05.11.2014 Views

CHEP Dřevěná paleta (typ průmyslová)

CHEP Dřevěná paleta (typ průmyslová)

CHEP Dřevěná paleta (typ průmyslová)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1200 x 1000 mm PALETA<br />

B1210A SPECIFIKACE<br />

CHARAKTERISTIKA A PŘEDNOSTI<br />

G Vysoká kvalita<br />

- Minimalizuje ztráty a poškození produktů<br />

- Zlepšuje bezpečnost a hygienu práce<br />

G Standardní rozměry<br />

- Vhodná pro automatizovanou výrobu a balicí linky<br />

- Zajišťuje snadnou obsluhu s využitím standardního<br />

zařízení (vysokozdvižné vozíky apod.)<br />

G Garantovaná dostupnost<br />

- Zajišťuje plynulé dodávky produktů v období<br />

zvýšeného prodeje<br />

- Umožňuje optimalizovat náklady na skladování<br />

G Jedno snadné řešení<br />

- Zaručuje zjednodušení procesů spojených se<br />

správou palet<br />

- Omezuje náklady a administrativní činnosti<br />

G Majetek <strong>CHEP</strong><br />

- Eliminuje investice do nákupu vlastních palet<br />

- Omezuje náklady na správu palet, včetně nákladů<br />

na opravy, kontroly a likvidaci<br />

G Modrá barva <strong>CHEP</strong><br />

- Usnadňuje proces identifikace<br />

- Zlepšuje proces třídění palet<br />

G Šetrná pro životní prostředí<br />

- Pronájem palet <strong>CHEP</strong> umožňuje omezit spotřebu<br />

dřevo a emise CO 2<br />

- Snižuje množství odpadu a umožňuje efektivnější<br />

využívání zásob<br />

Více informací<br />

Bezplatná infolinka 800 706 806


SPECIFIKACE<br />

b<br />

c<br />

x<br />

y<br />

c = 162 mm<br />

x = 160 mm<br />

z<br />

y<br />

x<br />

y = 390 mm<br />

z = 100 mm<br />

a<br />

a = 1000 mm<br />

b = 1200 mm<br />

Popis<br />

Barva<br />

Rozměry a přípustné odchylky<br />

Paleta 1200 x 1000 mm<br />

Modrá <strong>CHEP</strong> Blue<br />

Rozměry Horní tolerance Dolní tolerance<br />

Šířka 1200 mm + 10 mm - 10 mm<br />

Hloubka 1000 mm + 10 mm - 10 mm<br />

Výška 162 mm + 10 mm - 10 mm<br />

Vstupní výška (bok 1000 mm) 120 mm + 5 mm - 3 mm<br />

Vstupní šířka (bok 1000 mm) 357 mm + 5 mm - 5 mm<br />

Vstupní výška (bok 1200 mm) 95 mm + 3 mm - 3 mm<br />

Vstupní šířka (bok 1200 mm) 390 mm + 5 mm - 5 mm<br />

Materiál<br />

Hmotnost<br />

Určení<br />

Nominální nosnost<br />

Rozsah teplot<br />

Podmínky používání palet<br />

Opravy<br />

Vlastnická práva<br />

Dřevo: Kontrolované dřevo vysoké kvality získávané z různých druhů dřevin<br />

Barva: na bázi vody, splňující příslušné standardy evropské legislativy<br />

Hřebíky: standardní nebo spirálovitě válcované, splňující standardy evropské legislativy týkající se těžkých kovů<br />

Průměrně 28 kg<br />

Univerzální <strong>paleta</strong> vhodná k použití v distribučních řetězcích v celé Evropě<br />

- Zatížení palety by nemělo překročit 1500 kg při manipulaci, v případě ukládání naložených palet ve stohu na<br />

tvrdém podkladu nesmí překročit 6000 kg<br />

- Prázdné palety mohou být přechovávány jedna na druhé ve stozích do 40 palet<br />

Paleta <strong>CHEP</strong> 1200 x 1000 mm může být používána v širokém teplotním rozsahu<br />

Doporučení:<br />

- Maximalizujte využití plochy palety<br />

- Vyvarujte se zvedání za dolní část lyžin<br />

- Umísťujte palety vzpěrami na nosník regálu :<br />

- Palety jsou kontrolovány a opravovány firmou <strong>CHEP</strong> nebo jejími subdodavateli v souladu s vnitřní politikou<br />

kontroly kvality<br />

Palety <strong>CHEP</strong> jsou majetkem firmy <strong>CHEP</strong> a nemohou být legálně nakupované nebo prodávané<br />

Firma <strong>CHEP</strong> si vyhrazuje právo měnit výše uvedené informace bez předchozího oznámení.<br />

1200 x 1000 mmPALETA<br />

B1210A SPECIFIKACE<br />

<strong>CHEP</strong> Česká Republika.<br />

Radlická 740/113 D<br />

158 00 Praha 5, Česká Republika<br />

TEL e +42 255 799 900 FAX e +42 255 799 920<br />

WEB e www.chep.com<br />

A BRAMBLES COMPANY<br />

© <strong>CHEP</strong> 2007 • Všechna práva vyhrazena<br />

SPECSHEET B1210A_CS_CS_08/2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!