SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

36

IV. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou

významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se

zvláštním významem pro životní prostředí (např. oblasti vyžadující

ochranu podle zvláštních právních předpisů)

Podstatná část problémů životního prostředí, které jsou významné pro koncepci ROP

Severozápad a vztahují se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí a zejména

oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů, jsou uvedeny v kapitole II. a III.

Dalším významným faktorem v tomto směru je posouzení koncepce a jejích dílčích záměrů z

hlediska NATURY 2000.

Natura 2000 je celistvá soustava chráněných území evropského významu. Jejím účelem je

ochrana nejvíce ohrožených druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a tzv.

přírodních stanovišť na území Evropské unie. Povinnost vytvoření této soustavy na území ČR

vyplývá ze směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně

směrnice o ptácích) a směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně směrnice o stanovištích).

Území, vyhlašovaná na základě obou směrnic, tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti,

spolu vytvářejí soustavu Natura 2000.

Na základě těchto dvou směrnic došlo k vymezení tzv. ptačích oblastí (PO) a evropsky

významných lokalit (EVL).

Ptačích oblastí, vymezených na základě směrnice o ptácích, je v rámci České republiky

celkem 41 oblastí a jsou vyhlašovány vyhláškami.

Evropsky významné lokality, vymezené na základě směrnice o stanovištích, jsou připraveny v

podobě návrhu národního seznamu, který stanovila vláda nařízením č. 132/2005, Sb.. Dne

22.12.2004 byl schválen tento seznam a následně předán k posouzení a schválení Evropské

komisi. V současné době platí pro všechny navržené lokality předběžná ochrana evropsky

významných lokalit podle § 45, písmeno b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v

platném znění. Tyto lokality také požívají předběžnou ochranu a v plném rozsahu pro ně musí být

prováděno hodnocení důsledků koncepcí a záměrů. Lokality, které budou zařazeny do

evropského seznamu, a sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce zákonů

formou sdělení. Následně do 6 let musí být všechny tyto lokality, pokud nebudou chráněny

smluvně, vyhlášeny za zvláště chráněná území.

Legislativní rámec hodnocení

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti se

provádí na základě novelizace zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny (dále jen

„zákon“), kterou byly do našeho právního řádu implementovaly dvě významné směrnice

Evropských společenství, směrnice Rady 79/409/EHS, ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně

žijících ptáků, a směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků

na toto území a stav jeho ochrany (výjimkou tvoří programy péče zpracované orgánem ochrany

přírody pro tato území a v lesních územích hospodářské programy nebo lesní hospodářské

osnovy). Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů se postupuje podle zvláštních právních

předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. v pozdějších zněních),

pokud zákon nestanoví jiný postup.

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines