SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

Řešitelský tým:

Mgr. Karel Houdek – pověřený řešitel

osvědčení odborné způsobilosti o hodnocení vlivů na ŽP, č.j. 5916/950/OPV/93, ze dne 19. 4.

1994 podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., a změně navazujících předpisů – viz přípis MŽP ČR

z roku 2002 a držitel prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č.j.

47678/ENV/06 ze dne 17.VII. 2006

RNDr. Miroslav Martiš, CSc.

autorizace (č.j. osvědčení 5914/948/OPV/93 ze dne 1.6.1993) podle § 19 zákona č. 100/2001

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (dopis MŽP č.j.

4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002)

osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivu vývozu nebo investic na životní prostředí podle

společných postupů OECD a v návaznosti na zákon č. 58/1995 Sb.

Ing. Vladimír Zdražil

autorizace (č.j. osvědčení 5920/946/OPV/93 ze dne 3.5.1994) podle § 19 zákona č. 100/2001

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (dopis MŽP č.j.

4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002)

osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivu vývozu nebo investic na životní prostředí podle

společných postupů OECD a v návaznosti na zákon č. 58/1995 Sb.

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

specialista v oblasti hodnocení vlivů na zdraví a hodnocení zdravotních rizik

držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik č. 013/04 ze dne 18.5.2004

Mgr. Stanislav Mudra

zpracovatel řady hodnocení vlivů záměrů a koncepcí na soustavu Natura 2000

autorizace k provádění posouzení podle §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny v platném znění. Rozhodnutí MŽP č.j.:630/66/05 ze dne 8.3.2005

autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Č.J.:OEKL/1985/05 ze dne 12.7.2005

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb.

Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines