Nastavení modulu Mzdy - Cígler software, a.s.

money.cz

Nastavení modulu Mzdy - Cígler software, a.s.

4 Money S5 Nastavení modulu Mzdy

Nastavení modulu před prvním vystavením mezd

Aby program generoval všechny potřebné výstupy modulu Mzdy bez problémů, je třeba před prvním vystavením mzdy zadat

konfiguraci a řadu údajů v pomocných seznamech. V následujících kapitolách uvedeme výčet jednotlivých kroků v pořadí,

které je vhodné dodržet.

Všechny pomocné seznamy, které se používají výhradně v modulu Mzdy, jsou umístěné v nabídce Mzdy / Mzdové seznamy.

Seznamy, které se využívají i v jiných modulech, jsou zařazené v menu Seznamy / Organizace. Některé jsou naplněné podle

platné legislativy (sociální a zdravotní pojištění, slevy na dani atd.), jiné se naplňují uživatelsky podle aktuálních potřeb

agendy (prémie a odměny, funkce zaměstnanců).

Konfigurace

Konfigurace modulu se zadává v menu Mzdy / Konfigurace. Zde se pro jednotlivá období vytvoří samostatné karty s časovou

platností, jejíž začátek se vymezí počátečním datem a ukončí se založením nové karty s vyšším počátečním datem. Při každé

změně legislativních nebo jiných údajů je tedy potřeba vytvořit novou kartu konfigurace s datem Platnost od, od kterého

mají údaje platit.

Na kartě se zadávají následující položky:

Záložka Obecné

««

Platnost od – období se určuje počátečním datem a ukončí

se automaticky založením nové karty s vyšším počátečním

datem.

««

Způsob zaúčtování – výběr dokladů, které se mají generovat

při Mzdové závěrce.

««

Sazba pojistného – sazby jsou definované ve Mzdových seznamech

na kartě Sociálního pojištění. Zvláštní režim platí

pro sazby firem do 25 zaměstnanců přihlášené k tomuto

režimu u SSZ.

««

Správa sociálního zabezpečení – ze seznamu (menu Seznamy/Organizace)

je třeba vybrat konkrétní správu a na ní

doplnit Variabilní symbol, případně Účet k zaúčtování.

««

Finanční úřad – ze seznamu (Seznamy/Organizace) se

dosadí konkrétní finanční úřad a na jeho kartě se doplní

Variabilní symbol.

««

Předčíslí účtu FÚ pro srážkovou/zálohovou daň – na kartách Finančních úřadů jsou Čísla bankovního účtu zadaná bez předčíslí

(resp. je předčíslí vyjádřené položkou xxxxxx). Pro konkrétní účely je předčíslí (spolu s Účtem k zaúčtování) potřeba

zadat do kolonek ze seznamu Předčíslí účtů finančních úřadů.

««

Nákladový účet penzijního a životního / zákonného pojištění – doplnit účet.

««

Pojišťovna zákonného pojištění – automaticky je dosazená Kooperativa, dá se však libovolně změnit. Na kartě vybrané

pojišťovny je nutné doplnit Variabilní symbol a Účet k zaúčtování.

««

Účet zaokrouhlovacího rozdílu – účet je třeba zadat v případě, že se ve mzdách používá vnitropodnikové členění na kontrolingové

proměnné.

««

Sazba / minimální částka pojištění za pracovní nemoc a úraz / Minimální mzda – zkontrolovat a případně opravit sazby.

««

Skupina pro generované doklady / příkazy k úhradě – pro doklady a příkazy k úhradě, které se automaticky generují při

Mzdové závěrce, doporučujeme v příslušných seznamech vytvořit zvláštní Skupiny a v nich nastavit údaje potřebné pro

správné zaúčtování mezd. Tímto způsobem se na minimum omezí pravděpodobnost chybného zaúčtování.

««

Bankovní účet pro platby – ze založených účtů kmenové firmy (menu Účetnictví / Banka / Seznam bankovních účtů) je

potřeba vybrat ten, odkud se budou platit mzdy a příslušné odvody.

« « Zobrazovat jména zaměstnanců v příkazu k úhradě – pokud firma netrvá na utajení výše mzdy, může si pomocí zatržení

tohoto pole zpřehlednit příkazy k úhradě uvedením jména osob, kterým je platba určená.

Vydáno v únoru 2012 © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2012

More magazines by this user
Similar magazines