SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

100

Souhlasné stanovisko

k návrhu koncepce

Regionální operační program NUTS II Severozápad

na období 2007 – 2013

verze září 2006

za dodržení níže uvedených podmínek stanoviska (část A)

Realizace koncepce

„Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

pro období 2007 – 2013“

n e b u d e

mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality

a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek stanoviska (část B).

A. Podmínky souhlasného stanoviska

1. V rámci celkového systému sledování dopadů implementace ROP – Severozápad sledovat

dopady na životní prostředí, tj. zejména:

• dle možnosti aplikovat doporučené environmentální indikátory a indikátory pro oblast

veřejného zdraví do celkového systému sledování dopadů implementace ROP.

Konkrétně o cíle veřejného zdraví s ohledem na snížení hlukové zátěže obyvatel, snížení

imisí škodlivin, zlepšení soc.- ekonomických vztahů. Viz faktory poškozující a nebo

prospěšné zdraví, velikost poškozujícího a posilujícího efektu, oslabení poškozujících a

zvýšení účinnosti prospěšných vlivů

• v zájmu cílů ochrany přírody, jako i významu lokalit soustavy NATURA 2000 zcela upustit

a nebo zásadně přehodnotit záměr „rozvoje dopravní infrastruktury podmiňující efektivní

využití potenciálu Labské vodní cesty“, který se jeví z hlediska současných poznatků za

zcela nepřijatelný

• pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu, tj. průběžné dopady implementace ROP na

životní prostředí a veřejné zdraví

• navázat systém monitoringu na systém hodnocení a výběru projektů s využitím

environmentálních kritérií

• zajistit dostatečné personální a odborné kapacity pro oblasti životního prostředí v rámci

monitoringu ROP

2. Zohlednit problematiku životního prostředí v rámci celkového systému hodnocení a výběru

projektů, tj. zejména:

• dle možnosti aplikovat doporučené environmentální indikátory do celkového systému

hodnocení a výběru projektů (přičemž je nutné provést jejich výběr a případnou

modifikace pro jednotlivé oblasti podpory, respektive pro jednotlivé projekty)

• navázat systém environmentálního hodnocení projektů na monitoring dopadů

implementace ROP

• zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice a o možných

vazbách předkládaných projektů na životní prostředí. Při realizaci jednotlivých projektů

zohlednit navržená opatření pro snížení jejich potenciálních negativních vlivů na životní

prostředí a veřejné zdraví, tj. využít tato opatření při stanovení podmínek realizace

projektů pro přidělení podpory v rámci ROP.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines