SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

12

• zlepšování atraktivity státu a jeho regionů prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování

infrastruktury;

• podporu podnikání, inovací a znalostní ekonomiky posilováním výzkumných kapacit,

technologického rozvoje, vzdělávacích aktivit, infrastruktury po podnikání a inovačních

sítě včetně využívání nových informačních technologií;

• tvorbu a zkvalitňování pracovních míst prostřednictvím investic do vzniku nových aktivit a

rozvoje lidských zdrojů;

• dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří dimenzí, tj. environmentální, ekonomické a sociální;

• zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného

potenciálu.

V kontextu výše uvedeného a v návaznosti na zpracovanou situační analýzu regionu, je

zřejmé, že v regionu SZ existuje mnoho vážných problémů korespondujících s definovanými cíli,

a to zejména na trhu práce, v procesu adaptace ekonomiky směrem k vyšší

konkurenceschopnosti, v oblasti zlepšování kvality životního prostředí.

Většina klíčových problémů je v regionu koncentrována do průmyslového a silně

urbanizovaného územního pásu („koridoru“), tvořeného velkými městy, městskými aglomeracemi

a prostorem mezi nimi, který se rozprostírá napříč celým územím regionu od Chebu až po Děčín.

Přestože se jedná o území, které je ekonomicky nestabilní a jehož některé části jsou

v hlubokém útlumu a řada sociálních indikátorů zde vykazuje extrémně negativní hodnoty, což

se promítá do značně ztížených životních a pracovních podmínek, představuje toto vysoce

urbanizované území hlavní rozvojovou osu regionu.

Problémy urbanizovaných center regionu doplňuje problematika venkovských

(neurbanizovaných) oblastí regionu tvořících v převážné míře zázemí pro mnoho, volnočasových

a rekreačních aktivit pro obyvatele měst. Stejně jako urbanizovaná centra regionu i tyto oblasti

se potýkají zejména s pokračujícím útlumem průmyslových aktivit, doprovázeným nedostatkem

pracovních příležitostí a postupným „chátráním“ místního fyzického, ale i sociálního prostředí,

které doplňuje negativní image regionu jako celku.

Společným problémem všech částí regionu je pak nízká infrastrukturní vybavenost, zejména

v důsledku historického vývoje, umocněná navíc přetrvávající nedostatečnou dostupností

regionu a jeho vnitřní prostupností včetně napojení na okolní prostor nejen v ČR, ale i ve vztahu

k sousedním regionům Německa.

Celkově má tato situace dopad i na nižší ekonomickou aktivitu, na zvýšený výskyt sociálních

problémů a nadprůměrně vysokou nezaměstnanost, na prohlubování strukturálních problémů a

na zhoršování celkové konkurenceschopnosti regionu.

Specifika regionu dokladuje i jeho označení za tzv. strukturálně postižený a hospodářsky

slabý region doporučený k tzv. soustředěné podpoře státu.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines