SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

11

To vše s cílem využít kombinace všech dostupných nástrojů k včasnému identifikování

slabých a problémových míst a využít znalostí aktuálních i očekávaných vývojových trendů

k předcházení možných negativních dopadů identifikovaných problémů na postavení regionu

v globální ekonomice zejména včasným nasměrováním podpory do progresivních oborů za

současné podpory rychlé transformace a odstranění přítomných bariér.

Strategie v tomto ohledu plně respektuje a navazuje na principy a cíle definované v rámci

Lisabonské strategie a vychází z obecných zásad určených v rámci NSRR, zejména:

• reflektování otevřenosti české ekonomiky a její zapojení do společného trhu EU,

• nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem, definovaných věcně i

územně,

• zaměření podpory na identifikované potenciály s možným multiplikačním efektem, a to jak

v oblasti podpory hmotných investic (budování infrastruktury), tak investic do rozvoje

lidských zdrojů, podpory zlepšování podmínek pro rozvoj VaV a podmínek pro vyšší

inovativnost místních podnikatelů,

• zlepšení řízení veřejných záležitostí, modernizace a zefektivnění veřejné správy v ČR, a

to na všech úrovních,

• podpora komplexního pojetí k územní soudržnosti a strategického přístupu k rozvoji

místního potenciálu, optimalizace intervencí v území a podpora udržitelnosti

ekonomických a sociálních struktur v jednotlivých typech území (funkční regiony,

mikroregiony, městské a venkovské oblasti),

• udržitelnost hospodářského růstu v úzké souvislosti se zlepšováním stavu životního

prostředí,

• komplementárnost s ostatními politikami Společenství realizovanými v ČR i s vlastními

politikami ČR,

• Při formování strategie byly rovněž brány v potaz následující principy identifikované

v rámci NSRR jako základní hodnotová hlediska pro udržitelný rozvoj ve všech jeho

dimenzích, tj. ekonomické, sociální a environmentální,

• ekonomická soudržnost, tj. snižování výrazných nerovností v ekonomické výkonnosti mezi

členskými státy i mezi regiony, jako dlouhodobý strategický cíl politiky soudržnosti;

• sociální soudržnost jako další dlouhodobý strategický cíl politiky soudržnosti zaměřený na

kvalitu života obyvatel,

• územní soudržnost usilující o komplexní přístup k rozvoji území,

• rovnost příležitostí pro všechny, s důrazem na rovnost příležitostí mužů a žen se promítá

do všech oblastí, ve kterých je potenciálně přítomno riziko diskriminace z hlediska

pohlaví, věku, rasy, zdravotního stavu či náboženství,

• konkurenceschopnost spojená s modernizačním úsilím EU (Lisabonský proces), chápaná

jako nástroj ekonomické a sociální přeměny (znalostní ekonomika a znalostní společnost),

• zlepšování stavu životního prostředí jako základního předpokladu pro udržitelný

hospodářský růst a kvalitu života obyvatel.

Cíle strategie ROP SZ (Kontext NSRR)

Národní strategický a referenční rámec pro období 2007 - 2013 stanovuje jako globální cíl

přeměnu socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udržitelného rozvoje tak,

aby ČR byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel.

Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno

udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o

růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování

úrovně kvality života obyvatelstva.

K dosažení stanoveného globálního cíle NSRR předpokládá směřování intervencí zejména

na:

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines