SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

44

napojujících region na síť TEN-T, zejména

obchvatů sídel a aglomerací

Rekonstrukce, modernizace a budování

komunikací II. a III. třídy zajišťujících

efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší

propustnost státní hranice a vytvářejících

základní předpoklady pro efektivní mobilitu

obyvatel v celém regionu

Rekonstrukce a modernizace regionálních

železničních tratí zajišťujících propojení

regionu a jeho napojení na okolní prostor

Modernizace a rozvoj regionálních letišť

celoregionálního či nadregionálního

významu včetně rozvoje sítě heliportů a

související dopravní infrastruktury;

Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující

efektivní využití potenciálu Labské vodní

cesty;

3.2. Rozvoj a modernizace dopravní

obslužnosti regionu

Příprava koncepcí, programů a projektů

zaměřených na řešení rozvoje dopravní

obslužnosti v regionu a jeho částech

včetně přípravy nezbytné související

dokumentace;

Realizace ucelených integrovaných

projektů rozvoje dopravní obslužnosti

zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a

rekonstrukci potřebné infrastruktury

(rekonstrukce a budování dopravních

terminálů, rozvoj tratí MHD, budování

parkovišť v rámci systému „park & ride“,

apod.), tak na rozvoj souvisejících služeb

(budování informačních a odbavovacích

systémů, propagace a medializace veřejné

dopravy…);

Modernizace dopravní infrastruktury měst

s orientací na preferenci a zkvalitňování

služeb MHD včetně záchytných parkovišť a

kapacit pro odbavování vozidel ve

městech;

Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy

pro specifické skupiny obyvatel (staré a

handicapované občany), zvyšování

atraktivity a bezpečnosti městské a

příměstské veřejné dopravy (např.

zastávky, odbavovací systémy apod.);

Rozvoj a budování cyklostezek

regionálního významu důležitých pro

zajištění plnohodnotné dopravní

obslužnosti regionu.

Priorita 4 Udržitelný rozvoj

cestovního ruchu

4.1. Budování a rozvoj atraktivit a

infrastruktury CR

Obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy

základní a doprovodné infrastruktury pro

turistiku (např. turistické trasy, cyklostezky,

naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy

a areály, včetně přístřešků, odpočívadel,

systémů značení, zařízení pro úpravu tratí,

+1 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

0

0 Realizace jednotlivých projektů pouze za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny a mimo místa významných

stanovišť.

-1 Realizace jednotlivých projektů jen za předpokladu souhlasu

orgánů ochrany přírody a krajiny

0

0

0

0

+1 V souladu se stanoviskem orgánů ochrany přírody a krajiny a bez

toho, že by tyto komunikace mohly být zneužívány ostatními

dopravními prostředky (os. automobily, zemědělskou technikou)

mimo vozidla údržby.

0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines