SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

41

CZ0420166

CZ0420165

CZ0423232

CZ0423233

CZ0423236

CZ0420012

Velký rybník

Velký vrch - Černodoly

Vrch Hazmburk

Vrch Milá

Všechlapy - Kamýk

Želinský meandr

Pro hodnocení vlivu koncepce bylo použito následující stupnice:

-2 potenciálně velmi negativní vliv,

-1 potenciálně negativní vliv,

0 nemá žádný potenciální vliv,

+1 potenciálně pozitivní vliv,

+2 potenciálně velmi pozitivní vliv,

vliv nelze posoudit vzhledem k formulaci koncepce

Priority ROP SZ

Hl. oblasti a kategorie intervencí Vliv Komentář, návrhy změn a doporučení

Priorita 1 – Regenerace a rozvoj

měst

1.1. Revitalizace regenerace

městských aglomerací.

Revitalizace a zatraktivnění městských

částí, tj. stavební obnova nebo dostavba

budov, vč. související dopravní, technické

infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně

a zařízení pro volno-časové aktivity

Regenerace brownfields – areálů dříve

využívaných pro průmyslové, dopravní,

vojenské, administrativní aj. účely ve

městech pro jejich další veřejné využití

včetně řešení dekontaminace postižených

území, vč. související dopravní a technické

infrastruktury jako součást širšího

konceptu regenerace určitého území

Programy pro regeneraci a revitalizaci

urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst,

nebo jejich částí vč. zajištění procesu jejich

zpracování za použití vhodných

participativních metod

Související projektová příprava, projektová

dokumentace, architektonická soutěž

Zvyšování know-how v oblasti regenerace

a revitalizace měst vč. sdílení „dobré

praxe“ v ostatních zemích EU

1.2. Infrastruktura v oblasti rozvoje

lidských zdrojů

Modernizace, fyzická obnova a dostavba

základních a středních škol

Modernizace vybavení základních a

středních škol (např. vybavení pracovních

dílen, laboratoří a počítačových učeben)

Úpravy vzdělávací infrastruktury v

návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání

0

+1 Eliminace potenciálně možných negativních vlivů neudržovaných

objektů na životní prostředí. Zároveň, nové využití t.č. už

zastavěných ploch a reálné omezení tlaku na další zábory půd.

0

0

0

0

0

0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines