SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

38

• Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť v rámci

Evropské unie.

• Zachování, popřípadě zlepšení celkového stavu nebo obnova příznivého stavu z hlediska

ochrany u přírodních stanovišť planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v zájmu

společenství.

• Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných lokalitách, tj.

přijímaná opatření musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky a

regionální a místní charakteristiky.

• Začlenění cenných přírodních lokalit v České republice do celoevropského přírodního

dědictví.

Jako základní cíl soustavy Natura 2000 bylo stanoveno zachování celistvosti (integrity)

lokalit, zachování a udržení dobrého stavu z hlediska ochrany ptáků, přírodních stanovišť,

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou předmětem ochrany v ptačích

oblastech a navržených evropsky významných lokalitách na území státu.

Hodnocení vlivů opatření na soustavu Natura 2000

Pro zjištění, zda koncepce může při realizaci mít významné vlivy na evropsky významné

lokality a ptačí oblasti, bylo provedeno hodnocení navržených opatření a podopatření koncepce

vzhledem k prioritám a cílům stanovených pro soustavu Natura 2000.

Posouzení tedy určuje, zda a jakým způsobem realizace koncepce přispívá k naplňování

priorit a cílů soustavy Natura 2000.Mezi potenciálně ovlivněné Ptačí oblasti patří a EVL patří:

Ptačí oblasti (PO):

• Doupovské hory

• Vodní nádrž Nechranice

• Východní Krušné hory

• Labské pískovce

Evropsky významné lokality:

Karlovarský kraj:

kód území

CZ0410404

CZ0410023

CZ0413173

CZ0413174

CZ0413177

CZ0424125

CZ0413179

CZ0413180

CZ0414127

CZ0413181

CZ0410413

CZ0410414

CZ0410401

CZ0413182

název území

Bečovské lesní rybníky

Blažejský rybník

Bochov

Borecké rybníky

Bystřina - Lužní potok

Doupovské hory

Horní Kramolín

Horní Kramolín - Ovesné

Hradiště

Javorná

Kaňon Ohře

Kladské rašeliny

Krásenské rašeliniště

Krásno

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines