SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

18

záměrů navrhovaných variantně zvolit řešení šetrnější k životnímu prostředí a jeho jednotlivým

složkám, eventuálně od některých záměrů zcela upustit.

Záměry, které budou obsaženy v závazné části Územního plánu velkého územního celku

Ústeckého kraje - etapa Návrh, budou v případě potvrzeného zájmu na jejich realizaci dále

podrobně posuzovány a další postup bude probíhat mj. i v režimu zákona č. 100/2001Sb., o

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce

Karlovarského kraje z roku 2003:

• Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování Trvalá kontrola

zařazení zdrojů do kategorie zvláště velkých zdrojů podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002

Sb., o integrované prevenci

• Aplikace plánu snížení emisí u zdrojů emitujících těkavé organické látky

• Aplikace plánů snížení emisí u stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

• Provedení energetických auditů ve veřejných budovách

• Návrh zón s částečným nebo úplným omezením vjezdu ve městech

• Spolupráce Karlovarského a Ústeckého kraje a vznik „EKOAliance Ohře“

• Vyřešení zásobování energií a rozvoj CZT v Ostrově nad Ohří

• Rozvoj imisního monitoringu na území regionu

Krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů

dusíku Ústeckého kraje (květen 2004)

V programu jsou navrženy nástroje resp. opatření, které jsou z hlediska věcného

kategorizovány takto: normativní, ekonomické, organizační, institucionální, informační a

dobrovolné.

Normativní se opírají o právním předpisem stanovený limit, standard, zákaz či příkaz,

jehož dodržování je kontrolováno a nedodržení sankcionováno.

Ekonomické, které jsou založeny na ekonomické zvýhodnění činností a nebo produktů

žádoucích a ekonomickém zvýhodnění činností a nebo produktů nežádoucích.

Organizační jsou založeny na změněn vztahů mezi subjekty a nebo činnostmi.

Institucionální jsou aplikovány v oblasti získávání, zpracování a získávání a předávání

informací například formou výchovy a osvěty.

Dobrovolné jsou aktivity subjektů, které nejsou zákonem uloženy jako povinnost a které

obvykle ani nepřinášejí krátkodobý ekonomický prospěch. Obvykle jsou motivovány snahou

vylepšit si „environmentální „image“ a oslovit tak žádoucí subjekty. Nebo snaha po zvýšení

flexibility regulace ze strany orgánů veřejné správy.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje – září 2004

• zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích a

jejich administrativních částech. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací

v roce 2002,

• výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod,

• návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací,

• návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 12 let včetně časového

harmonogramu,

• podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou,

• stanovení potřebných investičních nákladů

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines