SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

17

Relevantní cíle a priority navržené existujícími mezinárodními a národními koncepčními

dokumenty byly využity zpracovatelem SEA při výběru sady referenčních cílů ochrany životního

prostředí a veřejného zdraví.

Dále jsou vyhodnoceny krajské koncepční dokumenty a vybrány jejich relevantní cíle ve

vztahu k posuzované koncepci.

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje z roku 2005:

• Snižování chemické zátěže lesních ekosystémů.

• Působit proti erozi půdního fondu.

• Podporovat vznik vybraných extenzívně obhospodařovaných vodních ploch.

• Postupně omezovat činnosti narušující přirozenou akumulaci podzemních vod.

• Podporovat měkkou turistiku zaměřenou na poznávání přírodních krás.

• Podporovat ochranu přírodních hodnot v turisticky atraktivních oblastech.

• Provádět pečlivé posuzování vymezených turistických a sportovních tras z hlediska rušení

problematických druhů.

• Provádět pečlivé posuzování lokalizace sportovních a rekreačních center v biologicky

významných a citlivých oblastech.

• Podporovat péči o přírodní zázemí lázní.

• Prosazovat celkovou prostupnost krajiny pro pěší turistiku a cykloturistiku motivovanou

zájmem o poznání přírodních hodnot.

• Pro individuální turistiku do atraktivních a biologicky cenných lokalit podporovat využití

stávající sítě železniční a autobusové dopravy, v případě individuální dopravy podporovat

budování záchytných parkovišť na vhodných místech.

• Trasování nových komunikací z hlediska ochrany přírody řešit již ve fázi zpracování

záměrů, nejpozději v územním plánováním.

• V rámci možností podporovat zamezení další negativní fragmentace krajiny komunikacemi

a budováním bariér na vodních tocích z hlediska migrací zvířat. V případě nových

komunikací optimalizovat trasování a dbát na kompenzační opatřeních (přechody,

propustky).

Pro území Ústeckého kraje není zpracována Koncepce ochrany přírody a krajiny.

Pro ochranu přírody a krajiny je základním legislativním předpisem zákon č. 114/1992Sb., o

ochraně přírody a krajiny v platném znění, jehož některá ustanovení rozvíjí vyhláška MŽP ČR

č. 395/1992 Sb. Mimo zvláště chráněná území, včetně kategorií velkoplošné ochrany -

národního parku a celkem 4 chráněných krajinných oblastí, které se řídí svými plány péče,

nebo jeho návrhem. V tomto směru má výjimečné postavení Koncept územního plánu velkého

územního celku Ústeckého kraje (IV/2005), neboť eviduje a respektuje vyhlášené ptačí oblasti

(PO) a navržené evropsky významné lokality (EVL, národní seznam pSCI) soustavy Natura

2000, ale také vymezuje limity využití území. Z kategorií obecné ochrany eviduje nejen (cituji)

„nejpodstatnější kategorie územní ochrany krajinného rázu – přírodní park. Vymezuje na

území kraje regionální a nadregionální územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny, s

využitím řady disponibilních podkladů. Tím je zajištěn základní předpoklad pro udržení a

obnovení biologické rozmanitosti (biodiverzity) přírodních ekosystémů na území kraje.“ (Konec

citace.)

Ze závěrů je posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění vyplývá, že:

Na základě předkládaného hodnocení, limitovaného zejména měřítkem zpracování, a

stanovisek získaných v průběhu projednávání ÚPD doporučujeme v etapě Návrh v případě

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines