Grundfos Blueflux®

cz.grundfos.com

Grundfos Blueflux®

G r u n d f o s

Blueflux ®

Pokročilá technologie motoru,

která snižuje spotřebu

energie čerpadel


90%

motorů čerpadel může

být efektivnější

2/3

všech čerpadel mohou ušetřit

až 60% energie s použitím

frekvenčního měniče

Energii lze snadno ušetřit!

Čerpadla jsou nezbytná všude tam,

kde je třeba přesunout kapalinu.

Velká část současných čerpadel

v provozu je ovšem zbytečně

neefektivní.

Příčinou jsou často motory čerpadel, které pracují nepřetržitě

při maximálních otáčkách bez ohledu na skutečnou

potřebu výkonu. V reálném provozu ovšem často stačí,

aby na plný výkon pracovala čerpadla pouze 5% z celkové

provozní doby.

Důsledkem této neefektivnosti je, že čerpadla dnes spotřebují

celých 10% celosvětové produkce elektrické energie.

Pro mnoho lidí je to překvapující údaj. Tuto spotřebu lze

snadno snížit použitím pokročilé technologie motorů,

kterou již nyní využívají čerpadla Grundfos.

Řešením jsou vysoce účinné motory s pohony

s frekvenčními měniči

Vysoce účinné motory Grundfos a frekvenční měniče

(VFD) byly speciálně navrženy pro snížení spotřeby energie.

Každá z těchto výrobkových řad již sama o sobě představuje

významný rozdíl. Pokud jsou použity společně, mohou

ušetřit až 60% energie ve většině provozních aplikací.

Aktuální spotřeba čerpadel

10% celosvětové elektrické energie

259 TWh za rok v rámci EU

163 TWh v průmyslu EU

46 TWh v terciárním sektoru EU

50 TWh v bytové výstavbě EU


MEET THE ENERGY CHALLENGE NOW

Motor

VFD

PŘEJDĚTE NA

grundfos BLUEFLUX ®

Nový standard

účinnosti motoru

Bez toho správného motoru bude

i to nejlepší čerpadlo neustále plýtvat

energií. To je důvod, proč jsme

vyvinuli vlastní technologii motorů

Grundfos určenou speciálně pro

pohon čerpadel. Nazýváme ji

Grundfos Blueflux ® . Takže když

uvidíte na výrobku ochrannou

známku Grundfos Blueflux ® , budete

vědět, že nakupujete to nejlepší

řešení motoru čerpadla.

Grundfos BLUEFLUX ®

– Navržen pro redukci nákladů

Technologie Grundfos Blueflux® představuje to nejlepší

od společnosti Grundfos v rámci energeticky účinných

motorů a frekvenčních měničů (motory MG, motory

MGE a frekvenční měniče CUE). Řešení Grundfos Blueflux®

splňuje nebo dokonce překračuje legislativní požadavky,

jako je např. třída EuP IE3.

Frekvenční měniče Grundfos Blueflux ® poskytují inteligentní

regulaci rychlosti motoru v přímé reakci na různé

požadavky systému. Tím je zajištěno, že motor nevykonává

více práce, než je nutné, což také zkracuje prostoje

a zvyšuje provozní životnost.

Integrováno pro špičkový výkon

Motory a frekvenční měniče Grundfos Blueflux® jsou

navrženy tak, aby byly do sebe dokonale integrovatelné.

Kromě zvýšené účinnosti přináší také vyšší spolehlivost

a kvalitní úroveň řízení provozu. Frekvenční měniče jsou

programovány se softwarem Grundfos a mohou být

dodávány přednastavené a předem připojené k motorům

nebo samostatně. Grundfos rovněž nabízí tzv. e-řešení,

ve kterých jsou čerpadla, motory a frekvenční měniče

plně integrovány.

Napřed před požadavky globální legislativy

Požadavky na energetickou účinnost elektrických motorů

se zvyšují po celém světě, např. evropská směrnice

o elektrických spotřebičích (EuP) a směrnice EISA platná

v USA a MEPS v Koreji, Číně, Brazílii a Mexiku. Tyto legislativní

požadavky se neustále zpřísňují. Grundfos Blueflux®

již překonává současné požadavky a cílem je mít vždy

náskok. Splnění budoucích požadavků díky současné

technologii vede k možnosti využít okamžité úspory

elektrické energie.

Směrnice EuP pro elektrické motory je příkladem

regionální legislativy o učinnosti.

2011

Od 16. června 2011 musí všechny motory splňovat

normu IE2.

2015

Od 1. ledna 2015 musí všechny elektromotory s

výkonem 7,5 až 375 kW splňovat normu IE3, nebo

normu IE2, přičemž ve druhém případě musí být

vybaveny pohonem s frekvenčním měničem.

2017

Od 2017 musí všechny elektrické motory s výkonem

0,75 až 375 kW splňovat normu IE3, nebo normu

IE2, přičemž ve druhém případě musí být vybaveny

pohonem s frekvenčním měničem.


Je čas, aby každý

udělat změnu

Grundfos Blueflux ® umožňuje

okamžité a výrazné úspory

v komerčních, průmyslových,

veřejných a vodohospodářských

aplikacích.

Velké množství spotřeby energie v průmyslu představuje

plýtvání. Naštěstí inteligentní technologie vysoce účinných

motorů poskytuje novou a efektivnější cestu.

Uvedením takových řešení na trh právě teď může společnost

Grundfos pomoci zajistit pro vodohospodářské, průmyslové,

komerční a veřejné stavby obrovské finanční výhody a minimální

dopady na životní prostředí.

V EU motory čerpadel

představují 20% spotřeby

energie v profesionální

sféře.

Aby se tak stalo, musí existovat v různých odvětvích jasné

povědomí o tom, že dříve je určitě lepší než později.

Díky předjímání budoucích legislativních změn bude

každý subjekt nejen řádně připraven, ale také začne šetřit

mnohem dříve.

Komerční budovy

Zajištění pohodlí pro lidi v komerčních budovách

jako jsou hotely nebo nákupní centra závisí na

stupni řízení klimatizace, vytápění, zásobování

vodou a odpadních vod, přičemž čerpadla jsou

nezbytná ve všech těchto aplikacích.

Veřejné budovy

Veřejné budovy jako školy, nemocnice, úřady musí

také zajistit pohodlí svým návštěvníkům. Aby toho

bylo dosaženo, je nezbytné integrovat několik

řešení čerpadel, která běží efektivně a jsou velmi

spolehlivá.

Vodohospodářství

Čerpadla jsou důležitá v každé fázi oběhu vody:

čerpání surové vody a úpravě pitné vody, distribuci

vody pro spotřebitele a průmysl, jakož i odvádění

a čištění odpadních vod.

Průmysl

Čerpadla se používají prakticky ve všech průmyslových

aplikacích – chlazení a klimatizaci, vytápění

a napájení kotlů, zásobování vodou, odvádění odpadních

vod, úpravě vody, zpracování potravin atd.


Magnetická indukce (Magnetic FLUX density) je míra síly

magnetického pole v daném místě a měří se v jednotce

Tesla [T]. Vzájemné působení magnetických polí vytvářené

statorem a rotorem vytváří točivý moment elektromotoru.

Co dělá Grundfos

Blueflux ® lepším?

Grundfos Blueflux ® spojuje zkušenosti společnosti

Grundfos ve třech základních oblastech:

motory, frekvenční měniče a čerpadla

Každý aspekt technologie Blueflux Grundfos ® byl vyvíjen tak, aby vyhověl

skutečným potřebám aplikací, ve kterých je řešení instalováno – vždy

s důrazem na spolehlivost a účinnost.

Minimální

energetické ztráty

Účinnost motorů Grundfos

Blueflux ® byla dosažena díky

zásadní optimalizaci jejich konstrukce.

Pomocí nejmodernější

počítačové simulace jsme minimalizovali

čtyři hlavní typy ztrát,

které se vyskytují v elektromotorech:

1) nadměrné ztráty ve vinutí

statoru, 2) poškození lamel rotoru

a statoru v důsledku vířivých proudů

a hystereze, 3) ztráty v důsledku průchodu

proudu v rotorových tyčích

a uzavíracích kroužcích 4) ztráty v

důsledku tření v ložiskách.

Správná konfigurace pohonu

S Grundfos Blueflux ® si můžete být jisti,

že frekvenční měnič je pro příslušnou

práci nakonfigurován správně. Všechen

software a rozhraní jsou určena pro

daný účel a aplikaci, chyba při instalaci

je minimální a stanovení správných

úrovní výkonu je jednoduchý úkol.

Studený chod

Vysoká účinnost motorů Grundfos

Blueflux ® je dána tím, že v nich

dochází k minimálním ztrátám

energie, což snižuje množství vznikajícího

tepla. Pro chlazení ventilátorem

je pak potřeba také méně

energie. Menší potřeba chlazení

snižuje současně hlučnost motoru.

Chladnější motor také znamená

delší životnost ložisek, izolačních

materiálů a méně tepla vypouštěného

do okolního prostředí. Kromě

toho řešení Grundfos Blueflux ® s

integrovaným frekvenčním měničem

vyžaduje pouze jeden ventilátor

pro chlazení motoru a měniče.

Externí frekvenční měniče mají unikátním

software pro 33 řad čerpadel

Grundfos. Integrované frekvenční

měniče jsou předem naprogramovány

ve výrobě a jsou dodávány jako řešení

plug’n’pump (zapoj a čerpej).

Jednou z největších výzev týkajících se

výkonu čerpadla je udržení jedné nebo

více hodnot v konstantní výši. To je

důvod, proč pohony Grundfos Blueflux ®

mají celou řadu speciálních funkcí,

které udržují kontrolu nad celou řadu

parametrů, jako je např. konstantní tlak,

konstantní diferenční tlak, proporcionální

tlak, konstantní hladina a stálá

teplota.

Lepší stav ložisek

Nižší provozní teplota motorů Grundfos

Blueflux ® zajišťuje, že jejich ložiska

vyžadují méně časté opakované mazání.

Používají se pouze osvědčená vysoce

kvalitní ložiska a ve větších motorech

Grundfos Blueflux ® s frekvenčním

měničem (11 - 22kW) funkce kontroly

ložiska automaticky zobrazí varování,

kdy je potřeba opětovně namazat

nebo vyměnit ložiska.

Kvalita součástí

Grundfos řídí celý dodavatelský

řetězec pro technologii Grundfos

Blueflux ® což zaručuje, že všechny

součásti jsou nejvyšší kvality. Naše

výrobní závody jsou certifikovány

podle normy ISO 9000 a naše obráběcí

techniky zajišťují naprostou jednotnost.

Řešení Grundfos Blueflux ®

je zkonstruováno tak, že bude

odolné na vnější straně i uvnitř.

Skříně motoru i frekvenční měniče

jsou postaveny především pro provoz

v průmyslových podmínkách.

Spojení mezi obvody desek plošných

spojů (PCB) brání poškození způsobenému

vibracemi. Samotné PCB

jsou propojeny místo kabelů montážními

rámečky a konektory.


Odpovědná volba

se vyplatí více

Grundfos Blueflux ® šetří energii

hned a vyznačuje se velmi krátkou

dobou návratnosti investic

Spotřeba energie představuje v průměru 85% nákladů

životního cyklu (LCC) běžných čerpacích systémů. Přechod

na Grundfos Blueflux ® může zajistit snížení LCC až o

50%. I když pořizovací náklady čerpadla s technologií

Grundfos Blueflux® mohou být vyšší, doba návratnosti

tohoto rozdílu je obvykle méně než 2 roky. Po tomto

krátkém období už pouze rostou značné finanční a

environmentální přínosy.

Optimalizace čerpadla se zaplatí za méně než 24 měsíců


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

DOBA (V LETECH)

Akumulované úspory

energie

Úspory energie nového

systému po odečtení

investice do čerpadla

Pořizovací náklady

a uvedení do provozu

5 důvodů pro volbu

Grundfos Blueflux ®

Vycházíme z odborných znalostí skutečných problémů,

kterým se čelí v oblasti profesionálních čerpacích aplikací.

Nabízíme značné výhody v 5 nejdůležitějších oblastech.

Nižší náklady na životní cyklus

Jakmile zapojíte čerpadlo s Grundfos Blueflux ®

šetříte. Řešení Grundfos Blueflux ® s frekvenčním

měničem je mnohem efektivnější než běžné

technologie motoru a může snížit spotřebu energie

až o 60%. Energie obecně tvoří 85% celkových

nákladů na životní cyklus čerpadla – řešení

Grundfos Blueflux ® může často snížit náklady

na životní cyklus až o 50%.

Vynikající spolehlivost Grundfos Blueflux ®

Tato technologie snižuje náklady na každodenní

servis. Každé řešení Grundfos Blueflux ® je postaveno

pro náročné provozní podmínky časté v

profesionálních aplikacích.

