Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Návod k instalaci

Chladicí stanice

6 720 615 125-00.1I

Logatherm

Pasivní chladicí stanice

Pro odbornou firmu

Před zahájením montáže a

údržby pečlivě pročtěte.

6 720 616 590 (2009/11) de


Obsah

Obsah

1 Použité symboly a bezpečnostní pokyny . . . . . . . . 3

1.1 Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Příslušenství chladicí stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1 Příklad instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4 Pasivní chlazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.1 Pasivní chlazení 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.2 Pasivní chlazení 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6 Technické pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.1 Komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6.2 Vysvětlivky k systémovým řešením . . . . . . . . 11

6.3 Systémová řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6.4 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

7 Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

7.1 Sběrnice CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

7.2 Manipulace s řídicí deskou . . . . . . . . . . . . . . . 18

7.3 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7.4 Sejmutí čelního opláštění . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7.5 Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

7.6 Plnění topného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7.7 Průtok topným systémem . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7.8 Oběhové čerpadlo topného systému . . . . . . . 21

8 Elektrické připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8.1 Schéma zapojení pasivní chladicí stanice . . . 22

8.2 Schéma zapojení XB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

8.3 Schéma zapojení 3cestného přepínacího

ventilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

8.4 Schéma zapojení regulačního rozdělovače . . 25

9 Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9.1 Přehled menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9.2 Umwälzpumpen (Oběhová čerpadla) . . . . . . . 28

9.3 Kreis 1 Kühlung (Okruh 1 Chlazení) . . . . . . . . 28

9.4 Kreis 2, 3... (Okruh 2, 3...) . . . . . . . . . . . . . . . 31

9.5 Externe Regelung (Externí regulace) . . . . . . . 31

9.6 Ausgänge (Výstupy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

9.7 Timer (Časový spínač) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

10 Výrobní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

11 Protokol o uvedení chladicí stanice do provozu . 33

2

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Použité symboly a bezpečnostní pokyny

1

1 Použité symboly a bezpečnostní pokyny

1.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Výstražné pokyny v textu jsou označeny

výstražným trojúhelníkem na šedém

podkladě a opatřeny rámečkem.

Při nebezpečí hrozícím od elektrického

proudu je vykřičník ve výstražném

trojúhelníku nahrazen symbolem blesku.

Signální slova na začátku výstražného pokynu označují

druh a závažnost následků, které mohou nastat,

nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí.

• UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít

k materiálním škodám.

• POZOR znamená, že může dojít k lehkým až

středně těžkým úrazům osob.

• VÝSTRAHA znamená, že může dojít k těžkým

újmám na zdraví osob.

• NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k těžkým

újmám na zdraví osob ohrožujícím život.

Důležité informace

Důležité informace, které neobsahují

nebezpečí pro osoby nebo věci jsou

označeny vedle uvedeným symbolem. Nad

a pod textem jsou ohraničeny čárami.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Všeobecně

● Tento návod si pečlivě pročtěte a uschovejte.

Instalace a uvedení do provozu

▲ Instalaci a uvedení do provozu tepelného čerpadla

svěřte pouze autorizované odborné firmě.

Poškození v důsledku chybné obsluhy

Chybná obsluha může způsobit zranění osob a/nebo

materiální škody.

▲ Zajistěte, aby děti bez dozoru nemohly přístroj

obsluhovat nebo si s ním hrát.

▲ Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby,

které jsou schopné přístroj odborně obsluhovat.

Údržba a opravy

● Opravy svěřujte pouze autorizované odborné firmě.

Nekvalitně provedené opravy mohou uživatelům

přivodit rizika zhoršit provoz.

● Používejte pouze originální náhradní díly.

● Pověřte autorizovanou odbornou firmu prováděním

ročních inspekcí a údržbou tepelného čerpadla podle

aktuální potřeby.

Další symboly

Symbol
Význam

požadovaný úkon

křížový odkaz na jiná místa

v dokumentu nebo na jiné dokumenty

výčet/položka seznamu

– výčet/položka seznamu (2. rovina)

Tab. 1

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 3


2 Rozsah dodávky

2 Rozsah dodávky

1

2

3

4

5

6 720 615 125-13.1I

Obr. 1

Rozsah dodávky

1 Pasivní chladicí stanice

2 Distanční noha

3 Nástěnná konzola

4 Sada tištěných materiálů s dokumentací přístroje

5 Kabel sběrnice CAN (3,5 m)

4

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Příslušenství chladicí stanice

3

3 Příslušenství chladicí stanice

K regulaci pasivní stanice lze obdržet toto příslušenství:

• ESBE 3cestný přepínací ventil (E11.Q12). 3cestný

přepínací ventil je s kartou XB2 chladicí stanice

spojen připojovacím kabelem přiloženým k ventilu.

Pomocí přepínacího ventilu se při chlazení

uskutečňuje obtok akumulačního zásobníku, aby byl

zásobník chráněn před vychladnutím. Napájecí

napětí 230 V.

• Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu

E11.TM). Klimatizační stanice k evidenci teploty

prostoru a vlhkosti vzduchu v referenční místnosti.

Klimatizační stanice Sauter je kabelem JY(ST)-Y

4 x 2 x 0,8 mm 2 spojena s kartou XB2 chladicí

stanice. Napájecí napětí 24 V přes transformátor

chladicí stanice.

• Regulační rozdělovač topení/chlazení. Regulační

rozdělovač Sauter je propojen s kartou XB2 chladicí

stanice. Na regulační rozdělovač se připojuje

regulátor prostorové teploty, hlídač rosného bodu

s převodníkem a motorické pohony malých ventilů.

Signál C/O tepelného čerpadla (přepnutí

z vytápěcího na chladicí provoz) se připojuje rovněž

na regulační rozdělovač. Napájecí napětí

regulačního rozdělovače 230 V. Signál C/O

tepelného čerpadla může být zpracován pouze

rozdělovačem Sauter ASV6F116, který se připojuje

pomocí kabelu. Rádiová regulace Sauter nemůže

signál předávat dále.

• Regulace jednotlivých místností pro vytápění/

chlazení 230 V. Prostorový regulátor fy Sauter se na

regulační rozdělovač vytápění/chlazení připojuje

kabelem NYM-J 7x1,5 mm 2 .

• Termický pohon malých ventilů. Pohon malých

ventilů Sauter se připojuje na regulační rozdělovač

vytápění/chlazení. Napájecí napětí pohonu malých

ventilů 230 V.

• Hlídač rosného bodu. Hlídač rosného bodu

s převodníkem pro rozsáhlé hlídání rosného bodu se

připojuje pomocí upínacího řemínku např. na výstup

podlahového rozdělovače. Hlídač rosného bodu

s převodníkem se připojuje kabelem JY(ST)-Y

2x2x0,8 mm 2 na regulační ventil vytápění/chlazení.

• Senzor rosného bodu. Senzor rosného bodu (TM1 -

TM5) od AL-Re je příložné čidlo, které slouží rovněž

k dodatečnému hlídání rosného bodu a které se

připojuje na elektronický hlásič rosného bodu.

Připojit je možné maximálně 5 senzorů rosného

bodu.

• Elektronický hlásič rosného bodu. Elektronický

hlásič rosného bodu AL-Re (E31.RM1) slouží

k rozšířenému hlídání rosného bodu. Připojují se na

něj senzory rosného bodu (TM1-TM5). Napájecí

napětí 24 V se uskutečňuje přes transformátor

chladicí stanice. Hlásič rosného bodu je spojen

2žilovým kabelem s kartou XB-2 chladicí stanice.

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5


3 Příslušenství chladicí stanice

3.1 Příklad instalace

7

5

6

1

2

3

4

8

6720615125-22.1I

Obr. 2

Příklad instalace s tepelným čerpadlem, chladicí stanicí a podlahovým vytápěním.

1 Tepelné čerpadlo

2 Chladicí stanice

3 Rozdělovací skupina podlahového vytápění

4 Regulační rozdělovač

5 Prostorový měřicí převodník klimatizační stanice

(čidlo rosného bodu)

6 Regulátor jednotlivé místnosti

7 Regulátor jednotlivé místnosti

8 Podlahové vytápění

6

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Pasivní chlazení

4

4 Pasivní chlazení

Chladicí stanice je dimenzována pro připojení na

tepelná čerpadla o výkonu 6 - 17 kW a systém

podlahového vytápění nebo konvektor s ventilátorem.

Chladicí stanice se skládá z výměníku tepla,

oběhového čerpadla, směšovače a z řídicí desky pro

regulaci provozu chlazení. V provozu chlazení

uchovává systém teplotu prostoru i přes to, že venkovní

teplota stoupá, a vytváří tak v místnosti příjemné klima.

Při pasivním chlazení se kompresor v tepelném

čerpadle nevyužívá. Chlazení je namísto toho řízeno

průtokem solanky. Pro chlazení lze využít všechny

topné okruhy.

4.1 Pasivní chlazení 1

Pasivní chlazení v kombinaci s konvektorem

s ventilátorem. Teplota je regulována pomocí

termostatu v konvektoru s ventilátorem. Následkem

toho dojde při poklesu teploty v prostoru k vypnutí

ventilátoru. Teplotu lze regulovat rovněž pomocí čidla

prostorové teploty. V tomto případě se směšovač

k okruhu chlazení uzavře, zatímco ventilátor běží dále,

dokud teplota prostoru neklesne na nastavenou

hodnotu. Požadovanou výstupní teplotu nastaví

instalatér.

Systém je nutné chránit před kondenzací. To se

provádí buď prostřednictvím dostatečně vysokého

nastavení výstupní teploty, která zabrání tvorbě

kondenzátu, nebo instalací odtoku/izolace kondenzátu.

Kromě toho lze systém vybavit prostorovým

převodníkem klimatizační stanice (čidlo rosného bodu)

a hlásičem rosného bodu. Stanice pro klima v prostoru

(čidlo rosného bodu) udržuje výstupní teplotu na stupni,

při kterém se žádný kondenzát tvořit nemůže. Hlásič

rosného bodu vypne funkci chlazení, pokud se

kondenzát i přesto tvoří.

4.2 Pasivní chlazení 2

Pasivní chlazení v kombinaci s podlahovým vytápěním.

Při tomto řešení se přítomné podlahové vytápění

používá k chlazení místnosti. Systém musí být stále bez

kondenzátu. Aby se žádný kondenzát nemohl tvořit,

nastaví instalatér dostatečně vysokou výstupní teplotu.

Kromě toho lze systém vybavit prostorovým

převodníkem klimatizační stanice (čidlo rosného bodu)

a hlásičem rosného bodu. Stanice pro klima v prostoru

(čidlo rosného bodu) udržuje výstupní teplotu na stupni,

při kterém se žádný kondenzát tvořit nemůže. Hlásič

rosného bodu vypne funkci chlazení, pokud se

kondenzát i přesto tvoří.

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7


5 Rozměry

5 Rozměry

35

28 28

35

61,5 ±5

6 720 615 125-23.1I

Obr. 3

Připojovací rozměry trubek v mm

Obr. 5

Výška v mm

500

0

37 3 73

3

433

6 720 615 125-25.1I

0

15

62

112

0

58,5

187,5

312,5

437,5

500

6 720 617 643-11.1I

1 22

6 720 615 125-24.1I

Obr. 6

Rozměry v mm

Obr. 4

Šířka a hloubka v mm

1 Štítek trubkových přípojek

2 Typový štítek

8

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Rozměry

5

1 2 3 4

13720

6 720 615125-14.1I

Obr. 7

Štítek trubkových přípojek

1 Okruh solanky vstup

2 Teplonosná látka (chlazení) výstup

3 Teplonosná látka (chlazení) vstup

4 Okruh solanky výstup

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9


6 Technické pokyny

6 Technické pokyny

6.1 Komponenty

3

2

4

1

24V

220V

5

6

6 720 615 125-26.1I

Obr. 8

Komponenty

1 Transformátor 24 V

2 Připojovací řada (X1)

3 Řídicí deska (XB2)

4 Směšovač

5 Výměník tepla

6 Oběhové čerpadlo

10

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Technické pokyny

6

6.2 Vysvětlivky k systémovým řešením

E10

E10.T2

Tab. 2 E10

E11

E11.C101

E11.C111

E11.F101

E11.G1

E11.P101

E11.Q12

E11.T1

E11.T31

E11.TM

E11.TT

Tab. 3 E11

E12

E12.G1

E12.Q11

E12.T1

E12.TM

E12.TT

Tab. 4 E12

E13

E13.G1

E13.G2

E13.Q11

E13.T1

E13.TM

E13.TT

Tab. 5 E13

Čidlo venkovní teploty

Expanzní nádoba

Akumulační zásobník

Pojistný ventil

Čerpadlo topného systému

Tlakoměr

3cestný přepínací ventil (chlazení)

Čidlo výstupní teploty

Čidlo výstupní teploty (chlazení)

Stanice pro klima v prostoru (čidlo

rosného bodu)

Čidlo prostorové teploty

Čerpadlo (směšovaný okruh)

Směšovač

Čidlo výstupní teploty

Stanice pro klima v prostoru (čidlo

rosného bodu)

Čidlo prostorové teploty

Čerpadlo

Konvektor s ventilátorem

Směšovač

Čidlo výstupní teploty

Stanice pro klima v prostoru (čidlo

rosného bodu)

Čidlo prostorové teploty

E21

E21 Tepelné čerpadlo

E21.E1 Kompresor

E21.E2 Elektrický dohřev interní/externí 1

Tab. 6 E21

E21

E21.F101

E21.G2

E21.G3

E21.Q21

E21.T6

E21.T8

E21.T9

E21.T10

E21.T11

E21.V101

Tab. 6 E21

E31

E31.C101

E31.E32

E31.F101

E31.F111

E31.G2

E31.G31

E31.G32

E31.P101

E31.Q21

E31.Q22

E31.Q23

E31.Q31

E31.R101

E31.RM1

E31.RM1.TM1-2

E31.T31

E31.TM

E31.TT

E31.V101

E31.V102

Tab. 7 E31

E41

E41

E41.F101

E41.T3

E41.V41

E41.W41

Tab. 8 E41

Pojistný ventil

Čerpadlo okruhu s otopnou vodou

Čerpadlo solanky

3cestný ventil

Čidlo teploty chlad. v plynném stavu

Otopná voda výstup

Otopná voda vstup

Okruh solanky vstup

Okruh solanky výstup

Filtr

Expanzní nádoba

Výměník chladicí stanice

Pojistný ventil

Odvzdušnění

Konvektor s ventilátorem

Oběhové čerpadlo chladicí

stanice

Čerpadlo

Tlakoměr

Kulový ventil plnicího zařízení

Kulový ventil plnicího zařízení

Kulový ventil plnicího zařízení

Primární směšovač chlazení

Zamezovač zpětného proudění

pasivního chlazení

Elektronické hlásiče rosného

bodu

Hlídač rosného bodu, senzor

rosného bodu 1-2

Čidlo výstupní teploty

Stanice pro klima v prostoru

(čidlo rosného bodu)

Čidlo prostorové teploty

Filtr

Odlučovač mikrobublin

Zásobník teplé vody

Pojistný ventil

Čidlo teploty zásobníku

Teplá voda

Studená voda

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 11


M

6 Technické pokyny

6.3 Systémová řešení

6.3.1 Na bázi Logatherm WPS 6-17 monoenergetické

E11.G1

E31.RM1.TM1

M

E11

T

E11.TT

M

E11.TM

Pa

E12.Q11

M

E12.T1

T

E12.G1

E31.RM1.TM2

M

E11.C101

E11.F101

E11.P101

E12

T

E12.TT

M

E12.TM

AB

E11.Q12

A

M

B

E41.V41

E41.T3

T

E41.F101

E21.F101

E31.T31T

E31.E32

E41

E41.W41

M

E21.Q21

T

E21.T9

E21.V101

E31.G31

E31.Q31

T

E10.T2

E11.T1

T

E31.R101

†10†cm

E21.G2

T

E21.T8

E31.F111

E31.V102

E31.C101

E31.F101

E31.P101

E21.E2

AIR

Pa

T

E21.T6

E21.E1

E31.Q21

E31.Q22

E31.Q23

E31.V101

E31

E21.G3

T

E21.T10

E11.C111

E21

T

E21.T11

Obr. 9

Monoenergetický nesměšovaný a směšovaný topný a chladicí okruh s akumulačním zásobníkem a chladicí

stanicí. Otopná voda při provozu vytápění neprotéká chladicí stanicí.

Okruhy E11 a E12 se využívají k vytápění a chlazení.

Oba okruhy mají čidlo prostorové teploty E11.TT a

E12.TT, senzor rosného bodu E31.RM1.TM1 a

E31.RM1.TM2 a stanici pro klima v prostoru (čidlo

rosného bodu E11.TM a E12.TM).

