SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

nuts2severozapad.cz

SEA - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU Praha – Kostelec nad Černými lesy

46

služeb CR, apod.

Příprava nových, zkvalitňování a 0

rozšiřování existujících produktů CR

s regionálním dopadem (např. „wellness“

pro oblasti lázeňství, či ekoturistiku na

území NP)

Podpora marketingu a propagace akcí 0

regionálního významu (např. propagace a

prezentace významných filmových,

hudebních, divadelních festivalů, apod.)

Podpora zaměřená na lidské zdroje (např. 0

školení a zvyšování kvalifikace pracovníků

ve službách CR) přímo se vážící na

realizaci a provoz konkrétní investice či

produktu CR.

Priorita 5 Technická asistence 0

5.1. - Podpora hlavních řídících a 0

implementačních úkolů, které plní

řídicí orgán a zprostředkující subjekty.

Nákup či úhrada služeb a nákladů 0

souvisejících s poskytováním technické

podpory řídícím a zprostředkujícím

orgánům včetně nákladů na průběžné

konzultace, či zpracování odborných studií;

Nákup či úhrada služeb a nákladů

souvisejících s realizací aktivit v oblasti

0

evaluace (ex-ante, střednědobá, ex-post),

monitoringu implementačních aktivit a

podpůrných akcí pro řízení současné

finanční kontroly, organizace

monitorovacího výboru.

5.2. - Podpora rozvoje a absorpční +1 Snaha o systematické a racionální využívání krajiny.

kapacity (v podobě služby) zajišťující

účinné a udržitelné investice na

základě vhodných integrovaných

strategií a rozvojové praxe.

Konzultace, přímá asistence a podpora

lokálních či regionálních komunit

0

v přípravě integrovaných projektů a

strategií pro jednotlivá opatření priority 1 a

2;

5.3. - Informace a publicita. 0

Podpora vzniku informačních systémů a

databází a sítí certifikovaných poradců

0

proškolených v oblasti problematiky SF,

strategii a přístupu ROP a přípravy a

realizace projektů;

Aktivity vyplývající z Plánu informovanosti

a publicity, který musí obsahovat různé

0

typy akcí informujících veřejnost

(multimedia, video, inzertní kampaň),

zejména pak

Prezentace na webových stránkách,

informační kampaně

0

Distribuce dokumentace; informační

centra

0

Prezentace v médiích, TV spoty a

reklamy

0

Vydávání periodik (např. bulletinů) 0

____________________________________________________________________________________

Dokumentace dle přílohy č. 9 zák. 100/2001 Sb. Vyhodnocení vlivu ROP NUTS II na životní prostředí

More magazines by this user
Similar magazines