SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

33

III. Charakteristika životního prostředí v oblastech, které by mohly být

provedením koncepce významně dotčeny

Území zahrnuté do zájmu ROP – NUTS II – Severozápad je nejen po stránce geologické,

geomorfologické, hydrologické a biologické velmi pestré a to i přesto, že mnoho významných

lokalit, z hlediska ochrany krajiny a přírody, bylo především těžební činností zničeno.

Mezi hlavní oblasti životního prostředí v zájmovém území NUTS 2 – Severozápad

dotčené realizací posuzované koncepce patří:

• Oblast ochrany ovzduší: - v souvislosti se zlepšující se kvalitou ovzduší od 90. let minulého

století v důsledku snižování emisí z velkých zdrojů zejména u SO 2 ., dochází k nárůstu emisí

vlivem zvyšujícího se podílu individuální dopravy a to zejména v urbanizovaných

oblastech. V míře znečištění se tím region SZ řadí na přední místa v rámci celé ČR. Svůj podíl

na tomto stavu má také špatná kvalita silniční sítě, zbytečně dlouhé úseky komunikací mezi

jednotlivými centry, včetně propojení na sousední regiony prostřednictvím dálnic a

rychlostních komunikací a také počtu hraničních přechodů

• Oblast volné krajiny a starých ekologických zátěží: - rozsáhlá zdevastovaná území v

důsledku těžby a spole s tím také rozsáhlé ekologické zátěže především v pánevních

oblastech regionu.

• Oblast sídelních útvarů a jejich průmyslových zón: - velké až nadprůměrné množství (z

hlediska ČR) nevyužívaných podnikatelských areálů a objektů (brownfields) a bytových

objektů, které se nachází nejen v pánevních a zemědělských oblastech, ale také ve městech

„lázeňského trojúhelníku“.

• Oblast ochrany vod: - Nedostatečná nebo velmi zastaralá síť kanalizačních řádů vůbec a

absence ČOV, zejména v menších obcích

• Oblast faktorů pohody: - Negativní obraz (image) životního prostředí regionu - přírodní

prostředí regionu je zvenčí poněkud nespravedlivě vnímáno. V celkovém image o regionu

stále převládají vidiny kouřících komínů a průmyslového znečištění, jako i šedé městské celky

se špatnou urbanistikou. Přírodní krásy, jako i architektonická hodnota některých částí

zastavěného území často zůstávají nepovšimnuty. Včetně vzácných, téměř unikátních

geologických útvarů a jiných zcela výjimečných přírodních oblastí.

Největším zvláště chráněným územím je v rámci tohoto regionu Chráněná krajinná

oblast Slavkovský les, která je unikátním krajinným celkem, velmi málo zalidněným,

s množstvím přírodně hodnotných lokalit (lesy, louky, rašeliniště, skalní útvary, vývěry

minerálních vod a plynů apod). Mezi další významné lokality patří CHKO Labské pískovce a

části CHKO České středohoří, Kokořínska a Lužických hor. Patří jsem i část Národního

parku České Švýcarsko.

V Ústeckém kraji se dále nachází 140 maloplošných zvláště chráněných území.

Evidováno je 119 registrovaných významných krajinných prvků a 392 památných stromů.

V Karlovarském kraji se dále nachází 67 maloplošných zvláště chráněných území a v

roce 2004 bylo v kraji vyhlášeno 20 památných stromů.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines