SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

10

I.4. Cíle a priority Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Strategie ROP SZ v tomto kontextu vychází z definovaných základních principů a priorit

regionální politiky EU určených zejména v rámci „Politiky soudržnosti pro podporu růstu a

zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007 – 2013“. Při zpracování strategie

byly rovněž zohledněny stanovené priority a principy určené v rámci Evropské politiky územního

rozvoje (ESDP), a doporučení Evropské komise členským státům definovaná v rámci

Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa pro období 2005 - 2008 představující základní

směrná doporučení zohledňující revidované cíle Lisabonské strategie.

Na národní úrovni strategie z tohoto pohledu navazuje zejména na obecné principy a priority

definované v rámci Strategie udržitelného rozvoje a Strategie hospodářského růstu. Z pohledu

Lisabonské strategie pak strategie na národní úrovni zohledňuje Národní program reforem ČR

jako hlavní závazný dokument o prioritách a opatřeních v makroekonomické a mikroekonomické

oblasti a politice zaměstnanosti pro období 2005 - 2008.

V rámci systému přípravy ČR na čerpání prostředků ze strukturálních fondů pak v kontextu

uvedených materiálů navazuje strategie ROP Severozápad zejména na Národní rozvojový plán

a Národní strategický referenční rámec, ze kterého zpracovaná strategie vychází a jehož priority

a cíle přímo naplňuje.

Kromě vazby na nadřazené strategické a programové dokumenty zohledňuje zpracovaná

strategie rovněž dílčí analytické sektorové a regionální dokumenty, ať již v oblasti územního

rozvoje, či například v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

V neposlední řadě pak strategie ROP Severozápad zohledňuje zkušenosti regionu získané

v rámci realizace Společného regionálního operačního programu 2004 - 2006.

V rámci zpracování strategie byly využity současné metody a modely uplatňované v oblasti

regionální politiky, které zdůrazňují zejména nutnost posilování faktorů zajišťujících

konkurenceschopnost regionu jako celku nejen ve vztahu k ostatním regionům v rámci ČR, ale i

ve vztahu k ostatním regionům v rámci celé EU.

Role veřejného sektoru je v současných trendech směřována především na stimulaci vyššího

využití rozvojového potenciálu regionů za současného odstraňování bariér, které jeho využití

brání.

Při definování navrhovaných intervencí vychází strategie z obecných principů směřování

k zvýšení využití inovativních postupů, podpory využití progresivních technologií a posilování

vnitřní soudržnosti regionu stejně jako soudržnosti regionu ve vztahu k ostatním regionům v ČR

a sousedním regionům v Německu - to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje.

Strategie ROP NUTS II Severozápad vzniká v diskuzi všech zainteresovaných regionálních i

národních aktérů, a je tedy společným konsensuálním výstupem.

Strategie reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického

vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která

region vystavuje vyšší konkurenci, projevující se negativním dopadem jak na hospodářství

regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti

atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky.

Strategie není navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který

vychází z priorit a strategie národního strategického referenčního rámce a využívá a doplňuje

priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých sektorových (tématických) i územních

programů.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines