základní informace o vypisování a průběhu AS - Česká komora ...

cka.cc

základní informace o vypisování a průběhu AS - Česká komora ...

sborník čka_architektonické soutěže_2010

( Soudní dvůr v Antverpách / Lord Richard Rogers,

soutěž 1998 – 1999, realizace 2006; foto Grant Smith )

( KIASMA – Muzeum současného finského umění,

Helsinky / Steven Holl, soutěž 1993, realizace 1998;

foto Jussi Tiainen )

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ výkonů \ \ v jednacím \ \ \ řízení \ \ bez \ uveřejnění \ \ \ podle \ \ zákona \ \ \ \ \ \ \ Projektové \ \ \ \– míří \ k \ získání \ \ konkrétního \ \ \ \ návrhu \ \ jednoho

\ \ autora \ \(spoluautorů), \ \ \ \ jenž \ \ by měl \ \ být \ východiskem \ \ \

\

\ o veřejných \ \ \ zakázkách. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Zadávací dokumentace a technické podmínky jsou

pro dopracování celého projektového díla. Na výsledek

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

popsány v § 44 – 49 zákona o zadávání veřejných zakázek. takové soutěže by mělo navázat zadávací řízení dle zákona

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

o

\

zadávání

\ \

veřejných

\ \ \

zakázek.

\ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ Druhy \ \ architektonických \ \ \ \ \ \ \ \ \ soutěží \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ kdo \ \ se \ může \ \ \ soutěže \ \ \ zúčastnit? \ \ \ \ \ \

→ Z hlediska předmětu řešení Rozlišujeme

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

soutěže:

Projektových architektonických soutěží se mohou zúčastnit

\ \

Architektonické,

\ \ \ \ \

které

\

jsou

\ \

zaměřené

\ \

na

\

řešení

\ \

jednotlivých

\ \ objektů, \ \ \ popřípadě \ \ \ jejich \ \ menšího \ \ souboru, \ \ \ \ \ \ \ \ kých \ \ soutěží \ \ i neautorizované \ \ \ \ \ osoby. \ \ Soutěže \ \ jsou \ otevřené \ \

\ \ \ \ \

autorizovaní

\ \ \ \

architekti

\ \ \

a inženýři,

\ \ \

ideových

\ \

architektonic-

\ \ \ \

\ \ Urbanistické, \ \ \ \ zaměřené \ \ \ na nejvhodnější \ \ \ \ řešení \ \ urbanisticky

významného souboru staveb,

\ \ \ \ \ rovněž \ \ účastníkům \ \ \ \ z EU. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Konstrukční, zaměřené na nejvhodnější řešení konstrukce

\ stavby, \ \ popřípadě \ \ \ jednotlivých \ \ \ \ konstrukčních \ \ \ \ prvků. \ \ \ \ \ \ \ VYPSAT \ \ \ ARCHITEKTONICKOU \ \ \ \ \ \ \ \ SOUTĚŽ? \ \ \ \

U KTERÝCH TYPŮ STAVEB JE VHODNÉ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

→ \ \ Z hlediska \ \ \ \ okruhu \ \ \ účastníků \ \ \ \ se\ \ \ \ \ \ \ → \ VYPSÁNÍ \ \ \ SE \ DOPORUČUJE \ \ \ \ \ U \ VEŘEJNÝCH \ \ \ ZAKÁ- \ \

rozlišují soutěže:

ZEK s vyššími investičními náklady a u významných

VEŘEJNÝCH STAVEB, ALE JE MOŽNÉ

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Veřejné, které jsou vždy anonymní a otevřené co

největšímu \ \ \ \ okruhu \ \ soutěžících, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ JI \ UŽÍT \ \ u všech \ \ \ staveb. \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ Vyzvané, \ \ u \ nichž \ \ jsou \ účastníci \ \ \ vyzýváni \ \ k \ účasti \ \ jmenovitě

\ \ a \ které \ \ mohou \ \ být \ jak \ anonymní, \ \ \ tak \ neanonymní, \ \ \ \ \ \ \ vanou \ \ z \ veřejných \ \ peněz \ \ v \ centru \ \ města \ \ nebo \ v \ blízkém \ \

\ \ \ \ Soutěž \ \ by \ měla \ \ být \ vypsána \ \ na \ každou \ \ stavbu \ \ financo-

\ \ \

Kombinované (spojení dvou předchozích), rovněž

okolí, v cenném nebo chráněném území. Také by měla proběhnout

na řešení veřejných budov (např. divadel, galerií,

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

zásadně anonymní.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ škol, \ \ soudů, \ \ nádraží, \ \ bytových \ \ \ domů, \ \ sociálních \ \ \ staveb). \ \

→ \ \ Z hlediska \ \ \ \ počtu \ \ kol \ \ lze \ soutěže \ \ \ dělit \ \ na: \ \ \ \ Architektonické \ \ \ \ \ soutěže \ \ vypisují \ \ i \ soukromí \ \ \ vyhlašovatelé. \ \ \

\ \ Jednokolové \ \ \ –\ vítěz \ vzejde \ \ z \ jednoho \ \ kola \ \ soutěže; \ \ \ \ \ \ \ Architektonická \ \ \ \ \ soutěž \ \ se \ hodí \ pro \ urbanistické, \ \ \ \ \

Dvoukolové – umožňuje v prvním kole vybrat několik krajinářské i konstrukční úkoly stejně jako pro novostavby

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

vhodných návrhů, druhém kole upřesnit soutěžícím zadání či rekonstrukce objektů, a to jak pro rozsáhlé investice, tak

a \ dospět \ \ k \ větší \ podrobnosti \ \ \ \ návrhu \ \ včetně \ \ zpřesnění \ \ \ \ \ \ \ drobné \ \ projekty. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

ekonomických \ \ \ \ \ parametrů \ \ \ zvoleného \ \ \ řešení. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ KDO \ \ URČUJE \ \ \ PRAVIDLA \ \ \ \ ARCHITEKTONICKÉ \ \ \ \ \ \

→ Z hlediska záměru řešení se rozlišují:

SOUTĚŽE?

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ideové – slouží k vyjasnění určitých aspektů architektonických

\ \ \ anebo \ \ urbanistických \ \ \ \ \ problémů; \ \ \ vítěz \ takové \ \ \ \ \ \ → \ VYHLAŠOVATEL \ \ \ \ \ \ S OHLEDEM \ \ \ \ NA\ \ \ \ \

soutěže \ \ \ nemusí \ \ být \ pověřen \ \ \ realizací \ \ projektu, \ \ \ a proto \ \ \ \ \ \ \ MEZINÁRODNĚ \ \ \ \ \ \ UZNÁVANÁ \ \ \ \ PRAVIDLA. \ \ \ \ \

se \ jí \ mohou \ \ zúčastnit \ \ \ i neautorizované \ \ \ \ \ osoby. \ \ Výsledná \ \ \ \ \ \

Vyhlašovatel

\ \ \ \

soutěže

\ \

(ministerstvo,

\ \ \ \

město,

\ \ \

obec,

\

instituce,

organizace, škola apod.) rozhoduje sám o druhu sou-

\ \

studie může být podkladem k vypracování stavebních

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

programů nebo pro vypracování podmínek pozdější „protěže,

obsahu soutěžních podmínek, složení poroty, výši

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

jektové“ soutěže a pro další úvahy o tématu.

odměn a cen v soutěži či honorářích za činnost v odborné

More magazines by this user
Similar magazines