Návrh KS pdf - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz

Návrh KS pdf - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

PO …./S/13

KUPNÍ SMLOUVA

..........................................................

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

v oddíle

, vložce

se sídlem:

IČ:

DIČ:

jednající:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,

se sídlem: U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2

číslo účtu: 24035021/0100

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

a

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

v platném znění (dále jen „zákon č. 513/1991 Sb.“) a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem „Stolní digestoř“, realizované poptávkovým řízením.zn.:………… ze dne ……… 2013 (dále

jen „veřejná zakázka“) tuto

kupní smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu v souladu s podmínkami sjednanými

touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na dodávky zdravotnické techniky …stolní

digestoř (uveďte správný název a typ)……………… včetně příslušenství (dále jen „zboží“), jehož specifikace

je uvedena v Cenové nabídce č………. ze dne ……….., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Výše uvedené

dodané zařízení bude nové, nerepasované a nepoužité.

2. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je kompletní příslušenství, doprava a stěhování na místo plnění,

instalace, uvedení do provozu, likvidaci odpadu, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se

k dodávanému zboží vztahují, prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické

podobě a vyplněný formulář kupujícího „Seznam dodané zdravotnické techniky“, který tvoří přílohu č. 2 této

kupní smlouvy a poskytnutí záručního servisu.

3. Kupující se touto smlouvou zavazuje řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu

v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

II.

Doba plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží dle podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy do 6 týdnů od

uzavření kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je cenou smluvní a byla sjednána ve výši …………Kč bez DPH, tj. ……………Kč vč. 21 % DPH.

2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném předání a

převzetí zboží. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude zaslána

elektronicky ve formátu ISDOC nebo PDF na adresu faktury@vfn.cz nebo bude ve dvou vyhotoveních

doručena na Ekonomický úsek kupujícího, odbor účetnictví. K faktuře bude přiložena kopie řádně

opatřeného dodacího listu způsobem sjednaným níže v článku IV., odst. 6. smlouvy. V případě zaslání

faktury elektronicky bude dodací list přiložen v naskenované podobě.

3. Kupní cena zboží zahrnuje všechny poplatky a náklady spojené s plněním, tj. clo, balné, dopravu, instalaci

zboží, uvedení do provozu, likvidaci odpadu, zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a

obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validaci, záruční servis a pravidelné technické

prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně

některých souvisejících zákonů, v platném znění (pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona č.

1


PO …./S/13

123/2000 Sb.), nebo pravidelné revize/ prohlídky/ validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení

výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně

vystavení protokolu a případný update software, vše po dobu záruky zdarma.

4. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti

řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.

5. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem

kupujícího takovou fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten podle charakteru nedostatků fakturu

opraví anebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Fakturace je povolena až po splnění kompletní dodávky, dílčí fakturace se nepovoluje.

IV.

Dodací podmínky

1. Zboží bude dodáno na pracoviště kupujícího: Lipidová laboratoř Ústavu lékařské biochemie a laboratorní

diagnostiky umístěná na IV. Interní klinice, pavilon A6, U Nemocnice 2, Praha 2.

2. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejméně 5 pracovních dnů

před realizací dodávky. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy

určen ……………..,tel. ……………., e-mail: …………….. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této

smlouvy určen …………………….., tel.:………….., e-mail: ……………………………

3. Prodávající předal spolu s nabídkou kompletní požadavky připravenosti instalace, včetně parametrů pro

nastěhování přístroje a příslušenství, požadavky na dodávky médií (instalační plány, požadavky na rozvody

vody, elektřiny, odpad, klimatizaci atd.), prostorové nároky, nosnost podlahy, požadavky na stínění apod.

Prodávající se byl povinen seznámit s přístupovou cestou na místo plnění a zahrnul požadavky na stěhování

až na místo plnění do nabídkové ceny.

4. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:

zboží bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentace,

zboží bylo nainstalováno, uvedeno do provozu a provedena vstupní validace,

byla zaškolena obsluha, tj. technici kupujícího a obsluhující personál,

zboží bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.

5. Po splnění dodávky zboží vystaví prodávající dodací list, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:

a) označení dodacího listu a jeho číslo,

b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

c) číslo kupní smlouvy,

d) označení dodaného a nedodaného zboží a jeho množství a výrobní číslo,

e) datum dodání, instalace a zaškolení personálu,

f) stav zboží v okamžiku jeho předání a převzetí,

g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zboží.

6. Dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány

nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním

orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod.

Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zboží.

V.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Prodávající přejímá níže uvedenou záruku za jakost zboží dodaného podle této smlouvy:

a) záruční doba na zboží činí …minimálně 24 … měsíců od řádného předání a převzetí zboží a jeho uvedení

do provozu, po tuto dobu bude zboží způsobilé k užívání a zachová si smluvené resp. obvyklé vlastnosti,

b) Záruka zahrnuje, kromě odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době a vztahuje se na ně záruka,

také provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona č. 123/2000 Sb., o

zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/ prohlídky/ validace (pokud jsou pro správnou funkci

zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů),

vše včetně vystavení protokolu a případný update software, vše zdarma.

