M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83

Č.j.: SÚ/2060/10/Po Mnichovice : 29.3.2011

Vyřizuje: Podholová Marta

telefon: 323 666 317

V E Ř E J N Á

V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a

§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne

20.12.2010 podali

Ondřej Novák, nar. 20.5.1982, Pražská č.p. 89, 251 62 Mukařov,

Gabriela Nováková Lupínková, nar. 25.6.1984, Za Dálnicí č.p. 94, 251 66 Mirošovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

rodinného domu včetně domovních přípojek- elektro se stavbou elektroměrového pilíře, vody

s vodoměrnou sestavou, kanalizace, NTL plynové přípojky, stavby žumpy a zahradního domku

včetně přípojek elektro, vody, kanalizace, NTL plynu, stavby oplocení a zpevněných ploch

na pozemcích st.č. 397 a parc.č. 890/3 v katastrálním území Všestary u Říčan.

II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

rodinného domu včetně domovních přípojek – elektro se stavbou elektroměrového pilíře, vody

s vodoměrnou sestavou, kanalizace, NTL plynové přípojky, stavby žumpy a zahradního domku

včetně přípojek elektro, vody, kanalizace, NTL plynu, stavby oplocení a zpevněných ploch

(dále jen "stavba") na pozemcích st.č. 397 a parc. č. 890/3 v katastrálním území Všestary u Říčan.

Stavba obsahuje:

rodinný dům – dřevostavba o zastavěné ploše 144,7m2, s terasou o výměře 9,8m2. Rodinný dům bude

přízemní, nepodsklepený s obytným podkrovím. Založení domu bude provedeno na základových pasech a

betonové základové desce tl. 15cm. Svislé dřevěné prvky v přízemí budou tvořeny – sloupky 60/140-

100/140mm vyplněné minerální vatou, pobity deskami OSB, parotěsnou zábranou a sádrokartonem.

Stropní konstrukce bude z dřevěných stropnic 200/60mm kladených podélně na štítové a vnitřní nosné

stěny. Zastřešení objektu bude dřevěným sedlovým krovem (do výšky 6,7m od +- 0), ve spádu 37°, který

přechází v západním směru do pultové střechy ve spádu 16°. Střešní krytinou bude bonnský šindel černé

barvy. Objekt bude tepelně izolován, v podlahách izolací STYRODUR 80mm, ve střešní konstrukci

deskami ORSIL 220 mm, obvodové stěny deskami ORSIL tl.140mm mezi nosné prvky a polystyrenem

tl.50mm z vnějšího líce stěn. Venkovní omítka bude v barvě červené cihlové. Rodinný dům bude

přípojkou vody napojen na vodoměrnou sestavu a dále na veřejný vodovodní řad v přilehlé komunikaci,

přípojkou kanalizace na nepropustnou žumpu, přípojkou NTL plynovou na HUP v oplocení pozemku a

elektro přípojkou na ER v novém kiosku měření, osazeným v oplocení pozemku. Vytápění rodinného


Spis.zn. SÚ/2060/10/Po str. 2

domu bude plynovým kotlem 0,35-1,7m3/hod s rozvody ÚT. Dešťové vody budou sváděny do vsakovací

jímky.

zahradní domek – dřevostavba o zastavěné ploše 53,2m2 s terasou 13,3m2. Zahradní domek

bude přízemní, nepodsklepený s využitým úložným podkrovím. Stavba bude zastřešena dřevěným

sedlovým krovem (výška stavby 6,3m) se střešní krytinou bonnský šindel černé barvy. Barevné

řešení venkovní omítky bude totožné s barvou rodinného domu. Objekt bude připojen na elektro,

vodu, kanalizaci (žumpu) a NTL plynovou přípojku. Vytápění objektu bude plynovým kotlem. Dešťové

vody budou sváděny do vsakovací jímky.

- přípojka - elektro se stavbou kiosku měření s ER. Tato přípojka bude provedena tak, že stávající

kabel (původní el. připojení rekreačního objektu na pozemku st.č. 397 k.ú. Všestary u Říčan) umístěný

v pozemku stavebníků, bude 2m od hranice přerušen a naspojkován novým kabelem CYKY J 4x 10

stejného typu a průřezu jako je stávající přívod ze sítě ČEZ Distribuce a.s. Dále bude kabel veden

pozemkem stavebníků do kiosku měření a ukončen v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku

parc.č. 890/3 a pozemku parc.č. 891/18, v oplocení. Elektroměrový rozvaděč bude obsahovat hlavní jistič

a elektroměr pro měření spotřeby el. energie rodinného domu a zahradního domku. Odtud bude

napájecím kabelem napojen rozvaděč v rodinném domě a v zahradním domku.

