SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

34

Poloha CHÚ v regionu NUTS II Severozápad :

Novým a velmi důležitým prvkem potvrzujícím unikátnost některých částí území regionu

Severozápad je existence území spadajících do soustavy Natura 2000. Tato soustava

představuje soubor mezinárodně chráněných území evropského významu, v nichž se vyskytují

ohrožené druhy rostlin, živočichů a cenné biotopy. Jejím cílem je zachování biologické

rozmanitosti a zajištění trvalé péče o nejhodnotnější přírodní lokality celé Evropské unie.

V rámci soustavy Natura 2000 se rozlišují dvě směrnice (zákonné předpisy EU). Směrnice

č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice č. 92/43/EHS o

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o

stanovištích).

V regionu Severozápad byly v roce 2004 na základě směrnice č. 79/409/EHS vyhlášeny

následující ptačí oblasti:

• Doupovské hory

• Vodní nádrž Nechranice

• Východní Krušné hory

• Labské pískovce

Mimo to celková kvalita životního prostředí v méně urbanizovaných částech regionu tvoří

významný potenciál nejen pro rozvoj venkovských oblastí zaměřené pouze na rozvoj šetrného a

udržitelného cestovního ruchu, ale také jako další ekologicky a regeneračně stabilizační plochy

v tomto regionu.

Významným potenciálem nových a přírodnímu prostředí blízkých lokalit by mohla postupně

vznikat na základě t.č. už probíhajících revitalizací bývalých důlních děl. Zde se předpokládá

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines