katalogový list - PhoNet

phonet.cz

katalogový list - PhoNet

PhoNet - telekomunikaní systém 5. generace

(katalogový list)

Souástí bloku SKR jsou napájecí pívod a zemnící pívod ústedny PhoNet.

Napájení je zajitno tívodiovým pohyblivým pívodem zakoneným bnou

zástrkou. Zemnící pívod má podobu samostatného vodie se lutozelenou

izolací a je zakonen okem ureným k napojení na zemnící bod v místnosti.

Oba tyto pívody mají délku nejmén 4 m. Oba pívody jsou uvnit 19 skín

fixovány k tzv. stojn, ím jsou chránny proti jejich vytrení. Oba pívody

jsou uvnit skín zakoneny na DIN lit osazené zásuvkou 230 Vst, zemnící

svorkou a centrálním zemnícím bodem skín (viz obr.).

Na centrální zemnící bod 19 skín

jsou pak napojovány zemnící vodie

vech HW díl umístných ve skíni.

Vechny odnímatelné ásti 19 skín

(nap. bonice, záda nebo dvee)

mají své zemnící vodie, které jsou

vodiv napojeny na zemnící roub

skín a tento je prostednictvím tlesa

skín, DIN lity a zemnící svorky

napojen na zemnící pívod. Zárove

je centrální zemnící roub skín

duplicitn dalím zemnícím vodiem

napojen na centrální zemnící bod

skín. Takto je spolehliv zajitna

ochrana osob, které se mohou eventuáln

dotýkat tlesa 19 skín

ústedny PhoNet ped nebezpenými

úinky elektrického naptí, které by

se mohlo vlivem poruchy vyskytnout

na tlese ústedny. Z dvod EMC

mají být vechny zemnící vodie vedeny

(resp. upevnny) v tsné blízkosti

tlesa 19 skín ústedny.

Je-li souástí ústedny záloní zdroj UPS, pak jeho napájecí pívod je zapojen

do zásuvky 230 Vst umístné na DIN lit a do jeho výstupu je pak napojen

tzv. napájecí panel. Není-li pímou souástí ústedny záloní zdroj UPS, je

napájecí panel zapojen pímo do zásuvky 230 Vst umístné na DIN lit. Do

napájecího panelu jsou pak zapojeny vechny komponenty vyadující 230 Vst

(tj. poítaové servery, datové pepínae, zdroje 24/35/48 Vss i dalí píslu-

enství). Vechny ásti rozvodu napájení 230 Vst musí odpovídat platným

technickým normám a zásadám elektrické bezpenosti. Z dvod EMC mají

být vechny rozvody 230 Vst vedeny (resp. upevnny) v tsné blízkosti tlesa

19 skín ústedny. K napájení telefonních modul PhoNet jsou ureny externí

zdroje s výstupem 5 i 24 i 48 Vss umístné na DIN lit (viz katalogový list

bloku ZDR) nebo interní napajee 35 Vss zasunuté v písluné pozici rámu (viz

katalogový list bloku NAP). V rámci 19 skín tak mohou být vedeny i vodie

pro napájení telefonních modul. Z dvod EMC mají být vechny rozvody

stejnosmrných naptí rovn vedeny (resp. upevnny) v tsné blízkosti tlesa

19 skín ústedny.

Pravidla i zásady platné pro skín SKR dodávané s ústednami musí být

dodrovány i pro 19 skín zajitné i poskytnuté cílovým zákazníkem.

Strana: 5/6 Tisk: 23.6.2007

Soubor: SKR_kata_CZ.pdf

Autor: Ivo Fier

More magazines by this user
Similar magazines