- vody potrubím rPE a s vodoměrnou sestavou na pozemku stavebníků a dále do stavby rodinného

domu a zahradního domku

- kanalizace potrubím DN 100-150 do plastové žumpy o objemu 16m3

- dešťové kanalizace se svodem do vsakovací jímky

- NTL plynová od kiosku HUP v oplocení pozemku k plynovému kotli v rodinném domě a v zahradním

domku

- zpevněné plochy z betonové dlažby budou provedeny okolo stavby zahradního domku, na přístupu

k rodinnému domu a za vjezdovou bránou na pozemku stavebníků. Tato zpevněná plocha bude provedena

pro parkování 4 osobních automobilů.

- oplocení při hranici s pozemkem parc.č. 891/18 k.ú. Všestary u Říčan bude provedeno z KB bloků

(podezdívka) a dřevěnou výplní, celkově do výške 1,8m. Toto oplocení bude osazeno vjezdovou bránou a

vstupní brankou.

Stavba rodinného domu a zahradního domku na pozemku parc.č. 890/3 k.ú. Všestary u Říčan, bude

umístěna ve vzdálenosti do 50m od lesního pozemku.

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení staveb rodinného domu a zahradního domku:

1. Stavby budou umístěny v souladu s grafickou situací 1: 250 (rodinný dům bude umístěn v severní

části pozemku parc.č. 890/3, ve vzdálenosti 3,4m od hranice pozemku parc.č. 890/2, 3m od hranice

pozemku parc.č. 889/1 a 2m od hranice s pozemkem parc.č. 929/3, zahradní domek bude umístěn

v jihozápadní části pozemku parc.č. 890/3, ve vzdálenosti 2m od hranice pozemku parc.č. 890/2 a

891/18), která je součástí předložené projektové dokumentace a která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným

umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a

sousedních staveb.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Milan Melichar;

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu tyto fáze výstavby pro

kontrolní prohlídky stavby:

a) po provedení základové desky

b) po dokončení – závěrečná kontrolní prohlídka stavby

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při

stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

5. Vozovky, příjezdové a přístupové komunikace budou udržovány tak, aby byl zajištěn příjezd vozů

HZS, sanitních vozů (i rychlé pohotovostní služby), vozů TKO.

6. V případě používání a poškození stávající komunikace při výstavbě je stavebník povinen uvést ji do

původního stavu.

7. Stavebník zabrání vstupu nepovolaných osob na staveniště.


Spis.zn. SÚ/2060/10/Po str. 3

8. Při provádění stavby je třeba dbát o ochranu života a zdraví osob na staveništi a ochranu životního

prostředí.

9. Pozemek určený k plnění funkcí lesa nebude sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací,

složiště materiálu nebo skládka odpadu.

10. Stavbou nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního porostu.

11. Na pozemek určený k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné mechanismy.

12. Před zahájením výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení veškerých stávajících

podzemních sítí a vedení. Při výkopech v ochranných pásmech jiných podzemních sítí a při křížení s

nimi bude použito pouze ručního výkopu.

13. Při stavbě bude repektováno nadzemní rozvod NN 0,4kV ve správě ČEZ Distribuce a.s.

14. Nutno dodržet protiradonová opatření.

15. V průběhu stavby bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb.o odpadech

a vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla

kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění

všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

16. Vytěžená zemina která nebude využita v místě pro úpravu terénu a ostatní stavební odpady, které

nebudou vhodné k recyklaci, budou uloženy na schválené úložiště, odpady využitelné jako druhotné

suroviny budou nabídnuty k využití.

17. Budou respektovány veškeré kabely a inženýrské sítě včetně jejich ochranných pásem vedoucí v

přiléhající komunikaci. V případě, že by stavba byla umístěna v ochranném pásmu, nutno postupovat

dle podmínek správce sítě, které si u něj vyžádáte.

18. RWE - distribuční služby - plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zák č.

458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro

provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

19. Uzávěr plynu bude osazen za plynoměrem.

20. Napojení domovní přípojky vody na řad provede pracovník Svazku obcí REGION JIH, Všestary 141,

251 63 Všestary.

21. Odběr vody ze studny (umístěné na hranici pozemků parc.č. 890/3 a 890/2 k.ú. Všestary u Říčan)

nebude využíván pro stavbu. Po dobu stavby bude odběr prováděn rovnoměrně tak, aby mohl být

využíván vlastníky obou pozemků.

22. Zpevněná plocha pro parkování osob. automobilů, umístěná za vjezdem na pozemek, bude provedena

pro parkování 4 osob. automobilů.

23. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.

24. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ondřej Novák, nar. 20.5.1982, Pražská č.p. 89, 251 62 Mukařov

Gabriela Nováková Lupínková, nar. 25.6.1984, Za Dálnicí č.p. 94, 251 66 Mirošovice

Odůvodnění:

Dne 20.12.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným

dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního

zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné

posouzení, byl stavebník dne 6.1.2011 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla

doplněna dne 2.2.2011.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným

orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 29.3.2011, o jehož výsledku

byl sepsán protokol.


Spis.zn. SÚ/2060/10/Po str. 4

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost

z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Pro umístění zahradního domku (o

zastavěné ploše 53,2m2) bylo dne 21.3.2011 vydáno rozhodnutí povolení výjimky z ustanovení § 21

odst.6. vyhlášky č. 501/2006 Sb.,

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným

požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky

na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena těmito stanovisky a vyjádřeními:

- stanoviskem Obce Všestary ze dne 9.července 2010 zn.295/10-STK

- souborem stanovisek MěÚ Říčany, odboru životní prostředí ze dne 2.2.2011 pod č.j. 1777/2011-

MUR/OŽP-00354

- vyjádřením Svazku obcí REGION JIH zn. 2/100

- závazným stanoviskem MěÚ Říčany , odboru životní prostředí ze dne 16.2.2011 č.j. 8384/2011-

MUR/OŽP-00081

- stanoviskem RWE Distribuční služby,s.r.o. ze dne 6.1.2011 zn.135/11/179

- vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.3.2011 zn.77/10

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Všestary, Božena Nájemníková, Oldřich Mlch, Jaroslav Hůla, Marie Hůlová, Bohumil

Hofman, ČEZ - Distribuce a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Při ústním jednání dne 29.3.2011 uvedl účastník řízení Oldřich Mlch do protokolu požadavek,

týkající se zvětšení zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů tak, aby bylo zajištěno

parkování 4- mi osobními vozy na pozemku stavebníků a regulaci odběru vody ze společné studny na

hranici pozemků parc.č. 890/3 a 890/2 tak, aby mohla být využívána rovnoměrně oběma vlastníky

studny. Stavební úřad zahrnul oba požadavky do podmínek stavebního povolení.

- námitky nebyly účastníky uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,

případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení

ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.


Spis.zn. SÚ/2060/10/Po str. 5

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže

stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka:

Podholová Marta,v.r.

Oprávněná úřední osoba - referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:…………….............

Sejmuto dne:………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží: účastníci územního řízení dle § 85 odst.1 písm. a),b) odst.2 písm.b) stavebního zákona do

vlastních rukou na dodejky, účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. 1 písm. a),e), stavebního zákona

do vlastních rukou na dodejky. U účastníka Boženy Nájemníkové nelze zjistit adresu pro doručování,

proto stavební úřad doručuje veřejnou vyhláškou.

Ondřej Novák, Za Dálnicí č.p. 94, Mirošovice, 251 66 Senohraby

Gabriela Nováková Lupínková, Za Dálnicí č.p. 94, Mirošovice, 251 66 Senohraby

Obec Všestary, IDDS: mmqa8gh

Božena Nájemníková – doručeno veřejnou vyhláškou

Oldřich Mlch, Žukovského č.p. 854/3, Ruzyně, 161 00 Praha 614

Jaroslav Hůla, V Jedlovci č.p. 150, Všestary, 251 63 Strančice

Marie Hůlová, V Jedlovci č.p. 150, Všestary, 251 63 Strančice

Bohumil Hofman, Nerudova č.p. 291/16, Litol, 289 22 Lysá nad Labem

ČEZ - Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

dotčené správní úřady

HZS SK územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd

MěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwd

Na vědomí: Svazek obcí REGION JIH, Všestary 141, 251 63 Strančice

More magazines by this user
Similar magazines