Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 15. května 2008

ujep.cz

Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 15. května 2008

Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 15. května 2008

Přítomni:

Omluveni:

doc. Novák, doc. Anděl, prof. Doležal, doc. Felcman, doc. Hajer, prof. Hrach,

prof. Hušek, doc. Lipský, prof. Nezbeda, doc. Pavlík,

doc. Bičík, doc. Jungwirth, doc. Masojídek, prof. Šmahel

Program jednání:

1. Projednání nových studijních oborů k akreditaci ve studijním programu Matematika

2. Schválení oborové rady studijního oboru Obecné otázky matematiky doktorského

studijního programu Matematika

3. Doplnění komise pro státní závěrečné zkoušky

ad 1

Vědecká rada obdržela v elektronické podobě návrh pro akreditaci nových studijních oborů ve

studijním programu Matematika. Akademický senát se k těmto oborům vyjádřil dne 15. 4. Za katedru

matematiky byl jednání přítomen vedoucí katedry doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. a garanti

jednotlivých oborů: Obecná matematika – prof. Hušek

Matematická informatika – prof. Němec

Matematika v přírodních vědách – prof. Malý

Usnesení: Vědecká rada souhlasí, aby obory Obecná matematika, Matematická informatika a

Matematika v přírodních vědách, všechny v prezenční formě se standardní dobou

studia 3 roky, byly předloženy Akreditační komisi.

ad 2

Členové vědecké rady obdrželi návrh na složení oborové rady doktorského studia Obecné otázky

matematiky, které je akreditováno jako společné s Fakultou aplikovaných věd Západočeské Univerzity

v Plzni.

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

FAV ZČU

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

FAV ZČU

Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.

FAV ZČU

Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.

FAV ZČU

Prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.

FAV ZČU

Doc. PaedDr.. Jana Coufalová, CSc.

FPE ZČU

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

FPE ZČU

Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

PřF UJEP

Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

PřF UJEP

Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.

PřF UJEP

Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

PřF UJEP

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

PřF UJEP

Doc. PhDr. Ing. Lenka Hajer-Mőllerová, Ph.D. PF UJEP

Prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

PdF JČU

Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

PdF UK Praha

Doc. RNDr. Jan Picek, CSc.

TU Liberec

Prof. RNDr. Dalibor Fronček, CSc. Ph.D.

University of Minnesota Duluth, USA

Usnesení:

Vědecká rada souhlasí s předloženým složením oborové rady doktorského studia

P 1101 Matematika oboru 1101V025 Obecné otázky matematiky.

Studijní náležitosti, o kterých nerozhoduje pouze oborová rada, se řídí studijními

předpisy příslušné fakulty (univerzity)


ad 3

Katedra geografie předložila prostřednictvím proděkanky pro studium, dr. Žižkové žádost s

curicullum vitae adepta o schválení Mgr. Martina Baleje, Ph.D. za člena komise pro státní závěrečné

zkoušky (včetně obhajob bakalářských prací) ve studijním programu Geografie v dále

vyjmenovaných oborech.

Usnesení: Vědecká rada souhlasí, aby Mgr. Martin Balej, Ph.D. byl členem komise pro státní

závěrečné zkoušky (včetně obhajob bakalářských prací) v uvedeném studijním programu v

oborech

B 1301 Geografie / Geografie

B 1301 Geografie / Geografie (dvouoborové)

B 1301 Geografie / Geografie střední Evropy

Příští jednání vědecké rady se bude konat v říjnu 2008.

Zapsala: Zdeňka Podaná

Ústí nad Labem 15. 5. 2008

Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

děkan

More magazines by this user
Similar magazines