6 720 615 125-16.2O

Senzory rosného bodu jsou na chladicí stanici

připojeny přes hlásič rosného bodu (E31.RM). První

stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu

E11.TM) se připojuje na chladicí stanici. Druhá stanice

pro klima v prostoru (E12.TM) se připojuje na kartu XB1

tepelného čerpadla.

12

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


M

Technické pokyny

6

6.3.2 Na bázi Logatherm WPS 6-17 monoenergetické

E11.G1

E31.RM1.TM1

M

E11

T

E11.TT

M

E11.TM

Pa

E12.Q11

M

E12.T1

T

E12.G1

E31.RM1.TM2

M

E11.C101

E11.F101

E11.P101

E12

T

E12.TT

M

E12.TM

AB

E11.Q12

A

M

B

E41.V41

E41.T3

T

E41.F101

E21.F101

E31.T31T

E31.E32

E41

E41.W41

M

E21.Q21

T

E21.T9

E21.V101

E31.G31

E31.Q31

T

E10.T2

E11.T1

T

E31.R101

†10†cm

E21.G2

T

E21.T8

E31.F111

E31.V102

E31.C101

E31.F101

E31.P101

E21.E2

AIR

Pa

T

E21.T6

E21.E1

E31.Q21

E31.Q22

E31.Q23

E31.V101

E31

E21.G3

T

E21.T10

E11.C111

E21

T

E21.T11

Obr. 10 Monoenergetický nesměšovaný a směšovaný topný a chladicí okruh s akumulačním zásobníkem a chladicí

stanicí. Otopná voda protéká při provozu vytápění chladicí stanicí.

Okruhy E11 a E12 se využívají k vytápění a chlazení.

Oba okruhy mají čidlo prostorové teploty E11.TT a

E12.TT, senzor rosného bodu E31.RM1.TM1 a

E31.RM1.TM2 a stanici pro klima v prostoru (čidlo

rosného bodu E11.TM a E12.TM).

6 720 615 125-15.3O

Senzory rosného bodu jsou na chladicí stanici

připojeny přes hlásič rosného bodu (E31.RM). První

stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu

E11.TM) se připojuje na chladicí stanici. Druhá stanice

pro klima v prostoru (E12.TM) se připojuje na kartu XB1

tepelného čerpadla.

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 13


M

6 Technické pokyny

6.3.3 Na bázi Logatherm WPS 6-17 monoenergetické

E11.G1

E31.G32

E31.RM1.TM1

M

E11

T

E11.TT

E31

E31.G2

T

E31.TT

M

E31.TM

E12.Q11

M

E12.T1

T

E12.G1

E12

T

E12.TT

Pa

E31.C101

E31.F101

E31.P101

E41.V41

E21.F101

E41.T3

T

E41.F101

E31.T31

T

E31.E32

E41

E41.W41

M

E21.Q21

T

E21.T9

E31.G31

Pa

E11.C101

E11.F101

E11.P101

E21.V101

E31.Q31

T

E10.T2

E11.T1

T

E31.R101

10 cm

E21.G2

T

E21.T8

E31.F111

E31.V102

E31.C101

E31.F101

E31.P101

E21.E2

AIR

Pa

T

E21.T6

E21.E1

E31.Q21

E31.Q22

E31.Q23

E31.V101

E31

E21.G3

T

E21.T10

E11.C111

E21

T

E21.T11

Obr. 11 Monoenergetický směšovaný a nesměšovaný topný okruh s akumulačním zásobníkem, chladicí stanicí a

konvektorem s ventilátorem, nesměšovaný chladicí okruh.

Okruhy E11 a E12 jsou využívány pouze pro vytápění.

Oba okruhy mají čidla prostorové teploty, E11.TT a

E12.TT.

Okruh E31 se používá pouze k chlazení a je vybaven

čidlem prostorové teploty, E31.TT, senzorem rosného

bodu E31.RM1.TM1 a stanici pro klima v prostoru (čidlo

rosného bodu E31.TM).

Senzory rosného bodu jsou na chladicí stanici

připojeny přes hlásič rosného bodu (E31.RM). Stanice

pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu E31.TM) se

připojuje na chladicí stanici.

14

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


M

Technické pokyny

6

6.3.4 Na bázi Logatherm WPS 6-17 monoenergetické

E11.G1

E31.G32

E31.RM1.TM1

M

E31.G2

E11

T

E11.TT

E31

T

E31.TT

M

E31.TM

E12.Q11

M

E12.T1

T

E12.G1

E13.Q11

M

E13.T1

T

E13.G1

E31.RM1.TM2

M

E12

T

E12.TT

Pa

E31.C101

E31.F101

E31.P101

E13

E13.G2

T

E13.TT

M

E13.TM

E41.V41

E21.F101

E41.T3

T

E41.F101

E31.T31

T

E31.E32

E41

E41.W41

M

E21.Q21

T

E21.T9

E31.G31

Pa

E11.C101

E11.F101

E11.P101

E21.V101

E31.Q31

T

E10.T2

E11.T1

T

E31.R101

10 cm

E21.G2

T

E21.T8

E31.F111

E31.V102

E31.C101

E31.F101

E31.P101

E21.E2

AIR

Pa

T

E21.T6

E21.E1

E31.Q21

E31.Q22

E31.Q23

E31.V101

E31

E21.G3

T

E21.T10

E11.C111

E21

T

E21.T11

Obr. 12 Monoenergetický směšovaný a nesměšovaný topný okruh s akumulačním zásobníkem, chladicí stanicí,

modulem topného okruhu a konvektorem s ventilátorem, nesměšovaný a směšovaný chladicí okruh.

Okruhy E11 a E12 jsou využívány pouze jako vytápění.

Oba okruhy mají čidla prostorové teploty, E11.TT a

E12.TT.

Okruhy E31 a E13 jsou využívány pouze pro chlazení.

Okruh E13 je zásobován směšovačem z okruhu E31

přes příslušenství Modul topného okruhu. Oba okruhy

mají čidlo prostorové teploty E31.TT a E13.TT, senzor

rosného bodu E31.RM1.TM1 a E31.RM1.TM2 a stanici

pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu E31.TM a

E13.TM).

Senzory rosného bodu jsou na chladicí stanici

připojeny přes hlásič rosného bodu (E31.RM). První

stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu

E31.TM) se připojuje na chladicí stanici. Druhá stanice

pro klima v prostoru (E13.TM) se připojuje na kartu XB1

tepelného čerpadla.

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 15


6 Technické pokyny

6.4 Technické údaje

6.4.1 Pasivní chladicí stanice

Jednotka

Provoz Pasivní chladicí stanice

Chladicí výkon B5/W20 1) kW 15,5

Chladicí výkon B10/W20 1) kW 10,4

Chladicí výkon B15/W20 1)

kW 5,2

Pokles teploty u B10/W20 a při průtoku vody 0,38 l/s °C 6,5

Okruh solanky

Jmenovitý průtok l/s 0,42

Přípustný externí pokles tlaku při jmenovitém průtoky solanky kPa 32

Max. tlak Bar 4

Provozní teplota °C -5 - +20

Nemrznoucí prostředek

Ethylenglykol

Nejnižší koncentrace solanky (-15 °C bod tuhnutí) % 30

Potrubní přípojky mm 35

Chladicí voda

Teplota °C +15 - +40

Interní pokles tlaku při průtoku vody 0,38 l/s kPa 2

Max. tlak Bar 3

Potrubní přípojky mm 28

Hodnoty elektrického připojení

Elektrické připojení V WS/Hz 230 V/1-50 Hz

Spotřeba elektřiny kW 0,1

Výrobní nastavení oběhového čerpadla ve stupni 3 W 100

Elektrické krytí IP X1

Všeobecně

Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 500 x 373 x 433

Hmotnost kg 32

Dodatečná výška potrubních přípojek mm 62

Tab. 9

1) Výkonnostní hodnoty se udávají pro Bx/W20, přičemž teplota pro vstup solanky činí x °C a pro zpátečku otopné vody 20 °C.

16

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Instalace

7

7 Instalace

7.1 Sběrnice CAN

Řídicí desky v tepelném čerpadle jsou propojeny

prostřednictvím komunikačního vodiče sběrnice CAN.

CAN (Controller Area Network) je systém dvou drátů

pro komunikaci mezi moduly/řídicími deskami

vybavenými mikroprocesory.

POZOR: Nebezpečí poruchy v důsledku

působení indukce.

● Vodič sběrnice CAN musí být stíněný a

vedený odděleně od vodičů s napětím

230 V nebo 400 V.

Vhodný vodič pro externí připojení je vodič LIYCY

(TP) 2 × 2 × 0,5. Vodič musí být vícežilový a stíněný.

Stínění smí být uzemněno pouze na jednom konci a

pouze na kostru.

Maximálně přípustná délka vodiče je 30 m.

Vodič sběrnice CAN nesmí být veden společně s vodiči

o napětí 230 V nebo 400 V. Minimální odstup je 100

mm. Instalace společně s vodiči čidel je dovolena.

POZOR: Nezaměňte přípojky pro 12 V a

pro sběrnici CAN!

Pokud byste připojili 12 V na sběrnici CAN,

došlo by ke zničení procesorů.

● Dbejte na to, aby čtyři komunikační

vodiče byly připojeny ke kontaktům

řídicích desek s příslušným označením.

Spojení mezi řídicími deskami se uskuteční

prostřednictvím čtyř žil, které spojují i 12V napětí mezi

řídicími deskami. Na řídicích deskách se nachází po

jedné značce pro přípojky 12 V a pro přípojky sběrnice

CAN.

Spínač Term vyznačuje počátek a konec spojení

sběrnice CAN. Dbejte na to, aby byly termínovány

správné karty a všechny ostatní termínovány nebyly.

CAN-BUS

CAN-BUS

6 720 614 967-31.2I

Obr. 13

GND Zem

CANL CAN low

CANH CAN high

+12V Přípojka 12 V

EWP Tepelné čerpadlo

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 17


7 Instalace

7.2 Manipulace s řídicí deskou

Řídicí desky s řídicí elektronikou jsou velmi citlivé na

elektrostatické výboje (ESD - ElectroStatic Discharge).

Aby se zabránilo poškození komponentů, je proto

nutná zvláštní opatrnost.

POZOR: Poškození elektrostatickým

výbojem.

▲ Řídicí desky se dotýkejte pouze tehdy,

máte-li na ruce uzemněný náramek.

Dobrou antistatickou ochranu při práci s elektronikou

poskytuje náramek připojený na uzemnění. Tento

náramek je třeba mít na ruce dříve, než otevřete

stíněný kovový sáček/obal nebo než obnažíte

namontovanou řídicí desku. Náramek musíte mít na

ruce tak dlouho, dokud řídicí desku opět nevložíte do

jejího stíněného obalu nebo dokud nebude připojena

v uzavřené spínací skříňce. Tímto způsobem je třeba

zacházet i s vyměněnými řídicími deskami určenými

pro vrácení.

6 720 614 366-24.1I

Obr. 14 Náramek

Poškození jsou většinou latentní. Řídicí deska může při

uvedení do provozu fungovat bezchybně a potíže

nastanou teprve později. Nabité předměty působí

problémy pouze v blízkosti elektroniky. Dříve než

začnete s prací, dodržte bezpečnostní vzdálenost

nejméně jeden metr od pěnové pryže, ochranných fólií

a jiného obalového materiálu, součástí oblečení

z umělých vláken (např. flísové svetry) apod.

Obr. 15

6 720 614 366-25.1I

18

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Instalace

7

7.3 Montáž

● Distanční nohy natlačte dole na zadní stranu chladicí

stanice. Na zeď upevněte stěnovou konzolu a

chladicí stanici na ni zavěste.

● Přípojky vytvořte podle zvoleného systémového

řešení a v souladu se schématem zapojení.

Elektrické připojení chladicí stanice musí

být možné bezpečně odpojit.

▲ Pro kompletní vypnutí chladicí stanice

instalujte samostatné odpojení ve všech

pólech.

Za účelem optimálního rozložení tepla resp. chlazení

lze potrubí výstupu opatřit tepelnou izolací.

7.5.1 Čidlo prostorové teploty (příslušenství)

Čidlo prostorové teploty je součást příslušenství

chladicí stanice. Používá se v systémových řešeních

s funkcí chlazení.

Pouze místnost, ve které je čidlo

prostorové teploty namontované, ovlivňuje

regulaci teploty prostoru.

Obr. 16 Montáž

6 720 615 125-27.1I

VÝSTRAHA: Stěnovou konzolu

namontujte na vhodnou stěnu. Použijte

šrouby, které jsou pro materiál stěny a

hmotnost chladicí stanice dimenzovány.

Požadavky na montážní polohu:

– Pokud možno vnitřní stěna bez průvanu a tepelného

záření.

– Nerušená cirkulace vzduchu z prostoru pod čidlem

prostorové teploty (šrafovaný úsek na obr. 17 je

třeba ponechat volný).

7.4 Sejmutí čelního opláštění

▲ Chladicí stanici umístěte tak, aby bylo možné snadno

odejmout čelní plášť a dostat se tak ke

komponentům nacházejícím se za ním. Čelní plášť

odstraníte tak, že povolíte oba šrouby na horní straně

chladicí stanice. Čelní plášť skloňte a vyzvedněte.

7.5 Připojení

● Na chladicí stanici je třeba vytvořit tyto přípojky:

– Výstup a zpátečka chladicí vody

– Okruh solanky vstup a okruh solanky výstup

– Napájecí napětí

– Sběrnice CAN

● Trubky na straně solanky k chladicí stanici/od

chladicí stanice izolujte proti kondenzaci.

6 720 615 125-28.1I

Obr. 17 Doporučená montážní poloha pro čidlo

prostorové teploty

VÝSTRAHA: Trubky na straně solanky

vyžadují kompletně kryjící izolaci.

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 19


7 Instalace

7.5.2 Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného

bodu) (příslušenství)

Připojení stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného

bodu) se provádí podle stejného principu jako u čidla

prostorové teploty ( kap. 7.5.1).

7.5.4 3cestný ventil (příslušenství)

Systémové řešení ( kap. 6.3.1, kap. 6.3.2)

vyžaduje přítomnost 3cestného přepínacího ventilu

(E11.Q12), aby se akumulační zásobník neochlazoval.

Je-li použita stanice pro klima v prostoru

(čidlo rosného bodu), je rovněž nutné

instalovat i hlásič rosného bodu se senzory

rosného bodu ( kap. 9.5).

7.5.3 Hlídání kondenzace (příslušenství)

U systémových řešení s podlahovým

vytápěním je třeba použít hlídání

kondenzace ( obr. 9, str. 12 a obr. 10,

str. 13).

Poblíž chladicí stanice namontujte na potrubí výstupu

čidlo rosného bodu. U instalace s podlahovým

vytápěním ( kap. 3.1) lze čidlo rosného bodu rovněž

namontovat na potrubí výstupu regulačního

rozdělovače. Senzory rosného bodu se připojují na

hlásič rosného bodu v chladicí stanici. Hlásič rosného

bodu se instaluje jako příslušenství mezi transformátor

a připojovací řadu ( obr. 18, str. 20).

VÝSTRAHA: Senzor rosného bodu a

trubka, na níž se senzor nachází, nesmí být

izolovány.

Obr. 19 Směr proudění v přepínacím ventilu

Při chlazení je kontakt sepnut, brána A je otevřená a

akumulační zásobník je obtékán. ( obr. 20, str. 20)

A

B

AB

6 720 617 643-06.1I

Obr. 20

Při vytápění je kontakt rozepnut, brána B je otevřená a

akumulačním zásobníkem probíhá průtok. ( obr. 21,

str. 20)

A

6 720 617 643-07.2I

B

A

1

6 720 615 125-29.1I

B

AB

6 720 617 643-08.2I

Obr. 21

3cestný přepínací ventil má konektor Molex. Na

konektoru Molex jsou obsazeny pouze svorky 2, 6 a 3.

( obr. 22, str. 20)

Obr. 18

1 Hlásič rosného bodu

Připevňuje-li se několik senzorů rosného bodu, měly by

se namontovat do těch míst v systému rozvodu

chlazení, ve kterých je tvorba kondenzátu

nejpravděpodobnější.

N

Y

L

Obr. 22

2

6

3

6 720 617 643-10.2I

20

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Instalace

7

7.6 Plnění topného systému

▲ Abyste před připojením odstranili případné nečistoty,

zbytky těsnicího materiálu atp., vypláchněte topný

systém. Nahromaděné zbytky mohou způsobit úplný

výpadek funkce.

▲ Přetlak v expanzní nádobě umístěné na straně

stavby nastavte na statickou výšku topného

systému.

▲ Otevřete ventily otopných těles.

▲ Otevřete uzavírací kohout filtru, naplňte topný

systém na 1 a 2 bary.

▲ Odvzdušněte topný systém.

▲ Topný systém znovu naplňte na 1 až 2 bary.

▲ Zkontrolujte těsnost spojovacích míst.

7.7 Průtok topným systémem

Je-li souběžně s topným systémem připojen

akumulační zásobník, nejsou na průtok žádné další

požadavky. Obtok není nutný.

Do nesměšovaného okruhu (E11) nebo do

směšovaného okruhu (E12, E13...) je zapotřebí

instalovat obtok, nebude-li použito oběhové čerpadlo

(G1) řízené podle tlakového spádu.

7.8 Oběhové čerpadlo topného systému

Oběhové čerpadlo topného systému G1 nesmí

provádět automatické snižování rychlosti (funkce

nočního snížení). Všechna čerpadla, která jsou

v provozu chlazení aktivní, nesmějí být provozována

s funkcí nočního snížení. (Deaktivaci funkce pomocí

vysoce účinných čerpadel si vyžádejte u výrobce).

Snížený počet otáček čerpadla brání provozu chlazení.

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 21


8 Elektrické připojení

8 Elektrické připojení

8.1 Schéma zapojení pasivní chladicí stanice

6

7

6

8

9

6 720 615 125-20.2I

Obr. 23 Schéma zapojení pasivní chladicí stanice

Plná čára = připojeno výrobcem

Čárkovaná čára = příslušenství:

TR1

Transformátor

E31.RM1 Hlásič rosného bodu

E31.RM1.TM1-5 Senzory rosného bodu (max. 5)

E11.TM

Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu)

vlhkost/teplota

E11.TM.TM1 Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu)

vlhkoměr

E11.TM.TM5 Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu)

teplota prostoru

X1

Připojovací řada

6 Vstupní napětí 230 V WS

7, 8, 9 ( obr. 24, str. 23)

22

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Elektrické připojení

8

8.2 Schéma zapojení XB2

7

8

9

Obr. 24 Schéma zapojení XB2

Plná čára = připojuje se vždy

Čárkovaná čára = příslušenství, alternativně:

E11.Q12 3cestný ventil vytápění/chlazení

E31.B21 Externí výstup chlazení aktivní/neaktivní (připojení

případného regulačního rozdělovače pro podlahové

vytápění)

E12.Q11 Směšovač okruh 230

E31.G31 Oběhové čerpadlo chlazení interní

E31.G32 Oběhové čerpadlo chlazení externí

E31.G33 Oběhové čerpadlo spodní vody

E31.T31 Čidlo výstupní teploty

E31.TT.T35 Čidlo prostorové teploty

E31.TT.P1 LED čidla prostorové teploty

E31.B11 Externí vstup hlásiče rosného bodu E31.RM1

F51

Pojistka 6,3 A

E31.F52 Pojistka 250 mA

1 Nachází-li se řídicí deska XB2 jako poslední karta ve

smyčce sběrnice CAN, musí být spínač v poloze Term.

2 Spínač, musí se nacházet v poloze 0.

3 Spínač, musí se nacházet v poloze 0.

4 Volba adresy, musí se nacházet v poloze 0.

5 Volba programu, musí se nacházet v poloze 3.

7, 8, 9 ( obr. 23, str. 22)

Vodiče:

6 720 615 125-21.3I

Přípojka L, N, PE Vstupní napětí Min. 1,5 mm 2

Přípojka 51-58 Připojení 230 V Min. 0,75 mm 2

Přípojka 1-11 Připojení Min. 0,5 mm 2

Přípojka 31-38 Sběrnice CAN ( kap. 7.1)

Tab. 10

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 23


8 Elektrické připojení

8.3 Schéma zapojení 3cestného přepínacího ventilu

6 2 3

6 720 617 643-09.1I

Obr. 25 Schéma zapojení 3cestného přepínacího ventilu

E11.Q12

BN

BK

BU

3cestný ventil vytápění/chlazení

hnědý

černý

modrý

24

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Elektrické připojení

8

8.4 Schéma zapojení regulačního rozdělovače

Obr. 26 Schéma zapojení regulačního rozdělovače

ASV6F116 Regulační rozdělovač Sauter

EGH 102 Hlídač rosného bodu s převodníkem - Sauter

AXT111 Termický pohon malých ventilů - Sauter

NRT210 Regulátor jednotlivé místnosti - Sauter

6 720 617 643-12.1I

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 25


9 Nastavení

9 Nastavení

Regulátor tepelného čerpadla obsahuje nastavení pro

chladicí stanici a další komponenty pro provoz chlazení.

Nalézt je lze v položce Einstellungen (Nastavení) a

Diagnose/Monitor (Diagnóza/monitor).

Regulátor řídí všechny komponenty spojené s

tepelným čerpadlem a chladicí stanicí. Doporučené

příslušenství Sauter pro hlídání rosného bodu, které je

připojené na regulační rozdělovač podlahového

vytápění, není regulátorem řízeno. Regulační

rozdělovač lze řídit signálem aktivní/neaktivní přes

externí výstup podle schématu zapojení

( kap. 8.2).

Funkce vyžadují nejméně verzi softwaru

1.3.0 regulátoru nebo novější.

9.1 Přehled menu

V položce Einstellungen (Nastavení) jsou tyto

záznamy:

Wärmepumpe (Tepelné

čerpadlo)

Installation (Instalace)

Kreis 1 Heizung (Okruh

1 vytápění)

Kreis 1 Kühlung (Okruh

1 chlazení)

Umwälzpumpen (Oběhová čerpadla)

Tab. 11 Přehled menu Nastavení chlazení

Keine Einstellungen für Kühlung (Žádná nastavení

pro chlazení)

Keine Einstellungen für Kühlung (Žádná nastavení

pro chlazení)

Primärer Kühlkreis (Primární chladicí okruh)

Solepumpe G3 aktiv bei Kühlung oder nicht (Čerpadlo

solanky G3 aktivní nebo neaktivní při chlazení)

Bei Winterbetrieb Kühlung zulassen (Při zimním

provozu chlazení dovolit)

Außentemperaturgrenze für Kühlung (Mez venkovní

teploty pro chlazení)

Raumtemperaturfühler (Čidlo teploty prostoru)

Raumtemperatur (Teplota prostoru)

Raumtemperaturänderung bei Kühlbetrieb (Změna

teploty prostoru při provozu chlazení)

Verzögerung beim Wechsel Kühlung/Heizung

(Zpoždění při přepnutí chlazení/vytápění)

Schaltdifferenz Raumtemperatur (Spínací diference

teploty prostoru)

Frostschutzfühler T32 bestätigen (Čidlo ochrany před

zamrznutím T32 - potvrdit)

Vorlauffühler (Čidlo výstupní teploty)

Taupunktfühler installiert (Čidlo rosného bodu

instalováno)

Minimaler Sollwert T1 Vorlauf bei Kühlung (Minimální

požadovaná hodnota T1 na výstupu při chlazení)

Reglereinstellungen (Nastavení regulátorů)

26

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Nastavení

9

Kreis 2, 3 ...

(Okruh 2, 3 ...)

Betriebsart des Mischers (Druh provozu směšovače)

Heizkurve

(Betriebsart des Mischers ist Heizung oder Heizung/

Kühlung)

(Topná křivka (druh provozu směšovače je vytápění

nebo vytápění/chlazení))

Heizsystemtyp (Typ topného systému)

Auslegungstemperatur (Navržená teplota)

Parallelverschiebung (Paralelní posun)

Maximal zulässige Vorlauftemperatur T1 (Maximálně

přípustná teplota na výstupu T1)

Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1 (Minimálně

přípustná teplota na výstupu T1)

Externe Regelung

(Externí regulace)

Kühlung

(Betriebsart des Mischers ist Heizung/Kühlung oder

Kühlung)

(Chlazení (druh provozu směšovače je vytápění/

chlazení nebo chlazení))

Reglereinstellungen (Nastavení rosného bodu)

Tab. 11 Přehled menu Nastavení chlazení

Externer Eingang primärer Kühlkreis (Externí vstup

primárního chladicího okruhu)

Externer Eingang Kreis 2, 3 ... (Externí vstup okruh

2, 3...)

V položce Diagnose/Monitor (Diagnóza/monitor) jsou tato záznamy:

Außentemperaturgrenze für Kühlung (Mez venkovní

teploty pro chlazení)

Raumtemperaturänderung bei Kühlbetrieb

Verzögerung beim Wechsel Kühlung/Heizung (Změna

teploty prostoru při provozu chlazení)

Schaltdifferenz Raumtemperatur (Zpoždění při přepnutí

chlazení/vytápění)

Taupunkteinstellungen (Spínací diference teploty

prostoru)

Minimaler Sollwert T1 Vorlauf bei Kühlung (Minimální

požadovaná hodnota T1 na výstupu při chlazení)

Kühlung blockieren (Blokovat chlazení)

Kühlung blockieren (Blokovat chlazení)

Temperaturen (Teploty) Temperaturfühler anzeigen und korrigieren (Zobrazit

čidlo teploty a upravit)

Ausgänge (Výstupy) Zeit für Funktionstest (Čas na test funkcí ) Status für Pumpen, 3-Wege-Ventile, Mischer

usw. wird angezeigt (Zobrazí se status čerpadel,

3cestných ventilů, směšovačů atd.)

Tab. 12 Přehled menu Diagnóza/Monitor chlazení

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 27


9 Nastavení

9.2 Umwälzpumpen (Oběhová čerpadla)

> Solepumpe G3 aktiv bei Kühlung (Čerpadlo

solanky G3 aktivní při chlazení)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Tab. 13 G3 v provozu chlazení

▲ Neměňte tovární nastavení Nein (Ne).

9.3 Kreis 1 Kühlung (Okruh 1 Chlazení)

Nastavení pro chladicí stanici se provádějí v položce

Primärer Kühlkreis (Primární okruh chlazení) ve

vedlejším menu Kreis 1 Kühlung (Okruh 1 Chlazení).

Zde prováděná nastavení zahrnují rovněž Okruh E31

v systémových řešeních na str. 14 a 15.

Kühlbetrieb (Provoz chlazení)

V letním provozu se aktivuje provoz chlazení, jakmile

venkovní teplota překročí nastavenou hodnotu, jakmile

uplynul čas pro zpoždění chlazení/vytápění a – jestliže

bylo připojeno čidlo prostorové teploty – teplota

prostoru v okruhu přesáhla žádanou hodnotu o

polovinu teplotního spádu pro sepnutí (viz nastavení

níže).

V zimním provozu se uskuteční provoz chlazení, bylo-li

v položce Bei Winterbetrieb Kühlung zulassen (Při

zimním provozu povolit chlazení) nastaveno Ja (Ano).

V tomto případě řídí teplota prostoru provoz chlazení,

bylo-li připojeno čidlo prostorové teploty. V opačném

případě pracuje chlazení s nastavenou požadovanou

hodnotou.

Primärer Kühlkreis (Primární okruh chlazení)

Nastavení platí pro chladicí stanici (a okruh E31

v systémových řešeních na str. 14 a 15).

> Bei Winterbetrieb Kühlung zulassen (Při zimním

provozu povolit chlazení)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Nein (Ne)

Ja/Nein (Ano/Ne)

Nein (Ne)

Ja/Nein (Ano/Ne)

Tab. 14 Při zimním provozu povolit chlazení

Ja (Ano je účinné pouze v systémech se samostatnými

chladicími a topnými okruhy. Viz systémová řešení na

str. 14 a 15. Systémy podlahového vytápění

s regulačním rozdělovačem nemohou funkci využít.

Zde je třeba zvolit Nein (Ne).

> Außentemperaturgrenze für Kühlung (Mez

venkovní teploty pro chlazení)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

21,0 °C

0,0 °C

35,0 °C

Tab. 15 Mez venkovní teploty pro chlazení

Menu se zobrazí jen tehdy, pokud bylo v položce Bei

Winterbetrieb Kühlung zulassen (Při zimním

provozu povolit chlazení) zvoleno Nein (Ne).

> Raumfühler (Prostorové čidlo)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Kein (Žádný)

Kein (Žádný)/E11.TT/

E31.TT

Tab. 16 Čidlo prostorové teploty primárního okruhu

chlazení

▲ Alternativu E11.TT zvolte tehdy, má-li být použito

čidlo prostorové teploty nesměšovaného okruhu,

které je spojeno s tepelným čerpadlem. E11.TT je

nutné použít tehdy, má-li se použít totéž čidlo pro

vytápění/chlazení.

▲ Alternativu E31.TT zvolte tehdy, má-li být použito

čidlo prostorové teploty, které je spojeno s chladicí

stanicí. E31.TT je nutné použít, je-li požadována

pouze regulace chlazení.

▲ Alternativu Kein (Žádný) zvolte tehdy, nemá-li být

použito žádné čidlo prostorové teploty.

Užití čidla prostorové teploty, které je spojeno s chladicí

stanicí resp. s tepelným čerpadlem, optimalizuje

regulaci provozu chlazení a vytápění.

> Raumtemperatur (Teplota prostoru)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 17 Teplota prostoru

20,0 °C

10,0 °C

35,0 °C

Menu se zobrazí jen tehdy, byla-li v položce

Raumfühler (Prostorové čidlo) zvolena varianta

E31.TT. Menu pro nastavení E11.TT, bylo-li použito, se

28

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Nastavení

9

nachází v položce Kreis 1 Heizung (Okruh 1

Vytápění).

> Raumtemperaturänderung bei Kühlbetrieb

(Změna teploty prostoru při provozu chlazení)

Funkce je k dispozici jen tehdy, bylo-li zvoleno čidlo

prostorové teploty.

> Frostschutzfühler T32 bestätigen (Čidlo ochrany

před zamrznutím T32 - potvrdit)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

2,0K

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Automatisch (Automaticky)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

-5,0K

5,0K

Tab. 18 Změna teploty prostoru při provozu chlazení

Menu se zobrazí jen tehdy, bylo-li v položce

Raumfühler (Prostorové čidlo) zvoleno E11.TT.

Pomocí této funkce se přizpůsobí požadovaná hodnota

teploty prostoru (výrobní nastavení +2 K) příjemnějšímu

klimatu v prostoru v provozu chlazení.

> Verzögerung beim Wechsel Kühlung/Heizung

(Zpoždění při přechodu chlazení/topení)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tato funkce garantuje, že přepnutí mezi chlazením a

vytápěním při teplotách kolem mezní hodnoty venkovní

teploty pro chlazení se uskuteční teprve tehdy,

pohybuje-li se teplota stabilně nad či pod nastavenou

hodnotou.

8h

0h

48h

Tab. 19 Zpoždění při přepnutí chlazení/vytápění

Tato funkce se aktivuje teprve v letním

provozu.

> Schaltdifferenz Raumtemperatur (Hystereze

teploty v prostoru)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 20 Hystereze teploty v prostoru

1,0K

0,5K

10,0K

Alternative

(Alternativa)

Ja/Nein (Ano/Ne)

Tab. 21 Čidlo ochrany před zamrznutím T32 - potvrdit

Nepoužito.

> Vorlauffühler (Čidlo na výstupním potrubí)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

E31.T31

E31.T31/E11.T1

Tab. 22 Čidlo prostorové teploty primárního okruhu

chlazení

Neměňte výrobní nastavení E31.T31.

> Taupunktfühler installiert (Čidlo rosného bodu

instalováno)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Nein (Ne)

Ja/Nein (Ano/Ne)

Tab. 23 Čidlo rosného bodu instalováno

Hodnotu změňte na Ja (Ano), je-li čidlo rosného bodu

(stanice pro klima v prostoru) (E31.TM) spojeno

s chladicí stanicí. Zde se automatické potvrzení

neuskutečňuje. Nastavení je tedy třeba změnit na

Ja (Ano).

> Sicherheitstoleranz vom Taupunkt zu T1 Vorlauf

(Bezpečnostní tolerance rosného bodu k výstupu

T1)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

2,0K

0,0K

10,0K

Tab. 24 Bezpečnostní tolerance rosného bodu

k výstupu T1

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 29


9 Nastavení

Funkce je k dispozici jen tehdy, je-li instalováno čidlo

prostorové teploty. Tím je zaručena ochrana proti

kondenzaci.

> Minimaler Sollwert T1 Vorlauf bei Kühlung

(Minimální žádaná hodnota T1 - výstup při chlazení)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 25 S čidlem rosného bodu

10,0 °C

10,0 °C

35,0 °C

>>I-Anteil (I- podíl)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 28 I-podíl

>> D-Anteil (D- podíl)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

300,0

5,0

600,0

0,0

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 26 Bez čidla rosného bodu

17,0 °C

10,0 °C

35,0 °C

Požadovaná hodnota pro T1 smí být nižší, je-li

připojeno čidlo rosného bodu (stanice pro klima

v prostoru). K zamezení kondenzace je jinak zapotřebí,

aby teplota na výstupu byla vyšší.

Aby bylo možné dosáhnout požadované hodnoty při

existující potřebě, je směšovač chladicí stanice řízen

pomocí regulace PID. Signál určuje, do jaké míry má

být změněno otevření směšovače. Tato je

vypočítávána v krátkých intervalech. Výrobní nastavení

umožňuje bezchybnou funkci a není třeba je měnit.

> Reglereinstellungen (Nastavení regulátorů)

>> P-Anteil (P- podíl)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 27 P-podíl

1,0

0,1

30,0

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 29 D-podíl

>> Minimales PID-Signal (Minimální signál PID)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 30 Minimální signál PID

0,0

10,0

0%

0%

>> Minimales PID-Signal (Maximální signál PID)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 31 Maximální signál PID

100%

100%

0%

100%

30

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Nastavení

9

>> Laufzeit des Mischers (Doba chodu směšovače)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Kleinster Wert

(Nejnižší hodnota)

Größter Wert

(Nejvyšší hodnota)

Tab. 32 Doba chodu směšovače

9.4 Kreis 2, 3... (Okruh 2, 3...)

V položce Kreis 2 (Okruh 2) se provádějí nastavení pro

první směšovaný okruh (E12). Připojovací karta XB1

pro tento okruh patří do rozsahu dodávky tepelného

čerpadla. Další okruhy se zobrazí jen tehdy, byly-li

připojeny prostřednictvím příslušenství Modul topného

okruhu HHM. Pro ně platí tatáž nastavení jako pro

Kreis 2 (Okruh 2).

Druh provozu směšovače

300 s

▲ Druh provozu směšovače nastavte podle funkce

směšovače a aktuální potřeby.

▲ Pro okruh E13 v systémových řešeních na str. 14

a 15 i je nutné zvolit Kühlung (Chlazení).

▲ Pro okruh E12 v systémových řešeních na str. 13 a

12 je nutné zvolit Heizung/Kühlung (Vytápění/

Chlazení), je-li požadován provoz vytápění/chlazení.

1s

6000s

POZOR: Hodnotu doby chodu směšovače

změňte na hodnotu, která je na směšovači

uvedena. Pokud časový údaj na

směšovači chybí: Pohybujte ručně

( kap. 9.6) směšovačem a změřte, jak

dlouho trvá, než směšovač přejde z úplně

uzavřené polohy do polohy úplně otevřené

(směšovač se slyšitelně uzavírá a koncový

spínač se vychýlí).

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Aus (Vyp)

Alternative

– Heizung (Vytápění)

(Alternativa)

– Heizung/Kühlung

(Vytápění/Chlazení)

– Kühlung (Chlazení)

– Aus (Vyp)

Tab. 33 Druh provozu směšovače

Heizkurve (Betriebsart Heizung und Heizung/

Kühlung) (Topná křivka (druh provozu Vytápění a

Vytápění/Chlazení))

> Heizsystemtyp (Typ topného systému)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Tab. 34 Typ topného systému

● Zvolte typ topného systému.

Kühlung (Chlazení)

Nastavení pro čidlo rosného bodu platí pro stanici pro

klima v prostoru, která je spojena s tepelným

čerpadlem (E12.TM).

9.5 Externe Regelung (Externí regulace)

> Externer Eingang primärer Kühlkreis (Ext. vstup -

prim. okruh chlazení)

>> Kühlung bei ausgelöstem Feuchtigkeitswächter

blockieren (Blokovat chlazení při aktivním hlídači

vlhkosti)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Tab. 35 Blokování

Fußboden (Podlaha)

Heizkörper/Fußboden

(Otopné těleso/Podlaha)

Nein (Ne)

Nein/Ja (Ne/Ano)

Funkce předpokládá, že byl namontován

elektronický hlásič rosného bodu

s připojenými senzory rosného bodu a že

na externí vstup E31.B11 byl připojen

chladicí modul.

>> Kühlung blockieren (Chlazení zablokovat)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Tab. 36 Blokování

Nein (Ne)

Nein/Ja (Ne/Ano)

> Externer Eingang Kreis 2, 3... (Externí vstup

okruh 2, 3...)

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 31


9 Nastavení

>> Kühlung bei ausgelöstem Feuchtigkeitswächter

blockieren (Blokovat chlazení při aktivním hlídači

vlhkosti)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Tab. 37 Blokování

Nein (Ne)

Nein/Ja (Ne/Ano)

Funkce předpokládá, že byl namontován

elektronický hlásič rosného bodu

s připojenými senzory rosného bodu a

připojen na externí vstup E1x.B11 pro

aktuální okruh.

>> Kühlung blockieren (Chlazení zablokovat)

Werkseinstellung

(Nastavení výrobce)

Alternative

(Alternativa)

Tab. 38 Blokování

Nein

Nein/Ja

9.7 Timer (Časový spínač)

Regulátor zobrazuje pouze aktivní časové spínače.

Časové spínače pro chlazení jsou uvedeny v tabulce.

9.6 Ausgänge (Výstupy)

V menu Ausgänge (Výstupy) lze otestovat funkci

různých centrálních komponentů.

● Nastavte počet minut pro test funkcí.

Různé komponenty lze samostatně zapnout popř.

vypnout. Při 0 min se objeví status, např. Zap nebo

Vyp, pro každý komponent.

Test funkcí použijte pro uvedení do provozu

a ke kontrole funkce instalovaných

komponent.

Komponenty relevantní pro chladicí stanici se nacházejí

v položkách:

> Primärer Kühlkreis (Primární okruh chlazení)

>> Grundwasser (TČ voda/voda - okruh vstupní

voda)

>> Signal Kühlung aktiv (Signál - Chlazení je

aktivní)

>> Umwälzpumpe (Oběhové čerpadlo)

>> Mischersignal (Signál směšovače)

>> Mischerventil öffnen (Otevřít směšovací ventil)

>> Mischerventil schließen (Zavřít směšovací

ventil)

Přístupová rovina 0 = zákazník, 1 = instalatér

Časový spínač

Nastavení

Nastavení

výrobce

Rovina

Timer für Kühlung (Časový spínač pro chlazení)

- Verzögerung beim Wechsel Kühlung/Heizung primärer

Kühlkreis (Zpoždění při přechodu chlazení/topení -

primární okruh chlazení)

- Verzögerung beim Wechsel Kühlung/Heizung Kreis

2,3 ... (Zpoždění při přechodu chlazení/topení - okruh

2,3 ...)

Tab. 39 Časový spínač

Kreis 1 Kühlung\Primärer Kühlkreis\Verzögerung

beim Wechsel Kühlung/Heizung (Okruh 1

Chlazení\Primární okruh chlazení\Zpoždění při

přechodu chlazení/vytápění)

Kreis 2, 3 ... Kühlung\Verzögerung beim Wechsel

Kühlung/Heizung (Okruh 2, 3 ... Chlazení\Zpoždění

při přechodu chlazení/topení)

8 h 1

8 h 1

32

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Výrobní nastavení

10

10 Výrobní nastavení

Přístupová rovina 0 = zákazník, 1 = instalatér

Nastavení pro

chlazení

Wärmepumpe

(Tepelné čerpadlo)

Installation

(Instalace)

Kreis 1 Heizung

(Okruh 1 vytápění)

Kreis 1 Kühlung

(Okruh 1 chlazení )

Umwälzpumpen (Oběhová čerpadla)

Keine Einstellungen für Kühlung

(Žádná nastavení pro chlazení)

Keine Einstellungen für Kühlung

(Žádná nastavení pro chlazení)

Tab. 40 Tovární nastavení chlazení

Primärer Kühlkreis (Primární chladicí

okruh)

Solepumpe G3 aktiv bei Kühlung

(Čerpadlo solanky G3 aktivní při chlazení)

Bei Winterbetrieb Kühlung zulassen (Při

zimním provozu chlazení dovolit)

Außentemperaturgrenze für Kühlung (Mez

venkovní teploty pro chlazení)

Raumtemperaturfühler (Čidlo prostorové

teploty)

Výrobní Rovina

nastavení

Nein (Ne) 1

Nein (Ne) 1

21 °C 1

Kein

(Žádný)

Raumtemperatur (Teplota prostoru) 20 °C 1

Raumtemperaturänderung bei Kühlbetrieb 2,0 K 1

(Změna teploty prostoru při provozu

chlazení )

Verzögerung beim Wechsel Kühlung/

Heizung (Zpoždění při přepnutí chlazení/

vytápění)

8 h 1

Schaltdifferenz Raumtemperatur

(Hystereze teploty v prostoru)

Frostschutzfühler T32 bestätigen (Čidlo

ochrany před zamrznutím T32 - potvrdit )

Vorlauftemperaturfühler (Čidlo výstupní

teploty)

Taupunktfühler installiert (Čidlo rosného

bodu instalováno )

Minimaler Sollwert T1 Vorlauf bei Kühlung

(Minimální žádaná hodnota T1 - výstup při

chlazení)

Reglereinstellungen (Nastavení

regulátorů)

- P-Anteil (P- podíl)

- I-Anteil (I- podíl)

- D-Anteil (D- podíl)

- Minimales PID-Signal (Minimální signál

PID)

- Maximales PID-Signal (Maximální signál

PID)

- Laufzeit des Mischers (Doba chodu

směšovače)

1

1,0 K 1

Nein (Ne) 1

E31.T31 1

Nein (Ne) 1

10 °C 1

1,0

300,0

0,0

0%

100%

300s

1

1

1

1

1

1

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 33


10 Výrobní nastavení

Kreis 2, 3 ... (Okruh 2,

3 ...)

Externe Regelung

(Externí regulace)

Betriebsart des Mischers (Druh

provozu směšovače)

Heizkurve

(Betriebsart des Mischers ist Heizung

oder Heizung/Kühlung)

Topná křivka

(druh provozu směšovače je vytápění

nebo vytápění/chlazení)

Kühlung

(Betriebsart des Mischers ist Heizung/

Kühlung oder Kühlung)

Chlazení

(druh provozu směšovače je vytápění/

chlazení nebo chlazení)

Externer Eingang primärer Kühlkreis

(Externí vstup primárního chladicího

okruhu)

Tab. 40 Tovární nastavení chlazení

Externer Eingang Kreis 2, 3 ... (Externí

vstup okruh 2, 3...)

Heizsystemtyp (Typ topného systému)

Auslegungstemperatur (Dimenzovaná

teplota)

Aus (Vyp) 1

Fußboden

(Podlaha)

1

35 °C 1

Parallelverschiebung (Paralelní posun) 0,0 K 1

Maximal zulässige Vorlauftemperatur T1 40 °C 1

(Maximálně přípustná teplota na výstupu

T1)

Minimal zulässige Vorlauftemperatur T1

(Minimálně přípustná teplota na výstupu

T1)

10 °C 1

Bei Winterbetrieb Kühlung zulassen (Při

zimním provozu povolit chlazení)

Außentemperaturgrenze für Kühlung (Mez

venkovní teploty pro chlazení )

Raumtemperaturänderung bei Kühlbetrieb

(Změna teploty v prostoru při chlazení)

Verzögerung beim Wechsel Kühlung/

Heizung (Zpoždění při přepnutí chlazení/

vytápění)

Schaltdifferenz Raumtemperatur

(Hystereze teploty v prostoru)

Taupunktfühler installiert (Čidlo rosného

bodu instalováno)

Minimaler Sollwert T1 Vorlauf bei Kühlung

(Minimální žádaná hodnota T1 - výstup při

chlazení )

Reglereinstellungen (Nastavení

regulátorů)

- P-Anteil (P- podíl)

- I-Anteil (I- podíl)

- D-Anteil (D- podíl)

- Minimales PID-Signal (Minimální signál

PID)

- Maximales PID-Signal (Maximální signál

PID)

- Laufzeit des Mischers (Doba chodu

směšovače)

- Mischer vollständig geschlossen

(Směšovač úplně zavřený)

- Schließen des Mischventils beginnen

(Začít zavírání směšovacího ventilu)

Nein (Ne) 1

21,0 °C 1

2,0 1

8 h 1

1,0 K 1

Nein (Ne) 1

17,0 °C 1

1,0

300,0

0,0

0%

100%

300 s

2,0 K

2,0 K

Kühlung blockieren (Blokovat chlazení) Nein (Ne) 1

Kühlung blockieren (Blokovat chlazení) Nein (Ne) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Diagnose/Monitor

(Diagnóza/monitor)

Kühlung (Chlazení)

Ausgänge (Výstupy)

Zeit für Funktionstest (Čas na

test funkcí)

Tab. 41 Výrobní nastavení Diagnóza/monitor chlazení

Status für Pumpen, 3-Wege-Ventile, Mischer usw.

wird angezeigt (Zobrazí se status čerpadel,

3cestných ventilů, směšovačů atd.)

0 min 1

34

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.


Protokol o uvedení chladicí stanice do provozu

11

11 Protokol o uvedení chladicí stanice do provozu

Zákazník/provozovatel zařízení:

Zhotovitel zařízení:

Typ tepelného čerpadla:

Sériové číslo tepelného čerpadla:

Sériové číslo chladicí stanice:

Datum výroby chladicí stanice:

Typ topného/chladicího systému: Podlahové vytápění Konvektor s ventilátorem

Typ okruhu solanky:

Celková délka okruhu solanky:

Datum uvedení do provozu:

Zvolené systémové řešení ( kap. 6.3.1 - 6.3.4): 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4

Ostatní komponenty zařízení:

Čidlo teploty prostoru: E11.TT E12.TT E31.TT E13.TT

Dohřev

Kolektor odpadního vzduchu

Zásobník teplé vody

Čidlo teploty teplé vody T3

3cestný ventil

Čidlo na výstupním potrubí okruhu 2 E12.T1

Ostatní:

Komponenty, které je nutné instalovat:

3cestný přepínací ventil musí být instalován podle ( kap. 6.3.1 a 6.3.2)

Stanice pro klima v prostoru (čidlo rosného bodu) ( kap. 7.5.2): E11.TM E12.TM

Elektronický hlásič rosného bodu s připojeným senzorem rosného bodu

Počet připojených senzorů rosného bodu:

Poloha připojených senzorů rosného bodu:

Provedeny byly následující práce

Vytápění: naplněno odvzdušněno filtr vyčištěn minimální oběh zajištěn senzor rosného bodu zkontrolován

1) nastavení chlazení v regulátoru zkontrolováno doba chodu směšovače upravena ( kap. 9.3)

Konvektor s ventilátorem: Izolace proti tvorbě kondenzátu na potrubí od/ke konvektoru s ventilátorem provedena ®

Odvod kondenzátu z konvektoru s ventilátorem připojen a zkontrolován ®

Okruh solanky: naplněn odvzdušněn filtr vyčištěn odvzdušňovač ve správné poloze koncentrace

solanky ověřena

Elektrické připojení: provedeno

Tab. 42

1) Aby bylo možné otestovat způsob činnosti senzoru rosného bodu, navlhčete jej a poté zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka na hlásiči

rosného bodu.

Provozní teplota po 10minutovém provozu vytápění/provozu teplé vody:

Čidlo Otopná voda - výstup (T8):.................. °C Čidlo Otopná voda - vstup (T9):................. °C

Diference teploty mezi Otopná voda výstup (T8) a Otopná voda vstup (T9) cca 6 ... 10K ( °C)

Čidlo Okruh solanky vstup (T10):................... °C Čidlo Okruh solanky výstup (T11):.................. °C

Diference teploty mezi Okruh solanky vstup (T10) a Okruh solanky výstup (T11) cca 2... 5K ( °C)

Nastavení Čerpadlo otopné vody (G2):......................... Nastavení Čerpadlo solanky (G3):...........................

Kontrola těsnosti topného okruhu a okruhu solanky provedena

Kontrola funkcí provedena

Zákazník/provozovatel zařízení byl poučen o obsluze

Dokumentace předána

Datum a podpis zhotovitele zařízení:

Tab. 43

Logatherm Pasivní chladicí stanice - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 35


Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Značka Buderus

proto dodává kompletní sortiment exkluzivně přes odborné topenářské firmy, poskytuje

všem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře.

Váš kompetentní partner ve všech otázkách vytápění:

Bosch Termotechnika s.r.o.

obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1

108 00 Praha 10

Tel : (+420) 272 191 111, Fax : (+420) 272 700 618

E-mail: info@buderus.cz; www.buderus.cz

Obrazový materiál Bosch Termotechnika GmbH, Technické změny vyhrazeny

More magazines by this user
Similar magazines