SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

21

Zdroj: ČHMÚ-REZZO 1-4, ČSÚ

Poloha nejvýznamnější zdrojů znečištění ovzduší

v regionu NUTS II - Severozápad:

V souladu se Státní politikou ŽP (v oblasti snižování celkové výměry území s překročenými

kritickými zátěžemi ovzduší) je v regionu realizováno bezpočet investičních akcí, které mají za cíl

snižování emisí zejména velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

imise

Imisní situace je příznivá pouze na území Karlovarského kraje. Na Ústecku došlo

k mírnému nárůstu imisního znečištění ovzduší. Již byl zpracován program zlepšování kvality

ovzduší v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší. Městské úřady Lovosice, Litvínov,

Chomutov a Jirkov mají tento dokument pro svá území ve fázi rozpracování.

Kvalitu ovzduší krajů v intravilánech měst a obcí v současné době nejvíce ovlivňuje

zejména doprava a domácí topeniště vybavená spalovacím zařízením na tuhá paliva.

Oba tyto faktory mohou mít negativní dopad i v rámci budoucího vývoje regionu, čemuž je

potřeba cíleně předcházet zejména včasným dobudováním páteřních komunikací a systematickou

podporou využití ekologických zdrojů energie nejen v rámci průmyslových provozů, ale i

jednotlivými obyvateli regionu.

II. 2 Voda

Zásobování vodou v regionu je na velice dobré úrovni, podíl obyvatel bydlících v domech

napojených na veřejný vodovod dosahuje 91 % v Ústeckém kraji a 97,8 % v kraji Karlovarském.

Na kanalizační síť je v celém regionu napojeno 83,8 % obyvatel.

Na území regionu NUTS II Severozápad je velké množství zdrojů přírodních minerálních

vod a léčivých zdrojů. Jedná se o nejrozsáhlejší lázeňskou oblast.

II.2.1 Povrchové vody

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines