SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

19

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKUK) 04/2005

Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Ústeckého kraje poskytuje zcela konkrétní technické

řešení návrhu investic modernizace či rekonstrukce vodovodů definovaných ve smyslu § 2

odst. 1, nebo pro kanalizace § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu ve změně některých zákonů. Zároveň také s tím související ekonomické

řešení zásobování pitnou vodou, nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v konkrétní

obci, nebo v její části. To má význam zejména při realizaci staveb vodohospodářské

infrastruktury s podporou dotačních titulů ze státního rozpočtu a evropských fondů. Včetně

podpory získané prostřednictvím ROP SZ, kde jsou tyto záměry obsaženy dílčích cílech priorit

1, 2 a 4. Viz kapitola VI.

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje (poslední aktualizace 06/2006)

• separace komunálních odpadů za účelem jejich materiálového využití,

• zpracování biologicky rozložitelných odpadů,

• třídění, úpravy a využívání stavebních a demoličních odpadů,

• preventivních, systémových a výchovných opatření.

Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje (poslední aktualizace březen 2005)

• Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu.

• Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů.

• Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

II. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území

a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce

II.1 Ovzduší a klima

II.1.1 Klimatické podmínky.

Pro klimatické podmínky regionu NUTS II – Severozápad je podobně jako u většiny

příhraničních regionů NUTS II značná rozmanitost klimatických oblastí. Od oblastí podle (E.Quitta)

teplých (T2) ve střední a východní části tohoto regionu. Konkrétně podél povodí Chrudimky a

Bíliny až po jejich soutok s Labem. Tak také klimatickou oblastí chladnou (CH4) v okolí Klinovce

na severozápadě regionu. Na ostatních částech území převládají ale klimatické oblasti mírně

teplé. Především oblasti s charakteristikou sestupnou podle jednotlivých sledovaných hodnot M

11. 10, 9, 7, 5, 4, 3, a 2. Následně také s charakteristikou oblastí chladných CH 7, 6 a dříve

uvedené oblasti okolo vrcholu Klínovce CH 4.

Tomu také odpovídá charakter teplotních a srážkových podmínek, jako i počtu dnů

slunných a nebo mrazivých. Dominují podmínky především oblastí mírně teplých a vlhkých, nebo

vlhkých s mírnou, ale také studenou zimou.

V roce 2004 spadlo na území Ústeckého kraje průměrně 654,3 mm, tj. 105 %

dlouhodobého normálu, tj. množství srážek můžeme hodnotit jako průměrné, průměr pro celou

Českou republiku představuje 680 mm srážek. Nadnormální hodnoty byly naměřeny v Krušných

horách (Měděnec – 122 %) a na jihozápadě regionu (Kryry – 118 %), naopak hodnoty pod

dlouhodobými průměry byly zaznamenány v jihovýchodní části kraje (Doksany – 86 %). Nejvyšší

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines