SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

23

Poloha území s přirozenou akumulací vod:

II. 3 Půda

V roce 2004 došlo v Ústeckém kraji ke snížení výměry zemědělské půdy (ve srovnání

s rokem 2003 o 398 ha), a to především z urbanizačních důvodů. O 72 ha vzrostla výměra lesní

půdy vlivem zalesnění zemědělské půdy. Na úkor orné půdy se o 450 ha zvýšila i výměra trvalých

travních porostů. Podíl úbytků půdy pro těžební účely je vyrovnáván převodem rekultivovaných

ploch po těžbě.

Zemědělská půda je významně ohrožená větrnou (1,74 % zemědělské půdy) a vodní erozí

(34,73 % půdy). Protierozní ochraně je věnována jen malá pozornost. Důkazem je nedostatečná

údržba ochranných nádrží, dnes sotva znatelných a plných splavenin a nedostatečná péče o

údržbu záchytných a svodných příkopů v okolí zemědělské půdy.

V Karlovarském kraji se zemědělské ani lesní půdy se oproti roku 2003 výrazně

nezměnila. Ohrožení půd erozí je snižováno zatravňováním a zalesňováním ohrožených

pozemků.

II. 4 Ochrana přírody a krajiny

Celkové zatížení životního prostředí je v některých oblastech regionu značně zhoršené.

Rozsáhlá území jsou devastována těžbou nebo imisemi (lesní porosty). Vyšší zatížení životního

prostředí se vyskytuje zejména v oblasti velkých měst Děčína, Chomutova, Litoměřic, Mostu,

Teplic a Ústí nad Labem, Sokolova a dalších územích v blízkosti povrchových dolů, tepelných

elektráren, průmyslové výroby a v okolí hlavních komunikací.

Kromě přetrvávajícího znečištění ovlivnil průmysl významně celkový ráz i současný stav

krajiny v regionu. Hlavní negativní vliv měla zejména povrchová těžba hnědého uhlí a navazující

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines