78 121 41 42 31 7

10 - 6 - - - 1 - 8 4 3 - -

24 2 13 1 1 1 2 - 20 4 10 5 -

9 - 3 1 1 3 - - 8 5 1 2 -

33 2 16 2 2 4 2 - 28 9 11 7 -

11 - 5 - 1 4 - - 11 2 9 - -

- - - - - - - - - - - - -

11 - 5 - 1 4 - - 11 2 9 - -

-85-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

66. VelkØ Poł Ł

obec vyj ky:

NÆchod

Bezd kov nad Metuj

Broumov

¨erven Kostelec

Hronov

Machov

Mezim st

NovØ M sto nad Metuj

Police nad Metuj

StÆrkov

VelkØ Petrovice

VysokÆ SrbskÆ

Ærky

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

67. Velk Tłebeov

obec vyj ky:

¨eskÆ Skalice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

68. VernØłovice

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

69. Vestec

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

70. Vlkov

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

71. Vrovka

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

229 - 161 14 5 2 9 5 218 32 121 63 -

10 - 8 - 1 - - - 9 - 3 6 -

19 - 10 1 3 - - 3 16 - 3 13 -

30 - 14 6 2 1 3 - 26 4 12 8 -

450 8 333 23 21 3 28 5 437 185 200 45 6

18 - 14 1 1 - - - 18 2 9 6 1

12 1 10 - - - - - 12 - 2 7 3

29 - 13 - 3 - 4 - 29 1 11 15 1

39 - 30 2 3 - - 1 39 2 25 12 -

23 - 16 4 1 1 - - 22 1 8 13 -

14 - 12 - 1 - - - 13 - 6 7 -

15 - 11 1 1 - - - 15 4 2 9 -

57 - 50 3 - - 3 - 56 22 18 16 -

1014 9 726 58 49 7 51 15 972 254 439 258 15

24 1 16 3 1 - - 2 17 4 4 6 3

1038 10 742 61 50 7 51 17 989 258 443 264 18

10 - 1 2 - - 6 - 10 6 4 - -

36 1 9 6 3 1 8 2 36 13 19 4 -

8 - 1 - - - - 7 7 - - 5 2

44 1 10 6 3 1 8 9 43 13 19 9 2

14 5 - - 2 - 4 1 14 7 4 3 -

2 - - - - - 1 - 1 1 - - -

16 5 - - 2 - 5 1 15 8 4 3 -

6 1 3 1 1 - - - 6 3 3 - -

1 - - 1 - - - - - - - - -

7 1 3 2 1 - - - 6 3 3 - -

4 3 1 - - - - - 4 1 3 - -

1 - 1 - - - - - 1 - 1 - -

5 3 2 - - - - - 5 1 4 - -

2 1 - - 1 - - - 2 - 2 - -

8 - 4 - 1 - - - 8 4 3 1 -

-86-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

doj d j c do obce œhrnem

72. VysokÆ SrbskÆ

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

73. Vysokov

obec vyj ky:

NÆchod

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

74. ZÆbrod

obec vyj ky:

NÆchod

¨erven Kostelec

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

75. Zalo ov

obec vyj ky:

Jarom ł

Velichovky

doj d v rÆmci okresu celkem

aclØł

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

76. Ær nad Metuj

obec vyj ky:

¨eskÆ Metuje

Police nad Metuj

VelkØ Petrovice

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

77. Ærky

obec vyj ky:

Hronov

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

78. ernov

obec vyj ky:

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

10 1 4 - 2 - - - 10 4 5 1 -

4 2 1 - - - - - 4 - 2 1 1

- - - - - - - - - - - - -

4 2 1 - - - - - 4 - 2 1 1

18 - - 9 6 1 - - 16 9 4 3 -

52 2 1 20 19 5 - - 48 20 14 11 3

3 - - - 2 1 - - 3 - 2 1 -

55 2 1 20 21 6 - - 51 20 16 12 3

14 4 7 - 1 - - - 14 2 9 3 -

23 7 11 - 1 - 2 - 23 3 17 3 -

75 20 35 - 7 1 3 - 72 16 44 12 -

2 1 1 - - - - - 2 1 - 1 -

77 21 36 - 7 1 3 - 74 17 44 13 -

20 10 - 1 - - - - 18 2 12 4 -

18 16 - - - - - - 18 8 8 2 -

48 33 - 1 1 - - - 45 12 23 9 1

10 - 3 1 1 - 1 1 10 6 4 - -

28 7 3 2 2 - 1 1 21 9 9 2 1

76 40 3 3 3 - 1 1 66 21 32 11 2

16 9 4 - - 2 - - 14 9 3 1 -

19 4 8 - - 1 2 - 18 5 12 1 -

12 11 - - - 1 - - 12 2 7 3 -

62 35 15 - - 4 2 - 59 17 27 14 -

1 - - - - - - - - - - - -

63 35 15 - - 4 2 - 59 17 27 14 -

15 6 - - 3 - 4 - 15 7 7 1 -

29 14 2 1 3 - 4 - 27 9 10 7 -

4 2 - - 1 - - - 2 - - - -

33 16 2 1 4 - 4 - 29 9 10 7 -

-87-


SLDB 2001

Tab. Ł. 717 Zam stnanØ osoby doj d j c do zam stnÆn podle

odv tv ekonomickØ Łinnosti, Łasu strÆvenØho doj kou, frekvence

doj ky a podle obce doj ky a obce vyj ky

Okres NÆchod

Obec doj ky

Obec vyj ky

¨erven Kostelec

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

79. Nezjit no

obec vyj ky:

doj d v rÆmci okresu celkem

doj d z jin ch okresø celkem

doj d j c do obce œhrnem

Doj d j c

celkem

zem d lstv

lesnictv

z toho odv tv ekonomickØ Łinnosti

prømysl stavebnictv obchod

kolstv

doprava a

telekomunikace

zdravotnictv

, soc.

Łinnosti

z celkovØho

poŁtu

doj d

denn

z toho Łas v minutÆch

- 14 15 - 29 30 - 59 60 +

11 10 - - - - - - 10 2 6 2 -

29 24 2 - - - - - 26 8 13 5 -

2 - 1 - - - - - 2 1 - 1 -

31 24 3 - - - - - 28 9 13 6 -

- - - - - - - - - - - - -

10 1 1 2 - - - - 6 - 3 1 2

10 1 1 2 - - - - 6 - 3 1 2

-88-


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 – dojížďka do zaměstnání a škol

Zpracoval:

Odbor statistiky vývoje obyvatelstva Českého statistického úřadu

Ředitelka odboru: Ing. Jiřina Růžková, CSc.

Praha, prosinec 2003


WWW.CZSO.CZ

Kód: e-4130-03

Objednávky zasílejte na adresu:

Český statistický úřad

odbor informačních služeb

Sokolovská č. n. 142

186 04 Praha 8

e-mail: objednavky@gw.czso.cz © Český statistický úřad, 2003

More magazines by this user
Similar magazines