Hospodářský vývoj Zlínského kraje v roce 2010

czso.cz

Hospodářský vývoj Zlínského kraje v roce 2010

Informace Českého statistického úřadu Zlín

Hospodářský vývoj Zlínského kraje v roce 2010

(předběžné výsledky k 31. 12. 2010)

ZAMĚSTNANOST A MZDY

Ve všech krajích došlo ve srovnání s rokem 2009 ke snížení počtu zaměstnanců. V přepočtu na plně

zaměstnané představuje snížení ve Zlínském kraji zhruba 3,3 tis. osob. Podle předběžných výsledků v roce

2010 pracovalo v podnicích se sídlem ve Zlínském kraji v průměru 179,0 tis. zaměstnanců (přepočtené počty).

Nominální průměrná hrubá měsíční mzda vyplácená zaměstnancům všech firem sídlících na území

Zlínského kraje dosáhla v roce 2010 v přepočtu na plně zaměstnané 20 637 Kč. I když meziročně vzrostla

o 588 Kč, jde v mezikrajském srovnání o druhou nejnižší průměrnou mzdu. Proti celorepublikovému průměru,

který činil 23 951 Kč, byla nižší o 3 314 Kč.

EKONOMICKÁ AKTIVITA A MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI

Podle výběrového šetření pracovních sil prováděného Českým statistickým úřadem dosáhla míra

ekonomické aktivity ve Zlínském kraji (podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu všech osob

starších 15 let) v roce 2010 výše 56,8 % a proti roku 2009 klesla o 0,3 procentního bodu. Mezi kraji byla třetí

nejnižší.

Počet zaměstnaných v hlavním zaměstnání klesl o 5,7 tis. osob na 264,0 tis. osob a představoval

5,4 % celorepublikového počtu. Podnikatelé tvořili 16,6 % z celkového počtu zaměstnaných osob v hlavním

zaměstnání

NEZAMĚSTNANOST

Nárůst míry nezaměstnanosti, který se projevil v posledních měsících loňského roku, plynule pokračoval

i počátkem tohoto roku. K 28. 2. 2011 bylo na úřadech práce Zlínského kraje evidováno celkem 33 581

uchazečů o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti dosáhla výše 10,73 %. Proti

celorepublikovému průměru 9,59 % byla o 1,14 procentního bodu vyšší. Míra nezaměstnanosti žen (11,17 %)

byla vyšší než mužů (10,40 %).

Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání představovaly 15,6 % osoby se zdravotním postižením

a 6,0 % absolventi škol. Nárok na podporu mělo 31,8 % uchazečů, zatímco před rokem 36,2 %.

Při srovnání 77 okresů počtem uchazečů na jedno volné místo se nejhůře umístil okres Kroměříž, kde

zjištěných 34,2 uchazečů na jedno volné místo je 15. nejvyšší. Na 33. místo se řadí okres Uherské Hradiště

s 24,4 uchazeči, následují na 37. příčce vsetínský okres (22,0) a na 43. místě okres Zlín (20,2).

ORGANIZAČNÍ STATISTIKA

V registru ekonomických subjektů Zlínského kraje bylo ke konci roku 2010 evidováno 134 374

ekonomických subjektů, v tom 109 338 fyzických a 25 036 právnických osob. Proti stejnému období

předcházejícího roku je to o 2,5 tis. subjektů více a nárůst se projevil u fyzických i právnických osob.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřady působící na území Zlínského kraje přijaly a vydaly v průběhu roku 5 061 stavebních

ohlášení a povolení. Ve srovnání s rokem 2009 poklesl zájem o výstavbu o 9,1 %. K výstavbě budov bylo

ohlášeno a vydáno 2 775 stavebních ohlášení a povolení, z toho na realizaci bytových budov 1 738 povolení

(34,3 %). Na výstavbu objektů souvisejících s ochranou životního prostředí bylo vydáno 973 povolení (19,2 %)

a k zahájení výstavby ostatních budov 1 313 povolení (25,9 %).

Celková orientační hodnota uvedených stavebních povolení a ohlášení dosáhla 18 140 mil. Kč

a meziročně se navýšila o 16,7 %. V průměru na 1 stavební povolení vydané ve Zlínském kraji tak připadlo

3 584,3 tis. Kč. Investice na výstavbu budov tvoří 51,4 % orientační hodnoty, 29,8 % bude proinvestováno

v rámci výstavby objektů k ochraně životního prostředí a zbývajících 18,8 % na ostatních stavbách.

www.zlin.czso.cz


BYTOVÁ VÝSTAVBA

Tempo bytové výstavby v uplynulém roce výrazně zpomalilo. Pokles počtu dokončených bytů o jednu

čtvrtinu představuje největší snížení mezi kraji a byl způsoben výrazným snížením počtu dokončených bytů

v bytových domech. V průběhu roku 2010 byly v kraji zkolaudovány 1 403 byty, tj. 3,8 % z celkového počtu

36 446 bytů v ČR.

Ve struktuře dokončené výstavby v kraji z 71,1 % převažovaly byty v rodinných domech. V bytových

domech bylo realizováno 10,2 % všech bytů, v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným či bytovým

domům 11,0 % bytů. Úpravou nebytových prostor byly získány 83 byty, tj. 5,9 % z celkového počtu.

V roce 2010 byla ve Zlínském kraji zahájena výstavba 1 228 bytů, tj. o 72 byty méně než v roce 2009.

Podíl kraje na celorepublikovém úhrnu činil 4,4 %. Ve většině případů se ve Zlínském kraji jednalo o započetí

výstavby nových objektů (z 83,9 %).

Mezi zahájenými byty převažovaly ty, které vzniknou v rodinných domech (752 bytů, tj. 61,2 % všech

zahájených bytů). Výstavbou bytových domů bude v budoucnu získáno 183 bytů (14,9 %), nástavbou,

přístavbou a vestavbou k rodinným a bytovým domům 135 bytů (11,0 %). Dalším místem, ve kterém budou

realizovány nové byty, budou nebytové stavby (74 zahájených bytů, tj. 6,0 %). Pouze 16 bytů (1,3 %) vznikne

stavební úpravou nebytových prostor. Síť bytů v domech s pečovatelskou službou a domech-penzionech bude

rozšířena o 68 bytů. Meziroční pokles celkového počtu zahájených bytů o 5,5 % způsobil pokles výstavby

rodinných domů, který nevyrovnalo ani navýšení počtu zahájených bytů v bytových domech.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Proti roku 2009 se ve všech krajích snížila sklizeň obilovin, ve Zlínském kraji to bylo o 11,4%. Objem

produkce obilovin v kraji dosáhl výše 288 556 t, tedy 4,2 % celkové sklizně obilovin v republice. Pokles byl

ovlivněn nižším hektarovým výnosem, který se proti předchozímu roku snížil o 8,2 %, i mírnou redukcí osevních

ploch. Z celkového objemu sklizně obilovin téměř dvě třetiny tvořila pšenice. Pokles proti předchozímu roku

představuje sklizeň 7 387 t brambor a 33 628 t řepky, naopak zvýšení 251 126 t kukuřice na zeleno a siláž

a 73 273 t technické cukrovky.

V roce 2010 bylo v kraji vyprodukováno celkem 12 198 t masa (bez drůbežího), tj. proti roku 2009 méně

o 6,2 %. Zhruba dvě třetiny celkové produkce tvořilo vepřové maso, jehož výroba proti roku 2009 poklesla

o 3,1 %. Výraznější pokles byl zaznamenán u hovězího a telecího masa, a to o 11,5 %. Celkový objem produkce

hovězího masa byl 4,4 tis. t a vepřového masa 7,8 tis. t jatečné hmotnosti. Na celkové produkci masa v ČR se

kraj podílel 3,5 %.

PRŮMYSL

V roce 2010 mělo ve Zlínském kraji sídlo 170 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) v těchto podnicích činil 44,4 tisíc osob, tj. 5,9 %

republikového počtu a meziročně se snížil o 5,5 %. K poklesu zaměstnanosti došlo ve všech krajích kromě kraje

Karlovarského.

Průměrná měsíční mzda dosáhla v průmyslových podnicích kraje 22 638 Kč, a přestože se proti roku

2009 zvýšila o 5,2 %, mezi kraji ČR byla pátá nejnižší. Nejvyšší mzdy byly tradičně v Hl. m. Praze (33 590 Kč),

průměr za ČR byl 25 457 Kč (meziroční nárůst o 4,7 %).

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v kraji za rok 2010 přesáhly částku

133 miliard Kč (index 105,4 %) a tvořily 5,0 % republikového celku.

STAVEBNICTVÍ

Ve Zlínském kraji v roce 2010 sídlilo celkem 55 stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci. Podle

předběžných výsledků se objem základní stavební výroby (ZSV) meziročně mírně snížil o 0,9 %

na 7 832 mil. Kč. Na ZSV se podílelo pozemní stavitelství 3,5 mld. Kč b. c. (snížení o 9,5 %), na inženýrské

stavitelství připadlo 3,9 mld. Kč b. c. (zvýšení o 4,3 %).

Produktivita práce vyjádřená jako objem základní stavební výroby na jednoho pracovníka dosáhla

v kraji 1,4 mil. Kč b. c., a přestože se meziročně zvýšila o 0,7 %, v mezikrajském srovnání byla 5. nejnižší. Počet

zaměstnanců se proti roku 2009 snížil o 1,6 % na 5 583 fyz. osob. Průměrná mzda poklesla o 387 Kč a její

výše 24 467 Kč řadí kraj v mezikrajském srovnání na 11. příčku

www.zlin.czso.cz


Informace Českého statistického úřadu Zlín

Vývoz ve Zlínském kraji v jednotlivých měsících v letech 2009 a 2010

12,0

2009 2010

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

mld

Kč.

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Vývoj průměrné

meziroční míry inflace

v ČR v letech

1993 - 2010

Rok

Míra inflace

v %

1993 20,8

1994 10,0

1995 9,1

1996 8,8

1997 8,5

1998 10,7

1999 2,1

2000 3,9

2001 4,7

2002 1,8

2003 0,1

2004 2,8

2005 1,9

2006 2,5

2007 2,8

2008 6,3

2009 1,0

2010 1,5

Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční

mzdy v ČR a krajích v roce 2010

Území

zaměstnanci

(tis. osob)

Průměrný evidenční počet

zaměstnanců

osoby přepočtené na plně zaměstnané

rozdíl proti

minulému

roku

index

2010/2009

Průměrná měsíční mzda zaměstnance


rozdíl proti

minulému

roku

index

2010/2009

Česká republika 3 749,6 -64,1 97,7 23 951 353 102,0

v tom kraje: 0,0

Hl. město Praha 1 047,8 0,8 99,3 29 744 18 100,4

Středočeský 338,0 -5,6 97,8 23 186 407 102,5

Jihočeský 189,1 -4,6 97,2 21 027 456 102,7

Plzeňský 180,1 -4,6 97,2 22 642 495 102,9

Karlovarský 80,0 -0,3 98,7 20 179 446 103,3

Ústecký 215,0 -10,4 94,8 21 521 195 101,6

Liberecký 121,8 -3,0 97,0 21 878 809 104,5

Královéhradecký 161,8 -4,7 96,8 21 107 486 102,7

Pardubický 149,8 -1,9 98,5 20 666 369 102,3

Vysočina 146,7 -1,9 98,5 20 992 641 103,5

Jihomoravský 392,9 -12,8 96,3 22 143 130 101,0

Olomoucký 169,7 -2,7 97,7 20 793 504 103,2

Zlínský 179,0 -3,3 97,6 20 637 588 103,4

Moravskoslezský 377,8 -9,2 97,0 22 043 519 103,1

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2008 až 2011 ve Zlínském kraji a České republice

ČR

Zlínský kraj

%

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

2008 2009 2010 2011

Vývoj míry nezaměstnanosti v okresech Zlínského kraje v letech 2008 až 2010 v %

Rok Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Zlínský kraj

2008 6,8 5,8 7,3 5,1 6,1

2009 12,7 9,6 12,3 9,6 10,8

2010 12,7 10,2 11,6 9,5 10,7


Informace Českého statistického úřadu Zlín

Vybavenost domácností ICT v ČR (% všech domácností)

Ekonomické subjekty ve Zlínském kraji k 31. 12. 2010 podle okresů

Zlínský kraj

v tom okresy

Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín

Registrované subjekty celkem 134 374 21 972 30 769 31 047 50 586

v tom:

fyzické osoby 109 338 17 476 25 275 26 107 40 480

v tom:

živnostníci 102 140 16 059 23 685 24 414 37 982

zemědělci 1 911 433 368 591 519

svobodná povolání 5 287 984 1 222 1 102 1 979

právnické osoby 25 036 4 496 5 494 4 940 10 106

z toho:

obchodní společnosti 13 413 2 040 3 043 2 376 5 954

družstva 302 68 79 50 105

z toho převažující činnost:

zemědělství, lesnictví a rybářství 5 494 1 115 1 127 1 801 1 451

průmysl 23 364 3 523 5 941 5 695 8 205

stavebnictví 17 232 2 818 4 288 3 952 6 174

obchod, ubytování, stravování 39 102 6 217 9 102 8 683 15 100

z toho s počtem zaměstnanců:

bez zaměstnanců 45 659 7 552 10 893 10 803 16 411

1 - 9 11 500 1 985 2 684 2 638 4 193

10 - 19 1 580 235 352 389 604

20 - 49 1 079 181 223 264 411

50 - 249 655 113 147 139 256

250 a více 109 14 24 29 42

Dokončené byty ve Zlínském kraji v letech 2006 až 2010

More magazines by this user
Similar magazines