SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

30

Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev s konurbací měst Děčín – Ústí

nad Labem – Teplice – Most – Chomutov, kde se hustota zalidnění pohybuje mezi 250 – 300

obyvateli na km 2 . Největší obcí je město Ústí nad Labem s 93 859 obyvateli. Stejně vysoká

hustota zalidnění je rovněž na území menší Sokolovské pánve (s povrchovou těžbou hnědého

uhlí a kaolinu) s městy Ostrov – Karlovy Vary – Chodov – Sokolov, v rámci níže jsou největším

městem Karlovy Vary s 51 537 obyvateli.

Vedle Vojenského újezdu Hradiště v Karlovarském kraji a velkoplošných zvláště chráněných

území (Národní park České Švýcarsko, chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, České

středohoří, Labské pískovce, Lužické hory a Kokořínsko) patří k typickým oblastem s nízkou

mírou urbanizace a velmi nízkou hustotou zalidnění pohraniční pohoří Českého lesa, Smrčin,

Krušných hor a rovněž území největší české vnitřní periférie (tj. území přibližně mezi městy

Karlovy Vary, Žatec, Rakovník a Plzeň), která zasahuje na území obou krajů svojí severozápadní

polovinou.“

Z hlediska kategorizace obcí podle velikostních kategorií jsou oba kraje relativně podobné,

v obou průměrný počet obyvatel připadajících na 1 obec dosahuje vysoce nadprůměrné hodnoty

přibližně 2 300 obyvatel (průměr v celé ČR je 1 645 obyvatel). Nejvyšší podíl obyvatel

v Karlovarském kraji žije v obcích s 10 až 50 tisíci obyvateli, zatímco v Ústeckém kraji je to

v obcích nad 50 tisíc obyvatel.

Celkově je sídelní struktura regionu Severozápad méně rozdrobena než je tomu na úrovni ČR

a ve městech, zde žije přibližně 80 % obyvatel oproti 70 % na celorepublikové úrovni (Karlovarský

kraj vykazuje po Praze nejvyšší podíl městského obyvatelstva).

Tabulka – Srovnání vybraných ukazatelů osídlení krajů ČR r. 2005

Kraj

Počet obcí

Průměrný

počet částí

obcí

Průměrná

výměra

obce (km 2 )

Průměrný

počet

obyvatel na

obec

Hustota

obyv./km 2

Počet

měst

Podíl

městského

obyvatelstva

(%)

Česká republika 6 248 2,4 12,6 1 636 130 70 70,2

NUTS II Severozápad 486 3,4 17,8 2 318 130 74 79,7

Karlovarský kraj 132 3,9 25,1 2 307 92 28 80,7

Ústecký kraj 354 3,2 15,1 2 322 154 46 79,3

Hlavní město Praha 1 147,0 496,1 1 170 571 2 360 1 100,0

Středočeský kraj 1 146 2,4 9,6 998 104 74 54,6

Jihočeský kraj 623 3,2 16,1 1 004 62 45 63,9

Plzeňský kraj 501 3,1 15,1 1 097 73 46 66,7

Liberecký kraj 215 3,5 14,7 1 989 135 78 77,9

Královéhradecký kraj 448 2,4 10,6 1 222 115 68 68,2

Pardubický kraj 452 2,2 10,0 1 118 112 61 61,2

Vysočina 704 2,0 9,7 725 75 58 58,4

Jihomoravský kraj 672 1,4 10,7 1 682 157 63 62,8

Olomoucký kraj 397 1,9 13,3 1 611 121 58 57,7

Zlínský kraj 304 1,4 13,0 1 943 149 61 61,2

Moravskoslezský kraj 299 2,1 18,2 4 191 231 77 76,7

Zdroj: ČSÚ, Malý lexikon obcí ČR 2005

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines