SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

25

Kokořínsko (část) CHKO 272

Lužické hory (část) CHKO 267

České Švýcarsko NP 79

Karlovarský kraj Skavkovský les CHKO 610

V Ústeckém kraji se dále nachází 140 maloplošných zvláště chráněných území. Evidováno

je 119 registrovaných významných krajinných prvků a 392 památných stromů. V Karlovarském

kraji se dále nachází 67 maloplošných zvláště chráněných území. V roce 2004 bylo v kraji

vyhlášeno 20 památných stromů.

Poloha CHÚ v regionu NUTS II Severozápad :

Novým, nicméně velmi důležitým prvkem potvrzujícím unikátnost některých částí území

regionu je existence území spadajících do soustavy Natura 2000. Tato soustava představuje

soubor mezinárodně chráněných území evropského významu, v nichž se vyskytují ohrožené

druhy rostlin, živočichů a cenné biotopy. Jejím cílem je zachování biologické rozmanitosti a

zajištění trvalé péče o nejhodnotnější přírodní lokality celé Evropské unie.

V rámci soustavy Natura 2000 se rozlišují dvě směrnice (zákonné předpisy EU). Směrnice

č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice č. 92/43/EHS o

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o

stanovištích).

V regionu Severozápad byly v roce 2004 na základě směrnice č. 79/409/EHS vyhlášeny

následující ptačí oblasti:

• Doupovské hory

• Vodní nádrž Nechranice

• Východní Krušné hory

• Labské pískovce

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines