Kraj Vysočina - CENIA, česká informační agentura životního prostředí

cenia.cz

Kraj Vysočina - CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Kromě výše uvedených dotací, grantových programů a dalších výdajů byly realizovány i následující

výdaje z rozpočtu krajského úřadu z kapitoly určené na ochranu životního prostředí: objemově

nejvýznamnější byly výdaje spojené se zajištěním péče o zvláště chráněná území v kraji a to v objemu

přes 4,3 mil. Kč. Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční

kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin apod.), značení hranic území apod. Rovněž byly

zpracovány plány péče o zvláště chráněná území.

Značná část výdajů v upraveném rozpočtu byla kryta státní účelovou dotací z Ministerstva financí na

náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (vydra, kormorán) a za tímto účelem i použita

a to v objemu přes 2,9 mil. Kč. Rozpočtované prostředky v objemu cca 70 tis. Kč pak byly čerpány na

monitoring kormoránů velkých na vybraných rybnících Kraje Vysočina, který sloužil jako podklad pro

rozhodování krajského úřadu o vyplácení úhrady za škodu způsobenou uživatelům rybníků. Další část

výdajů byla použita na záchranné přenosy jedinců ohrožených druhů a na zpracování odborných posudků

k výskytu zvláště chráněných druhů o jejichž ochraně rozhoduje krajský úřad.

Na monitoring radioaktivního záření a na protiradonová opatření bylo vynaloženo 839 tis. Kč. Jednalo

se o výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu a s odradonováním

vodovodů kryté dotací ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Z prostředků v objemu 2,6 mil. Kč, které byly do rozpočtu kraje poskytnuty společností EKO-KOM,

byly realizovány akce spojené s komunikační kampaní, včetně zlepšení systému třídění odpadů na

krajském úřadě, kampaně na středních školách a školením pracovníků obcí. K ochraně ovzduší byly za

cca 580 tis. Kč realizovány aktualizace Programu pro zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

a průzkum imisní situace v Jihlavě.

Další výdaje této kapitoly se v objemu cca 65 tis. Kč týkaly ekologické výchovy. Krajský úřad Kraje

Vysočina uspořádal ve spolupráci s AOPK ČR a Mysliveckým sdružením Borovina Vidonín seminář

Koroptev polní v Kraji Vysočina se zaměřením na možnosti úprav a šetrného hospodaření

v zemědělské krajině, které mohou přispět k ochraně a zlepšení prostředí (nejen) koroptve polní.

V návaznosti na seminář byl vytištěn informační materiál o posílení populací koroptví polních. Na

Krajském úřadu Kraje Vysočina byla uspořádána i EVVO konference M.R.K.E.V. pro učitele

základních a středních škol a financováním tisku letáků EVVO tématiky podpořeno konání akce Den

přírody v Počátkách.

Environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (dále jen EVVO) se v rámci Kraje Vysočina

zabývají především obce (a to hlavně větší města), neziskové organizace a školy. Převážně se zaměřují

na jednorázové oslavy Dne Země, vydávání informačních materiálů – brožury, letáky, samolepky,

kalendáře apod. (k nakládání s komunálním – domovním – odpadem, ke stavu ŽP, k informacím

o zajímavostech v ochraně ŽP), videopořady (videotéky), ekofilmy apod., výstavy, besedy s občany.

Obdobnou činnost v EVVO vykonávají i další organizace – z neziskového sektoru největší aktivitu

vyvíjejí profesionální (poloprofesionální) organizace (SEV Chaloupky, Mravenec SEV ČSOP

Pelhřimov, Sdružení krajina, Alternativa pro venkov ad.), aktivní jsou některé ZO ČSOP (Chotěboř,

Velké Meziříčí, Jihlava, Telč) a další občanská sdružení (KODAS DZ Staré Bříště).

Ze státních organizací jsou velmi aktivní SCHKO Žďárské Vrchy a SCHKO Železné Hory. Přínosem

pro EVVO je i činnost Muzea Vysočiny – Jihlava a Třebíč. Působení uvedených organizací je

prostorově i funkčně neucelené. Jsou vázané či zaměřené jen na vybraná teritoria či cílové skupiny.

Zejména se zaměřují na předškolní a školní mládež (5–15 let), případně na pedagogy. Z dospělé

populace pak na osoby, které mají aktivní zájem o přírodu (a osvojování základních poznatků

o životním prostředí v podstatě nepotřebují).

Zřetelně chybí např. služby osvěty a získávání informací pro obce, podnikatele, management velkých

podniků apod., které by jim umožnily na základě získaných poznatků předcházet zbytečným sankcím

od orgánů státní správy (za porušování zákonů v oblasti životního prostředí), či plánovat rozvoj se

znalostí limitů životního prostředí v daném místě, čímž by se dala omezit řada nedorozumění mezi

29

More magazines by this user
Similar magazines