Nadstandardní řízení systému

Technologie Grundfos Blueflux ® je dokonale

sladěna s čerpadlem, ve kterém je aplikována.

Frekvenční měniče (externí i integrované) jsou

nastaveny přesně pro danou aplikaci. Pokud jsou

použity v kombinaci se senzorem, umožňují

velmi přesnou a konzistentní úroveň kontroly

nad zvolenými parametry.

Delší provozní životnost

Grundfos Blueflux ® nejenom šetří více, šetří také

déle. Všechny součásti jsou kvalitní výrobky

Grundfos a každý motor a frekvenční měnič je

určen pro mnohaletý provoz při minimálním

opotřebení.

Menší dopad na životní prostředí

Grundfos Blueflux ® snižuje emise díky provozní

účinnosti, Grundfos navíc také dělá výrobní proces

tak efektivní, jak je to jen možné, a využívá součásti

s velmi vysokou mírou recyklovatelnosti.

Případová studie

Analýza nákladů na životní

cyklus optimalizuje proces

vaření piva

Audit čerpadel Grundfos umožnil Pfungstädter

Brauerei zlepšit efektivitu vaření piva – a investice

do nového napájecího čerpadla se jim vrátila

zpět za 5 měsíců.

Napájecí čerpadla chladicí kapaliny v pivovarech

musí často běžet nepřetržitě, takže účinnost je nejvyšší

prioritou. To je důvod, proč technický ředitel

Pfungstädter Ruttger Stieg a manažer technických

systémů Michael Schmitzer požádali Grundfos, aby

provedl audit čerpadel a vypracoval analýzu nákladů

na životní cyklus (LCC).

Nová čerpadla zvyšují účinnost o 20%

Grundfos zhodnotil stav a účinnost čerpadel pro

chlazení v daném systému. Tyto hodnoty byly

poté porovnány s případnými novými čerpadly

a úsporami u každého z nich ve stejných provozních

bodech. Jasně se ukázalo, že s účinností na

úrovni 45% vedla stávající čerpadla k nadměrným

provozním nákladům. Pro daný systém bylo navrženo

čerpadlo s axiálním vstupem Grundfos NB

125-200/221. V požadovaném provozním bodě

dosahuje účinnosti 66%.

Doba NÁVRATNOSTI 5 měsíců

Ve srovnání s předchozí instalací nabízí nové

čerpadlo možné úspory elektrické energie

92 020 kWh/rok (za 8 600 provozních hodin/rok

a 23 hodin/den). Při ceně energie 0,10 EUR/kWh

to odpovídá ročním úsporám provozních nákladů

ve výši 9 202 EUR/rok, respektive 61% nákladů na

provoz starých čerpadel. Náhrada také umožňuje

snížení emisí CO 2 (energie získaná z hnědého uhlí)

ve výši 37 176 kg/rok. Za předpokladu, že investiční

náklady na výměnu jednoho z čerpadel dosáhnou

3 800 EUR, celá investice se vrátí již po pěti měsících.

Správnost výpočtu úspor potvrdila následná

měření v praxi.

ÚSPORA PENĚZ SNÍŽENÉ EMISE CO2 DOBA NÁVRATNOSTI

€9 202/rok 37 tun/rok 5 měsíců


Energetický audit čerpadel

může vést k úsporám ve

vašich aplikacích

Grundfos nabízí energetický audit čerpadel, který

analyzuje, zdali váš čerpací systém pracuje tak

efektivně, jak by mohl. Porovnává náklady na

životní cyklus vašich čerpadel s optimalizovaným

nastavením a výběrem účinnějších čerpadel.

Schůzka s poradcem Kontrola na místě Diagnóza Doporučení

Zjistíme, jaké čerpadla

používáte, jaké jsou jejich

parametry a jaké jsou

požadavky vaší aplikace.

Komplexní kontrola vašeho

systému nám umožní určit

oblasti, které vyžadují

optimalizaci.

V této fázi budou údaje

získané z testování čerpadel

analyzovány za účelem

stanovení potřebné optimalizace.

Výsledkem je návrh

nejvhodnějších řešení pro

danou aplikaci.

Data z auditu čerpadel jsou

uvedena v komplexní zprávě.

Zpráva doporučuje optimální

zlepšení, která povedou k

dosahování úspor v provozních

nákladech a snižování

emisí CO 2 .

Odpovědný průmysl

Již během prvního roku již

dosáhnete výrazné úspory

provozních nákladů a výrazné

omezení uhlíkové stopy vaší

společnosti.

Případová studie

Papírna sníží roční náklady

na provoz čerpadla o 40%

Audit čerpadel Grundfos se také osvědčil v

papírenském průmyslu, kde čerpání vody a

jiných kapalin hraje významnou roli ve výrobě.

Hansol Paper je největší výrobce papíru v Koreji

s výrobou více než 750 000 tun papíru ročně.

Společnost Grundfos byla požádána, aby provedla

audit čerpadel týkající se napájení kotlů, vysokotlakého

vedení kropení a přívodu vody z řeky.

Audit čerpadel byl proveden v souladu s plánem

a jeho doporučení náhrady byla splněna.

Poté byla změřena nová vícestupňová odstředivá

čerpadla Grundfos CR/CRN a horizontální dělená

odstředivá čerpadla HS v provozních podmínkách

za účelem ověření, že audit čerpadel poskytl

slíbené informace. Skutečné úspory ve spotřebě

energie a snížení emisí CO 2 byly vyšší, než se

původně očekávalo.

ÚSPORA PENĚZ SNÍŽENÉ EMISE CO2 DOBA NÁVRATNOSTI

€60 207/rok 928 tun/rok 19 měsíců


Produkty s technologií

Grundfos Blueflux ®

Motory a frekvenční měniče

s technologií Grundfos Blueflux ®

TP

Suchoběžná oběhová čerpadla

TECHNICKÁ DATA

Průtok, Q: max. 3800 m 3 /h

Dop. výška, H: max. 170 m

Teplota kap.: – 25 °C až + 150 °C

Provozní tlak: max. 25 bar

CR, CRI, CRN

Vícestupňová odstředivá čerpadla

TECHNICKÁ DATA

Průtok, Q: max. 180 m 3 /h

Dop. výška, H: max. 330 m

Teplota kap.: – 40 °C až + 180 °C

Provozní tlak: max. 33 bar

NB, NBG

Jednostupňová standardní čerpadla

z litiny a korozivzdorné oceli

TECHNICKÁ DATA

Průtok, Q: max. 1000 m 3 /h

Dop. výška, H: max. 160 m

Teplota kap.: – 25 °C až + 140 °C

Provozní tlak: max. 25 bar

MGE

Standardní IEC motory s integrovaným frekvenčním

měničem ve svorkovnici

VÝROBKOVÁ ŘADA

2pólové:

3 x 208-230V, 50/60Hz 1.5-7.5HP

3 x 380-480V, 50/60Hz 0.75-22kW

4pólové:

3 x 380-480V, 50/60Hz 0.55-15kW

MG

Standardní IEC motory

VÝROBKOVÁ ŘADA

2pólové:

3 x 380-415V, 50Hz 0.75-22kW

4pólové:

3 x 380-415V, 50Hz 0.75-15kW

HS

Horizontální dělená čerpadla

TECHNICKÁ DATA

Průtok, Q: max. 2000 m 3 /h

Dop. výška, H: max. 100 m

Teplota kap.: 0 °C až + 100 °C

Provozní tlak: max. 10 bar.

NK, NKG

Jednostupňová standardní čerpadla

podle EN 733, ISO 2858 a ISO 5199

TECHNICKÁ DATA

Průtok, Q: max. 1450 m 3 /h

Dop. výška, H: max. 75 m

Teplota kap.: – 25 °C až + 140 °C

Provozní tlak: max. 25 bar

CUE (VFD)

Frekvenční měniče pro 3fázová čerpadla

TECHNICKÁ DATA

Výrobková řada:

1x200-240V

3x200-240V

3x380-500V

3x525-600V

3x575-690V

1.1 - 7.5kW

0.75 - 45kW

0.55 - 250kW

0.75 - 7.5kW

11 - 250kW

Siemens

Standard IEC motors

VÝROBKOVÁ ŘADA

2pólové:

3 x 380-415V, 50Hz 30-75 kW

2-, 4- a 6pólové:

3 x 380-415V, 50Hz 0.75-375 kW


Being responsible is our foundation

Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

Meet the

energy challenge

N W

www.grundfos.com/energy

GRUNDFOS s.r.o.

Čajkovského 21

Olomouc

779 00

Tel.: 585 716 111

Fax: 585 716 299

e-mail: gcz@grundfos.com

www.grundfos.cz

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registered trademarks

owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

More magazines by this user
Similar magazines