Prodávající provede na předmětu smlouvy pravidelnou prohlídku nařízenou výrobcem dle zákona č.

123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích nebo pravidelné revize/ prohlídky/ validace (pokud jsou pro

správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných

náhradních dílů), v předepsaném intervalu …x ročně a následně nejpozději …jeden kalendářní rok/ 6

měsíců/ 2 roky (uveďte správný interval) …od provedení poslední předcházející pravidelné preventivní

prohlídky/ validace/ revize. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení

prohlídky/ validace/ revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/

validace/ revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu

výše.

c) záruka poskytnutá prodávajícím kupujícímu platí jen tehdy, pokud závada není zaviněna kupujícím,

d) záruční servis bude prodávajícím prováděn v místě instalace zboží. Prodávající se zavazuje zahájit servis

do 48 hodin od nahlášení závady kupujícím a k odstranění závady na místě, v případě potřeby objednání

náhradních dílů do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Nahlášení závady musí být provedeno

písemnou formou na elektronickou adresu: …………….. nebo faxem na faxové číslo ……………...

e) záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá

prodávající.

2


PO …./S/13

2. Prodávající se dále zavazuje, že dodá veškerou servisní a jinou dokumentaci ke zboží, včetně přípravků pro

údržbu zboží vlastními silami.

3. Prodávající se dále zavazuje, že poskytne kupujícímu pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ

přístrojů nejméně pak 10 let, pokud se strany nedohodnou jinak. Pozáruční servis bude poskytován na

základě samostatné servisní smlouvy uzavřené po uplynutí záruční doby, nebo na základě ad hoc

objednávek kupujícího s tím, že prodávající se zavazuje, že cena za tento pozáruční servis bude účtována

podle ceníku náhradních dílů a servisních prací prodávajícího platného v den dodání zboží, pokud nebude

ujednáno jinak v samostatné smlouvě. Cena za hodinu servisní práce činí dle platného ceníku pro rok 2013

částku ……,- Kč bez DPH. Cena servisního výjezdu (jízdné + čas strávený na cestě) bude účtována dle

platné právní úpravy, a bude dodržen časový limit nástupu na servis a odstranění závady uvedený v odstavci

1. písm.d), tohoto článku.

Cena za provedení pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 123/2000 Sb., o

zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/ prohlídky/ validace (pokud jsou pro správnou funkci

zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů),

včetně vystavení příslušného protokolu, činí dle ceníku platného pro rok 2013 částku ………Kč bez DPH.

Ceny za pozáruční servis lze meziročně upravit maximálně o oficiální výši inflace vyhlášenou Českým

statistickým úřadem.

VI.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně fakturované kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat

zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě dodání jiného zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty je kupující oprávněn požadovat

zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Dále je kupující oprávněn požadovat zaplacení

další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním

zboží. Kupující je dále v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí zboží a odstoupit od smlouvy.

3. Za nedodržení termínu nástupu na opravu, dále za nedodržení termínu odstranění řádně reklamované vady a

dále pokud prodávající neprovede pravidelnou prohlídku nařízenou výrobcem dle zákona č. 123/2000 Sb., o

zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (pokud se jedná o

zdravotnickou techniku dle zákona č. 123/2000 Sb.) / revizi/ prohlídku/ validaci v předepsaném intervalu dle

čl. V, odst. 1, písm. b) této smlouvy, má kupující právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-, Kč za každý

započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení

daňového dokladu.

5. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvních povinností i po

úhradách případných výše sjednaných smluvních sankcí.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis anebo pro podstatné

porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60ti dní po dni splatnosti


příslušné faktury,

na straně prodávajícího kromě jednání uvedená v čl. VI., odst. 2, této smlouvy, jestliže nedodá řádně a

včas zboží, pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně

upozorněn.

2. Odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení

od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Nabytí vlastnického práva se řídí ustanovením § 443, odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění, k nabytí

vlastnického práva tedy dochází řádným předáním a převzetím zboží.

2. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dle ustanovení § 147a, odst. 1., písm. a) zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků na

svém profilu.

3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že při dodávkách zboží, které svěří dopravci nebo poště, zajistí

pojištění takové dodávky.

4. Prodávající je podle této smlouvy povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý

pro takové zboží v obchodním styku, popř. způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

5. Kupující se zavazuje, že pro zboží a jeho instalaci, které bude dodáno podle této smlouvy, vyčlení vyhovující

prostory, které budou mít běžné (obvyklé) hodnoty vlhkosti, prašnosti a elektrickou instalaci, která bude

schválena podle příslušných technických předpisů.

IX.

3


PO …./S/13

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí

příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

3. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou

spory řešeny příslušnými soudy ČR.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle

jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy : Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. ……. ze dne …….

Příloha č. 2 - Seznam dodané zdravotnické techniky

V ……………. dne

V Praze dne

------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------

Prodávající

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D.,MBA

ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

4

More magazines by this user
Similar magazines