SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

13

Při zohlednění identifikovaných problémů a zohlednění základních výstupů situační analýzy a

provedené SWOT analýzy lze konstatovat, že proces restrukturalizace a dalšího rozvoje regionu

jako celku limituje několik hlavních faktorů. Jedná se zejména o

• negativní image urbanizovaných městských center regionu, která má v konečném

důsledku nepříznivý dopad na pověst a obraz celého regionu; v globálním pohledu

představuje tato skutečnost jednu z hlavních bariér dalšího rozvoje regionu, způsobuje

migraci obyvatelstva, brání výraznějšímu přílivu investic a v neposlední řadě odrazuje i

návštěvníky cestovního ruchu;

• nízká infrastrukturní vybavenost území zejména v oblasti zajištění efektivní a

plnohodnotné dopravní dostupnosti a obslužnosti území, a to jak ve vztahu k okolním

regionům, tak uvnitř regionu samotného;

• nedostatečná vybavenost, připravenost a schopnost regionu využít místní i nadregionální

rozvojový potenciál, a to potenciál jak pro rozvoj např. cestovního ruchu, tak potenciály

vyplývající z polohy regionu na mezinárodní rozvojové ose Praha – Drážďany.

Na základě těchto zjištění a při zohlednění výše uvedených východisek a principů stanovuje

strategie následující globální cíl pro ROP Severozápad.

Globálním cíl ROP Severozápad

Obsahem globálního cíle ROP SZ je zejména vytváření prostředí pro podnikání a investice

v regionu a tím přispět ke konvergenci regionu ke standardům (průměrné úrovni) rozvoje EU/ČR.

Celková konvergence (transformace a přiblížení regionu průměru EU) regionu bude jistě

ovlivněna i řadou dalších faktorů jako je podpora podnikání, přílivu investic atd., na jejichž řešení

ze zaměřují další program a politiky.

ROP v tomto kontextu tvoří komplementární program k sektorovým OP a Programu rozvoje

venkova na které navazuje, cíleně je doplňuje a napomáhá tak k zvýšení účinnosti výstupů,

výsledků a dopadů těchto programů.

S ohledem na charakter území a specifika jednotlivých identifikovaných problémů regionu je

předpokládána značná územní diferenciace při jejich řešení se zaměřením na

• zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování infrastruktury;

• zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří dimenzí tj. environmentální,

ekonomické a sociální (integrovaný místní rozvoj);

• zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu.

K dosažení globálního cíle navrhuje strategie v kontextu výše uvedených principů a zásad a

při zohlednění principu komplementarity ROP k intervencím ostatních sektorových programů

(podpora podnikání, rozvoj LZ, infrastruktura a ŽP, věda, výzkum, inovace) a Programu rozvoje

venkova realizaci cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a

modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu jako základních oblastí

s rozvojovým potenciálem, jejichž rozvoj bude přínosem pro celý region.

Tento přístup zajistí viditelnou změnu, která bude mít příznivý dopad i na zlepšení celkového

obrazu a na zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Současně s regenerací fyzického a sociálního prostředí budou intervence zaměřené na

zlepšení vnější a vnitřní dostupnosti regionu a jeho dopravní obslužnosti tak, aby z ní měly

prospěch všichni obyvatelé regionu i jeho návštěvníci. Podpora ROP zaměřená na zlepšení

dostupnosti a obslužnosti vytvoří v návaznosti na předpokládaný rozvoj nadregionálních

dopravních sítí v rámci OP Doprava podmínky pro vyšší mobilitu obyvatelstva (včetně pracovní

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines